תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

ב. טענות התובעת
1. לטענת התובעת, ביום 5.12.12 עת נהגה ברכב אחותה, הגב' פנינה ברזילי, בעת שעמד רכב התובעת בנתיב הימני בכניסה לכיכר, רכב הנתבעת 1, המבוטח ע"י הנתבעת 2, סטה ימינה לכיוון רכב התובעת, מהנתיב השמאלי לימני, בחוסר זהירות, ופגע ברכב התובעת בצידו השמאלי.

2. התובעת צרפה לתביעתה דו"ח שמאי, ממנו עולה כי נגרם נזק לרכב התובעת לכל אורך דופן שמאל של הרכב, ובכלל זה נזק לכנף קדמית שמאלית, דלת קדמית שמאלית, דלת אחורית שמאלית, כנף שמאלית אחורית, ופח סף שמאלי תחתון.

3. דו"ח השמאי מיום 19.12.12, כאשר בהתאם לדו"ח הבדיקה של הרכב הבדיקה בוצעה ביום 12.12.12.

4. עוד צרפה התובעת טופס דיווח על תביעות לחברת הביטוח במהלך ה-3 שנים האחרונות, ממנו עולה כי לא הוגשו תביעות בתקופה שבין 9.5.11 ועד ליום 1.7.13.

5. לטענת התובעת, התמונות שצולמו ביום האירוע, הן ע"י הנהגת גב' פנינה ברזילי והן ע"י הנוסעת ברכב הנתבעת, תואמות את הנזק המתואר בדו"ח השמאי.

6. עוד ביקשה התובעת לדחות את גרסתן של הנתבעת ושל בתה, מן הטעם שיש סתירה בעדויותיהן ביחס לקביעה האם הנהגת ברכב התובעת יכולה היתה לצאת מן הרכב או לא.

7. עוד טוענת התובעת, כי פער הזמנים בין מועד התאונה לבין המועד בו הוכנס הרכב למוסך ונבדק הינו פער קטן וסביר.

ג. טענות הנתבעות
1. לטענת הנתבעות, במסגרת האירוע המתואר לא היה מגע בין הרכבים כלל.

2. לטענת הנתבעות, הנזקים הנטענים בכתב התביעה לא נגרמו באירוע נשוא תביעה זו.

3. עוד טוענות הנתבעות, כי האירוע התרחש באופן שונה מהמתואר ע"י התובעת.

4. לטענת הנתבעות, האירוע התרחש עת חנה רכב הנתבעות באזור נמל התעופה בשדה דוב, כאשר הנתבעת 1 החלה ביציאה זהירה מהחנייה, וטרם הספיקה להשתלב בכביש הופיעה הנהגת ברכב התובעת וטענה לפתע כי רכב הנתבעות פגע ברכבה.

5. הנתבעות הגישו תמונה של רכב התובעת ממקום האירוע אשר צולם ע"י בתה של הנתבעת 1, שנכחה ברכב בזמן האירוע (נ/1). לטענת הנתבעות, תמונה זו, כמו גם תמונות שצילמה הנהגת ברכב התובעת בעצמה במקום האירוע, מלמדות כי הנזקים שהיו ברכב במועד האירוע שונים ופחותים בהרבה מהנזקים שמופיעים בדו"ח השמאי. עוד מציינות הנתבעות, כי הנזקים המופיעים בתמונות שצולמו מציגים סימנים בצבע לבן בעוד שרכב הנתבעות הינו כחול ושחור.

6. כמו כן, טוענות הנתבעות כי אף אם מדובר בנזקים משתי תאונות, כאשר אחת מהן התרחשה באירוע דנן, הרי שמדובר בהחמרת נזק ואין ספק שכל הנזקים מאירוע זה נבלעים ממילא בתוך הנזק הנוסף.

7. לטענת הנתבעות, אין כל סתירה בין גרסת הנתבעת 1 לבין גרסתה של בתה.

8. עוד טוענות הנתבעות, כי נהגת רכב התובעת מסרה מספר גרסאות באשר לקרות האירוע (הפנייה לנ/2), וגרסתה בביהמ"ש היתה לא הגיונית.
ד. דיון והכרעה
1. לאחר שבחנתי את גרסאות הצדדים, את דו"ח השמאי, ואת תמונות הנזק שהוצגו בפניי, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.

2. באשר לעצם האחריות של הנתבעות לקרות האירוע, ולשאלה- האם היה או לא היה מגע בין הרכבים, אני קובע כי יש להעדיף את גרסת הנהגת מטעם התובעת, וזאת ממספר טעמים:

א. מכל התמונות שהוצגו בפניי, לרבות התמונות מטעם הנתבעות (נ/1), עולה כי בסמוך לאחר התאונה נראו סימני פגיעה ברכב התובעת.

ב. הן הנתבעת 1 והן בתה, מסרו בעדויותיהן כי רכב הנתבעות יצא מחנייה והתקרב באופן ממשי לרכב התובעת, עד כדי כך שבתה של הנתבעת 1 היתה צריכה להזהיר את הנתבעת 1 מפני פגיעה ברכב התובעת (ראה: עמ' 5 לפרו' שורה 23 – 24, וכן עמ' 6 לפרו' שורות 19-20). בגרסאות אלו, אין אמנם הודאה מפורשת מצד הנתבעת ובתה בכך שהיה מגע בין הרכבים, אך בהחלט יש לראות בכך כאישור מצידן שהיתה התקרבות מסוכנת לכיוון רכב התובעת.

ג. אף לגרסת הנתבעות עצמן, במהלך האירוע הנתבעת 1 יצאה מחנייה, באופן המטיל עליה חובת זהירות מוגברת.

ד. לא מצאתי כי גרסתה של הנהגת ברכב התובעת הינה בלתי מהימנה, כטענת הנתבעות. מבחינת מהות הדברים, גרסתה של הנהגת נותרה עקבית כבר מסמוך לאירוע ועד לעדותה בביהמ"ש. כמו כן, לא מצאתי כי גרסתה בביהמ"ש אינה הגיונית. אף אם הנהגת התקשתה תחילה להסביר את אופן התרחשות האירוע, הרי שהתרשמתי שהדבר נבע ממורכבות תנאי השטח ששררו במקום, ובסופו של דבר הצליחה הנהגת להסביר בצורה ברורה ובהירה את אשר אירע.

ה. לא הוצגו בפניי תמונות של רכב הנתבעות מיום האירוע או בסמוך אליו. כל שהוצג לעיוני הן תמונות של רכב הנתבעות ממספר שבועות לאחר האירוע, וכן אישור מהמוסך על כך שהרכב לא טופל בתקופה הנדונה.

לאור טענות הנהגת ברכב התובעת כבר ממקום האירוע לפגיעה ברכבה ע"י רכב הנתבעות, ולאור הכחשת הנתבעות את הפגיעה כבר מהרגע הראשון, הייתי מצפה כי הנתבעות ידאגו לצילום רכבן כבר במקום האירוע, או מיד בסמוך לאחר מכן, על מנת להדגים שלרכבן של הנתבעות לא נגרם כל נזק באותו מועד. הנתבעות לא סיפקו הסבר מספק לכך שדאגו לצלם במקום האירוע רק את רכב התובעת, אך לא דאגו לצלם את רכב הנתבעות.

ו. לאור האמור לעיל, אני קובע כי התובעת הוכיחה במידת ההוכחה הנדרשת, שאכן היה מגע בין רכב הנתבעות לבין רכבה במהלך האירוע המתואר בכתב התביעה.

3. באשר לגובה הנזקים – אני קובע, כי לאור הראיות שהוצגו בפניי, הצליחה התובעת לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליה להוכחת הנזקים והקשר הסיבתי בינם לבין האירוע, רק ביחס לחלק מהנזקים נשוא התביעה.

למסקנה זו הגעתי במיוחד לאור התמונות שהוצגו בפניי, הן התמונה מטעם הנתבעת (נ/1) והן התמונות שהוצגו בפניי ע"י נהגת רכב התובעת במהלך הדיון מתוך טלפון הנייד שלה. מתמונות אלו, עולה כי ברכב התובעת קיימים נזקים במיוחד בדלתות השמאליות של הרכב, ואולם יתר הנזקים המצוינים בדו"ח השמאי לא ניכרים בתמונות אלו.

על כך, יש להוסיף כי הרכב נבדק ע"י שמאי רק חמישה ימים לאחר קרות האירוע. בנסיבות רגילות, אין לראות בכך שיהוי בלתי סביר הקוטע את הקשר הסיבתי בין הנזקים שאובחנו ע"י השמאי לבין האירוע התאונתי, ואולם בנסיבות המקרה דנן, נוכח התמונות ממקום האירוע שהוצגו בפניי, יש בכך כדי לפגוע בקשר הסיבתי האמור.

4. לפיכך, ולאחר עיון בתמונות ובדו"ח השמאי, אני מייחס לתאונה הנדונה את הנזקים שנגרמו לרכב התובעת בגין הפגיעה בדלתות השמאליות בלבד, ואת העבודה היחסית שהושקעה בטיפול בדלתות אלו בהתאם.

5. אשר על כן, ועל דרך האומדנה, אני קובע כי הנזק שנגרם לרכב התובעת בגין אירוע התאונתי הנדון הינו בסך של 6,000 ₪.

6. לסכום זה, אני מוסיף חלק יחסי מעלות דו"ח שמאי, על דרך האומדנה, בסך של 700 ₪.

סוף דבר:
אני מורה כי על הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 6,700 ₪, בתוספת הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪, ובסה"כ - סך של 8,700 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום ריבית והפרשי הצמדה כחוק עד ליום התשלום המלא בפועל.


רשות ערעור כחוק בתוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון