מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

מורה במקצועה, עתרה נגד הנתבעת לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – החוק), בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה, בתאונה שאירעה לה ביום 03/12/08 (להלן - התאונה).

2. אין מחלוקת בין הצדדים לעניין החבות על פי החוק.

3. פרופסור סודרי מונה כמומחה מוסכם מטעם הצדדים להערכת נכותה של התובעת בתחום האורטופדי (להלן – המומחה).
המומחה קבע, בחוות דעת מיום 04/04/11, כי לתובעת לא נותרה נכות אורטופדית צמיתה כתוצאה מהתאונה.
בנוסף קבע המומחה, כי תלונותיה הינן כתוצאה של מצב רפואי קודם ("קשיים בהליכה, בעמידה ובישיבה ממושכת, זמן רב קודם התאונה, עקב עודף משקל ודליות ברגליים" וכן "הממצאים בדימות של ע"ש מותני על רקע שינויים ניווניים, הקיימים גם בע"ש צווארי גבי").

4. ב"כ הצדדים חלוקים באשר לגובה הנכות הרפואית, השפעת הנכות אם קיימת על תפקודה של התובעת וכן באשר לפריטי הנזק וגובהם.


5. לאחר שמיעת עדות התובעת והמומחה, ועיון בסיכומי ב"כ הצדדים ובמסמכים הרלוונטיים, שוכנעתי, לקבוע העובדות והמסקנות הבאות:

5.1. נכות רפואית –
התובעת חולקת על קביעת המומחה לעניין שיעור הנכות הרפואית. לגרסתה היה על המומחה לקבוע נכות רפואית בשיעור של 10% שהינה תוצאה של פגיעותיה בתאונה.

טענה זו נדחית. המומחה, בחוות דעתו וחקירתו בפניי, נותר עקבי בקביעותיו אשר לא נסתרו, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת (על פי התיעוד שצורף ומצוין בחוות דעת המומחה), שוכנעתי להעדיף קביעות אלו על פני טענות התובעת בעניין זה.
בנוסף, נדחית טענת התובעת לפיה המומחה בחוות דעתו לא התייחס לענין אשפוזה של התובעת לאחר התאונה. ענין זה מצוין במפורש בעמודים 1 ו-4 לחוות הדעת.
עוד נדחית הטענה לפיה טעה המומחה בקביעתו לפיה "התאונה הנדונה לא היתה בעלת קינמטיקה קשה". גם על פי המסמכים שצורפו לתצהיר התובעת ניתן לקבוע כי לרכבה של התובעת נגרם נזק קל יחסית. בהקשר זה יצוין כי בניגוד לנטען בסעיף 2 לתצהיר התובעת (לענין אי הפניה לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר התאונה), גם על פי טופס המיון נרשם מפי התובעת כי כאביה גברו בלילה שלאחר התאונה.

אשר על כן, קביעות המומחה בחוות דעתו לא נסתרו. אי לכך, אני קובע כי לא נותרה לתובעת נכות רפואית בעקבות התאונה.

5.2. נכות תפקודית –
התובעת העלתה בסיכומיה טענות בעניין שעור נכותה התפקודית כתוצאה מהתאונה.

בשים לב לקביעות המומחה בחוות הדעת ולהעדר נכות רפואית צמיתה, נדחות טענותיה של התובעת בעניין זה.

אשר על כן, אני קובע כי לא נותרה לתובעת נכות תפקודית כתוצאה מהתאונה.


5.3. נוכח האמור לעיל , אני מעריך את נזקיה של התובעת כדלקמן:

5.3.1. כאב וסבל
בשים לב למהות הפגיעה, לקביעות המומחה בחוות הדעת (כולל קביעותיו בעדותו בפניי לענין נכות זמנית למשך שנה לאחר התאונה), הטיפולים להם נדרשה התובעת, תקופת האשפוז ואי הכושר לאחר התאונה ולכל פרמטר רלוונטי נוסף, אני פוסק לתובעת בגין ראש נזק זה - סך של 15,000 ₪ נכון להיום (בהתאם לסמכותי על פי סע' 2(ב) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו-1976).

5.3.2. הפסדי השתכרות לעבר –
התובעת, מורה במקצועה, הציגה אישורי אי כושר למשך 9 חודשים מיום התאונה. לטענת התובעת, הפסדה בתקופה זו מתבטא בניצול ימי מחלה צבורים.
התובעת הציגה תלושי שכר לתקופה של 3 חודשים לפני התאונה ולחודש התאונה עצמו. לא הוצגו תלושי שכר לתקופה שמחודש ינואר 2009 ואילך, למעט 4 תלושי שכר לחודשים ספטמבר – דצמבר 2012. עם זאת, התובעת הציגה אישור ניצול ימי מחלה של משרד החינוך (נספח ד' לתצהירה) התומך בטענתה לניצול ימי המחלה זו.
נוכח אישורי אי הכושר שצורפו, קביעת המומחה בעדותו לענין נכות זמנית למשך שנה והאישור על ניצול ימי מחלה שצורף, שוכנעתי לקבל את טענותיה של התובעת לענין תקופה זו. על פי האסמכתא שצורפה לסיכומי התובעת (הנוסחה לחישוב שווי ימי המחלה הצבורים) ושכרה של התובעת לפני התאונה, אני פוסק לתובעת פיצוי בסך 15,000 ₪ בגין תקופה זו.

לתקופה שלאחר מכן – חרף אישור הרופאה התעסוקתית שצורף (לפיו התובעת מוגבלת לחצי משרה בשנת הלימודים שהחלה ב 01/09/09), לא צורפו תלושי שכר או אישור המעסיק להוכחת ההפסד הנטען בתקופה זו. בנוסף, על פי קביעות המומחה, מצבה הרפואי של התובעת אינו תוצאה של פגיעותיה בתאונה, ולא נותרה לתובעת נכות כלשהיא בתקופה זו (זמנית או צמיתה). אשר על כן, לא ייפסק פיצוי בגין תקופה זו.


אשר ליתרת התקופה ועד היום - לא צורפו תלושי שכר או אישור מעסיק להוכחת ההפסד הנטען בתקופה זו. על פי תלושי השכר לחודשים ספטמבר – דצמבר 2012 (תלושי השכר היחידים לתקופה שלאחר התאונה אשר צורפו על ידי התובעת), התובעת עובדת כיום במשרה מלאה ומשתכרת סך של 15,000 ₪ ברוטו לחודש לערך. בנוסף בתקופה זו (4 חודשים) נעדרה התובעת מעבודתה למשך יומיים בלבד. אשר על כן, לא ייפסק פיצוי בגין תקופה זו.

אשר לטענת התובעת לענין הפסד "גמול מחנכת" כתוצאה מפגיעותיה בתאונה – נוכח הקביעות לעיל יש לדחות טענות התובעת בענין זה.
בכל מקרה, לא הוכח על ידי התובעת כי הועסקה בתפקיד מחנכת כיתה טרם התאונה (בתלושי השכר שצורפו אין אזכור לענין זה ולא צורפה אסמכתא אחרת להוכחתו וכן להוכחת הטענה בדבר הפסדי שכר כתוצאה מהפסקת ההעסקה בתפקיד זה).

5.3.3. הפסדי השתכרות לעתיד –
נוכח קביעותיי לעיל לעניין הנכות הרפואית והתפקודית, לא ייפסק פיצוי בגין ראש נזק זה (וראה אף לעיל בסיפא לסעיף 5.3.2 לפסק הדין לעניין היקף עבודתה ושיעור השתכרותה של התובעת כיום).

5.3.4. הוצאות (לעבר ולעתיד) –
בשים לב לכך שלא הוצגו קבלות על ידי התובעת, לקביעות בדבר נכותה הרפואית והתפקודית, מהות הטיפולים להם נזקקה בעקבות וכתוצאה מהתאונה, ולכך שהתובעת זכאית להחזר חלק מהוצאותיה מקופת החולים, אני קובע בראש נזק זה פיצוי גלובלי של - 2,000 ₪, נכון להיום.

5.3.5. עזרת צד ג' (לעבר ולעתיד) –
התובעת לא הצליחה להוכיח פריטי ראש נזק זה כנדרש בהליך אזרחי.
טענת התובעת לפיה לאחר התאונה קיבלה עזרה מבתה, שהינה עצמאית ונאלצה לצמצם את היקף עבודתה כתוצאה מפגיעת התובעת בתאונה, נטענה בעלמא ולא הובאו ראיות להוכחתה. יחד עם זאת, בשים לב לכך שלא נותרה לתובעת נכות רפואית ותפקודית כתוצאה מהתאונה, קביעת נכות זמנית למשך שנה על ידי המומחה, תקופת אי הכושר לאחר התאונה על פי האישורים הרפואיים ולחזרת התובעת לעבודתה, אני קובע פיצוי על דרך האומדנא, לתקופת העבר בלבד, בסך של 3,000 ₪, נכון להיום.

5.3.6. סך הפיצוי המגיע לתובעת – 35,000 ₪.

6. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 35,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 13% + מע"מ בגינו, אגרת משפט משוערכת אם שולמה ויתרת אגרה אם חלה.

החיובים ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

7. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים ומתייתרת הופעתם לשימועו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון