העונש על ניהול אולם אירועים ללא רישיון עסק

במסגרת תיק עמ"ק 4912/08 בית משפט לעניינים מקומיים נתניה הורשעה נאשמת 1 עפ"י הודאתה בעבירות כתב האישום המתוקן שעניינן ניהול עסק ללא רשיון עסק כדין ואי קיום צו שיפוטי הכל בניגוד לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן: חוק רישוי עסקים) כמפורט באישום השני לכתב האישום המתוקן המסומן א'. נאשמים 4 ו-5 הורשעו עפ"י הודאתם בעבירה שעניינה ניהול עסק ללא רישיון עסק כדין כמפורט באישום השלישי לכתב האישום המתוקן המסומן א'. נאשמים 4, 5 ו-7 הורשעו עפ"י הודאתם בעבירה שעניינה ניהול עסק ללא רישיון עסק כדין, כמפורט באישום הרביעי לכתב האישום המתוקן המסומן א'.

ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש ציינה הדברים הבאים:
"מדובר בעסק מסוג אולם שמחות שמתנהל על ידי נאשמים 1,4,5,7 לפחות מאז 8.1.2008 בנתניה. העסק מתנהל ללא רישיון עסק. עד ליום זה אין לעסק רישיון. מבדיקת מצב הרישוי עולה כי מרבית נותני האישור סורבו לבקשה. יש סירוב של משרד הבריאות של המשטרה, מינהל ההנדסה, סירוב של התברואנים. הגורם היחיד שאישר הוא כיבוי אש ביוני 2009. מבקשת לציין שבנוסף להתנהלות החמורה של העסק הזה על ידי נאשמים ללא רישיון עסק הרי שמדובר בעסק של אולם שמחות שמגיעים אליו מאות אנשים לעיתים דחופות. מדובר באנשים מזדמנים שמגיעים לאירועים. העסק אינו מקיים את תנאי הרישוי שנדרש לקיימה. המבנה שבו מצוי העסק האמור הוא מבנה אשר התקרה מסוג פל קל.
[...]
מאחר ואין צפי קרוב להוצאת רישיון לעסק והעסק מתנהל כבר כ- 3.5 שנים על ידי הנאשמים שהם הנאשמים שבפנינו ללא רישיון עסק, מבקשת שיוצא לעסק צו סגירה מיידי מבקשת שבית המשפט יאסור על הנאשמים להעביר את העסק לאחר ומבלי שלאחר רישיון עסק כדין לניהול עסק כגון העסק נשוא כתב האישום. כמו כן שיוטל קנס מרתיע על כל אחד מהנאשמים בסכום כולל שלא יפחת מ- 50,000 ש"ח ושכל אחד מהם יחתום על התחייבות בסכום משמעותי שלא יחזור ויבצע אותן עבירות או עבירה על חוק רישוי עסקים".

הוסיפה וטענה ב"כ המאשימה: "אין צורך לציין את סעיף 16 לעניין תחולת צו סגירה גם לגבי העובדה שלא ניתן יהיה להעביר את העסק לאחר שאין בידו רשיון עסק כדין".

ב"כ הנאשמים 1, 4 ו-5 עתר להקלה בעונשם של נאשמים אלה בציינו כדלקמן:
"בשנת 2006 נאשם 4 רכש את המניות של החברה 30% מהמניות של החברה מנאשם מס' 2 שהם היו בזמנו הבעלים, בחוזה עצמו מופיע שהעסק עצמו נמכר בתור עסק עם רישיון עסק ועל סמך עובדה זו הנאשם הפעיל את המקום תוך הסתמכות שהוא מנהל עסק שיש לו רישוי והכל בסדר. הנאשם מס' 4 הוא בכלל בא מתחום הבניין והוא קנה רק 30% מהמניות כשיתר המניות היו מוחזקות על ידי נאשם 5 הוא המנהל בפועל של המקום ועוד אדם שלא מופיע בכתב האישום ולצערינו נרצח ז"ל. בשנת 2008 קיבל נאשם 5 את ההתראה הראשונה לפיה העסק מתנהל ללא רישיון עסק. הנאשם מיהר לפנות לגורמים הרלבנטיים התחיל באגף לרישוי עסקים שילם שם את האגרה והתחיל את ההליך, ההליך כלל פניה למודד איציק בן אבי שהכין תוכנית לרישוי עסקים, קיבל אישור מכיבוי אש והיה בטוח שיקבל את רישיון העסק. בשנת 2009 הסתבר שיש בעיה והתב"ע של אזור תעשיה הישן בנתניה לא מאפשרת ניהול על אולמות שמחות. הנאשם גם אז לא התייאש ואז במקביל לקבלת דחיה מוסכמת מב"כ המאשימה פנה למשרד אדריכלים המתמחה בתכנון ערים, שכר את שירותיו להגשת תבע מתאימה. בשנת 2010 בעיצומם של ההליכים נקבעה היו פגישות עם הצד שכנגד בעניין זה כדי לקבל דחיית הדיון בתיק זה והנאשמים המשיכו בהליכים זה לצורך קידום לקבלת רישיון לעסקם. התב"ע הנקודתית לא קודמה בשל בעיות שהיו במקום. לפני כשבוע קיבלנו אישור ממכון התקנים ומאז עניין שינוי התבע הנקודתית מתקדם. בנסיבות אלה אני מבקש שכל צו שיוצא ידחה ביצועו באופן משמעותי על מנת שהנאשמים יוכלו לפעול לצורך קבלת רישיון לעסקם דבר שתלוי בנושא קידום התב"ע. המקום עצמו מקום שמעסיק מעל 40 עובדים שעובדים במקום מאז בעלי המניות הראשונים דהיינו מאז שנת 1996 ואם ינתן צו סגירה מיידי לסגירת המקום כי אז הדבר יפגע במשפחות רבות העובדות במקום. כך גם אני מבקשת להתחשב בגובה הקנס שיוטל.
באשר לבקשת המבקשת שלא ניתן יהיה להעביר את העסק לאחר שאין בידו רישיון עסק כדין דבר זה לא התבקש בכתב האישום".

נאשם 5 עתר להקלה בעונשו בציינו כדלקמן:
"אני מצטרף לכל אותם טענות שהועלו על ידי ב"כ הנאשמים 1,4,7 בטיעוניו לעיל ומבקש את אותן בקשות שביקש שיחולו גם עלי".

שמעתי את טיעוני הצדדים בפני ונתתי דעתי לכל הנימוקים שהועלו.

נפסק לא אחת כי הוראות חוק רישוי עסקים אינן בגדר חוק שרשאי אדם לקיימו ורשאי אדם להפירו כראות עיניו על סמך שיקולים כלכליים שלו, של רווח והפסד באופן שברי, שברוב המקרים צפוי רווח כספי גדול ליזמי עסק כאשר פועלים הם על פי נורמה פסולה של הקמת עסק ופתיחתו וזאת בלא פנייה לרשויות בבקשה לקבלת רשיון כדין.

בית המשפט אינו יכול ליתן יד לתופעה פסולה זו אשר יש לעקרה מן השורש. יש להקפיד על קיום הוראות חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו ככתבן וכלשונן.

בענייננו לא רק שמדובר בנאשמים אשר הפעילו עסקם ללא רישיון עסק כדין דבר המצדיק ענישה משמעותית שיש בה כדי לבטא את חומרת המעשים, אלא שנאשמת 1 אף לא קיימה צו שיפוטי לסגירת העסק, צו שיפוטי שהוצא במסגרת תיק עמ"ק 5285/03 בית משפט לעניינים מקומיים נתניה ביום 31.10.04 ושנכנס לתוקף ביום 31.4.06 - דבר שיש בו חומרה יתרה.

יחד עם זאת, אני מתחשבת לקולא בכך שהנאשמים הודו באשמה, אין לנאשמים 4, 5, ו-7 הרשעות קודמות, מדובר בעסק המעסיק כ- 40 עובדים שזו פרנסתם, הנאשמים החלו לפעול זה מכבר לקבלת רשיון לעסקם ולהסרת המחדל אלא שהדבר כרוך בקידום תוכנית תב"ע נקודתית דבר הכרוך בזמן.

בנסיבות אלה, לאחר ששקלתי בזהירות יתירה טיעוני הצדדים אני מורה בזאת כדלקמן:

1. מוצא צו סגירה לעסק נשוא כתב האישום אולם צו סגירה זו נדחה ביצועו למשך 18 חודשים מהיום. אני מורה בזאת שהנאשמים לא יוכלו להעביר עסקם לאחר אלא אם לאחר רשיון עסק כדין עפ"י חוק רישוי עסקים.

2. אני דנה נאשמת 1 לתשלום קנס בסך של 25,000 ₪.

3. אני דנה נאשם 4 לתשלום קנס בסך של 15,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתם.
4. אני דנה נאשם 5 לתשלום קנס בסך של 15,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתם.
5. אני דנה נאשם 7 לתשלום קנס בסך של 15,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתם.

הקנס ישולם ע"י כל אחד מהנאשמים ב-5 תשלומים שווים ורצופים כשהראשון לא יאוחר מיום 1.8.11 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן.
אי תשלום אחד משעורי הקנס במועד מעמיד את כל הקנס לפרעון מיידי.

6. נאשמת 1 באמצעות מנהלה בנימין גרידיש, תחתום על התחייבות ע"ס 25,000 ₪ למשך שנתיים שלא תחזור ותבצע אותן עבירות.
ההתחייבות תחתם תוך 7 ימים בביהמ"ש ואם לא תחתם יעצר מר גרידיש למשך 7 ימים.

7. כל אחד מהנאשמים 4, 5 ו-7 יחתום על התחייבות ע"ס 10,000 ₪ למשך שנתיים להמנע מלעבור אותן עבירות.


ההתחייבות תחתם תוך 7 ימים בביהמ"ש ומי מהנאשמים שלא יחתום על ההתחייבות ייעצר.
8. ההתחייבות לגבי כל אחד מהנאשמים 1, 4, 5 ו-7 תיכנס לתוקפה בעוד 18 חודשים מהיום.זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישוי עסקים

 2. רישיון לשלט בחנות

 3. רישיון עסק למכולת

 4. בקשה לרישיון רוכלות

 5. רישיון קו לנסיעת שירות

 6. הפעלת עסק ללא תעודת גמר

 7. רישיון לניהול עסק מינימרקט

 8. ביטול החלטה לבטל רישיון עסק

 9. בקשה להאריך תוקף רישיון עסק

 10. הפעלת חניון בניגוד לתנאי רישיון

 11. בקשה לקבלת רישיון עסק מסוג מזנון

 12. רישיון עסק למכירת חלקי חילוף לרכב

 13. עיסוק בעסק הטעון רישוי ללא רישיון

 14. גן אירועים ללא רישיון - ביטול הזמנה

 15. רישיון עסק לעיבוד ניצול מיחזור פסולת

 16. ערעור מנהלי סעיף 22 לחוק רישוי עסקים

 17. פתיחת עסק לפני שהוגשה בקשה לרישיון עסק

 18. זיכוי מעבירת ניהול עסקים בקניון ללא רישיון

 19. עתירה נגד סירוב לתת רישיון עסק להפעלת חניון

 20. בקשה לעיון חוזר בהחלטה לביטול רישיון עסק זמני

 21. תביעת פיצויים נגד תחנת דלק שפעלה ללא רישיון עסק

 22. מה העונש על ניהול אולם אירועים ללא רישיון עסק ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון