עתירה לעיין במסמכי מכרז

עתירה לעיין במסמכי המכרז, זאת לאחר שהצעתה לא נבחרה כהצעה הזוכה במכרז. פנייתה של העותרת לוועדת המכרזים, להעביר לעיונה את מסמכי המכרז, ובכלל זה את ההצעה הזוכה, נדחתה; ועל החלטה זו הוגשה העתירה. בכתב-העתירה טענה העותרת, בן-השאר, כי על משיבה 1 לאפשר לה לעיין במסמכי המכרז, זאת לאור חוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – חוק חובת המכרזים), והוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993(להלן – תקנות חובת המכרזים). בעתירתה ציינה העותרת, כי אי-מתן זכות העיון, מנוגדת להוראת תקנה 21(ה) לתקנות הנ"ל; ובנוסף טענה, כי עומדת לה הזכות לקבלת המידע מכוח סעיף 1 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע).

2. בהחלטה שניתנה ביום 4.12.13, נתבקשה העותרת להבהיר, מה סמכותו העניינית של בית-משפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטה בענייני מכרזים, שניתנה על-ידי תאגיד מקומי.

3. בתגובה בכתב ציינה העותרת, כי העתירה אינה תוקפת החלטה בענייני מכרזים, שכן לא הועלתה בה כל טענה נגד הליכי המכרז או נגד הזוכה במכרז. העותרת הוסיפה וציינה, כי לבית- משפט זה נתונה הסמכות העניינית לדון בעתירה מכוח סעיף 8(א) לתוספת הראשונה (להלן – התוספת הראשונה) לחוק בתי-משפט לעניינים מינהליים התש"ס-2000 (להלן – חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים); שכן, לדידה, מדובר ב"החלטה של רשות מקומית". בנוסף, גורסת העותרת, כי לבית-המשפט סמכות לדון בעתירה מכוח סעיף 2 לתוספת, העוסק בעתירות נגד החלטה של רשות לפי חוק חופש המידע.

4. בהמשך להחלטה מיום 4.12.13, ולאחר קבלת התגובה וההבהרה מטעם העותרת, הגעתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להימחק על הסף, מחמת היעדר סמכות עניינית.

העתירה, כפי שנוסחה, למתן סעד לפי תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, נחזית להיות עתירה בענייני מכרזים. בסעיף 5 לתוספת הראשונה לחוק בתי-משפט לעניינים מינהליים, נקבעה סמכותו של בית-משפט זה לדון בעתירות בענייני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים. סעיף 2 לחוק הנ"ל קובע, כי "המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה... אלא על-פי מכרז פומבי...". בשנת 2002 פורסם תיקון מס' 14 לחוק חובת המכרזים, אשר, בין-השאר, הרחיב את רשימת הגופים המנויים בסעיף 2 הנ"ל, כך שנכלל בה אף תאגיד מקומי (להלן – תיקון 14). ואולם, בסעיפים 4 ו-5 לתיקון 14 הובהר, כי תחילתו של התיקון 30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות אשר תותקנה בעניין עסקאות עם תאגיד מקומי. אין חולק, כי תקנות כאמור טרם הותקנו, ועל-כן תיקון 14 עדיין אינו בתוקף (ראו בעניין זה: עע"מ 7141/12 אבני הרצוג שועלי אלגז את גורוביץ' ושות' נ' יפה נוף תחבורה (14.10.12); עע"מ 2398/12 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' החברה הכלכלית שהם בע"מ (22.4.12); בר"מ 7712/09 חברת צינורות איקס.פי.סי (2004) בע"מ נ' החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ (28.10.09); ורע"א 1754/07 מאור שלטי פרסום חוצות מאור בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (2.9.07)). לאור האמור פסק בית-המשפט העליון, כי בית-המשפט לעניינים מינהליים נעדר סמכות עניינית לדון בעתירות בענייני מכרזים שפורסמו על-ידי תאגיד מקומי (עע"מ 2398/12 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' החברה הכלכלית שהם בע"מ (4.7.12)).

5. באשר לטענת העותרת, לפיה מדובר בעתירה לפי סעיף 8(א) לתוספת הראשונה, הרי שאין ההחלטה נושא העתירה באה בגדרו של סעיף זה. הסעיף מתייחס ל"החלטה של רשות מקומית". המונח "רשות מקומית", אינו מוגדר בחוק בתי-המשפט לעניינים מינהליים; ולפי סעיף 2 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] משמעו: "עירייה, מועצה מקומית או רשות היוצא באלה שנתכוננו בכוח חוק בר-תוקף אותה שעה, הקובע הוראות בדבר הקמת רשויות של שלטון מקומי". תאגיד מים, שהוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לא מהווה, אפוא, רשות מקומית, כמשמעה בסעיף 8 לתוספת הראשונה.

6. בכל הנוגע לגרסת העותרת, לפיה נתונה לבית-המשפט סמכות לדון בעתירה מכוח סעיף 2 לתוספת הראשונה, בהיותה עתירה לפי חוק חופש המידע, הרי שהעתירה צריכה להימחק על הסף, ולוּ מן הטעם שהעותרת אינה תוקפת החלטה שנתקבלה לפי החוק הנ"ל. לא נטען בעתירה, כי העותרת פנתה לממונה, לשם קבלת מידע לפי חוק חופש המידע, וכי שילמה אגרה כנדרש בחוק הנ"ל. משכך, אין מדובר בעתירה על החלטת רשות לפי חוק חופש המידע.

7. בקשתה החלופית של העותרת, בתגובתה להחלטתי מיום 4.12.13, הייתה להעביר הדיון בעתירה, לפי סעיף 79(א) לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התש"ד-1984, "לבית המשפט המוסמך". העותרת לא ציינה מי בית-המשפט המוסמך לדון בעתירה. ככל שמדובר בענייני מכרזים, הסמכות העניינית נקבעת, בין-השאר, לפי שווי השירות או המוצר נושא המכרז. מכתב העתירה ומנספחי העתירה, לא עולה מה שווי השירות או המוצר, והדבר אף לא הובהר בהודעה המשלימה מטעם העותרת.

8. על-יסוד האמור לעיל, אין מנוס ממחיקת העתירה על הסף, זאת מחמת חוסר סמכות עניינית; אך היות שלא ניתן לקבוע מי בית-המשפט המוסמך לדון בעתירה – בהיעדר נתונים בדבר שווי השירות נושא המכרז – לא יינתן צו להעברת הדיון לבית-משפט אחר, לפי סעיף 79(א) לחוק בתי-המשפט.

הואיל ולא נתבקשה תגובת המשיבים, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון