התפרצות וגניבה מבתים

התפרצות וגניבה מבתים
מבוא:
1. כנגד הנאשם הוגש לבית משפט זה כתב אישום, בו יוחסו לו במקור העבירות הבאות: התפרצות לבית מגורים, כניסה לבית מגורים בכוונה לבצע גניבה, גניבה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ושיבוש מהלכי משפט.
2. בדיון אשר התקיים בפניי ביום 26.10.09, הגיעו הצדדים להסדר טיעון ולפיו, הנאשם יחזור בו מכפירתו, כתב האישום יתוקן, הנאשם יודה בעובדות כתב האישום המתוקן ויורשע עפ"י הודאתו בעבירות נשוא כתב האישום המתוקן. עוד הוסכם, כי הצדדים יטענו באופן חופשי לעונש. כן הוסכם, כי אין מחלקות בין הצדדים, כי עונש המאסר המותנה אשר תלוי ועומד בעניינו של הנאשם ואשר הוטל עליו בת"פ 1207-05-08 של בית משפט השלום בטבריה, תקף לגבי כל עבירת רכוש ויהיה תקף גם במקרה דנן (הכל ביחד ייקרא להלן: " הסדר הטיעון ").
3. בהתאם להסדר הטיעון, הנאשם חזר בו מכפירתו. כתב האישום תוקן, התקבל וסומן ב/1. הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן ב/1 (להלן: "כתב האישום") והורשע על פי הודאתו בעבירות כדלקמן:
א.     כניסה לבית מגורים בכוונה לבצע גניבה - עבירה לפי סעיף 406(א) לחוק העונשין התשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין").
     ב.     גניבה - עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין.
4. מעובדות כתב האישום עולה, כי הילה אלישע (להלן: "המתלוננת") ובני משפחתה, מתגוררים בבית ברח' טרומפלדור 34 בטבריה (להלן: "הבית").
5. עוד עולה, כי ביום 23.4.09, סמוך לשעה 19:30, שבה המתלוננת אל הבית מקניות שערכה. המתלוננת הכניסה אל הבית חלק מהמצרכים שרכשה, הניחה על השולחן בתוך הבית את ארנקה (להלן: "הארנק") ויצאה אל מחוץ לבית על מנת להביא את שאר המצרכים, תוך כדי שהותירה את דלת הבית פתוחה.
6. כן עולה, כי הנאשם נכנס אל הבית דרך הדלת הפתוחה, בכוונה לבצע גניבה. בהיותו בתוך הבית, פתח הנאשם דלתות וחיטט במגירות, בחפשו אחר רכוש לגנבו.
7. עוד עולה, כי הנאשם גנב מהבית את הארנק. בראותו את המתלוננת, יצא הנאשם מהבית דרך אחד מהחלונות וברח לסמטה הסמוכה לרח' טרומפלדור בטבריה.
8.     המתלוננת הבחינה בנאשם ועל כן, היא הזעיקה את המשטרה. כשהבחין הנאשם בשוטרים אשר הגיעו למקום, הוא נמלט בריצה, עד אשר נעצר ע"י שוטרים אחרים ברח' טרומפלדור. הנאשם החביא את הארנק מתחת לבגדיו.
טיעוני המאשימה לעונש :
9.      במסגרת טיעוניו לעונש (אשר הוגשו בכתב) הדגיש ב"כ המאשימה את העובדה, כי הנאשם הורשע בעבירות של כניסה לבית מגורים בכוונה לבצע גניבה וגניבה. בהקשר זה, ציין ב"כ המאשימה את עובדות כתב האישום, אשר פורטו לעיל. בהקשר זה הדגיש ב"כ המאשימה את החומרה היתרה הגלומה בעבירות התפרצות לבתי מגורים, אשר הוגדרו כ"מכת מדינה" באשר יש בהן כדי להסב נזק רב לאזרחים המבקשים לחיות את חייהם בשלווה. ב"כ המאשימה הדגיש עוד את ההחמרה שחלה במדיניות הענישה הנוהגת בעבירות אלה, החמרה שהינה כורח המציאות, כאשר הנתונים העדכניים מלמדים, כי היא אף נושאת פרי ומורידה את כמות ההתפרצויות לבתים בשנים האחרונות. בהקשר זה הפנה ב"כ המאשימה לפסיקה רלוונטית בעבירות התפרצות וגניבה מבתים אשר יצאה לאחרונה, בין היתר, מפתחו של בית המשפט העליון, תוך התייחסות לחומרה היתרה הגלומה בעבירות אלה.
10.      ב"כ המאשימה הדגיש עוד את העובדה, כי מעיון בגיליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם עולה תמונה עגומה ולפיה, הנאשם עוסק בפלילים שנים ארוכות. לטענת ב"כ המאשימה, לא יכולה להיות מחלוקת על כך, כי הנאשם הפך את מעשי הפריצה ל"לחם חוקו". בהקשר זה ציין ב"כ המאשימה את העובדה, כי לחובת הנאשם 30 רישומים פליליים בגין 137 תיקי חקירה שונים וכי בעברו ריצה הנאשם 15 תקופות מאסר לתקופות שונות, כאשר האחרונה מביניהן הינה משנת 2008, אז נדון הנאשם לשנת מאסר בפועל בגין עבירה דומה. בהקשר זה ציין ב"כ המאשימה את העונשים אשר הושתו על הנאשם בעבר, לרבות עונשי מאסר בפועל. ב"כ המאשימה ציין עוד את העובדה, כי כנגד הנאשם תלויים ועומדים שני עונשי מאסר על תנאי: האחד, בן 16 חודשים אשר הוטל עליו בגין כל עבירה לפי סימן ד' לפרק י"א לחוק העונשין והאחר, בן 6 חודשים אשר הוטל עליו בגין כל עבירת רכוש, למעט עבירות לפי סימן ד' לפרק י"א לחוק העונשין. בהקשר זה ציין ב"כ המאשימה, כי נוכח מהות העבירות בהן הורשע הנאשם כאן, הרי ששני המאסרים המותנים הנ"ל הינם ברי הפעלה.
עוד ציין ב"כ המאשימה, כי על אף העובדה שהנאשם ריצה בעבר עונשי מאסר בפועל, הרי שעיון בגיליון הרשעותיו הקודמות מלמד, כי ניתנו לנאשם מספר הזדמנויות לשיקום, שעה שבתי המשפט השונים מצאו לנכון להטיל על הנאשם עונשי מאסר בפועל לתקופות קצרות, כאשר בחלק מן המקרים הופעלו מאסרים מותנים בחופף לעונש המאסר בפועל אשר הושת. למרות זאת, כך ב"כ המאשימה, כי לא היה בעובדה זו כדי להרתיע את הנאשם מלשוב לסורו ולבצע עבירות. עוד ציין, כי אך מספר ימים לאחר שחרורו של הנאשם ממאסרו האחרון, חזר הנאשם לסורו ועבר את העבירות כאן.
11. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, עתרה המאשימה, להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל ארוך. כן עתרה, להטיל על הנאשם עונש מאסר על תנאי, חיוב הנאשם בתשלום קנס ובפיצוי המתלוננת.
12. בהשלמת טיעוניו לעונש בפניי, הגיש ב"כ המאשימה עותק מגיליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם, אשר התקבל וסומן ת/1. כן הגיש עותק מכתב האישום וגזר הדין אשר ניתנו בעניינו של הנאשם נשוא ת"פ 1207-05-08 של בית משפט השלום בטבריה, בהתייחס לעונשי המאסר המותנים התלויים ועומדים בעניינו של הנאשם, כמפורט לעיל, אשר התקבלו במאוחד וסומנו ת/2.
13.     ב"כ המאשימה הוסיף וציין את מדיניות הענישה הנוהגת בעבירות מהסוג דנן, שעה שבתי המשפט השונים ראו להטיל עד 5 שנות מאסר בגין ביצוע עבירות אלה. לטענת ב"כ המאשימה, ניתנו לנאשם די והותר הזדמנויות, אולם הנאשם לא השכיל לנצלן ושב לבצע עבירות. נוכח עברו הפלילי העשיר של הנאשם הכולל בחובו, כאמור, כ-30 הרשעות קודמות ב-137 תיקי פ"א שונים שנפתחו כנגדו, סבורה המאשימה, כי אין מקום ליתן אמון בנאשם.
     אשר על כן, עתרה המאשימה להרחיק את הנאשם מהחברה. כן עתרה המאשימה, להפעלת המאסרים המותנים, כפי שפורט לעיל.
טיעוני הנאשם לעונש:
14. בטיעוניו לעונש מיום 8.12.09, הגיש ב"כ הנאשם כראיות לעונש מטעמו מסמכים שונים וביניהם מכתב ממרכז "מ.א.מ.ץ" לנפגעי סמים, כמו גם תיעוד רפואי המתייחס למצבו הרפואי של הנאשם, מסמך מהביטוח הלאומי המתייחס לדרגת נכותו של הנאשם ומסמך נוסף מאת מרכז "מ.א.מ.ץ.". מסמכים אלה התקבלו במאוחד וסומנו נ/1.
15.     ב"כ הנאשם ציין את העובדה, כי הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של כניסה לבית מגורים בכוונה לבצע גניבה וגניבה, זאת בשונה מעבירת התפרצות. בהקשר זה טען ב"כ הנאשם, כי הנאשם נכנס לבית מגורים, שהינו בית פרטי, דרך דלת הבית אשר הייתה פתוחה. הנאשם לקח את הארנק שהיה מונח על השולחן בכניסה לבית, עזב את המקום ולאחר מכן נתפס. לטענת ב"כ הנאשם, הארנק אשר נגנב על תכולתו, הוחזר לבעליו.
16.     ב"כ הנאשם עמד על נסיבותיו האישיות של הנאשם וציין בהקשר זה, כי עסקינן בנאשם כבן 47 שנים, רווק, חולני, הסובל מבעיית התמכרות לסמים. עוד טען, כי הנאשם מוכר ע"י המוסד לביטוח הלאומי כנכה בשיעור של 75%. ב"כ הנאשם טען עוד, כי אמנם לחובת הנאשם עבר פלילי מכביד וכמחצית מחייו שהה הנאשם מאחורי סורג ובריח, אולם מדובר באיש חולה, אשר זקוק לקבלת טיפול רפואי ומשכך, הפתרון במקרה דנן, אינו השתת עונש מאסר בפועל. לטענת ב"כ הנאשם, הנאשם לא זכה לקבל הזדמנות בחייו. מגיל צעיר הנאשם זועק לעזרה, הוא מעוניין להשתלב בהליך לגמילה מסמים, במסגרת מוסד סגור. ב"כ הנאשם טען עוד, כי הנאשם ביצע את העבירות כאן, 12 ימים בלבד לאחר ששוחרר ממאסרו הקודם. עוד טען, כי במסגרת מאסרו הקודם, החל הנאשם בהליך טיפולי לגמילה מסמים וקיבל תחליף סם, מתדון. לאחר ששוחרר מבית הסוהר, הנאשם יצר קשר עם מרכז "מ.א.מ.ץ." וקיבל טיפול במסגרתו. ב"כ הנאשם ציין את ההליכים אשר התקיימו בעניינו של הנאשם במסגרת הליכי המעצר.
לטענת ב"כ הנאשם, אין בהרחקת הנאשם מהחברה לתקופה ארוכה, כדי לשרת את האינטרס הציבורי, שכן, לדידו, האינטרס הציבורי הינו ליתן מענה טיפולי והזדמנות לשיקומו של הנאשם. בהקשר זה טען ב"כ הנאשם, כי הנאשם מעולם לא קיבל את ההזדמנות להשתלב בהליך גמילה מסמים. לטענת ב"כ הנאשם, הנאשם ביצע את העבירות כאן כדי לגנוב כסף לשם רכישת סמים. לטענת ב"כ הנאשם, שליחת הנאשם מאחורי סורג ובריח אינה הפתרון בעבור הנאשם בנסיבות העניין וכי הנאשם זקוק לקבלת טיפול ראוי.
17.     ב"כ הנאשם הלין על הפסיקה אליה הפנתה המאשימה בטיעוניה, כמפורט לעיל וטען בהקשר זה, כי הפסיקה הנ"ל מתייחסת לעבירת ההתפרצות, בשונה מן העבירות בהן הורשע הנאשם כאן. שכן, מעובדות כתב האישום עולה, כי הנאשם נכנס לבית מגורים דרך דלת הכניסה אשר הייתה פתוחה ולא נגרם כל נזק.
18.     באשר לעונשי המאסר המותנים אשר תלויים ועומדים כנגד הנאשם עתר בא כוחו, כי בית המשפט יפעיל את עונש המאסר המותנה בן 16 חודשים, אולם יסתפק בתקופת המאסר המותנה. כן עתר, כי בית המשפט יבוא בהמלצה לשילוב הנאשם בהליך גמילה מסמים, בין כתלי בית הסוהר.
19.      בדבריו בפניי, הביע הנאשם צער על מעשיו. הנאשם עתר, כי תינתן לו ההזדמנות להשתלב בהליך גמילה מסמים. הנאשם ביקש להתחשב במצבו הרפואי. לטענת הנאשם, שליחתו מאחורי סורג ובריח אינה הפתרון, בנסיבות המקרה דנן.
דיון :
20. כאמור, הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות שעניינן כניסה לבית מגורים בכוונה לבצע גניבה וגניבה. מעובדות כתב האישום אשר פורטו בהרחבה לעיל עולה, כי הנאשם נכנס לבית מגורים בטבריה דרך דלת הכניסה אשר נותרה פתוחה, וגנב מהבית ארנק השייך למתלוננת. משהבחין במתלוננת, הנאשם יצא מהבית דרך אחד החלונות וברח לסמטה סמוכה. משהבחין בשוטרים, אשר הגיעו למקום לאחר שאלה הוזעקו ע"י המתלוננת, הנאשם נמלט מהמקום בריצה, עד אשר נעצר ע"י שוטרים. הנאשם החביא את הארנק מתחת לבגדיו.
21. אין צורך להכביר מילים אודות החומרה היתרה הגלומה בעבירות שעבר הנאשם, שעה שעסקינן בעבירות רכוש, אשר הפכו זה מכבר ל"מכת מדינה" במקומותינו. בהקשר זה יצוין, כי עבירות הרכוש אותן ביצע הנאשם הינן תולדה של תכנון מוקדם, כאשר אלה בוצעו בקור רוח. מעשיו אלו של הנאשם, יש בהם כדי להצביע על הנאשם כמי שאין מורא החוק עליו, ומי אשר פוגע ברכושו של הציבור ומסכן את ביטחונו.
22.     נסיבה נוספת לחומרא מוצאת את ביטויה בנסיבות ביצוע העבירות, כמפורט בעובדות כתב האישום. הנאשם נכנס לביתה של המתלוננת, שעה שהמתלוננת יצאה אל מחוץ לביתה על מנת להכניס מצרכים אל תוך הבית, תוך כדי שהותירה את דלת הכניסה לבית פתוחה, דבר אשר לא היה בו כדי להרתיע את הנאשם מלבצע את זממו. זאת ועוד, בהיותו בתוך הבית, הנאשם פתח דלתות וחיטט במגירות, בחפשו אחר רכוש לגנוב. בהקשר זה יצוין, כי ביתו של אדם אמור להיות מבצרו ואין צורך להכביר מילים אודות תחושת הפחד ואי הנוחות אשר נגרמו למתלוננת כאשר גילתה, כי אדם זר נכנס אל ביתה וגנב ממנו את רכושה, כמתואר בכתב האישום.
23. באשר לעבירות הרכוש בכלל יצוין, כאמור, כי עבירות אלו הפכו זה מכבר ל"מכת מדינה" במקומותינו, זאת נוכח נפיצותן ונזקן הרב, ובאשר יש בהן כדי לחתור תחת הסדר הציבורי, שלום הציבור וביטחון רכושו. מעבר לנזק הכלכלי הגלום בעבירות אלו, חווים הקורבנות תחושת חוסר ביטחון ופחד.
     בהקשר זה, אני רואה להפנות לע"פ 7453/08 מדינת ישראל נ' אורן אואזנה, שם נאמר בין היתר, כדלקמן:
"אין צורך להכביר מילים על נפיצותן, חומרתן, והנזק הנגרם לציבור מעבירות הרכוש, כדוגמת זו שביצעו המשיבים. לגישתי, כינוי עבירות של פריצה וגניבה מבתים, רק כ"עבירות נגד הרכוש" (כפי שמקובל לקרוא לעבירות מסוג זה), הינה הגדרה מוטעית. זאת מאחר שפריצה לביתו של אדם, טומנת בחובה לעיתים קרובות לא רק נזק כלכלי רב, אלא גם צער ועוגמת הנפש הנגרמים לקרבנות של עבירות אלה. הנה כי כן, אין מדובר בעבירות נגד רכוש גרידא, אלא בעבירות המפרות את פרטיותו של האדם בצורה הגבוהה ביותר. זאת ועוד הגדרת עבירות אלו כ"עבירות רכוש", נותנת תחושה מצמצמת וקונוטציה שגויה - לסובבים, באשר למהות העבירות שהתבצעו, הפוגעות במהות המתמצית באמירה: "ביתו של האדם - מבצרו". . . ".
24. חומרת המעשים שביצע הנאשם מקבלת משנת תוקף, נוכח עברו הפלילי המכביד של הנאשם, כעולה מגיליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם ת\1, אשר הוגש לעיוני. עיון בגיליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם ת/1 מלמד, כי אין זוהי הסתבכותו הראשונה של הנאשם בפלילים בכלל, ובעבירות רכוש בפרט. נהפוך הוא. מהגיליון ת/1 עולה, כי הנאשם החל בעשייתו הפלילית עוד בשנת 1975, שעה שהיה נער צעיר לימים. מהגיליון ת/1 עולה עוד, כי לחובת הנאשם 30 הרשעות קודמות בגין עבירות רבות ומגוונות וביניהן, עבירות רכוש רבות, לרבות פריצה לבתי עסק ומוסדות, גניבה, פריצה לרכב, כניסה לבית מגורים בכוונה לבצע עבירה, איומים, תקיפה סתם, עבירות סמים לרבות הדחת קטין לסמים מסוכנים ועוד. עוד תצוין העובדה, כי כפי העולה מהגיליון ת/1, הנאשם ריצה בעבר מספר רב של עונשי מאסר לתקופות שונות, כאשר חלקן לתקופות ממושכות. כן עולה, כי הרשעתו האחרונה של הנאשם הינה משנת 2008 בגין עבירת התפרצות, ואשר בגינה הוטל על הנאשם בין היתר, עונש מאסר בפועל בן 12 חודשים, ממנו שוחרר הנאשם מספר ימים קודם למועד ביצוע העבירות כאן.
25. עוד יצוין בהקשר זה, כי הנאשם ביצע את העבירות כאן, שעה ששני עונשי מאסר מותנים, האחד בן 16 חודשים והאחר בן 6 חודשים, תלויים ועומדים כנגדו ואשר הוטלו עליו ביום 2.11.08 במסגרת ת"פ 1207-05-08 של בית משפט השלום בטבריה, כפי העולה מהמסמכים ת/2 אשר הוגשו לעיוני בעניין זה, כמפורט לעיל. דא עקא, שלא היה אף בעובדה זו, כדי להרתיע את הנאשם מלעבור את העבירות שעבר כאן, כמפורט לעיל.
26.      התמונה העולה והמתגבשת מכל שפורט לעיל היא, כי עסקינן בנאשם שהינו רצידיביסט בתחום עבירות הרכוש, אשר אין מורא החוק עליו, ומי ששב לפגוע פעם אחר פעם בשלום הציבור וברכושו, על דרך עשייתו הפלילית. הנאשם פגע במעשיו כאן בביטחונו וברכושו של הציבור ומכאן מסוכנותו הרבה. מעובדות כתב האישום עולה, כי עסקינן במי שאין מורא החוק עליו ומי שאינו נרתע מאנשי אכיפת החוק, במצטבר לכל שפורט לעיל, זאת שעה שהנאשם הבחין בשוטרים, נמלט מן המקום, עד אשר נתפס בכף ע"י השוטרים.
27.     מכל המקובץ לעיל עולה, כי עסקינן בנאשם אשר בחר בדרך הפשע כדרך חיים ואשר מזה שנים רבות, נכנס ויוצא מן הכלא בשל ביצוע עבירות בכלל, ועבירות רכוש בפרט. למרבה הצער, נראה, כי לנאשם ניתנו די והותר הזדמנויות לעלות על דרך המלך ולשנות מדרכיו, אולם הנאשם לא למד דבר מהענישה שהושתה בעניינו, שגם מאסרים על תנאי שעמדו נגדו, לא מנעו ממנו מלשוב לחיי פשע. הנאשם לא השכיל לשנות את אורחותיו וראיה לכך מצויה בעובדה, כי את העבירות הנוכחיות שעבר הנאשם כאן, הוא ביצע ימים ספורים בלבד לאחר שחרורו ממאסרו הקודם בן 12 חודשים ושעה ששני עונשי מאסר מותנים תלויים ועומדים בעניינו, כמפורט לעיל. מכאן, כי על בית המשפט לשקול גם את ההגנה על שלום הציבור מפני נאשם זה, שפגיעתו רעה, על ידי השתת עונש מאסר שירחיקו מן הציבור לתקופה מסוימת.
28. יחד עם זאת יצוין, כי כפי שהדגשנו לא אחת, הרי שהענישה לעולם אינדיווידואלית היא ושומה על בית המשפט, שעה שהוא בא לגזור דינו של כל נאשם, לשקול כל מקרה על פי נסיבותיו ולשקלל נכונה את נסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שאלו באות בפניו, בצד מהות העבירות שביצע, חומרתן והאינטרס הציבורי הקיים בהשתת ענישה ראויה, במקרים כגון דא.
29. במקרה דנן, תצוין לקולא העובדה, כי בסופו של יום, הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן ובכך חסך זמן שיפוטי יקר ואת הצורך בשמיעת עדים, על כל הכרוך בכך. זאת ועוד, הנאשם לקח אחריות על מעשיו, הוא הביע צער וחרטה כנים בגינם.
30. עוד יצוינו נסיבותיו האישיות הקשות של הנאשם, כפי שאלה הובאו בפניי הן במסגרת טיעוני בא כוחו לעונש והן במסגרת האסמכתאות השונות אשר הוגשו כראיות לעונש מטעם הנאשם, כמפורט לעיל. בהקשר זה יצוין, כי עסקינן בנאשם כבן 48 שנים, רווק, אשר סובל מבעיית התמכרות לסמים, עובדה אשר מצאה את ביטויה בין היתר, במקבץ המסמכים נ/1 אשר הוגשו לעיוני, כמפורט לעיל. בהקשר זה יצוין, כי מהמסמכים אשר הוגשו ממרכז "מ.א.מ.ץ." לנפגעי סמים - גליל עולה, כי הנאשם החל לצרוך סמים מגיל צעיר וכי כיום, הנאשם מטופל במסגרת המרכז והוא מקבל תחליף סם. שמתי לבי בהקשר זה לעובדה, כי מלכתחילה, לא זכה הנאשם להזדמנות לחיים ראויים, זאת נוכח התמכרותו לסמים ונסיבות חייו הקשות. עוד שמתי לבי לכך, כי על אף העובדה שהנאשם לא זכה בעבר להשתלב בכל הליך טיפולי לגמילה מסמים, הרי שהנאשם הביע נכונות ורצון כן ואמיתי להירתם להליך טיפולי לגמילה מסמים, עובדה אשר ראוי לזקוף לזכותו של הנאשם. בהקשר זה, התרשמתי מרצונו של הנאשם לעלות על דרך המלך ולשוב לחיים נורמטיביים, נקיים מהשימוש בסמים.
31.     עוד שמתי לבי למצבו הרפואי של הנאשם, אשר קיבל את ביטויו, בין היתר, במקבץ המסמכים נ/1, כאמור. מהתיעוד הרפואי אשר הוגש בעניינו בהקשר זה עולה, כי הנאשם מוכר ע"י המוסד לביטוח הלאומי כסובל מנכות בשיעור של 75% והוא מקבל גמלת נכות.
32. כן שמתי לבי לטענת ב"כ הנאשם ולפיה, הארנק אשר נגנב, על תכולתו, הוחזר לבעליו החוקיים.
33.     עוד שמתי לבי לתיקון שנעשה בכתב האישום, שהינו תיקון מהותי אשר היה בו כדי לרכך לקולא באופן משמעותי את עובדות כתב האישום המקורי, כמו גם את הוראות החיקוק הרלוונטיות אשר יוחסו לנאשם במסגרתו. יודגש בהקשר זה, כי הנאשם לא הורשע במקרה דנן בעבירת התפרצות אלא בעבירה של כניסה לבית מגורים בכוונה לבצע גניבה וגניבה. עובדה זו טומנת בחובה נסיבה לקולא זאת, הן בשים לב לטיבם של המעשים והן בשים לב לשוני בפסיקה ובמדיניות הענישה הנוהגת בעבירת התפרצות, שבה לא הורשע הנאשם שבפניי. XXX <>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34.     לאור כל האמור לעיל, ולאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים, כמו גם את מהות העבירות בהן הורשע הנאשם, את חומרת המעשים אשר ביצע, אופיים, טיבם, נסיבות ביצועם, העובדה שעסקינן בעבירות רכוש אשר הוגדרו כ"מכת מדינה" וכן העובדה, כי העבירות אשר בוצעו ע"י הנאשם הינן פרי תכנון מוקדם, ובשים לב לעברו הפלילי המכביד של הנאשם, הרצידיביסטיות העולה ממנו בעבירות מהסוג דנן, העובדה שהנאשם ביצע את העבירות כאן שעה שעונשי מאסר מותניים תלויים ועומדים כנגדו, ומכלול הנסיבות לחומרא אשר פורטו לעיל, באתי לכלל מסקנה, כי ענישה ראויה ומאוזנת בנסיבות המקרה דנן, כוללת בחובה ענישה מוחשית ומרתיעה על דרך השתת עונש מאסר בפועל לתקופה משמעותית, אשר יהא בה כדי ליתן ביטוי הולם למהות המעשים, חומרתם, נסיבות ביצועם, הפגיעה באינטרס הציבורי ושאר הנימוקים לחומרא, אשר פורטו לעיל, כמו גם יהיה בה כדי לעלות בקנה אחד עם הפסיקה הנוהגת בעבירות כגון דא, ומדיניות הענישה בעבירות אלו.
36.          בהקשר זה שמתי לבי לטיעוני ב"כ הנאשם ולעמדתו העונשית ולפיה, יש מקום להעדיף בנסיבות העניין, את שיקולי השיקום בעניינו של הנאשם. ואולם, בהקשר זה אני רואה לציין, כי אכן צודק ב"כ הנאשם בטענתו ולפיה, שיקומו של עבריין הוא אחד השיקולים החשובים במכלול דרכי הענישה ומטרותיה. אולם, שיקול זה, ככל שיקול אחר בסוגיה זו, אינו עומד בפני עצמו, אלא יש לאזנו עם מכלול השיקולים האחרים שעמדתי עליהם לעיל, והכול על פי נסיבות המקרה הספציפי, מהות העבירה המיוחסת, הנאשם הספציפי העומד בפני בית המשפט ונסיבותיו האישיות. ראה בעניין זה ע"פ 1399/91 רוני ליבוביץ נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(1), שם נאמר בין היתר, כדלקמן:
     
          " . . . בנוסף לכל השיקולים האמורים, קיים ועומד השיקול החשוב והמהותי של תיקונו של הנאשם ושיקומו, ובהתקיים, במקרה מסוים, נסיבות מיוחדות ונכונות, ייתכן ששיקול אחרון זה יגבר על השיקולים האמורים האחרים ויקבע, באותו מקרה מסוים, את מידת העונש וצורתו. ענישתנו היא ענישה אינדיווידואלית של כל עבריין באשר הוא שם (ע"פ 291/81, בעמ 442). זאת תורת הגישה האינדיווידואלית בתורת הענישה, המקובלת עלינו כקו מנחה בסוגיה קשה וסבוכה זו של הענישה ומטרותיה, ואין אנו רשאים ל'הקל' על עצמנו ולהחמיר עם הנאשם, מתוך הסתמכות על הנימוק והחשש שמא הקלה במקרה מסוים הראוי לכך תשמש תקדים למקרים אחרים שאינם ראויים לכך. חזקה על בית המשפט שיידע להבחין בין מקרה למקרה לגופן של נסיבות ולעיצומם של דברים. . ."
37. יחד עם זאת, בנסיבות המקרה דנן, ועל אף כל האמור לעיל, אהיה נכונה להניח בהקשר זה, כי פניו של הנאשם באופן כן ואמיתי לשיקום וכי בכוונתו להעלות את חייו על דרך המלך, לבל ישוב לעשות בפלילים ולא יחזור מאחורי סורג ובריח. ואולם, אם אכן נכון הנאשם לעשות כן, יוכל לעשות זאת גם בין כותלי בית הסוהר. נוכח מהות העבירות שעבר הנאשם, חומרתן, נפיצותן, הפגיעה באינטרס הציבורי, עברו הפלילי המכביד של הנאשם, הרצדיביסטיות העולה ממנו בעבירות מהסוג דנן, העובדה שהנאשם ביצע את העבירות כאן ששני עונשי מאסר מותניים, האחד בן 16 חודשים והאחר בן 6 חודשים, תלויים ועומדים כנגדו, הרי שהנני סבורה, כי אין מנוס מלהשית על הנאשם במקרה דנן, למרות המתווה השיקומי הטיפולי הנראה בעניינו, עונש מוחשי ומשמעותי אשר ייתן ביטוי למקבץ הנסיבות לחומרא, אשר ראיתי לפרט לעיל. אינני סבורה, כי בכך יהא כדי לגדוע את אפשרות שיקומו של הנאשם. נהפוך הוא. לנאשם תינתן הזדמנות נאותה וראויה להשתלב בהליך טיפולי לגמילה מסמים, במסגרת כותלי בית הסוהר.
38.     מאידך, הנסיבות לקולא אשר פורטו לעיל, כמו גם נסיבותיו האישיות הקשות של הנאשם, הודאתו במיוחס לו, החיסכון בזמן שיפוטי יקר ואת הצורך בשמיעת עדים, על כל הכרוך בכך, לקיחת האחריות על המעשים, הבעת חרטה וצער כנים בגינם, תיקון כתב האישום, בעיית התמכרותו לסמים, מצבו הרפואי של הנאשם ושאר הנימוקים לקולא, כפי שראיתי לפרט בהרחבה לעיל, יקבלו את ביטויים וישוקללו באורך תקופת המאסר כפי שתושת ובאופן הפעלת עונשי המאסר המותניים התלויים ועומדים בעניינו של הנאשם, כמפורט לעיל, וזאת בזיקה לפסיקה הנוהגת בעבירות כגון דא ובסוגיה הצריכה לענייננו, בהקשר זה.
סוגיית הפעלת עונש מאסר על תנאי:

39.     כאמור, במסגרת גזר הדין אשר ניתן בעניינו של הנאשם ביום 2.11.08 בת"פ 1207-05-08 של בית המשפט השלום בטבריה כמפורט לעיל, הושת עליו בין היתר, עונש מאסר על תנאי בן 16 חודשים למשך 3 שנים וזאת בגין כל עבירה על פי סימן ד' לפרק י"א לחוק העונשין. כן הושת על הנאשם 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, בגין כל עבירת רכוש, למעט עבירות על פי סימן ד' לפרק י"א לחוק העונשין. נוכח עבירת הכניסה לבית מגורים בכוונה לבצע גניבה ועבירת הגניבה אשר עבר הנאשם כאן, הרי שאין מחלוקת, כי עונשי המאסר המותניים שהושתו על הנאשם במסגרת התיק האחר, כמפורט לעיל, הינם ברי הפעלה בתיק זה.
     
40.     כידוע, הכלל הוא, כי הפרת התנאי שנקבע ע"י ביצוע עבירה נוספת בתוך תקופת התנאי, תגרור אחריה את הפעלת המאסר המותנה, וזאת במצטבר לעונש המאסר בפועל אשר יושת על נאשם כזה או אחר, באם יושת, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות את חפיפת התקופות כולן או מקצתן.

המסגרת הנורמטיבית בהקשר זה, באה בגדרה של הוראת סעיף 58 לחוק העונשין הדן בסוגיה דנן, אשר קובע כדלקמן:

" מי שהוטל עליו עונש מאסר בשל עבירה נוספת והופעל נגדו עונש המאסר על תנאי, ישא, על אף האמור בסעיף 45, את שתי תקופות המאסר בזו אחר זו, זולת אם בית המשפט שהרשיעו בשל העבירה הנוספת ציווה, מטעמים שיירשמו, ששתי התקופות כולן או מקצתן יהיו חופפות."

מאסרים-על-תנאי. מן הראוי להזכיר בהקשר זה את הוראות סעיף 58 לחוק העונשין תשל"ז-1977. . . "

41.     בהקשר זה יודגש, כי הענישה הינה אינדיווידואלית ויש לבחון כל מקרה על-פי נסיבותיו הוא, כאשר לשופט בפניו ניצב המקרה הספציפי, שיקול הדעת לקבוע מהי הענישה הראויה והפרופורציונאלית אשר יש להשית על הנאשם העומד בפניו, בזיקה לכל הנסיבות אשר נפרשו בפניו, אלה לחומרא ואלה לקולא. לעניין שיקולי הענישה, אני רואה להפנות לע"פ 212/79 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(2) 433, שם נאמר בין היתר כדלקמן:

" בדרך כלל קובע המחוקק סנקציה מקסימלית, ומעניק שיקול דעת לשופט לקבוע את הסנקציה הספציפית אשר הנאשם האינדיבידואלי צריך לשאת בה. הפעלתו של שיקול דעת זה הוא אחד מתפקידיו האחראיים והקשים ביותר של השופט. הפעלתו של שיקול הדעת מכוונת תמיד לענין אינדיבידואלי - ובכך, בין השאר, נבדל השופט מהמחוקק - אך השיקולים אותם רשאי וחייב השופט לשקול הם רבים ומגוונים, והם כוללים בחובם הן שיקולים כלליים והן שיקולים שהם אינדיבידואליים לנאשם העומד לדין. מקובל לציין, בין מכלול השיקולים שיש לקחתם בחשבון, את שיקולי ההרתעה הכללית וההרתעה האינדיבידואלית, את שיקולי המניעה והתגמול, ואת השיקול השיקומי. כל אחד מאלה הוא שיקול לגיטימי. אלה שיקולים העומדים ביסוד מעשה החקיקה הקובע את העבירה והעונש שבצדה, ועל כן זה אף שיקול העומד ביסוד מעשה הענישה הבא להוציא את דבר החקיקה מהכוח אל הפועל. ביסוד הענישה אינו עומד שיקול אחד ויחיד, אלא מכלול של שיקולים. במלאכת הענישה בכל מקרה ומקרה חייב השופט למצוא את המשקל הראוי שיש להעניק לכל אחד מהשיקולים הנזכרים, תוך שהוא מודע לכך כי לעיתים קרובות שיקול אחד בא על חשבונו של שיקול אחר. מכאן, שהעונש אשר מוטל בסופו של דבר על הנאשם, אינו אלא תוצאה "משוקללת" - אם תרצה פשרה - של השיקולים השונים שיש להביאם בחשבון. "

42.          הענישה צריכה בסופה, כאמור, להיות מידתית ומאוזנת ולשקלל נכונה את כל האינטרסים והנסיבות הצריכים לעניין. אכן בענייננו כנגד הנאשם תלויים ועומדים שני עונשי מאסר מותנים, האחד בן 16 חודשים בגין כל עבירה עפ"י סימן ד' לפרק י"א לחוק העונשין והאחר בן 6 חודשים בגין כל עבירת רכוש למעט העבירות המנויות בסימן ד' לפרק י"א לחוק העונשין. כאמור, בענייננו הורשע הנאשם בעבירות של כניסה לבית מגורים בכוונה לבצע גניבה, שהינה אחת מן העבירות המנויות בסימן ד' לפרק י"א לחוק העונשין, וכן עבירה של גניבה, שעונה כאמור, על הגדרת עבירת רכוש. משכך, הרי ששיקול הדעת והאיזון המתבקש והמתחייב במקרה דנן, נוכח מהות העבירות שביצע הנאשם, אופיין, נסיבות ביצוען, עברו הפלילי העשיר של הנאשם והרצידיביסטיות העולה ממנו, מחד, ונסיבותיו האישיות הקשות של הנאשם כפי שפורטו לעיל, הודאתו במיוחס לו, לקיחת האחריות על המעשים, נסיבות ביצוע העבירות, תיקון כתב האישום, בעיית התמכרותו לסמים ומצבו הרפואי של הנאשם, מאידך, מביאני לכלל מסקנה, כי יש להפעיל באופן חופף חלק מסוים מעונשי המאסר המותניים התלויים ועומדים בעניינו של הנאשם.

43.          שכן, הפעלת עונשי מאסר מותנים אלו, בשים לב לאורכן, שניהם במצטבר לעונש המאסר בפועל אשר יושת על הנאשם בגין תיק זה, תביא בסופו של דבר להשתת עונש מאסר בפועל לתקופה ארוכה למדי, אשר לא תהא מידתית ומאוזנת בנסיבות העניין. הנימוקים לקולא שפורטו בהרחבה לעיל, עלו לכדי "טעמים שיירשמו" אשר בשלהם ראוי, כי חלק מסוים מעונשי המאסר המותנים, כאמור, יופעל בחופף, כך שבסופו של דבר, יושת על הנאשם עונש ראוי, מידתי ומאוזן, ובכך יצאו הן האינטרס הציבורי והן האינטרס הפרטי של הנאשם - נשכרים. כל תוצאה אחרת תחטא לדידי, לתכלית הענישה הראויה במקרה דנן, נוכח כל שפורט לעיל.

44.     סופו של יום, נוכח כל שפורט לעיל, באתי לכלל מסקנה, כי יש להשית על הנאשם את העונשים כדלקמן:

א. 14 חודשי מאסר בפועל.

ב.     הנני מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה בן 16 חודשים אשר הוטל על הנאשם במסגרת ת"פ 1207-05-08 של בית משפט השלום בטבריה בגין כל עבירה עפ"י סימן ד' לפרק י"א לחוק העונשין, כך ש-12 חודשים ממנו יופעלו במצטבר לעונש המאסר בפועל אשר הושת עליו בתיק זה ו-4 חודשים ממנו יופעלו בחופף לעונש המאסר שהושת עליו בתיק זה. כן הנני מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה בן 6 חודשים אשר הוטל על הנאשם בת"פ 1207-05-08 של בית משפט השלום בטבריה בגין כל עבירת רכוש, כך ש-4 חודשים ממנו יופעלו במצטבר לעונש המאסר בפועל אשר הושת על הנאשם בתיק זה וחודשיים ממנו יופעלו בחופף לעונש המאסר שהושת. כך שהנאשם ירצה סך הכול 30 חודשי מאסר בפועל. מתקופה זו תנוכה התקופה בה שהה הנאשם במעצר בגין תיק זה החל מיום

ג.     12 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך תקופה של 3 שנים, כל עבירת רכוש מסוג פשע, ויורשע בגינה.

ד.     10 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך תקופה של 3 שנים, כל עבירת רכוש מסוג עוון, ויורשע בגינה.

ה.     בשים לב לתכלית הכלכלית של העבירות שעבר הנאשם, אני מחייבת את הנאשם בתשלום קנס בסך 2,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם לא יאוחר מיום 1.3.2010, שאם לא כן, ישא בתוספת פיגורים כדין.

ו.     נוכח תקופת המאסר הארוכה יחסית אשר הושתה על הנאשם, ונוכח העובדה שראיתי לחייב את הנאשם בתשלום קנס, ובשים לב למצבו הכלכלי של הנאשם, אינני רואה לחייב את הנאשם בתשלום פיצוי למתלוננת ומשכך, אינני נמנעת מלעשות כן.

תחת זאת, הנני מחייבת את הנאשם בחתימה על התחייבות כספית בסך 5,000 ₪ או 25 ימי מאסר תמורתה, להימנע במשך 3 שנים מלעבור כל עברת רכוש. היה ולא תיחתם ההתחייבות, ייאסר הנאשם למשך 20 ימים.

ז.     הנני רואה לבוא בהמלצה לשלטונות שב"ס לשקול בחיוב את שיבוצו של הנאשם בבית סוהר שיקומי וכן לשלבו בהליך גמילה מסמים בין כותלי בית הסוהר, באם ימצא מתאים לכך.

ח.     הודעה זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת גניבה

 2. אשמת שווא בגניבה

 3. גניבת מפתחות רכב

 4. גניבת מכונת צילום

 5. גניבת לקוחות ממעביד

 6. עונש על פריצה וגניבה

 7. העונש על גניבה מחייל

 8. גניבת כלי נשק מצה''ל

 9. התפרצות וגניבה מבתים

 10. תביעה בגין גניבת סוס

 11. גניבה ע"י יועץ השקעות

 12. האשמת שווא בגניבה מהעבודה

 13. העונש על ניסיון לגניבת רכב

 14. שלילת פיצויים עקב חשדות לגניבה

 15. עונש על גניבת תיק מאישה מבוגרת

 16. גניבת עובד ממעביד - נטל ההוכחה

 17. ביטוח מעביד מפני גניבה ע"י עובד

 18. אחריות המדינה על גניבה מבית עסק

 19. גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין

 20. גניבת ציוד פרטי של עובד במקום העבודה

 21. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת סחורה מבית אריזה לפרחים

 22. בית משפט הרשיע בעבירות התפרצות לדירה, גניבה, הונאה בכרטיס חיוב

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון