תביעת נזיקין נגד אלימות פיזית בין נהגים

1.     זה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים (כב' השופט פ' מרכוס) מיום 11.01.00 בתיק תמ"ש 11860/98 וכן ערעור על העברת התיק בבית משפט השלום בירושלים (ת"א 10843/97) לבית המשפט לענייני משפחה.
     
2.     עילתה של התביעה במעשה נזיקין שנעשה על-ידי המערער כלפי המשיב. על-פי עובדות המקרה, כפי שתוארו בפסק דינו של בית המשפט, עקף המערער ברכבו את רכב המשיב, נעצר לפניו כשהוא חוסם את דרכו, יצא ממכוניתו, רץ לעבר מכונית המשיב וללא כל התגרות החל להכות באגרופיו בפניו של המשיב ונתן לו שלוש מכות לפחות. כתוצאה מהמעשה, היה המערער בערפול חושים למשך שעות אחדות אחרי האירוע; גם לאחר מכן הוא סבל משיבושי ראייה וכאבים; הוא נעדר מעבודתו ימים אחדים; והתפתחה לו המטומה ("פנס") בעינו משך כחודש ימים. המערער הינו רופא עיניים במקצועו.
     
3.     התביעה הוגשה במקורה לפני בית משפט השלום אשר העביר את התיק, בהסכמת ב"כ המשיב דאז - עו"ד לרנר, לבית המשפט לענייני משפחה. בדיון שקוים בנושא זה בפני כב' השופט שמעוני, התנגד דווקא ב"כ המשיב להעברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה, בעוד שב"כ המערער אמר: "אני לא מתנגד להעברת התיק לבית משפט לענייני משפחה בכפוף לכך שאעלה את הטענה בדבר חוסר סמכות בית המשפט בישראל לדון בתביעה" (פרוטוקול דיון מיום 8.6.98). לאור כך, העביר כב' השופט שמעוני את התיק לנשיא, כב' השופט אמנו כהן, על מנת לשקול אם להעבירו לבית המשפט לענייני משפחה, תוך שהוא מציין, כי "התובע והנתבע הינם גיסים, היינו - הנתבע הינו אחיה של אשת התובע, והאירוע נשוא התביעה הוא על רקע יחסי המשפחה". הנשיא הורה על העברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה.
     
4.     במהלך הדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה, הסמיכו ב"כ הצדדים את בית המשפט לפסוק את סכום הפיצוי על-פי דיני ישראל. בהתאם אף הפנו הצדדים את בית המשפט למקורות שונים מהמשפט העברי. בית המשפט קמא אכן ביסס את פסיקת הפיצוי, כעולה מפסק הדין, על המשפט העברי, ובסופו של דבר קבע למשיב פיצוי בסכום של 50,000 ש"ח בצירוף ריבית והצמדה החל מיום האירוע, 21.01.96 ועד לתשלום בפועל וכן הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ש"ח בצירוף מע"מ.
     
5.     דעתו של המערער לא נחה מפסק הדין והוא הגיש עליו ערעור. המערער מיקד את ערעורו בשתי טענות: סמכות בית המשפט לענייני משפחה לדון בערעור וסמכות בית המשפט לפסוק בתובענה לפי דיני ישראל. בנוסף טען המערער, שבית המשפט קמא טעה גם בקביעת גובה הנזק על-פי המשפט העברי.
     
6.     כפי שכבר נאמר, בשני נושאים אלה נתן ב"כ המערער דאז את הסכמתו, הן להעברת הדיון לבית המשפט לענייני משפחה והן לפסיקת גובה הפיצוי על-פי דיני ישראל. חרף זאת, לא נרתע המערער מלתקוף את ההחלטות בשני הנושאים. זאת, על יסוד הטענה שמדובר בנושאים שבסמכות, שבהם בית המשפט קמא לא היה מוסמך לדון, גם אם הדבר נעשה בהסכמת הצדדים.
     
7.     אשר להעברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה, אני סבור שמשהסכים ב"כ המערער להעברה, הוא מנוע מלחזור בו כיום מהסכמה זו. אמת, מניעות זו אין בה, כשלעצמה, כדי להקנות סמכות לבית משפט חסר סמכות. אולם, במקרה שלפנינו, סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לא קמה מכוח ההסכמה אלא מכוח העברת הדיון מבית משפט השלום. זאת לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984- הקובע, כי בית המשפט שאליו הועבר העניין, "לא יעבירנו עוד". מכאן, שאפילו נעשתה ההעברה בטעות, קנה בית המשפט הנעבר סמכות לדון בתיק, גם אם מלכתחילה לא היתה לו סמכות כזאת.
     
8.     אשר לדין שלפיו קבע בית המשפט את גובה הפיצוי: גם כאן נעשה הדבר על-פי הסכמת ב"כ המערער, וגם טוען המערער, שהסכמה זו לא הקנתה לבית המשפט קמא סמכות לנהוג לפיה, שכן בית המשפט אינו מוסמך לדון על-פי המשפט העברי, אלא על-פי חוקי המדינה בלבד.
     
9.     גם בנושא זה אני סבור שהמערער נתפס על הסכמתו. אכן, הסכמה כזו אינה מועילה להקנות סמכות לבית משפט לדון בנושא שאין לו סמכות לדון בו. אולם, במקרה שלפנינו, כפי שכבר נאמר, היתה לבית המשפט סמכות לדון בתביעה. יוצא, לפיכך, שאפילו טעה בית המשפט בהחילו על המחלוקת את המשפט העברי, אין בטעות זו כדי להוציא את העניין מגדר סמכותו. משמדובר בטעות שאינה פוגעת בסמכותו העניינית של בית המשפט, מנוע בעל דין שנתן הסכמתו לאותה "טעות" לחלוק על כך בערעור.
     
10.     בכל מקרה, גם אם בית המשפט קמא היה צריך לפסק את הפיצוי על-פי חוקי המדינה, ולא על-פי המשפט העברי, גם אז אני סבור, שסכום הפיצוי אשר נפסק על-ידי בית המשפט קמא, אינו חורג מהסכום שניתן לפסוק על פי דיני הנזיקין. הטעם לכך הוא, שכאשר מדובר במעשה תקיפה, ההלכה היא שבית משפט מוסמך לפסוק פיצויים עונשיים (ראה: ד' קציר, פיצויים בשל נזק גוף, מהדורה רביעית, עמ' 29, 709; ת"א (י-ם) 1549/96, יצחק לוי נ' הסתדרות מדיצינית הדסה, תקדין מחוזי 98(1) 1922; ע"א 3654/97, קרטין יחזקאל נ' עתרת ניירות ערך (2000), תקדין עליון 99(2) 231). על-פי אמת מידה זו, ודאי שאין עילה להתערב בסכום שנפסק.
     
11.     מעבר לנדרש אציין, שגם אם חרג בית המשפט קמא, בעקבות הסכמת הצדדים, מסמכותו, ספק אם הדבר מצדיק את ביטולו של פסק הדין בערעור. (וראה לעניין זה, פסק דינו של כב' השופט אור בע"א 1049/94 דור אנרגיה (1988) בע"מ נ' חאג' אחמד סמיר, פ"ד נ (5) 820, בסעיף 7 לפסק הדין).
     
12.     אשר לסכום הפיצוי שיש לפסוק במקרה זה על-פי המשפט העברי.
     בית המשפט קמא הביא בדבריו שורה של הלכות מהרמב"ם ו"השולחן ערוך" הנוגעות לעניין, וקבע שיש לפצות את המערער על בסיס ארבעה ראשי נזק: צער, ריפוי, שֶבֶת ובושת. בית המשפט הניח, על בסיס העדויות שהיו לפניו, כי למשיב לא נגרם נזק. היינו, על-פי המשפט העברי, לא נגרמה לו נכות קבועה או אובדן כושר השתכרות (ראה: ע"א 237/80 שבה ברששת נ' יגאל האשאש ו3- אח', פ"ד לו (1) 293/294). עבור ריפוי נקבע בפסק הדין פיצוי גלובלי של 1,000 ש"ח, וסכום של 1,000 ש"ח נפסק עבור שֶבֶת (דמי מחלה). בראש הנזק של הצער קבע בית המשפט פיצוי של 50,000 ש"ח. זאת, כלשונו של בית המשפט, מהטעם: "שעבור אדם מן היישוב, שאיננו פועל שעובד בידים, כי אם רופא הרואה מאות פציינטים במשך חודש ימים, כאשר המכות ניתנו בנוכחות עדה, והיה לו "פנס" על יד העין למשך אותו חודש, הסכום של 50,000 ש"ח אינו מוגזם כלל ועיקר".
     בראש הנזק של בושת, עולה מפסק הדין, כי בית המשפט הסתמך בפסיקתו על תעריף שקבעו חכמים, שמקורו במשנה ובתלמוד הבבלי, לפיצוי ניזוקים באירועי נזק קלים (להלן - "התעריף"). תעריף זה נפסק להלכה ברמב"ם (רמב"ם, הלכות חובל ומזיק, ג, ח-ט) וב"שולחן ערוך" (שולחן ערוך, חו"מ, תכ, מא). על יסוד כך, קבע בית המשפט את שיעור הבושת על בסיס התעריף שברמב"ם, תוך שהוא מבצע עיבוד של התעריף (שלא התייחס ישירות לאגרוף בפנים) כשהוא מחבר את התעריף למכת אגרוף (13 סלעים) עם התעריף לסטירה בפנים (50 סלעים), סה"כ 63 סלעים לכל אגרוף, שהם 189 סלעים לשלושה אגרופים. על יסוד כך, ועל בסיס חישוב ערכו של סלע, העמיד בית המשפט קמא את הנזק בבושת על 300 ש"ח.
     
     אולם, מכיוון שסכום התביעה עמד על 50,000 ש"ח, פסק בית המשפט למשיב את מלוא סכום התביעה על בסיס ראש הנזק של הצער כשלעצמו.
     
13.     המערער טוען, כי הבסיס לקביעת הפיצויים צריך אכן להיות התעריף המופיע ברמב"ם. אולם, לטענתו, טעה בית המשפט קמא בכך שהשתמש בתעריף כבסיס לקביעת הצער לבדו, בעוד שהרמב"ם קובע מפורשות, כי התעריף מתייחס לארבעת ראשי הנזק; ריפוי, שֶבֶת, צער ובושת יחדיו. לפיכך טוען המערער, כי הפיצוי כולו היה צריך להיקבע על בסיס התעריף, בשיעור של 300 ש"ח בלבד.
     
14.     מנגד, טוען המשיב, כי אין להסתמך על תעריף הרמב"ם, מכיוון שהתעריף מתייחס למצבים בהם לא נגרם נזק, ואילו במקרה שלפנינו נגרם למשיב נזק עקב התקיפה, ולכן יש לקבוע את הפיצוי על-פי הכלל ההלכתי הקובע: "החובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים..." (רמב"ם חובל ומזיק, א, א).
     
15.     על-פי לשונו של הרמב"ם, כפי שצוטטה על-ידי בית המשפט קמא:
     
     "יש הכאות רבות שיש בהן ביזוי וצער מעט ואין בהן נזק. וכבר פסקו להם חכמים דמים קצובים... ואותו הממון הקצוב הוא דמי הצער והבושת והריפוי והשֶבֶת...".
     
     (רמב"ם, חובל ומזיק, ג, ח (ההדגשות שלי י.ע.)).
     
     ממשיך הרמב"ם וקובע:
     
     "וכמה הוא משלם...קבץ אצבעותיו כמו אוגד אגודה והיכהו בידו כשהיא אגודה משלם שלש עשרה סלעים...סטרו על פניו משלם חמישים סלעים...וכזה הוא משלם על כל מעשה ומעשה...".
     
      (שם, ג, ט).
     
     
16.     אולם, התעריף הנזכר אצל הרמב"ם מתייחס רק להכאות ש"אין בהם נזק", ויש בהם "ביזוי וצער מעט". אכן, בהקשר זה מזכיר הרמב"ם מקרים של נזקים קלים המופיעים במשנה במסכת בבא קמא (פרק ח' משנה ו'), המתייחסת לאירועים של סטירה, משיכה באוזן, יריקה וכדומה. בכך ביקש הרמב"ם להבדיל בין אירועי נזק קלים במיוחד שעיקרם בושתו של הניזוק, אליהם מתייחס התעריף, לבין מצבים רגילים של חובל בחברו, כשלא נגרם נזק במובנו ההלכתי (כלומר נכות קבועה ו/או אובדן כושר השתכרות), אולם גם כך, הם מצדיקים קביעת פיצוי משמעותי בגין ארבעת ראשי הנזק האחרים.
     
     דברים מפורשים בעניין זה נאמרו ב"בית יוסף" (חיבורו של ר' יוסף קארו על ספר הטור, צפת המאה ה- 16) שמביא את דברי הרמב"ם שהובאו לעיל ומוסיף:
     
     "ומיהו הָנֵי מִילֵי [דברים הללו (של הרמב"ם) - י.ע.] כשלא היה באותה מכה כדי לעשות נזק גדול, אבל אם הכהו בחוזק באותן מיני הכאות עד שהיה בהן כדי לעשות נזק גדול ביותר, משמע לי דְמודה [שמודה] הרמב"ם שישלם ריפוי ושֶבֶת, וכן נראה מתוך לשונו דְלא אָיְירֵי [שאין מדובר] בהיכהו בחוזק ביותר".
     
      (בית יוסף, חושן משפט תכ, ס"ק לד).
     
     
     פרשנותו של ה"בית יוסף" את הרמב"ם מלמדת, כי המקרה שבפנינו איננו נופל בגדרם של המקרים עליהם חל התעריף של הרמב"ם. אגרוף בעין יש בו, ללא ספק, פוטנציאל לגרימת נזק גדול ביותר, וה"בית יוסף" מדגיש שכדי לצאת מתחולת התעריף, אין צורך שבפועל יגרם נזק גדול, ודי בקיומו של פוטנציאל לגרימת נזק כזה.
     גם בכתב האישום שהוגש נגד המשיב נאמר: "מעשי הנאשם התבטאו בכך, שניגש למתלונן שהיה יושב במכוניתו, ונתן לו אגרופים בפניו. כתוצאה מהתקיפה המתוארת לעיל, נגרמו למתלונן המטומה גדולה ונפיחות בעינו השמאלית, שהנם חבלה של ממש". משמע, גם בפועל נגרם למשיב נזק של ממש, גם אם אין מדובר ב"נזק" במשמעותו ההלכתית (נכות קבועה או אובדן כושר השתכרות).
     
     המסקנה העולה מהאמור היא, שבמקרה שלפנינו שבו מדובר בחבלה בעוצמה רבה, אין תחולה לתעריף של הרמב"ם.
     
17.     לאור כך, מקובלת עלי טענת ב"כ המשיב, שבעקרון, יש לפסוק במקרה זה את הנזק על-פי הכלל המופיע בדברי הרמב"ם הקובע: "החובל בחברו חייב לשלם לו חמשה דברים". (רמב"ם חובל ומזיק, א, א). (הגם שבמקרה זה, כפי שהובהר, אין נזק).
     
     ההלכה לגבי מקרה כמו זה שלפנינו, כפי שהיא עולה מדברי הרמב"ם, היא:
     
     "הכהו על ידו וצָבתה (התנפחה) וסופה לחזור (היינו, אין נכות קבועה - נזק). על עינו ומָרדה וסופה לחיות משלם ארבעה, צער ורפוי ושֶבֶת ובושת".
     
     (רמב"ם, חובל ומזיק, ב, ב).
     
     דברי הרמב"ם אומצו במלואם על-ידי ה"שולחן ערוך":
     
     "הכהו על ידו וצבתה וסופה לחזור או הכהו על עינו ומרדה וסופה לחזור אין כאן נזק ונותן לו שאר ארבעה דברים".
     
      (שולחן ערוך, חו"מ, תכ, ה).
     הלכה זו מתייחסת למקרה כמו זה שלפנינו, שבו לא נגרם נזק כמשמעו במשפט העברי, כלומר לא נגרמה נכות קבועה ו/או אובדן כושר השתכרות, והחיוב הוא בגין ארבעה ראשי נזק; צער, ריפוי, שֶבֶת ובושת.
     
18.     כפי שנקבע בפסיקה, ה"צער" במשפט העברי מקביל לראש הנזק של כאב וסבל בדיני הנזיקין (ת"א (ירושלים) ליאור שירוני ואח' נ' ד"ר עודד יורים ואח', תקדין מחוזי, כרך 96(3), עמ' 1887, מפי השופט (כתוארו אז) א' רובינשטיין).
     
     לגבי ראש נזק זה, ציטט בית המשפט קמא בפסק דינו את דברי הרמב"ם:
     
     
     "כמה הוא הצער, הכל לפי הניזק, יש אדם שהוא רך וענוג ביותר ובעל ממון ואילו נתנו לו ממון הרבה לא היה מצטער מעט, ויש אדם שהוא עמל וחזק ועני ומפני זוז אחד מצטער צער הרבה, ועל-פי הדברים האלה אומדין ופוסקין הצער".
     
      (רמב"ם, חובל ומזיק, ב, ט).
     
     
     כלומר, הרמב"ם קובע את הצער לפי האומדן תמורת כמה כסף היה מוכן הניזוק להסכים לסבול מרצונו את הצער שנגרם לו. הרמב"ם מדגיש, כי בענין זה המבחן הוא סובייקטיבי, לפי הניזוק הספציפי בו מדובר, והוא נקבע על-פי שלשה מדדים; האחד, כושרו הפיזי של הניזוק (רך או חזק), השני, אופיו המנטלי, שתלוי באופי עיסוקו של הניזוק (עמל או ענוג), והשלישי, מצבו הכלכלי של הניזוק (בעל ממון או עני).
     
     אכן, בית המשפט קמא העריך את הפיצוי בגין הצער על-פי עקרונות אלה. משאימץ בית המשפט קמא את המבחן הנכון בנושא זה על-פי שיטתו של הרמב"ם (שאימוצה העקרוני במקרה זה אינו נתון במחלוקת בין הצדדים), אני סבור שאין עילה להתערב בהערכת הנזק לגופה.
     
19.     מעבר לנדרש אציין שלדעתי, היה מקום, במקרה זה, להגדיל גם את הפיצוי שנקבע בגין הבושת. זאת משום שבית המשפט קמא קבע את סכום הבושת על-פי התעריף, דבר שהביא להעמדת הפיצוי על סכום של 300 ש"ח בלבד. אולם, משהגענו למסקנה שהתעריף איננו חל במקרה זה, היה על בית המשפט לקבוע גם את הפיצוי בראש נזק זה בהתאם לפיצוי הנפסק בחבלה "רגילה". כך פוסק בעניין זה הרמב"ם:
     
     "כיצד משערין הבושת, הכל לפי המבייש והמתבייש, אינו דומה מתבייש מן הקטן למתבייש מאדם גדול ומכובד, שזה שביישו זה הקל, בושתו מרובה".
     
     
     (רמב"ם, שם, פרק ג' הלכה א').
     דברים דומים נאמרו גם ב"שולחן ערוך", ומוסיף עליהם הרמ"א:
     
     "... וכן המתבייש כפי מה שכבודו גדול בושתו מרובה...".
     
      (שולחן ערוך, שם, סעיף כד').
     
     כלומר, הבושת נאמדת לפי המבייש והמתבייש. ככל שהמבייש אדם חשוב יותר אזי הבושת נמוכה יותר, וביחס הפוך בנוגע למתבייש, ככל שהוא חשוב יותר בושתו מרובה יותר.
     
     במקרה שלפנינו, המשיב הוא רופא עיניים, הווי אומר "מתבייש מכובד", אשר במשך כחודש ימים נאלץ להסתובב עם "פנס" בעין, עת שהוא מטפל במאות חולים. גם חומרת נסיבות האירוע, והימצאות עדה בתוך המכונית, יש בהן להגדיל את בושתו.
     לאור המסקנה דלעיל לעניין הפיצוי בראש הנזק של הצער, אינני נדרש לקבוע את הפיצוי עבור הבושת, הגם שברור שמדובר בסכום אשר עולה באופן משמעותי על הסכום של 300 ש"ח אשר נקבע על-ידי בית המשפט קמא.
     
20.     התוצאה היא, שהערעור נדחה.
     בפסיקת ההוצאות יש להביא בחשבון את העובדה שהמערער ניסה בערעור זה, ללא הצדקה, לחזור בו מהסכמות שנתן בשני נושאים מרכזיים בפני בית המשפט קמא, שלפיהן נקבע מהלך הדיון כולו.
     לפיכך, אני מחייב את המערער לשלם למשיב הוצאות המשפט ושכ"ט עורך דין בערעור בסכום של 15,000 ש"ח בצירוף מע"מ.
     
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אלימות במשפחה

 2. פינוי אלים של שוכר

 3. חבלה בנסיבות מחמירות

 4. צו הגנה במעמד צד אחד

 5. תביעה אזרחית על אלימות

 6. עונש על עבירות אלימות וסמים

 7. אלימות עם סכין - שחרור ממעצר

 8. הגנת זוטי דברים בעבירת אלימות

 9. פיצויים לאישה על אלימות מצד הבעל

 10. מעצר עד תום ההליכים אלימות במשפחה

 11. אחריות השב''ס על אלימות כלפי אסיר

 12. אחריות מעביד למעשי אלימות בין עובדים

 13. תביעת נזיקין נגד אלימות פיזית בין נהגים

 14. ערעור על חומרת העונש בעבירות אלימות במשפחה

 15. טענת פגם קנייני בשטר משום שהוצא באיומים, אלימות ובכפיה

 16. עתירת אסיר המופנית כנגד סיווגו כאסיר בעל פרופיל אלימות במשפחה - אלמ"ב

 17. ממצאים עובדתיים על אירועים אלימים בהליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון