מכתב אחריות לביצוע איטום גגות

זהו פסק דין בתביעת התובעת לחייב את הנתבע לשלם לה סך 26,848 ₪. התביעה התבררה בסדר דין מהיר. הוחלט לקבל התביעה באופן חלקי ולהלן נימוקי פסק הדין.


התובע הינו קבלן בניין , והינו מנהלה ובעל רוב מניותיה של הנתבעת מס' 2. הנתבע הינו קבלן לבצוע עבודות זיפות ואיטום גגות.


3. טענות התובעים בכתב התביעה:

ביום 22.11.98, התקשר התובע בהסכם עם המזמין מר יובל וישניצר (להלן: "וישניצר"), בהסכם לבניית בית במושב אביגדור, עבור בנו של מר וישניצר.
התובע שכר את הנתבע כקבלן משנה, לצורך ביצוע עבודות הזיפות והאיטום של הבית.

לאחר סיום ביצוע העבודות, שילם התובע לנתבע ביום 22.9.99 את התמורה בגין עבודתו בסך 9,570 ₪, והנתבע מסר למר וישניצר כתב אחריות לבצוע תיקונים והשלמות שידרשו, בגין דליפות מים או רטיבות שמקורה בגג המבנה, למשך תקופה בת עשר שנים ממועד מסירת כתב האחריות (להלן: "כתב האחריות").
בחורף הראשון שלאחר ביצוע העבודות על ידי הנתבע, הודיע וישניצר לתובע כי נתגלתה רטיבות בבית שמקורה בחדירת מים מן הגג. התובע הודיע על כך לנתבע, והנתבע הגיע לבית וביצע לטענתו עבודות תיקון או השלמה.

בחורף הבא, הודיע וישניצר לתובע שוב, כי קיימות נזילות מים מגג הבית, התובע הודיע על כך לנתבע, ודרש ממנו לבצע את התקונים הנדרשים לצרך איטום נאות של הגג. הנתבע לא נענה הפעם לפניית התובע, ולא תיקן את הנדרש. הנתבע לא נענה גם לפניותיו החוזרות של התובע, ולפיכך פנה אליו ביום 06.05.02 עורך דינם של התובעים, במכתב בו דרש ממנו לבצע התיקונים, והודיע לו כי אם לא יעשה כן תוך 7 ימים, תבצע התובעת את התיקונים בעצמה, או על ידי מי מטעמה, וכן הודיעו, כי התובעים רואים בו אחראי לכל נזק שיגרם בשל התנהגותו.

משלא נענה הנתבע גם לפניה זו, פנו התובעים לבעל מקצוע אחר , חברת פז גבהים בע"מ (להלן: "פז גבהים"), אשר ביצעה עבדות איטום בבית, תמורת השיבו סך 15,340 ₪. סכום זה שולם לפז גבהים על ידי וישניצר, והתובעים השיבו לוישניצר את מלוא הסכום.
רק לאחר ביצוע העבודות על ידי פז גבהים, השיב ב"כ הנתבע לטענות התובעים במכתב בו, טען בין היתר כי נזילת המים לבית, נגרמה בשל לבני הזכוכית המצויות באחד הקירות, ואשר דרכן חדרו המים לבית, וכי הנתבע אינו אחראי לנזילות.
המכתב האמור נענה על ידי ב"כ התובעים, אשר דרש בשמם מן הנתבע, לשלם לתובעים את מלוא הסכום ששלמו הם בגין התיקון שבוצע על ידי פז גבהים, ודרישתם זו לא נענתה על ידי הנתבע.

בכתב התביעה תבעו התובעים מן הנתבע, לשלם להם את מלוא הסכום ששלמו בגין התיקון האמור, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובתוספת סך 10,000 ₪ עבור "פגיעה קשה במוניטין" של התובעים .
לטענת התובעים על הנתבע לשלם להם את הסכום הנתבע, משום שבהתנהגותו הפר את חובתו החוזית כלפיהם, ומשום שהפר את חובתו כלפי וישניצר מכח כתב האחריות. לטענת התובעים, כאשר שילמו התובעים לוישניצר את עלות התיקון שבוצע על ידי פז גבהים, זכאים הם לתבוע סכום זה מן הנתבע, גם מכח הוראות חוק חוזה קבלנות, חוק המחאת חיובים, חוק עשית עושר ולא במשפט, או בשל קיומו של חוזה לטובת צד שלישי בין הצדדים. עוד טוענים התובעים, כי התנהגותו של הנתבע, אשר גרמה להם את הנזקים הנטענים, הינה התנהגות רשלנית ולפיכך, ביצע כלפיהם עוולת רשלנות.

4. עיקר טענותיו של הנתבע בכתב ההגנה:

לטענת הנתבע, פנתה אליו התובעת והתקשרה עמו בהסכם, לצורך ביצוע עבודות איטום בגג הבית. הנתבע ביקר באתר, ונוכח כי אל גג הבית מחוברות לבני זכוכית, אשר תפקידן להכניס אור שמש לבית. לטענת הנתבע, לא ניתן היה לאטום את הגג כראוי, מבלי לחסום את לבני הזכוכית. הנתבע הודיע על הבעיה לתובעת, אך התובעת דרשה ממנו לבצע את עבודות האיטום כנדרש, תוך התעלמות מהסבריו, לפיהם לא ניתן לאטום את החלק בגג המחובר ללבני הזכוכית . לטענת הנתבע, חלה על כן האחריות לכל נזק אשר נגרם כתוצאה מאיטום הגג בחלק המחובר ללבני הזכוכית, על התובעת בלבד.

לאחר מכן, כאשר נקרא הנתבע לבצע תיקונים בגין נזילות שנתגלו בבית, הוא הגיע לבית, וגילה כי קיימת רטיבות בחלק העליון של הקיר, המחובר ללבני הזכוכית.
הנתבע ביצע איטום נוסף של לבני הזכוכית המחוברות לתקרת הבית, וזאת חרף מסקנתו לעניין האחריות כאמור לעיל, ורק על מנת לרצות את התובעת ולשמור על שמו הטוב.

הנתבע טען כי, הסכום ששולם לפז גבהים, בגין בצוע העבודות על ידה הינו מופרז, והוסיף, כי גם כיום לאחר בצוע העבודות על ידי פז גבהים, יש עדיין רטיבות בבית, מתחת ללבני הזכוכית.

לטענת הנתבע, לא רובצת עליו אחריות מכח כתב האחריות, משום שכתב האחריות מסייג בין היתר את האחריות בסייגים, לגבי כתמים "בצורת פטרייה" או "כתמים שחורים למיניהם" ולגבי נזקים "...כתוצאה מאי הלבנת הגג בתחילת הקיץ".התובעים הגישו תצהירי עדויות ראשיות של התובע, ושל מר יובל וישניצר.
בתצהיר התובע, חזר הוא על גרסת התובעים, כאמור בכתב התביעה. בהתייחס לטענת הנתבע, לפיה התריע טרם תחילת בצוע עבודות האיטום, על כך שלא ניתן לבצע איטום ראוי באיזור לבני הזכוכית, טען התובע, כי בטרם בצוע העבודה, עלה עם הנתבע לגג הבית, באותו מעמד בדק הנתבע את הגג וקיבל עליו לבצע את העבודות .

לטענת התובע: "נושא לבני הזכוכית מעולם לא עלה לשיחה בינינו טרם ביצוע העבודות וטרם שהתגלו הליקויים בעבודות שבוצעו על ידי הנתבע".

לטענת התובע, בחורף הראשון שלאחר בנית הבית הודיע לו וישניצר, כי החלו לחדור מים מגג הבית וגרמו לנזילות במקומות שונים בבית, ולרטיבות בתקרת הבית.
התובעים הודיעו על כך לנתבע, והנתבע הגיע לבית מבלי שתאם קודם לכן עם התובעים את מועד הגעתו, ולכן לא נכח התובע בעת בצוע העבודות ואינו יכול לאשר כי אכן בוצעו.

לטענת התובע, גם בחורף שלאחר מכן נתגלו נזילות בבית, ולפיכך פנה התובע אל הנתבע בענין זה, פעמים רבות במשך מספר חודשים, אלא שהנתבע סירב לבצע התקונים.
לאחר מכן נשלחה אל התובע התראה מאת ב"כ התובעים, והוא נדרש לבצע התקונים תוך שבעה ימים, שאם לא כן תבצע התובעת התקונים בעצמה, או באמצעות מי מטעמה, וגם אז לא הגיע הנתבע לתקן הליקוים.

התובע פנה על כן לחברת פז גבהים, אשר ביצעה עבורו בעבר עבודת איטום לשביעות רצונו. פז גבהים גילתה, כי הנתבע לא ביצע עבודתו כראוי, כאשר בין היתר התגלה, כי לא הניח קלקר בין יריעות האיטום ושכבת הבט-קל שמתחתן. עוד התגלה, כי לא התקין "סרגל אלומיניום" בדפנות הגג כנדרש. לפיכך הסירה פז גבהים את כל היריעות שהניח הנתבע, וביצעה למעשה את כל עבודות האיטום מתחילה. לענין המחיר ששולם לפז גבהים, טען התובע, כי המחיר סביר, ודומה למחיר ששילם לפז גבהים בעבר, בגין עבודה דומה.

התובע הודה בתצהירו, כי גם לאחר סיום ביצוע העבודות ע"י פז גבהים, נתגלתה רטיבות בבית, אך לטענתו הלקויים היו חמורים פחות, ותוקנו על ידי בעל מקצוע אחר.

ב. מר וישניצר טען בתצהירו בין היתר, כי הנתבע מסר לו את כתב האחריות ביום 22.9.99, לאחר שטען כי השלים את ביצוע עבודות האיטום.
לטענתו, התגלו בחורף שלאחר ביצוע העבודות, רטיבות ונזילות בבית, כאשר "…הרטיבות היתה לאורך הקירות בחדר האורחים, לאורך הקירות ולאורך התקרה בחדרי הילדים ולאורך הקירות ולאורך התקרה בחדר האמבטיה".
לטענת וישניצר , כאשר הגיעו עובדי חברת פז גבהים וקילפו את יריעות האיטום שהניח הנתבע, נתגלתה מתחתן רטיבות רבה, והתברר גם, כי לא הונחה שכבת קלקר על הבט-קל.הנתבע הגיש תצהיר, בו חזר על גרסתו שפורטה בכתב ההגנה. הנתבע חזר בין היתר על טענתו שנטענה בכתב ההגנה, לפיה ידעו התובעים, על העדר האפשרות לאיטום דפנות הגג שבסמוך ללבני הזכוכית. בתצהיר נטענה טענה חדש שלא נטענה קודם לכן בכתב ההגנה, לפיה, כאשר הודיע הנתבע לתובע טרם תחילת ביצוע העבודות, כי לא ניתן לאטום הגג כראוי "... הודיע לי באופן, מפורש כי הענין באחריותו וכי הבעיה ידועה לו".

עוד טען הנתבע, כי "חרף הפצרותי הרבות דרש התובע כי אבצע את עבודות האיטום על פי דרישותיו תוך התעלמות מוחלטת מהסברי ומחוות דעתי המקצועית לפיה לא ניתן לאטום את הגג בחלק המסוגר ללבני הזכוכית, שכן אין כל דרך לחבר רצועת חיפוי עליונה בשטח זה מבלי לכסות את לבני הזכוכית אשר תפקידן לאפשר לאור השמש לחדור לחלל הבית". לתצהיר הנתבע צורפה קלטת, בה הוקלטה ככל הנראה שיחה בין הנתבע והדייר המתגורר , וכן תמליל השיחה, ממנו עולה כי בעיית הרטיבות בבית ובאיזור לבני הזכוכית לא נפתרה.בדיון שהתקיים ביום 7.6.05, בפני כב' הרשמת א. גרבי, הסכימו הצדדים כי ימונה מומחה, אשר יקבע האם העבודה בוצעה כראוי, ומהו גובה הנזק, אלא שבסופו של דבר לא מונה מומחה במהלך הדיון (וגם לא לאחר מכן).

ב"כ הנתבע טען בדיון, כי בתצהיר העדות הראשית מטעם התובעים, נטענו טענות חדשות שלא נטענו בכתב התביעה. ב"כ התובעת ביקש על כן לתקן את כתב התביעה, וכב' הרשמת התירה תיקון כתב התביעה וקבעה, כי שאלת הוצאות תיקון כתב התביעה, "תידון לאחר שינתן פסק דין בתיק ובהתאם לתוצאותיו".

התובעים הגישו כתב תביעה מתוקן, בו הוספו טענות שנטענו קודם לכן בתצהיר התובע, ובהן הטענה, כי הנתבע הסכים לקבל על עצמו ביצוע העבודות לאחר בדיקת הגג, ולא אמר דבר בענין לבני הזכוכית, עד שהתגלו הליקויים בביצוע העבודות, והטענה כי הנתבע לא ביצע עבודתו כראוי, משום שלא הניח קלקר ע"ג הבט-קל, ולא התקין סרגלי אלומיניום בדפנות הגג.הנתבע הגיש כתב הגנה מתוקן, בו חזר על הטענה שנטענה לראשונה בתצהירו, כי הודיע לתובע לפני תחילת העבודה, "…כי קיימת בעיה של איטום הגג לנוכח לבני הזכוכית, וזה הודיע לו באופן מפורש כי הענין הינו באחריותו וכי הבעיה ידועה לו".

הנתבע טען בכתב ההגנה המתוקן, כי "…ביצע את כל העבודות שהזמין ממנו התובע בגין איטום גג הבית, כפי שעולה מכתב ההתחייבות שנתן הנתבע לתובע עם סיום ביצוע העבודות". הנתבע הוסיף וטען, כי אכן ביצע בידוד ע"י קל-קר , אלא שהניחו כנדרש מתחת לשכבת הבט-קל, ולא מעליה.


9. עד למועד דיון ההוכחות , לא ביקשו הצדדים למנות מומחה מטעם בית המשפט, בהתאם להסכמתם בקדם המשפט (יש להניח כי לא מונה מומחה במהלך קדם המשפט, נוכח ההסכמה על תיקון כתבי טענות).
בתחילת דיון ההוכחות, בקשה ב"כ הנתבעת לדחות את הדיון, לצורך מינוי מומחה, וזימון הדייר שהשיחה עמו הוקלטה, כעד מטעם הנתבע. הבקשה נדחתה, והתקיים דיון הוכחות בו נחקרו כל העדים.

א. מר וישנצר נחקר על תצהירו, והעיד, כי נכח בעת ביצוע התיקון, על ידי חברת פז גבהים, במהלכו נתגלה, כי הנתבע לא הניח קלקר בין יריעות האיטום ושכבת הבט קל.
מר וישנצר לא זכר אם פגש את הנתבע, ולא זכר ששמע ממנו טענה כלשהי לעניין לבני הזכוכית. לדברי מר וישניצר, יש כיום סימני רטיבות בבית באחד מחדרי השינה ובמקלחת.

ב. התובע העיד, שנפגש עם הנתבע, לפני שהתקשר עמו בהסכם לביצוע עבודות האיטום, וערך עמו סיור על גג הבית. לטענת התובע, לא אמר לו אז הנתבע דבר לעניין לבני הזכוכית.
עוד העיד התובע לכך שהשתמש בלבני הזכוכית במסגרת הבניה, וכי אטם אותן בחומרים מתאימים. התובע אישר כי היו נזילות בבית. גם לאחר התיקון שבוצע על ידי פז גבהים.
התובע טען, כי העבודה שבצעה פז גבהים היתה כפולה שכן ראשית נדרשה להסיר את כל היריעות שהניח הנתבע, ולאחר מכן ביצעה את העבודה מחדש, כולל הנחת שכבת בט קל נוספת על שכבת הבט קל שהניח הנתבע.
התובע אישר כי נתגלו נזילות בבית, גם לאחר התיקון שבוצע על ידי פז גבהים.

ג. הנתבע העיד בין היתר, כי כאשר הוא מבצע עבודות איטום בבית בו משולבים לבני זכוכית, או "אלמנטים" אחרים, כגון פתחי תיבת אוויר של מזגנים סמוך למקום בו מבוצע האיטום, הוא מתריע על כך בפני המזמין. הנתבע העיד, כי הוא עורך חוזה עם כל אחד מלקוחותיו, לאחר מתן הסבר מפורט והצבת " דרישות מקדימות".

לדבריו , נפגש עם התובע מס' חודשים לפני ביצוע העבודה, ונתן לו הסברים מפורטים לכל שלבי האיטום בבית.
הנתבע טען, כי כאשר נפגש עם התובע, הודיע לו שיש בעיה באיטום לבני זכוכית, אלא שהתובע אמר "...שלא משנה איך ומה עד שימצא פתרון, אמר לו שהוא רוצה שאופיע בבית ואתן מענה שבעל הבית יראה שאני מגיע לשם, הסברתי לתובע שהפתרונות שלי הם כוסות רוח למת, וצריך לפרק את לבני הזכוכית ולבנות אותם כראוי. הוא אמר לי תעשה מה שאתה יכול העיקר שיראו אותך בעלי הבית ".
הנתבע העיד, כי הדרך היחידה בה ניתן לאטום אל לבני הזכוכית כראוי, הינה לכסותן ביריעת איטום, אלא שפעולה זו תמנע את כניסת האור לבית דרך הלבנים.
הנתבע טען, כי ביצע תיקון בהתאם לתעודת האחריות, במסגרתו אטם את לבני הזכוכית .

הנתבע העיד, כי מקור הנזילות בבית הינו, באיזור לבני הזכוכית, וכי המים שחלחלו דרכן , גרמו לרטיבות במקומות נוספים בבית.ב"כ הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה בדיון.


א. ב"כ התובע טען, כי משהוכח שנתגלו נזילות בבית, הרי שעל הנתבע רובץ הנטל להוכיח שהנזילות אינן נובעות מעבודתו הלקויה, אלא כתוצאה מגורם אחר שאינו באחריותו. ב"כ התובעים טען, כי אין לקבל גרסת הנתבע, לפיה מקור הנזילות הינו לבני הזכוכית, נוכח השנויים בגרסתו לעניין זה, ומשום שלא הופיע כל סייג הנוגע לאיטום לבני הזכוכית, בכתב האחריות. לטענת ב"כ התובעים, יש להעדיף גרסת מרשו בעניין זה, על גרסת הנתבע, שעליו רובץ לטענתו נטל ההוכחה, גם נוכח חקירתו הנגדית של הנתבע ובהיות גרסתו עדות יחידה לעניין זה.ב"כ הנתבע חזרה על גרסת הנתבע, לפיה מקור הנזילות בבית הינו בלבני הזכוכית, והנתבע התריע על כך מראש בטרם החל בביצוע העבודה. ב"כ הנתבע טענה, כי מרשה בצע את העבודה כנדרש.

עוד טענה , כי כאשר נמסרה תעודת אחריות, היתה " הבנה מושלמת בין הצדדים, כי כל בעיה שתגרם עקב לבני הזכוכית, עקב חלחול מים באיזור של לבני הזכוכית תהיה באחריות הבלעדית של התובע".
ב"כ הנתבע טענה, כי יש להעדיף את גרסת הנתבע על גרסת התובע אשר היתה לטענתה בלתי אמינה .דיון


א. אין חולקין, כי בין הצדדים נכרת הסכם לפיו נשכרו שירותי הנתבע, לצורך איטום גג הבית.
אין גם מחלוקת, כי הנתבע מסר לוישניצר עם סיום עבודתו, כתב אחריות בגין איטום הגג, לפיו זכאי וישניצר לדרוש "... תיקונים או השלמות ככל שאלו ידרשו באם יתגלו דליפות מים או רטיבות שמקורה בגג - המבנה במשך כל תקופת האחריות...", כאשר תקופת האחריות הינה 10 שנים, החל מיום 22/09/99 ועד יום 22/09/2009.

כתב האחריות סוייג בסייגים אשר פורטו במסגרתו כגון:


"נזקים שיגרמו במזיד או כתוצאה מפגעי טבע חריגים..."
" כתוצאה מסתימת מרזבים..."
" אי הלבנת הגג מידי שנה..."
לא תחול אחריות לגבי כתמים המופיעים בתקרה או בקירות בצורת פטריה..."
בכל מקרה של הזמנת איטום על חלק מגג שלם... כגון: בתים משותפים ומרכזים מסחריים..."


נראה על כן, כי משהנתבע נטל על עצמו אחריות לביצוע תיקונים, במקרה שיתגלו דליפות מים או רטיבות שמקורן בגג הבית, רובץ עליו הנטל להוכיח, כי לא חלה עליו האחריות לנזילות כנטען בתביעה.

בכתב ההגנה הראשון שהגיש הנתבע (בסעיף 12.2) נטען, כי כאשר ביקר באתר הבניה "... הודיע מפורשות לתובעת כי קיימת בעיה לאטום את החלק של הגג אשר מתחבר באופן ישיר עם לבנות הזכוכית..."
אלא שלטענתו (בסעיף 12.10), "חרף הפצרותיו של הנתבע דרשה התובעת מהנתבע לבצע את עבודות האיטום עפ"י דרישתה מתוך התעלמות מוחלטת מהסבריו של הנתבע לפיהן לא ניתן לאטום את החלק בגג המחובר באבני זכוכית".

ספק אם טענה זו בלבד היתה עומדת לנתבע, כאשר ממנה לא עולה כי הופטר מאחריות, או כי התובעים נטלו על עצמם אחריות לדליפות, שמקורן בלבני הזכוכית או בחיבור בינן ובין הגג.

להלכה אם אכן נדרש הנתבע לבצע דבר בלתי אפשרי, כטענת הנתבע, הרי שבשלב זה, טרם כריתת החוזה בין הצדדים, וטרם תחילת העבודה, יכול היה הנתבע פשוט להמנע מקבלת העבודה, נוכח דרישת התובעים לבצע את העבודות והתעלמותם מהסבריו כטענתו.
כאמור, בתצהירו של הנתבע, ובכתב הגנתו המתוקן, מוצאים אנו גרסה "מתוקנת", אשר לא פורטה בכתב ההגנה הראשון, ולפיה כאשר הודיע הנתבע לתובע, כי לא ניתן לאטום את הגג "בצורה הרמטית", נטל התובע על עצמו את האחריות לכך, כדברי הנתבע: "... וזה הודיע לי במפורש כי העניין באחריותו וכי הבעיה ידועה לו".התובע הכחיש את הטענה האמורה, וטען, כי הנתבע לא אמר לו דבר לענין לבני הזכוכית, בטרם ביצוע העבודה.

בהעדר ראיה ישירה נוספת לעניין זה, עומדות עדויות התובע והנתבע זו מול זו, כאשר כל אחת מהן, הינה בגדר עדות יחידה של בעל הדין במשפט אזרחי (כמשמעות מונח זה בסעיף 54 לפקודת הראיות).

במצב זה, כאשר נטל ההוכחה לעניין האחריות רובץ על הנתבע, כפי שקבעתי לעיל וכאשר לא ראיתי מקום להעדיף את גרסתו על גרסת התובע, נוטה הכף לחובת הנתבע.סבורני כי למסקנה האמורה, לפיה לא עמד הנתבע בנטל הרובץ על כתפיו, יש תמוכין נוספים כאמור להלן.


ראשית, הנתבע העיד על עצמו, כי הוא אדם מסודר, ונוהג לערוך עם לקוחותיו חוזים לאחר "... הסבר מפורט ודרישות מקדימות". בעניינו, לא הוצג חוזה כתוב הכולל סייגים כלשהם. יתרה מזאת, בכתב האחריות פורטו כמה וכמה סייגים, אך לא נאמר דבר לעניין איטום לבני הזכוכית.

שנית, טענתו של הנתבע, לפיה התובע נטל על עצמו את האחריות לנושא "האיטום ההרמטי", והנזילות שצפה הנתבע כתוצאה מאיטום לבני הזכוכית, הינה טענה חדשה שלא נטענה בכתב ההגנה הראשון, ולא מצאתי הסבר לכך, בדברי הנתבע או ב"כ.
עובדה זו מפחיתה ממהימנות הטענה האמורה, ובנוסף, דומה כי קיימת סתירה בין טענה זו, והטענה הנוספת שבסעיף 13 לתצהיר הנתבע (ובסעיף 28 לכתב הגנתו המתוקן),
לפיה התובע דרש, כי הנתבע יבצע את עבודות האיטום "... לפי דרישותיו תוך התעלמות מהסברי ומחוות דעתו המקצועית לפיה לא ניתן לאטום את הגג.."
דהיינו, התובע דרש מן הנתבע לבצע את הבלתי אפשרי לאטום את הגג אטימה מוחלטת חרף "הפצרותיו" של הנתבע. הטענה אינה מתיישבת בקלות, עם הטענה שהתובע נטל על עצמו את האחריות לאיטום.מעבר לצריך אעיר, כי נראה שהנתבע לא הוכיח טענתו, כי הנזילות נגרמו דווקא מאיטום לקוי של לבני הזכוכית. בעניין זה, שוב נותרה טענתו היחידה של הנתבע, אשר לא נמצאה לה תמיכה כלשהי, בצילומים, בחוות דעת מומחה, או בעדות של עד אחר, ולפיכך, נראה שוב, כי הנתבע לא עמד בנטל להוכיח, כי לא חלה עליו אחריות לביצוע תיקונים על פי כתב האחריות.

אשר לסכומי הנזקים הנטענים בכתב התביעה

נראה כי בשלב הסיכומים, זנחו התובעים את טענתם לעניין נזק למוניטין, בגינו תבעו בעבור סך 10,000 ₪. יצויין, כי גם אילו לא נזנחה טענה זו בסיכומים, הרי שהתובעים לא הביאו ראיה כלשהי, לכך שהמוניטין שלהם אכן נפגע. מלבד טענה בעלמא בעניין זה בכתב התביעה, אין בפני בית המשפט דבר להוכחת התביעה לפיצוי בגין נזק זה, ויש לדחותה.

אשר לסכום הנתבע בגין התשלום עבור התיקון שביצעה חברת פז גבהים- הרי שהוכח במסמכים ובעדות וישניצר, כי מלוא הסכום האמור שולם ע"י התובעים בפועל.
משהוכח כי הנתבע סירב בחורף השני לאחר ביצוע העבודות, להגיע לבית ולתקן את הדרוש תיקון, חרף חובתו מכח החוזה ביצוע העבודה שכרת עם התובע, וחרף התחייבות בכתב האחריות, הרי שהפר בכך את התחייבויותיו החוזיות כלפי התובע וכלפי וישניצר. לפיכך, עליו לשלם לתובעים את מלוא הסכום ששילמו לוישניצר, בגין התיקונים שבוצעו על ידי פז גבהים.
אמנם, הנתבע טען כי הסכום ששולם לפז גבהים הינו מופרז, אך לא הוכיח טענתו זו, בעדים או במסמכים, ולא ביקש לזמן את נציג פז גבהים לחקירה בעניין זה.

התוצאה היא, אם כן, כי יש לחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך 26,648 ₪, כמבוקש בכתב התביעה.לענין חיוב הנתבע בשכ"ט עו"ד של התובעים בגין התביעה , התחשבתי בין היתר בגובה בסכום שנפסק, ובעובדה כי התקיימו שתי ישיבות בבית המשפט. לא נלקח בחשבון שכ"ט בגין תיקון התביעה, משום שסברתי כי לא היה כל צורך בתיקון התביעה בנסיבות.


15. לשיטה אחרונה, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של 26,648 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, ובצירוף הוצאות המשפט, וכן שכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.
ב"כ התובעים יגיש פסיקתא לחתימה, בצירוף שומת הוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה במקלחת

 2. ליקויי בניה בחנות

 3. ליקויי בניה באלעד

 4. ליקויי בניה חמורים

 5. התמוטטות קירוי בריכה

 6. פסיקה עמידה בתקן 1045

 7. ליקויי בניה בדירת קרקע

 8. ליקויי בניה החלפת ריצוף

 9. ליקויי בניה במזכרת בתיה

 10. ליקויי בניה בבניין משרדים

 11. ליקויים בעבודות שרברבות

 12. תקן זכוכית - ליקויים

 13. רשלנות בתכנון חדר מדרגות

 14. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 15. תקופת אחריות על ליקויי בניה

 16. בקשת הקבלן לתקן ליקויי בניה

 17. הסכם בדבר תיקון ליקויי בניה

 18. תביעה מופרזת בגין ליקויי בניה

 19. התקנה לקויה של חימום תת רצפתי

 20. מכתב אחריות לביצוע איטום גגות

 21. ירידת ערך עקב הנמכת גובה התקרה

 22. טענת ליקויי בניה בעבודות ריצוף

 23. מדרגות פנימיות בדירה - ליקויי בניה

 24. תביעה בגין ליקויי בניה לאחר 7 שנים

 25. תביעה נגד מוכר דירה בגין ליקויי בניה

 26. ליקויי בניה בבית צמוד קרקע דו משפחתי

 27. ליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לשכירות

 28. פסילת מסמכים שהועברו למומחה ליקויי בניה

 29. סכסוך בין משפחות בדבר ליקויי בנייה בדירה

 30. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק ליקויי בניה

 31. השאלה המרכזית היא האם ניתנה הזדמנות לתקן ליקויים

 32. התאונה התרחשה לפי הנטען מחמת ליקוי מבני נסתר במדרגות

 33. הודעה על אי התאמה ותקופת התיישנות בתביעות ליקויי בניה

 34. הפחתה בשיעור של 30% מסכום הפיצוי שנפסק בגין ליקויי בניה

 35. התרעה באמצעות שיחות טלפוניות ומכתבים אודות ליקויים בדירה

 36. טענת ליקויי בנייה וטענה להפרשי שטח בין הפרוספקט לבין הממכר

 37. הכרעה בסכסוכים שעניינם ליקויי בנייה מחייבת בחינה מקצועית של מומחה

 38. תביעת ליקויי בניה שהוגשה על ידי רוכשי שלוש דירות ונציגות הבית המשותף

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון