שינוי צו הפטר סעיף 181

שינוי צו הפטר סעיף 181
1.     א.     יצחק פלצר ויוסף ייני (להלן - "החייבים", "פלצר" ו"ייני", בהתאמה) היו
שותפים: הם היו בעלי המניות והמנהלים של חברת יא. רטהוז בע"מ. לימים,
לאחר שהחברה נקלעה לקשיים וקרסה, נקלעו גם החייבים, באופן אישי, למצב
כלכלי קשה. בעקבות כך, הם הגישו בקשות למתן צווי כינוס ולהכרזתם פושטי רגל
במסגרת שני התיקים, פש"ר 13/94 ו- פש"ר 14/94.

ב.     כנגד שני החייבים ניתנו צווי כינוס והם הוכרזו פושטי רגל.

ג.     במסגרת המרצה 32039/96 הגישו שני החייבים בקשות למתן הפטרים מלאים. ואמנם, כתום הדיון שהתקיים ביום 13.11.96 ניתן לחייבים הפטר מלא.

ד.     עתה לפני ארבע בקשות שונות שהגישו פלצר וייני זה כנגד זה:

     (1)     בבקשה שבבש"א 7476/01 עותר פלצר -

"(...) להורות על הארכת המועד להגשת בקשה לתיקון טעות בפסק הדין אשר ניתן ביום 13.11.96 (...) לפיו ניתן הפטר מלא למבקש ולמשיב אולם הפטרו של המשיב (היינו, ייני. ע.ג.) לא סוייג לגבי חובו כלפי המבקש"

          (2)     בבקשה שבבש"א 7477/01 עותר פלצר -

"(...) להורות על תיקון טעות בפסק הדין אשר ניתן ביום 13.11.96 (...) כך שההפטר המלא אשר ניתן למשיב (היינו, ייני. ע.ג.) יסוייג לגבי חובו כלפי המבקש".

(3)     בבקשה שבבש"א 10207/01 עותר ייני למחוק את הבקשה שבבש"א 7477/01.

(4)     בבקשה שבבש"א 10208/01 עותר ייני למחוק את הבקשה שבבש"א 7476/01.

     ה.     ההחלטה שלהלן תתייחס לכל ארבע הבקשות שפורטו לעיל.

2.     רקע: תסקיר הכונס הרשמי שהוגש במסגרת בקשת ההפטר

באת כח הכונס הרשמי, עו"ד גב' חנה עזרא, הגישה תסקיר לעניין בקשתם של החייבים למתן הפטר. בתסקירה כתבה עו"ד גב' עזרא, בין היתר, את הדברים שלהלן:

"5.     בתאריך 06.05.96 הודיעו החייבים לבית המשפט כי הם עומדים להגיע להסדר מחוץ להליך הפש"ר עם נושיהם וביקשו לקבוע מועד דחוי לבקשתם המקורית להפטר. (...).

6.     החייבים המציאו לנאמן ולמשרדינו אישורים מכל הנושים בהתאם לרשימת נושיהם (...) ובו מודיעים הנושים כי הם חוזרים בהם מהוכחת החוב בתיק החייבים ואין להם התנגדות ליתן הפטר לחייבים.

7.     הנושה פקיד שומה חיפה (...) נתן הסכמתו למתן הפטר לחייבים כפוף לתשלום סך של 57,717 ש"ח חוב ניכויים משותף לשני החייבים וכן חיסול חובם בתיק האישי.

8.     בתאריך 10.11.96 הושלם התשלום לפקיד השומה (...) מכספי החייבים המופקדים במשרד הכונ"ר.

9.     לאור הודעת הנושים כאמור(...) ולאור העובדה שלא נותרו נושים בתיק החייבים נראה לב"כ הכונ"ר כי יש מקום ליתן לחייבים הפטר מפשיטת הרגל שלהם".

3.     רקע: טענות הצדדים במהלך הדיון לקבלת ההפטר והחלטת בית המשפט

א.     בדיון שהתקיים ביום 13.11.96 השתתפו באת כח הכונס הרשמי עו"ד גב' אולגה גורדון, עו"ד ישראל הרפז בא כוחו של פלצר, עו"ד גאגין בא כוחו של ייני ועו"ד פלפלי הנאמן על נכסי פושטי הרגל.

ב.     עו"ד גאגין, בא כוחו של ייני, טען במהלך הדיון כדלקמן:

"בשמו של מרשי, מר יוסף ייני, וכחלק מן ההפטר המוצע והמבוקש, מצהיר מר ייני כי ישנן שתי הלוואות שנלקחו במשותף על ידי מר פלצר ומר ייני המובטחות במשכנתא הרובצת על דירתו של מר פלצר בבנק טפחות ושיעורי השתתפותו בתשלום חובות אלו של מר ייני הם בגין משכנתא אחת. על פי המסמכים המצורפים בזה - 10% מיתרת המשכנתא שכיום עומדת על 115,435 ש"ח ו- 50% מההלוואה השנייה ששיעורה כיום 156,225 ש"ח.

ההחזרים החודשיים הם אלה: 10% מתוך 833.61 ש"ח ו- 50% מהסך של 1,256.89 ש"ח.

לגבי חובות העבר מסכיםמר ייני שהוא נשאר חייב כספים בגין אי תשלומים חודשיים, כשמר פלצר אומר שהחוב הוא 13,650 ש"ח ומר ייני מבקש, בהסכמת מר פלצר לבדוק את החוב והצדדים יגיעו להסכם לגבי יתרת החוב.

לגבי גובה ההסדרים החודשיים שמסוגל להם כעת מר ייני, יסוכם בין הצדדים גובה ההחזר".

ג.     לאחר דברי פרקליטו של ייני, המצוטטים לעיל, הודיעו עורכי הדין הרפז וגאגין, באי כוחם המלומדים של שני החייבים כי -

"אנו מבקשים מבית המשפט ליתן הפטר כמבוקש בכפוף להתחייבות שנרשמה לעיל".

ד.     באת כח הכונס הרשמי עו"ד גב' אולגה גורדון טענה לפרוטוקול כדלקמן:

     "לגבי הפטר אנו מסכימים ושלחנו תסקיר. לגבי ההתחייבות שנרשמה בפרוטוקול אני לא חושבת שזו המסגרת המתאימה ואין לי עמדה בעניין".

ה.     עו"ד פלפלי טען לפרוטוקול כי "אני אומר אותם הדברים שאמרה חברתי עו"ד גורדון".
     
הנאמן עו"ד פלפלי הוסיף והביע את הסתייגותו מן האופן שבו הגיעו החייבים להסדר עם נושיהם, וטען כי לדעתו הנושים לא קיבלו דיבידנדים שווים. עם זאת ציין כי לאור תסקירו של הכונס הרשמי אין הוא מביע התנגדות.

     ו.     לאחר שמיעת טענותיהם של ב"כ הצדדים ניתנה החלטת בית המשפט לאמור:

"על פי תסקיר הכונס הרשמי (...) המציאו החייבים לנאמן ולמשרד הכונס הרשמי אישורים של כל נושיהם של החייבים לפיהם מודיעים הנושים כי הם חוזרים בהם מהוכחות החוב שהגישו כנגד החייבים וכי אין להם התנגדות ליתן הפטר לחייבים.

לאור האמור בתסקיר כונס הנכסים הרשמי, אני נותן בזה הפטר מלא לחייבים יצחק פלצר ויוסף ייני כמבוקש.

הואיל וניתן הפטר - אני מורה על ביטול צווי עיכוב היציאה מן הארץ שניתנו כנגד החייבים".
          
4.     טענות פלצר בבקשותיו

     א.     בקשותיו של פלצר נתמכו בשני תצהירים שונים של המבקש, הזהים בתוכנם.

ב.     פלצר טען בתצהירו כי בעת הדיון בבקשת ההפטר הצהיר בא כוחו של ייני כי -

     "(...) כחלק מן ההפטר המוצע והמבוקש מצהיר המשיב על קיומן של שתי הלוואות שלקחתי במשותף עם המשיב והובטחו במשכנתאות הרובצות על דירתי וכי חלקו של המשיב בחובות הינו 10% מהלוואת משכנתא אחת ו- 50% מהלוואת משכנתא נוספת".
          
     ג.     לדברי פלצר בתצהירו -

"בפסק הדין ניתן הפטר מלא הן לי והן למשיב אולם הפטרו של המשיב לא סוייג לחלקו בהלוואות המשכנתא עליהן הצהיר בפרוטוקול".

ד.     פלצר הוסיף והצהיר כי ביום 01.10.98 הגיש כנגד ייני תביעה בבית משפט השלום בחיפה ובה תבע את חובו בגין הלוואות המשכנתא האמורות. לדבריו, ניתן כנגד ייני פסק דין בהעדר הגנה, אולם -

"(...) הוא הגיש בקשה לביטול פסק הדין וביום 06.09.00 אושר לו להגיש תצהיר משלים לבקשה לביטול פסק הדין ובו טען בין השאר כי פסק הדין בבית המשפט המחוזי בו ניתן לו הפטר מלא בעצם כולל גם את חובו כלפי".

ה.     פלצר ציין בתצהירו כי לאחר שניתן בבית משפט השלום פסק הדין בהעדר הגנה "לא התכחש המשיב לחובו ואף שילם את חלקו החודשי בהלוואות במשך מספר חודשים והפסיק את התשלום בטענה שמצבו הכלכלי לא מאפשר לו זאת".

ו.     על שום כל אלה, עתר פלצר להאריך את המועד להגשת בקשה לתיקון טעות בפסק הדין, ולהורות על תיקונו של פסק הדין כך שההפטר המלא של המשיב יסוייג לגבי חובו כלפי המבקש כפי שהצהיר בפרוטוקול הדיון מיום 13.11.96.

5.     דיון

     א.     באי כוח הצדדים הסכימו לאיחוד הדיון בכל ארבע הבקשות.

ב.     לאחר שעיינתי בטענות ב"כ הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את שתי בקשותיו של פלצר.

ג.     אכן, הפטר שניתן על ידי בית המשפט מסיים את ההתדיינות בעניינו של החייב פושט הרגל. ברם, דינו של הפטר כדין כל צו שניתן על ידי בית המשפט מכוח סמכותו בפשיטת הרגל ולפיכך ניתן לעיין בו עיון חוזר, לבטלו או לשנותו כאמור בסעיף 181 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם1980- (להלן - "הפקודה"): ע"א 380/76 חוה גנזל נגד כונס הנכסים הרשמי ואח', פד"י ל"א (3) עמ' 278; וראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה בעמ' 204.

ד.     האמנם יש הצדקה לשנות דבר כלשהו בצו ההפטר שניתן לחייבים?

     טענתו של המבקש פלצר היא כי נפלה טעות בפסק הדין בכך שההפטר המלא לא סוייג לעניין חובו של ייני לפלצר. זוהי טענתו היחידה של המבקש לעניין תיקונו של פסק הדין.

     אכן כן, החייבים הצהירו לפרוטוקול הדיון שהתקיים בבקשת ההפטר את ההצהרות שצוטטו לעיל. כך גם נכון הדבר כי בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט לא נאמר דבר באשר לחובו של ייני לפלצר על פי הצהרותיהם של ב"כ הצדדים כאמור לעיל. אך כלום טעות היתה כאן?

     כשלעצמי אין לי ספק כי לא נפלה כל טעות בפסק הדין. הנכון הוא שלאור טענותיהם של עורכי הדין גב' גורדון ועו"ד פלפלי, נראה היה לי כי חילופי ההצהרות וההסכמות בין באי כוחם של החייבים אינם נוגעים לעניין ההפטר כלל ועיקר. גם דעתי היתה, ועודנה, כי הבקשה למתן הפטר והדיון בה אינם המסגרת הנאותה להסדרת התחייבותיהם ההדדיות של החיייבים. על שום כך נמנעתי, בהחלטתי מיום 13.11.96, מהתייחסות כלשהי להצהרותיהם של הצדדים.

     מתן ההחלטה מיום 13.11.96 באופן שבו ניתנה, מבלי להתייחס להצהרות הצדדים, לא גרם לאיון הצהרותיהם והתחייבותיהם של הצדדים זה לזה. כשלעצמי אני סבור כי לאור טיב היחסים והקרבה המיוחדת שהיתה בין החייבים לבין עצמם, ובשל הנסיבות שבהן ניתן להם ההפטר, הרי שיש ליתן תוקף מלא להצהרות האמורות ביחסים שבין חייב אחד לרעהו, ללא כל קשר להפטר שניתן להם.

     ואולם, במסגרת ההחלטה הנוכחית איני נזקק להכרעה במחלוקת שבין הצדדים באשר לשאלת תוקפן של הצהרות ב"כ הצדדים לפרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 13.11.96. כאמור לעיל, השאלה העומדת בפני היא אם יש מקום להאריך את המועד להגשת בקשה לתיקון טעות בפסק הדין ואם יש לתקן את פסק הדין כמבוקש.

ה.     למעשה, די באמור לעיל כדי לדחות את בקשותיו של פלצר.

     הואיל וכאמור לעיל איני רואה כל טעות המצריכה תיקון בפסק הדין, ממילא איני רואה כל צורך לדון בהרחבה בשאלה אם יש מקום להאריך את המועד להגשת בקשה לתיקון טעות בפסק הדין, כמבוקש. למעלה מן הדרוש, אוסיף שכשלעצמי איני סבור שהטעמים שפורטו בתצהירו של המבקש מצדיקים הארכת מועד בנסיבות שתוארו לעיל. בסופו של דבר מדובר בהליך שהסתיים ביום 13.11.96 וחלפו שנים עד להגשת הבקשות.

6.     אחרית דבר

     אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

     א.     אני דוחה את הבקשות שבבש"א 7476/01 ובבש"א 7477/01.

     ב.     בנסיבות העניין ישא כל צד בהוצאותיו.

     ג.     החלטה זו מסיימת גם את בש"א 10207/01 ו- בש"א 10208/01.

פיסקה 6 של החלטה זו הושמעה בפומבי בנוכחות עו"ד גב' נילי לבנת, ב"כ הכונ"ר ועו"ד שמואל שדה, ב"כ יוסף ייני, מר יצחק פלצר בעצמו ועו"ד כהן אופיר, ב"כ יצחק פלצר.

ניתן היום כ"א בשבט תשס"ב, 3 בפברואר 2002.

מותר לפרסום.

עודד גרשון, שופט

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנות פשיטת הרגל

 2. הפטר מותנה

 3. השמטה מקרית

 4. הפטר מחובות

 5. ביטול העברת מרמה

 6. קיזוז בפשיטת רגל

 7. תניית שימור בעלות

 8. מתנת מרמה בפשיטת רגל

 9. פשיטת רגל של עורך דין

 10. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 11. שינוי צו הפטר סעיף 181

 12. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 13. בקשה שלישית לפשיטת רגל

 14. פשיטת רגל של חייב בחו"ל

 15. קיזוז משכורת של פושט רגל

 16. בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 17. חוק הגנת הדייר בפשיטת רגל

 18. התנגדות להתראה לפשיטת רגל

 19. הליך פשיטת רגל של בעל מסעדה

 20. ביטול הסכם מזונות בפשיטת רגל

 21. בקשה לקצוב מזונות בפשיטת רגל

 22. מכירת דירת מגורים של פושט רגל

 23. בקשה לפשיטת רגל בגלל חוב מזונות

 24. ביטול העברת נכסים לפני פשיטת רגל

 25. הוצאת שיקים ללא כיסוי בפשיטת רגל

 26. התנגדות חייב להמצאת התראת פשיטת רגל

 27. תוקף הסדר פשרה בפשיטת רגל כלפי ערבים

 28. בקשת פושט רגל לשחרור כספים לצורך דיור

 29. סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל - ביטול הענקה

 30. פשיטת רגל של הקבלן לאחר סיום פרויקט בניה

 31. איסור חייב בפשיטת רגל לנהל הליכים משפטיים

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון