מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות שייעודן איתור וזיהוי אוטומטי, תוך כדי נסיעה או במצב נייח, של לוחיות רישוי של כלי רכב הנעים בכביש.
המכרז נוהל על פי נוהל מפת"ח שהוא הנוהל המחייב בכל הקשור למערכות ממוחשבות ממשלתיות.
במסגרת המכרז נדרשו פתרונות לשלושה סוגי מערכות: מערכת ניידת להתקנה במכוניות, מערכת נישאת במזוודה הניתנת לפריסה ומערכת קבועה, נייחת.

2. בהתאם לנוהל מפת"ח קבע סעיף 0.4.2.1 למכרז אילו מסעיפי המכרז מהווים סעיפי חובה (מנדטוריים).
בהתאם לסעיף האמור, הודע למשתתפי המכרז בעדכון מספר 3 מיום 6.1.13, כי ניתן יהיה לקבל גם הצעה שאינה עונה על עד שבעה סעיפים מנדטוריים וזאת לאחר הבדיקה שלאחר הערכת הפרקים הטכניים, ובלבד שאין מדובר בתנאים מנדטוריים מהותיים. ועדת המכרזים קבעה מהם אותם תנאים מנדטוריים מהותיים אשר מובילים לפסילת הצעה ללא שיקול דעת.
באשר לצירוף מסמכים, קובע סעיף 0.5.10 כי צירוף מאוחר של מסמכים נדרשים הוא אפשרי בדרך כלל, אך אינו אפשרי באשר לערבות ובאשר להצעת המחיר. כלומר, ניתן להציג אישורים נדרשים במועד מאוחר יותר בהתאם לשיקול הדעת של בעל המרכז, למעט ערבות והצעת מחיר.

3. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה מעת לעת ובסופו של דבר נקבע ליום 26.2.13.
עוד יצוין כי בשל היעדר אישור החשב הכללי לפתיחת תיבת ההצעות, נותרה תיבת המכרזים סגורה עד ליום 3.4.13.

4. ביום 25.8.13 הגישה העותרת את עתירתה הראשונה ומספרה היה 37205-08-13. בעתירה זו ביקשה העותרת לעיין במסמכי המכרז טרם בחירת הזוכה וכן ביקשה מתן ארכה להגשת עתירה כנגד ההחלטה לפסול את הצעתה.
במהלך הדיון בעתירה, הסכימה המשיבה 1 להעביר לידי הצדדים מסמך של ועדת המכרזים המסביר מהם תנאים מנדטוריים מהותיים. מסמך זה הוגש ביום 17.9.13.
החלטה זו של ועדת המרכזים לא נתקפה ובכך למעשה אישרו משתתפי המכרז, והעותרת בתוכם, כי קיבלו על עצמם את מרחב שיקול הדעת של בעל המכרז.
בעקבות החלטת ועדת המכרזים, משכה העותרת את עתירתה הראשונה.

5. הליכי המכרז נמשכו, וביום 13.11.13 נבחרה המשיבה 3 כזוכה באשר למערכות הנישאות והמשיבה 2 נבחרה כזוכה באשר למערכות הנייחות. ביום 27.11.13 החליטה הועדה כי המשיבה 2 זוכה אף באשר למערכות הניידות.

6. בעתירתה, טוענת העותרת כי יש להורות על ביטול ההחלטה בדבר זכיית המשיבה 3 מאחר ונפל גם בערבות הבנקאית שצירפה להצעתה וכן נוכח אי צירוף אישור מכון התקנים להצעתה. עוד טוענת העותרת כי יש להורות על ביטול ההחלטה בדבר זכיית המשיבה 2 נוכח אי צירוף אישור מכון התקנים ובשל אי צירוף אישור רואה החשבון ביחס לקבלן המשנה.
כפועל יוצא מכך, מבקשת העותרת להורות על ביטול המכרז.

7. במסמכי המכרז נקבע כי הערבות הבנקאית צריכה להיות בתוקף מן המועד האחרון להגשת ההצעות ועד ליום 30.6.13. אין חולק שהערבות הבנקאית שמסרה המשיבה 3 היתה בתוקף מיום 20.1.13, בעוד שכזכור המועד למסירת ההצעות היה 26.2.13.
ראשית יש לבדוק האם מדובר בכלל בפגם ואם קיים פגם, האם הוא פגם המצדיק את פסילת הערבות הבנקאית ואת ההצעה למכרז.
הערבות אינה מטיבה ואינה מרעה וניתנה כנדרש במסמכי המכרז. מסמכי המכרז לא ציינו תנאי לגבי התאריך המדויק שבו צריכה הערבות להיכנס לתוקף. הדרישה היא שהערבות "תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת הצעות ועד לתאריך 30.6.13".
מנוסח זה אני למד כי מסמכי המכרז לא קבעו תנאי לגבי התאריך המדויק שבו הערבות צריכה להיכנס לתוקף אלא קבעו את התקופה שבמהלכה צריכה הערבות להיות תקפה.
לכן העובדה שהערבות הבנקאית נכנסה לתוקף קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, אין בה כדי להביא למסקנה שהמשיבה 3 חרגה מתנאי המכרז ופגעה בעקרון השיוויון.
יודגש שוב, שמועד כניסת הערבות לתוקף, אינו מצוין במסמכי המכרז, אלא אך ורק מצוין מה היא התקופה שבמהלכה צריכה הערבות להיות בתוקף. לכן אני סבור שטענת העותרת באשר לערבות הבנקאית דינה להידחות.

8. כזכור, טוענת העותרת כי המשיבות 2 ו-3 לא צירפו את אישור מכון התקנים להצעותיהן.
בעניין זה יצוין כי המכרז לא כלל דרישה בדבר צירוף אישור של מכון התקנים.
סעיפי המכרז העוסקים בעניין התקנים הם סעיפים מנדטוריים. סעיפים אלה, דרשו המצאת אישור. לא נדרש במסמכי המכרז אישור של מכון התקנים ביחס לתקנים הנדרשים. ממילא התקינה אינה תקינה ישראלית ועל כן לא ברור לי מדוע סבורה העותרת שהיה צריך לצרף את אישור מכון התקנים הישראלי דווקא.
כל עוד לא נדרשה המצאת אישור כזה אחר, אין כל מקום לטענה לפיה משלא הומצא אישור יש לפסול את ההצעה.
המשיבות 2 ו-3 הגישו הצהרת יצרן מטעמן וזאת לאור החלטת ועדת המכרזים מיום 19.6.13. הצהרות אלה אישרו כי קיימת עמידה בתקנים הנדרשים למערכות שהוצעו בקבוצות השונות במכרז.
לאור האמור, אני סבור שהמשיבות 2 ו-3 עמדו בתנאי המכרז והגישו את המסמכים כפי שדרשה ועדת המכרזים. לא הייתה מלכתחילה חובה לצרף את אישור מכון התקנים והאישור אשר הוגש מלמד על עמידה בתקנים זאת על פי חוות דעת היצרן.
לכן גם טענה זו של העותרת נדחית.

9. העותרת טוענת כי המשיבה 2 לא צירפה אישור של רואה החשבון ביחס לקבלן המשנה.
סעיף 0.5.10 למכרז מאפשר למציע להמציא את האישורים הנדרשים לאחר זכייתו. עוד קובע סעיף זה, כי ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר למציע השלמת מסמך או אישור כל עוד ברור כי מדובר באישורים שהיו בעלי תוקף במועד הגשת ההצעה.
הדרישה הייתה צירוף אישור רואה חשבון המעיד כי לקבלן המשנה מחזור כספי גבוה מ-500,000 ₪, בכל אחת מן השנים 2009 עד 2011.
מדובר לפיכך, במסמך דקלרטיבי, להבדיל ממסמך קונסטיטוטיבי.
המסמך המבוקש הינו מסמך המתאר מציאות אובייקטיבית חיצונית, מתייחס לעבר ואינו צופה פני עתיד. לכן מדובר במסמך אשר ניתן להשלמה על פי תנאי המכרז ולכן לא מדובר בפגם. אפילו היה מדובר בפגם, הרי שמדבור בפגם טכני, אשר אינו גורם לפסילת ההצעה וניתן להכשירו מאחר שלא מדובר בשינוי המציאות, אלא באישור המצביע על מציאות שהתקיימה בעבר.


מסמכי המכרז איפשרו את הגשת אישור רואה החשבון במועד מאוחר וממילא מדובר במסמך המעיד על מציאות שהייתה קיימת בעבר, עוד טרם הגשת ההצעות למכרז.
מאחר ואני סבור שלא מדובר בפגם, אני דוחה אף טענה זו של העותרת.

10. לאור כל האמור ומאחר כל טענות העותרת נדחו, אני דוחה את העתירה ומחייב את העותרת לשלם לכל אחת מן המשיבות 1-3 את הוצאותיהן ושכ"ט עורכי דינן, בסך של 25,000 ₪ לכל אחת מהן ובסה"כ – 75,000 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון