מניות - רשימת נושאים


 1. קיפוח בעל מניות

 2. רכישת מניות בכפיה

 3. הקצאת מניות בחברה

 4. מה זה מידע פנים ?

 5. תוקף מסמך התחייבות

 6. מה זה בעלי מניות ?

 7. פטירת בעל מניות בחברה

 8. פרשנות הסכם בעלי מניות

 9. הסכם אופציה לרכוש מניות

 10. זכויות נלוות למניות הנהלה

 11. תביעה בגין אי הקצאת מניות

 12. ביטול אגרות חוב להמרה

 13. חיוב בעל מניות בחובות חברה

 14. הסכם העברת מניות - פסק דין

 15. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

 16. סעיף אי תחרות בהסכם מכר מניות

 17. רשלנות עקב אי רישום בעלי מניות

 18. זכות העובד לממש אופציות למניות

 19. תביעה בין אחים בעלי מניות בחברה

 20. בקשה לאישור רכישה עצמית של מניות

 21. הפחתת שכר בתמורה לאופציות ומניות

 22. תנאי סף במכרז של בעל מניות בחברה

 23. התיישנות תביעה לביטול הקצאת מניות

 24. ערבות אישית של בעל מניות לחוב חברה

 25. תביעות הדדיות בין בעלי מניות בחברה

 26. בקשת רשות ערעור על העברת מניות בעלים

 27. בעלות על מניות הרשומות אצל רשם החברות

 28. פניה לבית המשפט למניעת קיפוח בעל מניות

 29. ביטול הסכם למכירת מניות באיגוד מקרקעין

 30. תביעה כספית אשר עניינה תמורה בעסקת מניות

 31. צירוף בעל מניות שאינו חתום על הסכם הבוררות

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון