פסק בוררות בר תוקף או החלטת ביניים או טיוטה

טוען שאין בפנינו פסק בוררות בר תוקף כי אם החלטת ביניים או טיוטה הטעונים השלמה

רקע עובדתי

 1. המבקש והמשיב הינם החוכרים לדורות של שתי יחידות דיור בבניין מגורים בבני ברק בן שתי קומות ובו שמונה יחידות דיור, ארבע בכל קומה. דירת המשיב הינה בקומה הראשונה ומעליה מצויה דירת המבקש. לפני מספר שנים ביצע המשיב פעולות הרחבה של דירתו בשטח שהינו ככל הנראה רכוש משותף ועל פי הנטען אף עשה כן ללא היתר (להלן – ההרחבה בקומה א). המבקש חפץ לבצע את אותה הרחבה גם בדירתו שלו, ולצורך כך נזקק לעשות שימוש בגג ההרחבה שבקומה א, תוך שימוש בתשתיות ההרחבה. הצדדים ניהלו דין ודברים משהמשיב דרש מהמבקש שיפוי כספי גבוה בגין השימוש בתשתית קיימת, אף דרש קבלת זכויות לבניית דירה נוספת מתחת לדירתו (להלן – קומת מרתף). אף שהצדדים לא הגיעו להסכמה, פעל המבקש על מנת לקבל את הסכמת הדיירים וכן היתר הועדה המקומית להרחבת דירתו שבקומה ב (להלן – ההרחבה בקומה ב).
 2. על פי הנטען, ההיתר להרחבה בקומה ב ניתן, אולם דרישות המשיב טרם הוסדרו. בראשית, נערך הסכם (להלן – ההסכם הראשון) לפיו תאושר למבקש אפשרות לבנות את ההרחבה בקומה ב על גג ההרחבה בקומה א, בכפוף לכך שישלם למשיב את שוויה של ההרחבה הקיימת, אף יהא רשאי לבנות תוספת על גג ההרחבה בקומה ב, כאשר מנגד המשיב יורשה לבנות מתחת לדירתו קומת מרתף, אולם לא הוברר אם ההסכם הראשון נחתם אם לאו.


3. לאחר מכן חתמו הצדדים על הסכם שעיקריו: המבקש יוכל לבצע את ההרחבה בקומה ב כנגד תשלום למשיב המתבטא ב 500 ₪ לכל מ"ר + תשלום עבור 2/3 מהוצאות הכלונסאות והקידוחים; התחייבות המבקש לתקן כל נזק שיגרם למשיב במהלך הבנייה; המבקש יורשה לבנות גם תוספת על גג ההרחבה בקומה ב כנגד הסכמה לפיה יורשה המשיב לבנות מתחת להרחבה בקומה א קומת מרתף; אם תוגש התנגדות מצד המבקש הוא יחוייב לשלם למשיב את ערך הגג כפי שיוכרע על-ידי הרב סילמן (להלן – ההסכם השני). וכלשון ההסכם: "...לאשר לצד א' לבנות דירה מתחת לדירת צד א' הנקרא בשם "בייסמנט" ולא תהיה שום התנגדות הן מצידו והן מצד בא-כוחו. באם תהיה התנגדות צד ב' יתחייב לשלם לצד א' את ערך הגג שיוכרע על פי הר' סילמן" (להלן – תניית הבוררות).

4. המבקש ביצע את ההרחבה בקומה ב, אף הוסיף על גג ההרחבה בניה נוספת (להלן – הבניה בקומת הגג). המשיב מצדו לא בנה את קומת המרתף, אף שאין חולק שהסיבה לכך אינה נעוצה כלל במבקש שלא הביע כל התנגדות לכך. ביום 19.9.11 הניח המשיב בפני המבקש רשימה של ליקויים ונזקים נטענים. באוקטובר 2011 הגיש המשיב בבית הדין של הרב קרליץ תביעה נגד המשיב שכותרתה "נזקי שכנים – רכוש משותף". התביעה לא צורפה כאסמכתא לכתבי הטענות של מי מהצדדים, אולם המבקש טוען כי המדובר באותה רשימת ליקויים מחודש ספטמבר 2011. הבוררות התקיימה בפני הרכב הבוררים הרב סילמן, הרב רוזנברג והרב פרבשטיין ונפרשה על פני ארבע ישיבות. כאמור, ביום 14.4.13 ניתן פסק הבוררות.

פסק הבוררות

5. פסק הבוררות קובע, בין היתר, כי ההסכם שבין הצדדים, ככל שהוא נוגע להסכמות לבניות הדדיות, דהיינו, תוספת בגג כנגד בניית יחידת מרתף - מבוטל, שכן "התברר כי אין כלל כדאיות לבנות מרתף".
עוד קובע הפסק כי כתוצאה מכך "יש לחלק את כלל בניית ג'אנח בק"ב וק"ג, ולתת לאלקובי מחצית ממנה" בשטח כולל של 62 מ"ר. כנגד 62 מ"ר אלו, ולאחר קיזוז חובו של המבקש בגין השימוש בתשתיות, חוייב המשיב לשלם למבקש סך של 221,500 ₪.
באשר לשטח הגג הפתוח שמעל ההרחבה בקומה ב נקבע כי "השטח הפתוח בק"ג הינו רכוש משותף השייך לשני הצדדים בשווה. ולכן יש לאטום את הכניסה אליו עד שיחולק".
עוד נקבע כי בנסיבת בהן המשיב מקבל שטח מהחלק שנבנה ע"י המבקש, אין לחייב את המבקש לפצות את המשיב בגין הנזקים שנגרמו כתוצאה מהבנייה, וכי נושא הביוב, שעוני החשמל וכד', יבורר בדיון נוסף במעמד הצדדים.טענות המבקש

6. המבקש טוען לביטולו של הפסק מחמת 8 עילות ביטול שבחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק):


לפי סעיף 24(1) לחוק ["לא היה הסכם-בוררות בר-תוקף"]. נטען כי המבקש לא קיבל לידיו את שטר הבוררות עליו חתם בבית הדין וכי השטר נוגד את תניית הבוררות שבהסכם השני ועל כן בטל. הכפפת המבקש לבוררות בבית הדין נעשתה תוך כפייה, עושק ואיומים.
לפי סעיף 24(2) לחוק ["הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין"]. נטען כי בתניית הבוררות נקבע כי הרב סילמן ישמש כבורר יחיד, עת התביעה הוגשה לבית הדין, אף נדונה בהרכב תלתא.
לפי סעיף 24(3) לחוק ["הבורר פעל ללא-סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם-הבוררות"]. הבוררים פסקו בחריגה מסמכות ובניגוד לתניית הבוררות; הקביעה בפסק הבוררות בדבר חוסר כדאיות לא נטענה כלל על-ידי המשיב; ההסמכה הייתה לדון בסכסוך כספי ולא בסכסוך קנייני; הבוררים הוסמכו להכריע בכמה צריך המבקש לפצות את המשיב עבור נזקים ושימוש בתשתיות ולא כמה ישלם המשיב למבקש עבור קבלת מחצית מתוספת הבניה שביצע המבקש.
לפי סעיפים 24(4) + 24(5) לחוק ["לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו"; "הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו"]. לא ניתנה למבקש הזדמנות אמיתית להעלות טענותיו בבית הדין, והוא הושתק עת טען להעדר סמכות בית הדין, אף לא ניתנה החלטה בבקשתו בכתב לעניין זה.
לפי סעיף 24(6) לחוק ["הותנה בהסכם-הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן"]. הבוררים לא נמקו את קביעתם בדבר העדר כדאיות כלכלית בבניית המרתף; לא נמקו מדוע בשל היעדר כדאיות כלכלית בבניית המרתף יש לבטל את ההסכם ולהעניק למשיב מחצית מתוספת הבניה של המבקש, לא הסבירו כיצד יחולק הגג, מהי דרך הגישה, וכד'.
לפי סעיף 24(8) לחוק ["הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו"].

בהתאם לסעיף ט"ו לתוספת לחוק היה על בית הדין ליתן את פסק הבוררות תוך 3 חודשים, וזה ניתן לאחר למעלה מ-4 חודשים.


לפי סעיף 24(9) לחוק ["תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור"].

החלוקה בעין שנעשתה ע"י הבוררים לא ניתנת למימוש שכן למשיב אין כל גישה לבניה זולת מעבר בדירת המבקש; קביעת הבוררים נוגדת רישומים מוסדיים בהתייחס לזכויות בעלות וחכירה של כלל הדירות ברכוש המשותף; בית הדין ביטל הסכמים שנערכו בלא שנדרש לעשות כן.

עמדת המשיב

7. הגם שבהחלטה מיום 24.6.13 נקבע כי המשיב רשאי להגיש את תשובתו תוך 30 יום, מצא לנכון המשיב להגיש רק "תגובה מקדמית לבקשה לביטול פסק בורר" המתמקדת בטענה כי הפסק נושא בקשת הביטול, אינו פסק בוררות כי אם החלטת ביניים או טיוטה. חרף החלטה נוספת מיום 6.10.13 לפיה בהינתן דחיית הבקשה המקדמית "הדיון יתחיל ויסתיים בו ביום" – לא הוגשה התייחסות לעילות הביטול לגופן.

8. המשיב טוען כי הפסק נושא עתירת הביטול אינו פסק בוררות משאינו עומד בדרישות סעיפים 1 ו-20 לחוק מחמת "היעדר ציון מועד חתימתם של הבוררים על ההחלטה, להבדיל מתאריך עריכת/הדפסת המסמך" ומשכך לגרסתו "הבקשה לביטול פסק בוררות אינה אוחזת מים ודינה להימחק על הסף". בדיון וכתשובה לטיעוני המבקש טען המשיב כי השתתפותו של המבקש בכל ישיבות הבוררות משמיטה את הקרקע מתחת למרבית עילות הביטול המתייחסות לסמכות הבוררים; כי מהפרוטוקולים המתעדים את ישיבות הבוררות, עולה כי התקיימו 4 ישיבות וכי ניתנה למבקש מלוא זכות הטיעון; כי משטר הבוררות יש להסיק כי לא הייתה כל חריגה מסמכות, וכי הבוררים לא היו אמורים לנמק את הפסק.

דיון והכרעה

9. המשיב טוען כי יש למחוק על הסף את בקשת הביטול משאין בפנינו פסק בוררין וזאת מחמת היעדר תאריך החתימה ליד חתימת הבוררים, בניגוד לסעיף 20 לחוק. לא מצאתי כל ממש בטיעון זה. פסק הבוררות הינו פסק מודפס אשר בכותרתו מופיע תאריך מתן הפסק: יום ראשון ד' אייר תשע"ג, ובתחתיתו מופיעים שמות הדיינים בהדפסה, ולצדם חתימת כל בורר ובורר. חזקה היא כי פסק הבוררות נחתם על ידי הבוררים בתאריך המצויין בו. טענה לפיה נחתם פסק הבוררים במועד השונה מזה שהודפס, הייתה אמורה להיתמך בתצהיר או בראיה כלשהי, וכאמור המשיב לא טרח להגיש כתב תשובה מגובה בתצהיר. אינני רואה איפוא כל צורך להידרש לשאלה התיאורטית מה דינו של פסק בוררים שנחתם ע"י הבוררים במועד שונה מזה בו הודפס ולא צויין על ידם מהו תאריך החתימה בפועל.

10. אף אין ממש בטענה כי לפנינו "החלטה אחרת" להבדיל מפסק דין. החלטה אחרת היא החלטת ביניים שאיננה מכריעה בסכסוך, להבדיל מפסק בוררות שמכריע באופן סופי בסכסוך כולו או חלקו, שכן אף סיום סופי של רק חלק מהשאלות הטעונות הכרעה מהווה פסק דין לכל דבר, שהרי הגדרת "פסק בוררות" שבחוק הבוררות כוללת גם "פסק ביניים". עיון בפסק הבורר מעלה שלפנינו הכרעה במחלוקת שבין בעלי הדין, כפי הבנתם של הבוררים. הותרת המחלוקת הזניחה בעניין "הביוב, שעוני החשמל וכו'", כמצויין בסעיף ח' לפסק הבוררות, לדיון נוסף, אינה שוללת מפסק הבוררות את תוקפו, שכן לכל היותר לפנינו פסק ביניים, ראוי לאישור או ביטול.

11. משדחיתי את הטענות המקדמיות שבפי המשיב, יש לבחון לגופן את טענות הביטול.
טענות הביטול פורשות יריעה מחלוקת רחבה ומתייחסות כמעט לכל עילות ביטול המנויות בסעיף 24 לחוק, ומשכך אתייחס רק בקצרה לזניחות שבהן. המשיב הגיש במהלך הדיון שטר בוררין שנחתם ע"י המבקש והמשיב גם יחד ביום ט"ז כסלו תשע"ב. המבקש לא טען כי חתימתו זוייפה אלא כי "לא הוסבר לי על מה אני חותם ומה מהותו, כמו כן לא נמסר לי העתק של אותו שטר בוררות", ומשכך נשמטת הקרקע מתחת לבסיס עילת הביטול שלפי סעיף 24(1) לחוק". שטר הבוררין פטר את הבוררים מהנמקה ומשכך אף אין מקום לעילת הביטול לפי סעיף 24(6) לחוק. המבקש לא שלח לבוררים הודעה לפי סעיף 26(ג) לחוק ומשכך לא יישמע בעילת הביטול לפי סעיף 24(8) לחוק. המבקש התייצב לארבע ישיבות הבוררות, אף הסתייע באחיו והשמיע את טיעוניו ומשכך אין מקום לטיעון בדבר עילת הביטול לפי סעיף 24(4) לחוק.

12. עוד טוען המבקש כי הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין שכן תניית הבוררות המופיעה בהסכם השני קובעת כי "באם תהיה התנגדות – צד ב' יתחייב לשלם לצד א' את ערך הגג כפי שיוכרע עפ"י הר' סילמן". רוצה לומר – בוררות דן יחיד בפני הרב סילמן בעוד שהבוררות התקיימה בבית דין בפני הרכב תלתא שכלל את הרב סילמן, הרב רוזנברג והרב פרבשטיין. גם דינה של טענה זו להידחות. ראשית, הופעתו של המבקש בפני ההרכב המורחב, הכולל גם את הרב סילמן, במשך 4 ישיבות, תוך העלאת טיעונים לגופו של עניין, משתיקה אותו מלכפור בכשרות ההרכב. שנית, שטר הבוררין שנחתם ע"י המבקש לאחר ההסכם השני, שינה את תניית הבוררות, משנאמר בו מפורשות כי ההסכמה כבורר ניתנת לבית דין צדק בני ברק, וכי הבוררות תתנהל או בפני הרב ניסים קרליץ או בפני הרבנים יהודה סילמן, ישראל רוזנברג ויעקב פרבשטיין, וכך אמנם היה.

13. נותר איפוא להכריע בטענתו המרכזית של המבקש לפיה חרגו הבוררים מהסמכות שניתנה להם, שכן בעוד שהובא לפתחם סכסוך כספי בתביעת המשיב נגד המבקש, ניתן על ידם פסק דין המכריע בזכויות קנייניות והמשנה סדרי בראשית, באופן שהמשיב הוא שחוייב לפצות את המבקש. מצאתי כי מדובר בטענה ראויה להתקבל.
כעולה מהאמור לעיל, כולל ההסכם השני ארבע הסכמות מרכזיות: האחת – תינתן למבקש זכות לבנות על ההרחבה שהוסיף המשיב בקומה א' (דהיינו להוסיף עליה את הרחבת קומה ב) ולהשתמש בתשתיות שלו כנגד תשלום של 500 ₪ לכל מ"ר שיבנה + תשלום שני שליש מהוצאות הקידוחים והכלונסאות בהן נשא המשיב (סעיף ב' להסכם); השנייה – המבקש יהיה רשאי לבנות על גג ההרחבה של קומה ב תוספת בניה, מעין קומה ג, כנגד הסכמתו "לאשר לצד א' לבנות דירה מתחת לדירת צד א' הנקרא בשם "בייסמנט" ולא תהיה שום התנגדות הן מצידו והן מצד בא-כוחו" (סעיף ז' להסכם); השלישית – המבקש יפצה את המשיב בגין נזקים שיגרום לרכושו במהלך הבניה; והרביעית – "באם תהיה התנגדות צד ב' יתחייב לשלם לצד א' את ערך הגג שיוכרע על פי הר' סילמן".
הנה כי כן בעלי הדין הסכימו שהמשיב יפוצה בכסף תמורת הסכמתו לאפשר למבקש את בניית ההרחבה בקומה ב, וכנגד הסכמתו לבנייה בקומת הגג, יורשה למשיב, הדדית, וכדי להשוות את מצבו למבקש, לבנות אף הוא תוספת מתחת לבנייה הקיימת שלו, דהיינו קומת מרתף. בעלי הדין הסכימו להעביר להכרעה בבוררות את שיעור הפיצוי שיצטרך המבקש לשלם למשיב אם לא יוכל לבנות את קומת המרתף מחמת התנגדות המבקש לקבלת היתר.

14. ומה אירע בפועל? המבקש לא התנגד כלל לבניית קומת המרתף. מתצהירו, שלא נסתר עולה כי האפשרות הפיזית והתכנונית לבניית קומת מרתף אושרה על ידי מהנדס בניין ששירותיו נשכרו על ידי שני הצדדים, אלא שהמשיב הגיע לכלל מסקנה שבניית קומת המרתף איננה כדאית מבחינה כלכלית. אמנם לא התקיים התנאי לחיוב המבקש לפצות את המשיב בערך הגג שהרי לא התנגד לבניית המרתף, אולם גם אם נצא מתוך הנחה כי הצדדים הסמיכו את הבוררים לקבוע כי הפיצוי יינתן למשיב בכל מקרה בו לא תבנה קומת המרתף, אזי גם אז מדובר רק בפיצוי כספי שאמור להשתלם על ידי המבקש למשיב, מחמת ביטול ההדדיות בבניית קומת הגג כנגד בניית קומת המרתף. בפועל הבוררים ביצעו תפנית וקבעו שהמשיב הוא שאמור לפצות את המבקש, משהורו על חציית הבנייה שביצע המבקש, גם בתוספת הקומה השנייה וגם בתוספת עליית הגג, לשני חלקים תוך הקניית מחצית אחת למשיב והותרת המחצית השנייה בבעלות המבקש, כמעין משפט שלמה (וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, קְחוּ לִי-חָרֶב; וַיָּבִאוּ הַחֶרֶב, לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ. וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, גִּזְרוּ אֶת-הַיֶּלֶד הַחַי לִשְׁנָיִם; וּתְנוּ אֶת-הַחֲצִי לְאַחַת, וְאֶת-הַחֲצִי לְאֶחָת) שבספר מלכים.

15. בפסיקה קיימת התלבטות באשר לשאלה האם עסקינן בחריגה מסמכות שגבולותיה מתוחמים בהסכם הבוררות או שמא תבחן החריגה מסמכות לפי הנטען בכתבי הטענות [ראו לעניין זה רע"א 256/10 גאידמק נ' טרוים (מיום 7.11.11)] אלא שבענייננו עונה חריגת הבוררים מסמכותם על שתי הגישות. המבקש טען בתצהירו כי הסכסוך שנתגלע בינו לבין המשיב ושאותו הסכים להעביר לבוררות הינו סכסוך כספי והוא נסמך בטענתו זו על מכתבו של המשיב מיום כ' אלול תשע"א (נספח ג' לבקשה) בו נדרש המבקש לבצע תיקונים בגין ששה פריטים, שלטענת המשיב גרם להם לנזק: המחסן, החצר, הסלון, המזגן, הרעפים והחלון. לדבריו, מכתב זה היווה למעשה את הבסיס לתביעתו של המשיב נגדו בבוררות שהייתה כספית במהותה. המשיב, כאמור, לא מצא לנכון להגיש תשובה לגופו של עניין, אף לא תצהיר נגדי ומשכך לא נסתרה הטענה. גישתו זו של המבקש עולה בקנה אחד עם הזימון שקיבל המבקש לבית הדין ובו נאמר שהמשיב תובע את המבקש לדין תורה בדבר "נזקי שכנים – רכוש משותף" (נספח ד') לבקשת הביטול, אף עם שטר הבוררים שבכותרתו צויין כי הבוררות תתנהל ב"עניין סכסוך בענייני בנייה תביעה כספית ברח' בר אילן 34".

16. אף אם ככל הנראה יש לקבוע כי משהופיע המבקש ב-4 ישיבות הבוררות וטען לגופו של עניין, יש לראותו כמי שהסכים להרחיב את סמכות הבוררים לפסוק פיצוי כספי לא רק בגין נזקי בניה, אלא גם בגין הבניה בגג, לאור העובדה שאינה שנויה במחלוקת לפיה המשיב אכן לא בנה בסופו של דבר את קומת המרתף, הרי גם אז הבוררים לא הוסמכו ליתן סעד שאינו כספי אלא קנייני, אף לא הוסמכו לבטל את ההסכם השני. המנגנון שהוסכם על ידי בעלי הדין היה שהמבקש הוא שיפצה את המשיב על כך שנבצר ממנו לבנות מרתף, ואילו הבוררים הפכו את הקערה על פיה וקבעו שהמשיב יפצה את המבקש וינגוס בחלק מהבנייה שבוצעה על ידו.

17. המשיב הוא שהיה התובע בבוררות ואילו המבקש לא הגיש כלל תביעה נגד המשיב ולא תבע ממנו דבר. סעד השותפות בבנייה שביצע המבקש, שעלה אמנם (כעולה מהפרוטוקולים המתעדים את דיוני הבוררות) במהלך הדיונים בפי המשיב לא נתבע כלל על ידי המשיב וכעולה משטר הבוררין, לא הועבר להכרעה בבוררות. פרופ' סמדר אוטולונגי בספרה "בוררות – דין ונוהל" קובעת: "כדי שיהיה מדובר בפעולה ללא סמכות שתכלל במסגרת עילת הביטול של סעיף 24(3) לחוק יש צורך בקביעת סעד חדש שאינו נובע באופן טבעי מהסכסוך שנמסר להכרעת הבורר" (עמ' 1016).

18. לא ניתן להחשיב את המבקש כמי שהסכים להרחבת סמכות הבוררים ליתן סעד קנייני, משהביע לכך את התנגדותו. בפרוטוקול הישיבה מיום טו כסלו תשע"ב נרשם ברישא לפרוטוקול כי נושא הבוררות הוא: "הנדון: נזקי שכנים רח' בר אילן 34 שיכון ה בב"ב, אלקובי גר בקומת קרקע, גנח גר מעליו". הטוען הרבני מטעם המשיב, מר השקוביץ, אמנם ציין כי נושא התביעה הינו בין היתר "שותפות בנכס של שני הצדדים וחלוקה שעשו שלא כהוגן", אלא שהמבקש, שלא היה מיוצג כלל בישיבה זו ציין: "גנח: לי הוא אמר שהזקתי לו. אני רוצה לדעת מה הזקתי לו. יש לו טענה, אני יחשוב ע"ז, הטענה של שותפות זה לא מה שהביאו אותי לכאן" (עמוד 2 שורות 16-17).

19. באשר לעילת הביטול הנסמכת על סעיף 24(9) לחוק. טוען המבקש כי פסיקת הבוררים לפיה "יש לחלק את כלל בניית ג'אנח בק"ב וק"ג, ולתת לאלקובי מחצית ממנה", לא זו בלבד שהיא איננה אפשרית שהרי אי אפשר סתם כך לחצות בניה לשני חלקים, אף אינה מעשית שהרי למשיב אין גישה מדירתו שבקומה הראשונה לתוספת ההרחבה בקומה ב, ודאי שלא לקומת הגג, אלא אף אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק המקרקעין, ומשכך נוגדת את תקנת הציבור.
הפסיקה קובעת כי "כידוע, השימוש בעילת ביטול זו, לפיה פסק הבורר נוגד את תקנת הציבור ייעשה במקרים נדירים, וזאת מחמת עמימותה של עילת ביטול זו" [כב' השופט דנצינגר ברע"א 3083/10 שירותי בריאות כללית נ' עיריית באר-שבע] וכי "...פסיקה בניגוד לתקנת הציבור משמעה פסיקה שתוצאתה בלתי מוסרית ומנוגדת לחוק" [רע"א 10487/07 עמידר נ' זוהר חי].

נראה שנימוקי המבקש בעילת ביטול זו אינם מובילים בהכרח למסקנה בדבר היות הפסק נוגד את תקנת הציבור (שונה היה המקרה לו היו הבוררים מורים על בניה בניגוד להיתר) אלא חושפים טפח נוסף במתחם החריגה מסמכות. כאמור, תוספת הבניה שביצע המבקש משתרעת בהמשך לדירתו שבקומה השנייה וכן על הבניה בקומת גג. מדירת המשיב שבקומה הראשונה אין כל גישה לתוספת הבנייה בקומה השנייה, בוודאי שלא לתוספת הבנייה על הגג, כך שהחלטת הבוררים איננה ניתנת ליישום מבחינה מעשית, זולת אם המשיב יטפס להרחבה שבקומה ב באמצעות סולם ויכנס אליה דרך החלון. גם לא נקבע כיצד תבוצע חציית הבניה לשניים, היכן יעבור קו הגבול? האם ההפרדה תהא בסלון? בחלקו של מי יפול המטבח, ומי יזכה בחדרי הרחצה?
יש להתבונן על הסכמת המבקש לפנות לבוררות ככזו המכילה תנאי מכללא לפיו הפתרון שייקבע בפסק הבוררות והסעד שינתן יהיו ישימים מבחינה מעשית, באופן שפסק שאינו ניתן לביצוע חורג ממתחם ההסכמה.

זאת ועוד, פיצול יחידת מקרקעין לשתי יחידות אינו יכול להיעשות ללא היתר בנייה [ראו סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 והמבחנים שנקבעו לכך בפסיקה (למשל: ע"פ 80028/99 מדינת ישראל נ' רוסנו ישי (מיום 21.9.00)]. לא הוברר כלל אם ניתן לקבל היתר לחלוקה, הפסק אף לא הותנה בקבלת היתר כחוק, עת ברור כי חלוקה ללא היתר הינה עבירה על חוק התכנון והבניה. אף מסופקני אם הגג שנוצר על הרחבת קומה ב הוא גג שניתן להצמידו לדירות המבקש והמשיב בלבד, בהנחה שהחלוקה אפשרית, עת בבניין 8 דירות, וסביר להניח כי מדובר ברכוש משותף לכלל הדירות. ולהבהיר ספק, אין מניעה כי השיקולים שינחו את הבוררים בפסיקתם יהיו על פי דין תורה/ההלכה, אלא שהסעד שיקבע בפסק הבוררות צריך להיות בהלימה לחוקי מדינת ישראל וערכי היסוד שלה.
הסמכת הבוררים לדון בסכסוך כוללת איפוא תנאי מכללא נוסף לפיו הסעד שינתן בפסק הבוררות לא ינגוד את הוראות החוק.

התוצאה
נחה דעתי כי פסק הבוררות אינו יכול להיוותר על כנו. הבוררים אמורים היו להכריע בסכסוך הכספי שבין הצדדים, דהיינו בתביעת הפיצויים של המשיב נגד המבקש בגין נזקים שגרם לרכושו עקב בניית ההרחבה בקומה ב ובקומת הגג, וככל הנראה גם בתביעת המשיב לקבלת פיצויים מהמבקש בגין השימוש בתשתיות ובגין בניית קומת הגג לאור העובדה שנבצר מהמשיב לבנות את יחידת המרתף. הבוררים לא היו רשאים להפוך את הקערה על פיה ולחייב את המשיב לשלם למבקש פיצויים, עת זה לא הגיש כלל תביעה לבוררות. כן לא רשאים היו ליתן סעד קנייני על דרך הקניית מחצית הבניה שביצע המבקש למשיב.
אני מורה איפוא על ביטול פסק הבוררות מיום ד' באייר תשע"ג.
המשיב ישלם למבקש הוצאות ההליך בסך 25,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הבוררות

 2. הבהרת פסק בוררות

 3. פסק בוררות לא מנומק

 4. סעיף 29 לחוק הבוררות

 5. בוררות בין עורכי דין

 6. סעיף 30 לחוק הבוררות

 7. בקשה לבטל פסק בוררות

 8. טעות גלויה על פני הפסק

 9. בוררות לפי הדין המהותי

 10. בקשה להארכת מועד בוררות

 11. בחירה בין שתי תניות בוררות

 12. שטר בוררות בין עובד למעביד

 13. בוררות בין קבלן למזמין עבודה

 14. בקשה לאישור פסק בוררות של רב

 15. בית דין צדק בני ברק - בוררות

 16. תניית בוררות בהסכם שפקע תוקפו

 17. נימוק פסק בוררות בניגוד להסכם

 18. התערבות בית המשפט בפסקי בוררות

 19. ביטול מכתב פיטורים במהלך בוררות

 20. הסכם בוררות בדיני עבודה קוגנטיים

 21. תוקף של פסק דין לפסק בוררות משלים

 22. בוררות בנושא פרשנות סעיפים בהסכם

 23. שימוש בעבריינים לצורך הסכמה לבוררות

 24. תקיפת הליך בוררות באמצעות תביעה אזרחית

 25. עיקולים זמניים להבטחת ביצוע פסק בוררות

 26. פסק הבוררות בהתאם לסעיף 24 לחוק הבוררות

 27. הליכי בוררות בין אחים בסכסוך שהתגלע ביניהם

 28. פסק בוררות בר תוקף או החלטת ביניים או טיוטה ?

 29. בקשת רשות ערעור על פסק הבוררות של שופט בדימוס

 30. אישור פסק דין שניתן בבית הדין הרבני האזורי מכוח הסכם בוררות שבין הצדדים

 31. ערעור על החלטת בימ"ש השלום בתל אביב להכריז כי כל הליכי הבוררות בטלים מעיקרם

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון