הועדה המקומית הפרה את החלטת ועדת הערר

הועדה המקומית הפרה את החלטת ועדת הערר ברגל גסה, שכן הנושא של שיעור ההפקעות ושינויי עפ"י התכנית המוצעת, הוכרע כבר בעבר על החלטת ועדת הערר לא הוגשה עתירה מינהלית והיא הפכה חלוטה.

העוררים טוענים כי החלטת הועדה המקומית נסמכת על שיקולים זרים (שיעור ההפקעה) ושינוי עפ"י תכנית שטרם קרמה עור וגידים סטטוטוריים.

הועדה המקומית לא טרחה להגיש כתב תשובה, וביום הדיון, במועד שנקבע במיוחד לבקשת בא כוחה שלא התייצב, מסר מהנדס הועדה מר ג'ומעה הודעה מטעם הועדה אשר נכתבה לכאורה ע"י בא כוחה, לפיה "בקשותיהם של העוררים צפויות להתיישר בישיבת הועדה הקרובה שתתקיים. בנסיבות אלה אין טעם בהותרת ערר זה תלוי ועומד...".

ה"ה נאשף הינם בעלי זכויות בחלקה אחרת בעלת גבול משותף עם המקרקעין מתנגדים לבקשה, מחמת שיעור ההפקעה, הגם שאין חולק כי בחלקתם הוצאו היתרים על בסיס אותו מצב סטטוטורי נתון.

הועדה המקומית אף לא הכחישה את העובדה כי על בסיס המצב הסטטוטורי התקף, תכנית טב/3068, הוצאו ומוצאים היתרים בתחום התכנית.

במצב הדברים המתואר, לא נטענה וממילא גם לא הוכחה כל סיבה לגיטימית לדחיית בקשותיהם של העוררים. מדובר בבקשות תואמות תכנית אשר אינן כוללות חריגה מהקבוע בה, הועדה המקומית הודתה בחצי פה כי בתיקיה הופקדה חלוקת החלקה ומכל מקום ברי כי, הבקשה אינה נוגדת את הוראות התכנית גם בנוגע לחלוקה למגרשים, שכן התכנית כאמור כוללת חלוקה למגרשים והבקשות תואמות לקבוע בה.

בהתחשב באמור על הגורמים המקצועיים להוציא ההיתרים המבוקשים לאלתר ובכפוף לכל דין.

ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדה מחוזית

 2. מה זה ועדה מקומית ?

 3. אי זימון לדיון חוזר בועדה המקומית

 4. אי זימון מתנגדים לדיון בועדה המקומית

 5. הועדה המקומית הפרה את החלטת ועדת הערר

 6. ערר על החלטת הועדה המקומית לסרב להפקיד תכנית

 7. הועדה המקומית אינה מוסמכת להוסיף שטחים עיקריים

 8. נטען כי הועדה המקומית טעתה ואף "זיגזגה" בעמדתה

 9. תחנת מעבר לפסולת יבשה שאושרה ע"י הועדה המקומית

 10. הועדה המקומית לא פעלה בהתאם להנחיות בהחלטת ועדה זו

 11. הועדה המקומית קיבלה חלק מהתנגדות ודחתה בקשה לתוספת קומה

 12. החלטת הועדה המקומית שלא לאשר הקמת דיר צאן, מתבן ומחסן חקלאי

 13. הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים החליטה לאשר תוכנית נקודתית

 14. ערר על החלטת הוועדה המקומית מלאשר בקשה לתוספת מחסן בבניין מגורים

 15. הועדה טענה כי אתר הפסולת אינו מתאים לסביבה ביחס למפעלים סמוכים קיימים

 16. הועדה המקומית קבעה צורך בחתימת המתנגד לתכנן רמפה משותפת למעבר כלי רכב

 17. ערר על החלטת הועדה המקומית אשר החליטה לאשר באופן חלקי הקמת בית מגורים פרטי

 18. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון להתנות בקשה לאישור שינויים ותוספות

 19. על הועדה המקומית בערר להגיש כתב תשובה ולו על מנת לגלות דעת יתר הצדדים בדבר מסגרת הטענות הצפויה לדיון

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון