אישור תרופה שלא בסל הבריאות

מהי "ועדת חריגים" של קופות החולים
חוק ביטוח בריאות ממלכתי (סעיף 8א'(א1)) קובע כי מותר לקופות החולים לממן תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות. לצורך זה הקימו קופות החולים "ועדה לבחינת טכנולוגיות ותרופות מחוץ לסל במקרים דחופים" המכונה "ועדת חריגים" תקנון הוועדה קובע בסעיף 4 תנאים מקדמיים כדלקמן להעברת הבקשה לדיון הוועדה. (א) מדובר בטיפול רפואי הנדרש להצלת חיים (ב) קיים צורך דחוף במתן הטיפול ולא ניתן להמתין לקבלת החלטת ועדת הטכנולוגיות הפועלת ליד מועצת הבריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. (ג) מדובר בתרופה/טכנולוגיה שעברה מבחני בטיחות ויעילות והיא רשומה/מאושרת כמותרת לשימוש בארץ ו/או בארה"ב ו/או במערב אירופה בכל קופה פועלת "ועדת חריגים" אשר דנה במקרים חריגים. על הועדה לנהל הליך מסודר, לשמוע את הטענות ולתעד אותן בפרוטוקול, למבוטח יש זכות לקבל את פרוטוקול הדיונים וכל מידע בקשר לדיון בעניינו.


גישת בית המשפט לועדת החריגים
ועדת החריגים היא למעשה הדלת היחידה האפשרית להיפתח בפני המבוטח המבקש סיוע לפנים משורת הדין בשירות רפואי לו נזקק המבוטח, אשר חורג מהתנאים שנקבעו בתקנות הבריאות ובמקרים חריגים, בהם רשאית הועדה לקבל, החלטות לפנים משורת הדין. בית המשפט פסק כי בהיות קופת חולים גוף ציבורי, המופקד על מתן שירותי בריאות למבוטחיה, חלים עליה כללי הצדק הטבעי והמשפט המנהלי. החלטות הקופה צריכות להתקבל בסבירות, בהגינות ובשוויון ועל ידי הגורם המוסמך. על הקריטריונים להפעלת שיקול דעת הקופה להיות עניינים ולא שרירותיים ועל דלתות וועדת החריגים להיות פתוחות בפני כל הנזקק לבוא בפתחן, המצביע על ראשית ראייה שאפשר שיחשב כחריג. בייחוד אם מדובר בתרופה מצילת חיים.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון