בלאי טבעי הנובע משימוש רגיל במושכר

הנתבע טען כי הדירה הוחזרה לפי דרישות ההסכם, דהיינו בהתחשב בבלאי טבעי הנובע משימוש רגיל במושכר ומעבר לכך, הוא לא אחראי לנזקים להם טוענת התובעת.

ב. הגינה:
הנתבע טוען כי הגיע להסדר עם התובעת לגבי אופן הטיפול בגינה בתקופת השכירות, והוא נהג לפי ההסדר, אך לאחר שקיבל את הדירה, הסתבר לו כי מערכת השקיית הגינה אינה עובדת כלל.
לטענתו, התובעת סירבה לתקן את מערכת ההשקייה, בנוסף בסוף שנת השכירות הראשונה הוכרזה שנת בצורת, ונאסרה ו/או הוגבלה כמות המים המותרת להשקייה, ומאחר והתובעת לא הסכימה לדאוג לפתרון נכון בקשר להשקיית הגינה, הרי האחריות למצב הדירה חלה עליה.
בכל מקרה, דאג הנתבע לשכור גנן בתמורה לסך של 350 ₪ שיחזיר את הגינה בצורה מסודרת ונקיה.

ג. הארונות:
הנתבע פעל לפי ההסכם, כאשר פירק את הארונות בתחילת השכירות כמוסכם, ודאג בסופה להחזירם לפי המוסכם, וביחס לאחד שהתקלקל, דאג הנתבע לתקן אותו באמצעות נגר מקצועי.

ד. כללי:
בנוסף טוען הנתבע כי דאג לבעל מקצוע אשר יבצע עבודות צבע ותיקונים בדירה לפני החזרתה, ושילם עבור כך סך של 7,000 ₪ והחזיר את הדירה בצורה טובה.
לפיכך, טוען הנתבע הוא אינו חב לתובעת מאומה ולכן הגיש את התביעה שכנגד לחייבה להחזיר לו את סך הערבות הבנקאית שחולטה – 10,000 ₪.
מאחר והחוזה נחתם גם על ידי בנה של התובעת, ניר שקד, הוגשה התביעה שכנגד גם נגדו.

7. הנתבע שכנגד מס' 2, ניר שקד לא הגיש כתב הגנה, לא הגיש תצהיר ולא הופיע לישיבות ביהמ"ש, נתבקשתי ליתן נגדו פסק דין בהעדר, מאחר ונעשתה לו מסירה כדין של כתב התביעה.

8. בתיק התקיימה ישיבת הוכחות אחת ובה נחקרו התובעת והנתבע וכן העיד גנן מטעם התובעת.

9. דיון ומסקנות:
א. הגינה: אין מחלוקת בין הצדדים כי הגינה הוחזרה לא באותו מצב כמו שהייתה בעת מסירת הדירה.
אף הנתבע העיד בין היתר, כי התובעת ראתה במו עיניה –
"...כי הגינה גוועת, היא אמרה לי שאני מוכרח לטפל בגינה ואף עשינו פגישה בעניין הזה שאני בו העליתי אפשרויות להפוך את הדשא לסינטטי בהשתתפות המשכיר"
ר' עמ' 9 לפר' ש' 26-27.

ברור אם כן גם מדבריו של הנתבע וגם מהעובדה שלדבריו שילם לגנן כדי שיחזיר את הגינה בצורה מסודרת סכום כולל של 350 ₪ (סע' 6 בהגנה המאומתת בתצהיר), כי הגינה לא תוחזקה על ידו כראוי במהלך השכירות וכי מצבה הידרדר ולא הייתה כפי שנמסרה.
אלא שלטענת הנתבע, הדבר נגרם עקב כך שמערכת ההשקיה הייתה מקולקלת וכי לקראת שנת השכירות השנייה הוכרזה שנת בצורת ונאסר להשקות גינות.

אלא שהגנן מטעם התובעת העיד כי גם בתקופה זו, מי שרצה שמר על השקיית הגינה כפי שהותר וכפי שעשו לקוחות שלו.
הגינה הינה חלק מהציוד המושכר, ועפ"י חוזה השכירות הייתה מוטלת חובה מוחלטת על הנתבע להחזירה כפי שקיבל אותה.
נטען כי האדמה הייתה חרבה וכי מריצות הנוי היו הרוסות.

לתיק צורפו תמונות ומעיון בהן נראה כי אכן מדובר באדמה חרבה ובדשא יבש.

לאחר שמיעת שני הצדדים, אני סבור כי עדות התובעת הייתה מהימנה יותר ולכן אני מקבל את גירסתה לעניין קביעת האחריות על נזקי הגינה.

ברגע שהתחייב הנתבע להחזיר את המושכר כמות שהוא, הרי עליו מוטל נטל הראיה לשכנע את ביהמ"ש כי נזקים שהיו בעת החזרת המושכר אינם כתוצאה ממחדליו ואין נטל זה מוטל על התובעת לשכנע ההיפך.

הבסיס לכך כאמור, היא התחייבות השוכר להחזיר את הנכס כמות שהוא.

הנתבע אינו חולק על כך כי קיבל גינה מסודרת וחיה ואני קובע כי הוא לא הרים את נטל השכנוע הנדרש כדי להסיר ממנו את האחריות למצבה של הגינה.

ב. הארונות:
הוא הדין בנוגע לארונות.
מוסכם כי הנתבע פרק את הארונות בתחילת השכירות בהסכמת התובעת, אך התחייב להחזירם למקומם כמו שהיו בסוף השכירות, ומדובר בדרישה בסיסית.

עיינתי בתמונות שצירפה התובעת לתיק ובהן נראים הארונות כשהם מפורקים לחלוטין.

מדובר בארונות קיר שהותקנו רק כ-11 שנה קודם לכן – לכל המאוחר – בשנת 1997, ואני לא מקבל את טענת הנתבע כי מדובר בארונות מתפוררים.

גם אם הם היו עשויים לא מעץ מלא כפי שטוען הנתבע, אלא מחומר M.D.F אין לקבל טענה כי מדובר בארונות מתפוררים, ובמיוחד כאשר לא מדובר בארונות שהיו במגע עם מים.

ג. סוף דבר לעניין האחריות, אני קובע כי הנתבע לא קיים את התחייבותו להחזיר את המושכר כפי שקיבל אותו, לא לגבי הגינה, לא לגבי הארונות.

10. גובה הנזק:
א. התובעת טוענת כי הנזק שנגרם לה מוערך בסך של 6,800 ₪ (כולל מע"מ) – עבור שיקום הגינה לפי הצעת מחיר נספח ג', לתצהיר התובעת.
אמנם עורך המסמך לא הופיע לחקירה אך בדיון העיד מטעם התובעת גנן אחר אשר שתל דשא חדש בגינה, ובין היתר הוא העיד כי הצעת המחיר הנ"ל לשיקום כל הגינה הינה מחיר זול בהתחשב בשטח הגינה שהינו כ- 70מ"ר.
דבריו אלו לא נסתרו, ויש בכך כדי להוכיח את נכונות הסכום הנתבע לצורך שיקום הגינה.

ב. שונה הדבר ביחס לארונות.
עיינתי בהצעת המחיר, נספח ד לתצהיר התובעת, בסך של 13,600ש"ח בצירוף מע"מ.
אין כאן פירוט מהו שטח הארונות, מאיזה חומר הם עשויים, וכן לא הוצגו בפניי הצעות מחיר אלטרנטיביות.
לכאורה מדובר בסכומים גבוהים מהסביר.

בהעדר נתונים נוספים, אין לי אלא לאמוד את מחיר הארונות ומריצת הנוי ואני מעמידו על סך של 7,500 ₪ כולל מע"מ.

ג. נמצא כי סה"כ הנזק המוכח הינו 14,300 ₪.

ד. התובעת חילטה את הערבות הבנקאית בסך של 10,000 ₪ ולכן נותר הנתבע חייב לה את הסך של 4,300 ₪.

ה. פועל יוצא מכך, כי יש לדחות את התביעה שכנגד.

11. אשר על כן אני פוסק כדלהלן:
א. הנתבע ישלם לתובעת את הסך של 4,300 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית החל מיום 26.8.10 ועד ליום התשלום בפועל.

ב. בנוסף, ישלם הנתבע לתובעת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪.
וכן ישלם אגרות משפט ששילמה התובעת בסך כולל של 707 ₪.
סכומים אלו ישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית החל מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ג. אני דוחה את התביעה שכנגד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה שכירות ?

 2. הגדרת מושכר

 3. נטישת המושכר

 4. חוב ועד בית שוכר

 5. משרד בשכירות מוגנת

 6. העברת זכויות במושכר

 7. מזגן - חיבור של קבע

 8. התיישנות חוב שכירות

 9. עשיית דין עצמי משכיר

 10. הקמת מבנה מחוץ למושכר

 11. ביצוע שינויים במושכר

 12. החזרת דמי פיקדון בטעות

 13. בלאי הנובע משימוש סביר

 14. סמכות בית הדין לשכירות

 15. תיקון נזק בתקופת השכירות

 16. פיצוי לפי סעיף 197 לשוכר

 17. תאונת דרכים עם רכב מושכר

 18. סכסוך שכירות אולם אירועים

 19. פיצוי על סירוב שוכר להתפנות

 20. עזיבת דירה בשכירות לפני הזמן

 21. בניה לא חוקית ע''י שוכר דירה

 22. תיקון דלתות במושכר - בלאי סביר

 23. ערעור על פסק דין בנושא שכירות

 24. בלאי סביר כתוצאה משימוש זהיר רגיל

 25. מימוש אופציה שכירות משרד עורך דין

 26. שימוש לא סביר במושכר או בלאי טבעי ?

 27. בלאי טבעי הנובע משימוש רגיל במושכר

 28. תביעה נגד שוכר לקבלת כספי שכירות משנה

 29. הסתרת העובדה כי הנכס בשכירות לפני מכירה

 30. כניסת משכיר לדירה כדי להראות אותה לקונים

 31. הרחקת דיירים פוטנציאלי בשכירות באופן שיטתי

 32. סכסוך על רקע יחסי שכירות שהתקיימו בין חברות

 33. טענת עזיבת המושכר באישון לילה תוך השארת חובות

 34. בנספח להסכם הרכישה קוצרה תקופת אופציית השכירות

 35. מזגן בדירה בשכירות שהפסיק לעבוד - הודעה למשכיר

 36. טענת קבלת דירה בשכירות במצב גרוע עם ליקויים שונים

 37. מציאת פגמים בדירה לאחר מסירתה שנגרמו בתקופת השכירות

 38. האם עזיבת המושכר בתום שלוש שנות השכירות הראשונות על פי ההסכם מהווה הפרת הסכם ?

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון