נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

1. לפניי בקשה למתן צווים ארעיים וצווי ביניים, במסגרתם מתבקש בית המשפט:

א. להורות למשיבים 1 – 3 (להלן: "המשיבים") על הפסקת ו/או ביטול ו/או הקפאת כל ההליכים במסגרת מכרז זוטא 16/13 מטעמן של המשיבות 1 ו-3, אשר עניינו השכרת מבנה הטרמינל במנחת קריית שמונה וקיום פעילויות מוטוריות במסלולי הנחיתה וההמראה של המנחת העירוני בקריית שמונה (להלן: "המכרז החדש").

ב. לאסור על המשיבים ו/או כל גוף אחר לעשות או להמשיך לבצע כל פעולה משפטית או אחרת ו/או כל התקשרות עם צדדים שלישיים הקשורה במכרז ו/או כל פעולה הקשורה לפעילות מוטורית או אחרת במנחת קריית שמונה.

ג. להורות למשיבים לבטל לאלתר את המכרז החדש.

2. רקע עובדתי בתמצית:

א. המבקשת הינה המחזיקה מזה שנים ברישיון מטעם משרד התחבורה להפעלת מנחת התעופה המצוי בקריית שמונה, הכולל מבנה טרמינל ומסלולי נחיתה (להלן "המנחת"). המשיבה 1 (להלן: "העירייה") הינה בעלת זכות חכירה במקרקעין עליו בנוי המנחת.

ב. ביום 20.5.13 אישר המשיב 2 (להלן: "ראש העיר"), למשיבה 5 (להלן: "פורמולה ישראל" או "מסלולי פורמולה") לקיים אירועים מוטוריים במנחת וזאת בכפוף לכל האישורים הנדרשים ובכפוף לאישור הפעילות ע"י המפעיל (קרי המבקשת) ומשרד התחבורה, תוך ציון כי אירוע ראשון צפוי להתקיים בתחילת חודש יולי אותה שנה (ראו נספח ב' לסיכומי המבקשת).

ביום 30.5.13 פנתה המשיבה 3 (להלן: "החברה הכלכלית") לרשות התעופה האזורית (להלן: "רשות התעופה"), בבקשה לאשר קיום אירועים מוטוריים במנחת. בתשובת רשות התעופה מאותו יום ניתן האישור וזאת בכפוף לדרישות מסוימות, לרבות קיום הפעילות המוטורית בהתאם לחוק ובכפוף לדין. כן נקבע כי נוכח היותה מפעילה מאושרת של המנחת, הרי שכל פעילות בו תתבצע בתיאום ובאישור המבקשת (ראו נספח י' לבקשה).

ג. בתאריך שמועדו המדויק אינו ברור מן הבקשה והתשובות, פרסמו המשיבות 1 ו-3 את מכרז זוטא 12/13 לביצוע פעילות מוטורית במנחת (להלן: "המכרז הראשון"), אולם זה בוטל היות והמבקשת הודיעה כי לא תתיר כל פעילות שאינה תעופתית במנחת ולאור הוראות משרד התחבורה לפיהן כל פעילות שאינה תעופתית מותנית באישור המבקשת (ראו נספח 1 לכתב התשובה של המשיבים).

ביום 3.9.13 שלחה רשות התעופה מכתב, בו הבהירה, לבקשת החברה הכלכלית, את מדיניותה באשר לקיום פעילות מוטורית במנחת. במכתבה הבהירה כי אף שהם מבקשים לשמר את העדיפות ליעוד התעופתי לשמו הוקם המנחת, הרי שרשות התעופה רואה בחיוב מצב בו תושבי העיר והאורחים יוכלו ליהנות מתשתיות המנחת לפעילויות נוספות באישור ובפיקוח העירייה. לדברי רשות התעופה, כוונתם במונח "תיאום" עם המבקשת "הייתה לשמר את העדיפות לתעופה ולמנוע מצב עתידי שבו הפעילות האחרת (הספורט המוטורי) ימנע פעילות תעופתית או יפגע בתשתית. לשם כך, יש לתאם את הפעילות עם מחזיק הרישיון מרת"א- חברת מטיילי קריית שמונה". (ראו נספח 10 לכתב התשובה של המשיבים).

ד. במהלך חודש נובמבר (ככל הנראה ביום 8.11.13 אולם הדבר אינו ברור מן הבקשה או התשובות) פורסם בעיתונות אודות המכרז החדש, לשימוש בטרמינל במנחת העירוני ולקיום פעילות מוטורית במסלולי הנחיתה וההמראה של המנחת העירוני קריית שמונה לתקופת ניסיון של שלושה חודשים. במסגרת הפרסום נקבע כי ניתן להגיש הצעות עד ליום 14.11.13 שעה 12:00 (ראו נספח 7 לכתב התשובה של המשיבים).

מצאתי להדגיש כבר בשלב זה כי על אף שהעתירה והבקשה עוסקות במכרז החדש, לא מצא איש מן הצדדים מקום לצרף מכרז זה לכתבי הטענות שהגישו. כל שמצוי לפניי הינו המכרז הראשון, אשר בוטל כאמור וצורף ע"י המבקשת במסגרת הבקשה (ראו נספח ה' לבקשה) תוך ציון כי "תוכנו זהה ברובו למכרז נשוא הבקשה ולנוחיות בית המשפט הנכבד מצורף מכרז זה תחת החדש שלא נמסר כאמור לעותרת".

אין לי אלא להביע תמיהה להתנהלות כל הצדדים בתיק זה, אשר לא מצאו לנכון לצרף את המסמך הרלוונטי ביותר, אשר עליו למעשה נסמכות העתירה והבקשה, אולם מקום בו המבקשת טענה כי המכרז החדש זהה ברובו למכרז הראשון והמשיבים לא מצאו לנכון לסתור אמירה זו או לצרף את המכרז החדש, אין לי אלא לראות באמור כהסכמה מצידם ועל כן אבחן במסגרת בקשה זו את סבירות המכרז הראשון, על אף הבעיות שהדבר מעורר.

ה. ביום 13.11.13 שלחה המבקשת מכתב אל החברה הכלכלית בו טענה כי המכרז החדש פורסם שלא כדין ותוך הסתרת פרסומו מהמבקשת. על כן דרשה המבקשת לקבל לידיה את מסמכי המכרז החדש, וכי הליכי המכרז החדש יופסקו באופן מיידי (ראו נספח ז' לבקשה). עוד באותו יום הגיב היועץ המשפטי של העירייה למכתב, תוך שהוא מציין כי דבר המכרז החדש פורסם בעיתונים כדרישת החוק. הוסיף, כי המבקשת רשאית לרכוש את מסמכי המכרז או לעיין בהם במשרדי החברה הכלכלית. עוד טען כי בניגוד לטענות שהעלתה המבקשת בעבר, אין לה כל זכויות במקרקעין עליו בנוי המנחת, למעט אישור מפעיל שניתן ממשרד התחבורה. נוכח האמור דחה דרישת המבקשת להפסיק את הליכי המכרז החדש (ראו נספח ח' לבקשה).

המבקשת, אשר לא השלימה עם תשובה זו, הגישה ביום 14.11.13 את העתירה ובצידה את הבקשה שלפניי, למתן צווים ארעיים וצווי ביניים במעמד צד אחד, כפי האמור בסע' 1 להחלטה זו.

עוד באותו היום קיבלתי את הבקשה והורתי על מתן צווים ארעיים כמבוקש.

בדיון ביום 24.11.13 הסכימו הצדדים כי יוגשו לבית המשפט סיכומים מטעם הצדדים בכל הנוגע לצווי הביניים.

סיכומי הצדדים הוגשו כדין וכעת יש לבחון שנית ולהכריע בבקשה מתן צווי ביניים.

3. טענות הצדדים בתמצית:

טענות המבקשת בתמצית:
א. טענותיה של המבקשת בבקשה ובעתירה עמדו על שלושה מישורים.

ראשית טענה המבקשת כי יש לקבל את הבקשה והעתירה היות והמכרז החדש שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכייתה של פורמולה ישראל.

לתמיכה בטענה זו הפנתה המבקשת למכתב ראש העירייה ששלח לפורמולה ישראל מחודש מאי, בו אישר לה לקיים אירועים מוטוריים במנחת ללא מכרז ולהתנהלות לאחריו, וכן לפניית החברה הכלכלית לרשות התעופה בבקשה לקיים אירועים אלו. עוד הפנתה המבקשת לעובדה כי אף שטרם הסתיים הליך המכרז החדש או הוכרז הזוכה בו, כבר פרסמה פורמולה ישראל, באמצעות הודעות אינטרנט, אודות קיומם של אירועים מוטוריים במנחת. בנוסף טענה כי פורמולה ישראל פרצה למתחם המנחת, בעידודם של המשיבים 1-3, וביצעה פעולות סימון קבועות על פניו, לרבות הנחת מאות צמיגים בשטח המנחת. עוד נטען כי פורמולה ישראל אף פנתה לרשות התעופה בהודעה על קיום אירוע מוטורי בתאריך עתידי. המבקשת הוסיפה וטענה כי המכרז החדש עצמו בוצע בחשאי, ללא פרסום כדין וללא שהודיעו לה על קיומו.

לטענת המבקשת יש בפעולות שבוצעו, לרבות ההסכמות בין יתר המשיבים ופורמולה ישראל טרם פרסום המכרז החדש, הצבת העובדות בשטח ע"י פורמולה ישראל וכן אי פרסום המכרז החדש כדין, כדי ללמד כי המדובר במכרז אשר נתפר מראש למידותיה של פורמולה ישראל, דבר אשר נוגד כל דין מנהלי.

שנית טענה המבקשת כי יש לקבל את הבקשה נוכח שיקולים הקשורים במישור ענף התעופה, תכנון ובנייה, בטיחות ובטחון הציבור, בשים לב לפעילות המנחת. לעניין זה טענה כי מצבו התכנוני של המנחת מוגדר בהתאם לתמ"א ארצית 15 ואין כל היתר לבצע פעילות עסקית, מסחרית או מוטורית בשטחו. המבקשת הוסיפה כי בהתאם לנהלים של רשות התעופה, קיום כל פעילות במנחת צריכה להתבצע רק בתיאום ובאישור שלה כמפעילה. לטענת המבקשת, לא רק שלא נערך עימה כל תיאום או התבקש אישורה, אלא שהמכרז כולו נערך בהיחבא, תוך מטרה להסתירו מעיניה.

המבקשת הוסיפה וטענה כי שימוש במנחת לצורך פעילות מוטורית אינו עומד בדרישות החוקים והתקנות הרלוונטים ומהווה סיכון בטיחותי גדול לביטחון הציבור. הוסיפה כי השינויים אשר יבוצעו במנחת על מנת לאפשר את הפעילות המוטורים, אף יביאו לפגיעה בתשתית המנחת וכפועל יוצא בביטחון המדינה, שכן אף מטוסי חיל האוויר עושים בו שימוש. לתמיכה בטענות אלו אף צירפה חוות דעת ראשונית של עו"ד נרי ירקוני שהינו טייס ולשעבר ראש מנהל התעופה (ראו נספח ד' לבקשה).

שלישית העלתה המבקשת טענות בדבר זכויות קנייניות אשר יש לה לטענתה במנחת. לטענתה היא בעלת הזכויות במסלולי המנחת מזה שנים רבות ומפעילתו בפועל, אשר השקיעה כספים ומשאבים רבים לצורך הקמתו ותחזוקתו לאורך השנים. בשים לב לאמור, טענה כי התנהלות המשיבים מהווה פגיעה בקניינה שלה, אשר לא ניתן להשלים עימו.

נוכח הדברים טענה המבקשת כי סיכויי העתירה להתקבל גבוהים ביותר.

המבקשת הפנתה למאזן הנוחות וטענה כי זה נוטה בבירור לטובתה, כאשר אי מתן הצו ייצור מצב בו ייסגר המכרז החדש הלכה למעשה ויוצר קושי רב עד בלתי אפשר להביא לביטולו, דבר אשר יהווה פגיעה קשה ובלתי הפיכה במבקשת. הוסיפה כי אי מתן הצו יביא לפגיעה קשה בביטחון הציבור והמדינה כמפורט לעיל. מנגד טענה כי לא יגרם למשיבים כל נזק ממתן הצו עד להכרעה בעתירה גופה.

טענות המשיבים בתמצית:
ב. המשיבים וכן פורמולה ישראל טענו כי דין הבקשה לדחייה.

המשיבים הפנו לפעילות התעופתית הדלילה במנחת וטענו כי האפשרות למצוא לו שימוש נוסף לפעילות ספורט מוטורי, מבלי לסכן את הבטיחות התעופתית, הינו יוזמה ברוכה, אשר יש בה להטיב עם תושבי העיר.

לטענת המשיבים, הבקשה והעתירה הוגשו מבלי שהמבקשת בכלל הייתה צד למכרז החדש או אפילו עיינה בו. לטענתם הגשת הבקשה בנסיבות אלו הינו מוקדמת וללא שמוצו ההליכים הנדרשים. הוסיפו, כי מקום שהמבקשת נמנעה מלהיות צד למכרז החדש, אין לה כל זכות עמידה להתנגד לו.

לעניין טענת הקניין טענו כי למבקשת אין כל זכות במקרקעין עליהם בנוי המנחת, אשר נמצאים בבעלות העירייה בהתאם להסכם חכירה. לטענתם, המבקשת מעולם לא הציגה כל אסמכתא חוקית אשר מקנה לה כל זכות קניינית, מעבר לרישיון ההפעלה של המנחת מטעם רשות התעופה, ואף המבקשת הודתה והצהירה בעבר כי אין לה כל זכויות וחזקה במקרקעין. הוסיפו כי ככל שלמבקשת טענות בתחום הקניין, הינה חופשית להגיש תביעה בעניין, כמו גם להגיש תביעה כספית בגין ההשקעות ששילמה לטענתה.

אשר לטענות בדבר עריכת המכרז החדש, טענו כי זה פורסם בהתאם לדרישות החוק וכי אין צורך לעדכן את המבקשת בקיום מכרז חדש הנוגע לנכסי העירייה. הוסיפו כי המבקשת לא הביאה כל הוכחה אמיתית להיותו של המכרז החדש "תפור" בכל דרך. לעניין זה טענו המשיבים כי כאשר עמדו לפניהם ראיות לניסיון פרסום או שימוש לא מאושר מטעם פורמולה ישראל במנחת, דאגו לפעול לשם הפסקה מיידית של אלו.

המשיבים הפנו למכרז החדש עצמו ולהוראות הקבועות בו, אשר מחייבות את הזוכה העתידי בקבלת אישורים חוקיים רבים של כל הגורמים הרלוונטיים, כמו גם את האחריות לתאם את השימוש עם המבקשת. בשים לב טענו כי המכרז החדש עומד בכל הנהלים והדרישות עפ"י דין, ועפ"י הרשויות המוסמכות. לפיכך טענו כי המדובר במכרז תקין שאינו מגלה כל פגם מנהלי ואין עילה להתערב בו.

פורמולה ישראל אף הוסיפה כי המבקשת נוהגת בחוסר תום לב מהותי שעה שהיא עצמה משתמשת במנחת לשם פעילות שאינה תעופתית.

נוכח כל האמור טענו כי אין לעתירה כל סיכוי להתקבל ואף מאזן הנוחות נוטה לדחיית הבקשה.

אוסיף כי המדינה, בהיותה המשיבים 4, 6 ו-7, הגישה תגובה לבקשה, בה הודיעה כי אין לה כל עמדה באשר לצווים הארעיים שניתנו ע"י בית המשפט. כן ציינה כי עמדת הגורמים הרלוונטיים הינה כי ניתן לקיים במנחת פעילויות אחרות מלבד פעילויות תעופתיות, כל עוד אלו יעמדו בתנאים הנדרשים, אשר אף פורטו בתגובה.

עוד אציין כי המבקשת ופורמולה ישראל העלו במסגרת הסיכומים מטעמן טענות שונות הנוגעות לאישיות המשפטית הרלוונטית בענייננו שהינה פורמולה ישראל או מסלולי פורמולה.

4. דיון והכרעה:

כידוע, הכלל שהתגבש מימים ימימה הוא, שצו זמני הנו סעד מן היושר הנתון לשיקול דעת בית המשפט, במקרים כאלה, בית המשפט בודק אם התקיימו במקרה שלפנינו כללי היושר הנהוגים כגון ניקיון כפיים וכדומה.נ

בפסיקה החדשה יותר נקבע, כי בבוא בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים עליו לבחון ככלל שני עניינים. הראשון הוא סיכוי העתירה להתקבל והשני הוא עניין "מאזן הנוחות". ככל שסיכויי העתירה גבוהים יותר כך ניתן למעט בדרישת "מאזן הנוחות" ולהיפך ואולם, אבן הבוחן העיקרית בסופו של יום היא בשיקולי "מאזן הנוחות". (ראו בר"מ 2139/06 מר ושות' (1982) בע"מ נ' משרד התשתיות הלאומיות – נציבות המים, ). יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט חשין:

"אכן, עיקרה של בקשה למתן צו ביניים רואה אני במה שקרוי 'מאזן הנוחות' - יהא כינויו של אותו מאזן אשר יהא: שימור הססטוס קוו אנטה, שינויו של הססטוס קוו, נזקים בלתי הפיכים וכיוצ"ב - מאזן נוחות להבדילו מסיכויי העתירה לגופה שאני רואה בהן יסוד מישני בבקשה" (בג"צ 2598/95 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה, )

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שצורפו מטעמם, נחה דעתי כי הבקשה שלפניי הוגשה טרם זמנה, סיכויי העתירה המנהלית, כפי שהוגשה, להתקבל לכאורה הינם נמוכים מאוד ואף מאזן הנוחות נוטה לטובתם של המשיבים ולפיכך דין הבקשה להידחות. להלן נימוקיי;

סיכויי העתירה:

במסגרת הבקשה טענה המבקשת כי סיכויי העתירה להתקבל גבוהים מאוד וזאת בהסתמך על שלושה מישורים. מייד אבחן טענות אלו, אולם טרם אכנס לבחינה פרטנית של טענות המבקשת, אין מנוס מלהזכיר את השלב בו הוגשו העתירה והבקשה שלפנינו, מקום שלדבר השפעה ממשית על סיכויי העתירה להתקבל.

כאמור וכפי שאבחן בהמשך, טענתה העיקרית של המבקשת כנגד המכרז החדש נעוצה בהיותו "תפור" כהגדרתה ע"י המשיבים, לטובת פורמולה ישראל.

לטעמי, הגשת עתירה בה עולה טענה מסוג זה, טרם נערך בכלל המכרז החדש לגופו וטרם הוכרז זוכה במסגרתו, הינה מוקדמת ומיותרת בנסיבות העניין, שכן קשה ביותר להגיע באופן מוחלט למסקנה כי המכרז החדש הינו "תפור" מראש לטובת צד מסויים מבלי שאותו צד אכן זכה במכרז.

יתירה מכך, המבקשת אף מודה בבקשה כי כלל לא עיינה במסמכי המכרז הרלוונטי טרם הגישה את העתירה.

לא ברור לי מדוע אצה למבקשת הדרך לפעול בצורה נמהרת בהגשת העתירה והבקשה, שכן איני מוצא כי המתנה לסיום הליך המכרז החדש והכרזה על זוכה בו, היה בהם בכדי לגרום למבקשת נזק ממשי. מכל מקום, הגשת עתירה הדורשת להכריז על פסילת ההחלטה המנהלית שהינה המכרז החדש בטענה שזה "נתפר" מראש, מבלי שהוכרז בו זוכה ומבלי שהמבקשת עיינה כלל במסמכי המכרז, אין לה מקום לטעמי ובנסיבות אלו, יש בה גם בכדי להעיד לכאורה על סיכוייה הנמוכים של העתירה בשלב זה.

בטרם כניסה לעובי הקורה של הטענות בבקשה, לא מצאתי במסגרת החלטה זו מקום להיכנס לטענות השונות שהועלו מטעם המבקשת מחד ופורמולה ישראל/ מסלולי פורמולה מאידך, בנוגע לאישיות המשפטית הנכונה אשר הינה צד להליכים וזאת מקום שלא מצאתי כי יש בהכרעה בסוגיה זו בכדי להשפיע במאומה על המסקנה המהותית אליה הגעתי בהחלטה. עם זאת אציין, כי המבקשת בעצמה צירפה כמשיבה מס' 5 את "פורמולה ישראל", כאשר גוף כזה אינו קיים במציאות, ועל כן תמוהה בעיניי התנהלותה עת באה בטענות כנגד חב' "פורמולה ישראל בע"מ" לפיהן אין לה הזכות להשיב לבקשה. מכל מקום, טענות המבקשת בנוגע ליישות המשפטית הנכונה, ייבחנו לעומק עת שתידון העתירה גופה.

כעת אגש לבחינת טענות המבקשת אשר נוגעות לשאלת סיכויי העתירה להתקבל.

הטענות במישור הקנייני:
במסגרת הבקשה טענה כאמור המבקשת כי יש לה זכויות קנייניות במנחת, וזאת בהיותה בעלת זכויות במסלולי המנחת ולנוכח השקעותיה הכספיות ותחזוקת המנחת לאורך השנים. מנגד התנגדו המשיבים נמרצות לטענה וטענו כי למבקשת אין כל זכות קניינית במקרקעין עליו נמצא המנחת, למעט רישיון להפעלת המנחת, ואף לא צורפה כל אסמכתא המוכיחה זכות כלשהי במקרקעין.

הגם שיש לטעמי ממש בטענות המשיבים לעניין זה, מצאתי כי אין לי כל צורך או מקום לדון בשאלת הזכויות הקנייניות במסגרת הבקשה אשר לפניי, מקום שזו הוגשה במסגרת עתירה מנהלית במסגרתה אין לי כל סמכות להעניק הסעד האמור.

ככל שלמבקשת טענות קנייניות, פתוחה בפניה הדרך לפעול בהתאם לחוק ולהגיש תביעה לערכאה המשפטית המתאימה בנסיבות העניין. איני רואה כל מקום לאפשר למבקשת להעלות טענות אלו ב"דלת האחורית" ובמסגרת עתירה זו.

הטענות במישור ענף התעופה, תכנון ובניה ובטיחות:
במסגרת בקשתה העלתה המבקשת טענות לפיהן שימוש במנחת לצורך פעילות מוטורית יסכן את שלום הציבור ובטחון המדינה.

טענות אלו לא מצאתי לקבל.

בכל הכבוד הראוי, לא המבקשת היא האחראית על בחינת הסיכונים העולים נוכח שימוש במנחת למטרות שונות שאינן תעופתיות, אלא המדינה כמייצגת את משרד התחבורה, רשות התעופה, משרד הביטחון וצבא ההגנה לישראל.

בענייננו הוגשה עמדת הגופים הרלוונטיים, אשר קבעו כולם כי אין להם כל התנגדות עקרונית לקיומה של פעילות מוטורית במנחת, כל עוד זו תבוצע בהתאם לדין ובכפוף לתנאים וסייגים שונים שהועלו.

למעשה, עמדה זו הוצגה אף קודם לכן ע"י רשות התעופה, אשר במכתבה מיום 30.5.13 אישרה את קיום הפעילות המוטורית, וזאת בכפוף לדרישות וסייגים מסויימים, לרבות אישור ותיאום עם המבקשת ועמידה בדין החל. יתירה מכך, במכתבה של רשות התעופה מיום 3.9.13 לחברה הכלכלית אף הבהירה כי הם "רואים בחיוב מצב שבו תושבי העיר והאורחים יוכלו ליהנות מהתשתית לפעילות נוספות באישור ובפיקוח שלכם ושל העירייה"

טענה נוספת של המבקשת לעניין זה הייתה כי המכרז החדש פגום שכן, בהתאם לנהלים האמורים של רשות התעופה, קיום כל פעילות במנחת צריכה להתבצע רק בתיאום ובאישור שלה כמפעילה. המבקשת הוסיפה כאמור כי אף הסתרת עצם קיום המכרז החדש ממנה, יש בה להעיד על חוסר תום לב וכוונות פסולות של המשיבים.

אף טענות אלו לא מצאתי לקבל.

אשר לפרסום המכרז החדש, אכן ראוי היה לטעמי כי המשיבים 1-3 יעדכנו את המבקשת אודות קיום המכרז החדש, היות והוא נוגע לה באופן אישי, כמחזיקת המנחת בו אמורה להתקיים הפעילות. אולם עיון בנספחי כתב התשובה של המשיבים 1 – 3 מלמד כי פרסום המכרז החדש נעשה כדין בשלושה עיתונים יומיים ועל כן איני רואה לקבל את הטענה כאילו עצם קיומו נשמר בהיחבא.

אשר לנושא "אישור ותיאום" עם המבקשת, הרי שבהתאם לנהליי רשות התעופה קיום הפעילות המוטורית במנחת אכן דורש אישור ותיאום כלשהו עם המבקשת, על כך אין חולק ואף יש לבחון, כפי שאבחן בשלב הבא, את סבירות תוכן המכרז החדש בהתאם לדרישה זו, אולם לטעמי, אין בדברים אלו בכדי לחייב את המשיבים 1-3 לקבל את אישור המבקשת באשר לעצם קיום המכרז.

רוצה לומר, אף אם לא ניתן יהיה לבצע כל פעילות מוטורית בשטח המנחת ללא תיאום ואישור של המבקשת (כמו גם עמידה ביתר דרישות רשות התעופה ושאר נציגות המדינה), אין באמור למנוע מהמשיבות 1-3 לערוך מכרז בו הן מזמינות חברות שונות להציע הצעות לשם עריכת אירועים מוטוריים במנחת.

לעניין זה מצאתי להוסיף, כי בהתאם למכתבה של רשות התעופה מיום 3.9.13 עולה אף שאלה של מהות ה"תיאום והאישור" אשר נדרש לקבל מהמבקשת, אולם היות ושאלה זו אינה נדרשת לשם הכרעה בהחלטה שלפניי, לא מצאתי לדון בה ומכל מקום ראוי שרשות התעופה, בהיותה הגורם המוסמך, היא אשר תבהיר נושא זה.

לסיכום, אף לעניין זה לא מצאתי כל פגם באשר לפרסום או לעצם קיום המכרז החדש ללא אישור המבקשת, ואני דוחה את טענותיה בעניין.

הטענות במישור הפרוצדוראלי מנהלי:
כאמור, עיקר טענות המבקשת הינה כי המכרז החדש "נתפר" למעשה לצורך זכייתה של פורמולה ישראל. לשם תמיכה בטענותיה הפנתה המבקשת לפעולות שונות שביצעו המשיבים טרם פרסום המכרז החדש ולאחריו, לרבות ההסכמות קודמות בין המשיבים ופורמולה ישראל טרם פרסום המכרז החדש, הצבת העובדות בשטח ע"י פורמולה ישראל וכן אי פרסום המכרז החדש כדין.

אף טענות אלו לא מצאתי לקבל. על מנת להוכיח כי מכרז מסוים הינו "תפור" מראש על הטוענת נגדו להציג ראיות בעלות משקל ממשי ביותר, שהרי ללא כן לא יטה בית המשפט להתערב בהחלטה המנהלית- היא המכרז. לעניין זה אין לי אלא לשוב ולהפנות לדבריי באשר לעיתוי הגשת הבקשה והעתירה, טרם הושלם הליך המכרז החדש. לטעמי בנסיבות אלו, קשה עד מאוד לקבוע בצורה חד משמעית כי אכן המדובר לפנינו במכרז "תפור" מראש.

אלא שגם לגופם של דברים לא מצאתי ממש בטענות המבקשת בעניין.

אשר לפניות השונות של המשיבים 1-3 ופורמולה ישראל לרשות התעופה במטרה לקבל אישור לעריכת אירועים מוטוריים במנחת, הרי שאיני רואה כל פסול בפניות מסוג זה בנסיבות העניין ובוודאי שאין בהם להוכיח על קיומו של קשר פסול או תפירת המכרז החדש לשם זכייתה של פורמולה ישראל.

אשר לטענות בדבר פעולותיה של פורמולה ישראל, בפרסום אירועים עתידיים באינטרנט ופעולות בשטח המנחת, הרי שכאן כבר מדובר בטענות ממשיות ובעלות משקל. אלא שבנוגע לטענות אלו, הציגו המשיבים 1-3 מכתבים מזמן אמת, המלמדים כי כל ניסיון לקיים פעילות לא מאושרת במתחם, נדחה על ידם. כך, בתגובה, לפרסום פורמולה ישראל, באמצעות הודעות אינטרנט, אודות קיומם של אירועים מוטוריים במנחת, שלח ביום 27.8.13 יועמ"ש העירייה מכתב לפורמולה ישראל, בו הבהיר כי אין לה כל רשות לעשות שימוש במנחת וכי העירייה רואה בחומרה את מכירת הכרטיסים מצידם (ראו נספח 8 לכתב התשובה של המשיבים 1-3).

בנוסף הוצגה לפניי תכתובת מייל מיום 13.11.13, אשר שלח יועמ"ש העירייה לפורמולה ישראל, בה צוין כי העירייה רואה בחומרה את הצבת הצמיגים באזור המנחת וכי פורמולה ישראל נדרשת לפנותם לאלתר וללא דיחוי לפני נקיטת אמצעים חוקיים (ראו נספח 9 לכתב התשובה של המשיבים).

נראה כי במכתבים אלו, אשר נכתבו כאמור בזמן אמת ובטרם הגשת העתירה והבקשה, יש בהן כדי לכרסם באופן מהותי מכל חשש לקנוניה שכביכול נרקמה בין המשיבים ובין פורמולה ישראל, אשר במסגרתה אף "נתפר" המכרז החדש לצורך זכייתה של האחרונה. איני רואה כל סיבה מתקבלת על הדעת לפיה, לאחר שרקחו המשיבים, כטענת המבקשת, עסקה פסולה עם פורמולה ישראל לתפירת מכרז, ישובו ויתרו בהם שלא לפעול לשם קיום הפעילות המוטורית העתידית, אף תוך איום בנקיטת אמצעים. לעניין זה נזכיר שוב כי הבקשה והעתירה מופנות בראש ובראשונה כנגד החלטת והתנהלות הרשות ולא כנגד התנהלותה של פורמולה ישראל, גם אם בזו היה פסול.

נוכח כל האמור לא מצאתי אף לגופו של עניין לקבל את טענות המבקשת לפיהן המדובר במכרז אשר "נתפר" מראש למידותיה של פורמולה ישראל.

המכרז החדש לגופו ומאזן הנוחות:
בסופו שלי יום, החשוב ביותר לטעמי לשם החלטה האם המדובר במכרז פגום ופסול, הוא המכרז גופו. לעניין זה עלינו לזכור כי ההחלטה המנהלית אשר נתקפת במסגרת הבקשה והעתירה היא המכרז החדש, אשר לטענת המבקשת לוקה בפגמים של ממש. על כן, השאלה המהותית שיש לבחון היא שאלת סבירותו של המכרז החדש.

עיון במכרז (למעשה במכרז הראשון- ז.ה.), מלמד כי על הזוכה במכרז לקבל אישורים של משרד התחבורה ורשות התעופה, היתר לשימוש חורג במסלולים בהתאם לחוק התכנון והבנייה, אישור מהנדס בטיחות, אישור משטרה, מכבי אש ומד"א ואישורים נוספים טרם יוכל לעשות שימוש במנחת לשם האירועים המוטורים (ראו סע' 13 למכרז הראשון). עוד קובע המכרז כי "השימוש אשר יעשה הזוכה במבנה או במסלולים לא ימנע בשום מקרה המראות או נחיתות במסלולים, בכל עת. ככל שיהיה צורך בכך, המפעיל יפנה את הציוד שהביא מן המסלולים לאלתר וללא דיחוי, כדי לאפשר נחיתות/המראות" (ראו סע' 12 למכרז הראשון).

עוד נקבע במכרז כי "בהתאם להנחיות משרד התחבורה השימוש במסלולים חייב להעשות בתיאום עם מפעיל המנחת, שאינו העירייה או החברה. משום כך, האחריות ליצור קשר לתאם ולסכם את אופן השימוש עם מפעיל המינחת, הינם באחריות המשתתפים" (ראו סע' 14 למכרז הראשון).

בחינה של המכרז לגופו, מלמד כי על הזוכה העתידי בו לעמוד בכל הוראות הדין ובכל הנהלים, הסייגים והדרישות שהעלו הרשויות הרלוונטיות, לעניין בטיחות השימוש במנחת לשם מטרה שאינה תעופתית. המכרז אף מבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כי לפני כל פעילות מוטורית על הזוכה במכרז האחריות לתאם ולסכם עם המבקשת את אופן השימוש במנחת. לטעמי, המדובר לכאורה במכרז העומד בכל דרישות הסבירות ואיני רואה בו כל פגם מהותי בגינו יש לפסול אותו. יתירה מכך, מקרא המכרז, על הדרישות המחמירות שהוא מטיל על המציעות הפוטנציאליות, אף מפחית מאוד לטעמי את החשש שמא זה נתפר עבור זוכה כלשהו.

סוף דבר לעניין סיכויי העתירה, מצאתי, בשלב זה, כי סיכויי העתירה להתקבל, כפי שהוגשה, הינם נמוכים מאוד.

בהינתן האמור, באתי לידי מסקנה כי בענייננו לא נוטה מאזן הנוחות בכל צורה שהיא לטובת המבקשת. כאמור בענייננו הליך המכרז החדש טרם הושלם וטרם נקבע בו זוכה. אף לאחר שהליך זה יסתיים, על מנת לקיים אירועים מוטורים במנחת יחויב הזוכה בקבלת אישורים חוקיים רבים, לרבות יצירת קשר ותיאום עם המבקשת. עוד עולה מעיון במכרז החדש, כי כל פעילות שתבוצע במנחת ניתנת להפסקה או ביטול במהירות רבה ומכל מקום פעילות זו לא תפגע בפעילות התעופתית במנחת.
בשים לב לדברים אלו, איני רואה כל פגיעה או נזק אשר עלול להיגרם למבקשת, לכלל הציבור או לביטחון המדינה נוכח המכרז החדש וזאת בין אם תזכה בו המשיבה מס' 5 או כל חברה אחרת.

5. אשר על כן ולאחר ששקלתי במאזני צדק ודין את טענות הצדדים, מאזני הנוחות ומאזני האינטרסים של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

נוכח החלטתי זו, מתבטל הצו הזמני אותו נתתי במעמד צד אחד, במסגרת החלטתי מיום 14.11.13.

המבקשת תשלם למשיבים 1-3 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪ + מע"מ כחוק. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום ריבית והפרשי הצמדה החל מהיום. אוסיף כי נוכח התנהלות פורמולה ישראל/מסלולי פורמולה טרם הגשת הבקשה בעניין פעולותיה במנחת, וכן לאחריה, עת הפרה את הצו הארעי שנתתי (כפי הודאתה בפרוטוקול מיום 24.11.13), לא מצאתי לפסוק לה הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון