החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז
העתירה
1. העתירה דנן נסבה על החלטת ועדת מכרזים לפסול הצעה במכרז, שכללה הסתייגות מאחד התנאים שנכללו בו.

העותרת, ש.ה.ל לוזון איתור וביצוע בע"מ, מלינה כנגד החלטתה של ועדת המכרזים ברשות האכיפה והגבייה (משיבה 2), מיום 22.12.09, לפסול את הצעת העותרת, במכרז שפרסמה רשות האכיפה והגביה (משיבה 1). הצעת העותרת נפסלה, הואיל ונכללה בגדרה הסתייגות מתנאי המכרז, והיות שתצהיר המבטל את ההסתייגות לא הוגש במועדו, חרף ארכות שניתנו לעותרת מוועדת המכרזים לתכלית זו. העותרת גורסת, כי מעולם לא הודע לה על המועד הסופי להגשת התצהיר, וכי ממילא התצהיר הוגש מיד עם שובו של מנהלה לעבודה, לאחר פטירת אִמו. משכך, טוענת העותרת, כי החלטתה של ועדת המכרזים לפסול את הצעתה במכרז מחמת אי הגשת התצהיר במועד, אינה סבירה ודינה להתבטל.

בגדרה של עתירה זו, מבקשת העותרת, כי בית-המשפט יורה על ביטול החלטת הפסילה; לחלופין – יכריז על ביטול המכרז ותוצאותיו; ולחלופי חלופין – יחייב את משיבות 1 ו-2 לדון בהצעתה, לנקדה ולהכלילה ברשימת הקבלנים הזוכים במכרז.

הרקע העובדתי
המכרז
2. ביום 29.10.09 פרסמה רשות האכיפה והגבייה מכרז פומבי מספר 11/09 למתן שירותי עיקולים ללשכות ההוצאה לפועל. מטרת המכרז הִנה יצירת מאגרי קבלנים, שאליהם ייפנו מנהלי לשכות ההוצאה לפועל לשם ביצוע הליכים שונים לקידום גביית חובות או לקיום צווים בתיקי הוצאה לפועל; ובכללם – הוצאות מיטלטלין, תפיסת כלי רכב ואכסונם, מסירת הודעות פינוי, המצאת אזהרות, תפיסת מזומנים ועוד (עמ' 5 ו-7 למכרז). בגדרו של המכרז, נתבקשו השירותים האמורים עבור חמישה מחוזות שונים בארץ: מחוז ירושלים, מחוז מזרח ירושלים, מחוז תל-אביב, מחוז מרכז, מחוז באר-שבע והדרום ומחוז חיפה והצפון. בכל מחוז פורטו לשכות ההוצאה לפועל של הערים הנכללות בגדרו, ובכל הנוגע למחוז חיפה והצפון – הרלבנטי לעתירה – צוינו לשכות ההוצאה לפועל בחיפה, נצרת, עפולה, טבריה, בית-שאן, קרית שמונה, עכו, חדרה, צפת והקריות. כן צוין, כי כל אחד מהמחוזות כאמור נחלק הן ל"אזור כפרי" והן ל"אזור עירוני", למעט מחוז מזרח ירושלים המוגדר כולו כ"אזור כפרי" (עמ' 5 למכרז). משכך, נדרש כל מציע לציין בהצעתו, בין-היתר, את המחוזות בהם הִנו מעוניין לתת את השירות, וכן לפרט – בגדרם של אותם מחוזות – האם השירות מטעמו יינתן עבור האזור הכפרי, האזור העירוני או עבור שניהם (עמ' 14 למכרז).

תנאֵי הסף במכרז, אשר פורטו בפרק 3, כללו, בין-השאר – המצאת ערבות בנקאית וצירוף מסמכים שונים. בסעיף 9 לפרק זה צוין, כי "יתקבלו הצעות ממציע שיכול לתת שירות לכל הלשכות באותו המחוז", ופורטו תחתיו, בשנית, רשימת המחוזות, וכן הלשכות הבאות בגדרם (עמ' 12 למכרז).

3. כן נקבע בסעיף 13 לפרק 1 במרכז, כי "כל שינוי שיעשה ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על-ידי תוספת בגוף המסמכים ובין אם על ידי גריעה במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה והמזמינה תראה אותו כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילת ההצעה". עם זאת, משיבה 2 עיגנה את האפשרות לפנות למציעים בבירורים שונים, ולכן צוין בסעיף 9 לפרק 1 במכרז, כי "למזמינה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות ו/או השלמות להצעתו, או בכדי להסיר אי-בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. ההבהרות להצעה יינתנו בכתב בלבד...". בסעיף 8 לאותו הפרק נכתב, כי "המזמינה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאי או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעתה מונע הערכת ההצעה כדבעי" (עמ' 3 למכרז).

בכל הנוגע להכרעה בדבר המציע הזוכה, נקבע במכרז, כי תחילה תיבחנה ההצעות ועמידתן בתנאי הסף; בשלב השני ייבדקו מרכיבי האיכות – ובכלל זה יוערכו המלצות המציעים ותיערך בחינה מקצועית; ולבסוף תבחנה הצעות המחיר (עמ' 16 ו-17 למכרז).

ההליכים במכרז וההחלטה לעניין הצעת העותרת
4. העותרת הגישה הצעתה במכרז, וציינה – במקום המיועד לכך בטבלה שבמסמכי הצעתה – כי היא מעוניינת להעניק שירותים למחוז חיפה והצפון, הן באזור הכפרי והן באזור העירוני. ואולם, אין חולק כי תחת טבלה זו הוסיפה העותרת הערה בכתב יד, אשר מתייחסת למילים "חיפה והצפון", ובה נכתב: "לשכות: עפולה, בית שאן, טבריה, נצרת, קרית שמונה וצפת בלבד!!" (ההדגשות במקור). כפי שצוין לעיל, במחוז זה נכללות גם לשכות ההוצאה לפועל בחיפה, עכו, חדרה והקריות.

5. ביום 1.12.09 התכנסה ועדת המשנה במשיבה 1, על-מנת לבחון את עמידתן של ההצעות בתנאֵי הסף שהוגדרו במכרז, ובמעמד זה הבחינה בהערה שהופיעה בהצעת העותרת, בכתב-יד. בהתאם לסעיף 9 לפרק 1 במכרז, שהובא לעיל, פנתה ועדת המשנה לעותרת, בשיחה טלפונית עוד באותו היום, זאת בכדי לברר את פשר ההערה. בתשובה, הבהיר מר פטריק לוזון, מנהל העותרת, כי השירותים מטעמה מוצעים לכלל המחוז, ואף ציין (כך לפי כתב-העתירה), כי ההערה נועדה אך לפרט את הלשכות להן העניקה העותרת שירותים בעבר, ואין לראות בה משום החרגה של לשכות מתוך המחוז בהצעה במכרז. בתום השיחה, נתבקש מר לוזון להמציא הצהרה בכתב בעניין ביטול ההחרגה עד ליום 3.12.09. הדברים הועלו עלי כתב בפרוטוקול ישיבת ועדת המשנה מיום 1.12.09, ולמחרת היום שוגר לעותרת נוסח תצהיר מתאים הדורש את חתימתה, אם כי לא הופיעה בו הערה בדבר המועד האחרון לשליחתו.

6. ביום 3.12.09, המועד שנועד לשליחת התצהיר האמור, נפטרה אִמו של מר לוזון, והוא נאלץ להיעדר ממשרדה של העותרת הנמצא בעפולה, עת ישב שבעה על אִמו בבית המשפחה באשקלון. משכך, לא נשלח התצהיר במועדו. הנסיבות המצערות בעטיין נמנע ממר לוזון לשלוח את התצהיר במועד שנקבע, נודעו לוועדת המשנה עוד באותו היום, בשיחה טלפונית שקיימה הגב' ליאת בן אבו, עובדת רכש במשיבה 1.

ביום 7.12.09 נתכנסה ועדת המשנה לישיבה נוספת. משנודע, כי טרם נשלח התצהיר האמור מטעם העותרת, פנתה גב' בן אבו בשנית למר לוזון, גם הפעם בשיחה טלפונית, אולם הצדדים חלוקים באשר לתוכנה. לטענת העותרת, בשיחה זו יידע מר לוזון את הגב' בן אבו על פטירת אִמו, ובתגובה ביקשה גב' בן אבו כי מר לוזון ישלח את התצהיר האמור עם חזרתו לעבודה, בפקס או בדואר. לעומת זאת, טוענות משיבות 1 ו-2, כי בשיחה זו הודיעה הגב' בן אבו למר לוזון שעליו להגיש את התצהיר החתום עד למחרת היום, אולם לטענתן, הלה הביע הסתייגות ממתן שירותים בעבור כלל מחוז חיפה והצפון, טען כי מנהלת המחוז מודעת לבעיה זו ואף הוסיף כי יתכן שימשוך את הצעתו, לוּ תִוותר בעינה הדרישה למתן שירותים לכלל המחוז. כך או כך, מציינות משיבות 1 ו-2, כי נוכח הנסיבות המצערות הוחלט להתיר לעותרת להגיש את התצהיר האמור עד ליום 14.12.10, והערה בהתאם מופיעה בפרוטוקול ועדת המשנה מיום 7.12.09. לימים נוספה בדיעבד הערה לפרוטוקול זה, לפיה התצהיר לא נשלח גם במועד הנ"ל.

7. ועדת המשנה לא קיבלה לידיה את התצהיר שנדרש מהעותרת עד ליום 14.12.09. לפיכך, ראתה את הצעת העותרת כהצעה שאינה עומדת בתנאי הסף, והעבירה את המלצותיה בעניין יתר המציעים במכרז לוועדת המכרזים. ביום 22.12.09 נתכנסה ועדת המכרזים לדון בהמלצות כאמור, והכריעה בדבר הזוכים במכרז. באשר לעותרת, צוין בפרוטוקול הישיבה, כי המציע אמנם הבהיר באופן חד-משמעי שהוא מציע את שירותיו לכל המחוז, זאת נוכח השיחה הטלפונית עם מר לוזון מיום 1.12.08; אולם, הואיל והתצהיר המאמת זאת לא הוגש, חרף הארכה שהותרה לעותרת, לא נכללה העותרת ברשימת הזוכים במכרז למחוז חיפה והצפון.

לטענת העותרת, מר לוזון שב לעבודתו במשרדי העותרת בעפולה אך ביום 21.12.09, ועם חזרתו – חתם על התצהיר ושלח אותו למשיבה בפקסימיליה (נספח ז' לעתירה). התצהיר האמור נתקבל במשרדי משיבות 1 ו-2 ביום 23.12.09, למחרת ההכרעה בדבר תוצאות המכרז.

8. ביום 27.12.09 שלחה משיבה 1 הודעה לעותרת, המפרטת את רשימת הזוכים במכרז למחוז חיפה והצפון. שמה של העותרת לא נכלל ברשימה, ולהודעה צורפה הערבות הבנקאית שהמציאה העותרת במסגרת הצעתה למכרז (נספח ד' לעתירה). בתגובה, פנה מר לוזון למשיבה 1 במכתב מיום 30.12.09, וביקש כי יועברו לעיונו הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה וכלל המסמכים הנוגעים לעניינה של העותרת (נספח ה' לעתירה). בתשובה, נענה מר לוזון במכתב מיום 3.1.10 מאת עו"ד אריאל לנגה, היועץ המשפטי של משיבה 1, ובו הובהר כי העילה לפסילת הצעתה של העותרת הִנה ההחרגה שהופיעה בהצעה בכתב-יד, אשר עומדת בניגוד לסעיף 9 לפרק תנאֵי הסף שבמכרז, והואיל ותצהיר מטעם העותרת המבטל החרגה זו לא נשלח במועדו, דהיינו – עד ליום 14.12.09 – החליטה ועדת המכרזים לפסול את ההצעה (נספח ו' לעתירה). בתגובה, שלחה העותרת מכתב נוסף, ביום 11.1.10, ובו ציינה כי מעולם לא הודע למר לוזון שהמועד האחרון להגשת התצהיר הִנו 14.12.09; כי הנסיבות המצערות שאירעו מהוות סיבה מספקת לדחיית המועד למשלוח התצהיר; וכי משיבות 1-2 ידעו שהעותרת מסכימה לביטול ההחרגות שהופיעו בהצעתה, כפי שמסר זאת מפורשות מר לוזון בשיחה הטלפונית מיום 1.12.09. לפיכך, ביקשה העותרת, כי תישקל מחדש ההחלטה בדבר פסילת ההצעה מטעמה (נספח ט' לעתירה).

9. משנקפו הימים, ולא נתקבלה תגובה מטעם המשיבות 1 ו-2, פנתה העותרת במכתב נוסף מיום 22.1.10, הפעם באמצעות בא-כוחה, אשר ביקש לשנות את ההחלטה שניתנה בעניינה של העותרת (נספח י' לעתירה). בתשובה, הובהר לעותרת, במכתב מאת עו"ד לנגה מיום 27.1.10, כי נוכח סעיף 9 למכרז, שצוטט לעיל, ולאור תקנה 20 (ד) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים), הוועדה רשאית שלא להתחשב בהצעתה של העותרת, זאת נוכח ההחרגה שמופיעה בה כאמור, בניגוד לנדרש בהוראות המכרז. כן צוין במכתב הנ"ל, כי על-אף שבשיחה טלפונית הסכימה העותרת לבטל את ההחרגות, לא הובהר לוועדה האם ההערה בגוף הצעת העותרת הִנה טעות קולמוס או שמדובר בהחרגה מודעת, וממילא לא נשלחה הבהרה על כך בכתב, כנדרש בסעיף 13 למכרז, ובמועדים שנקצבו לתכלית זו, דהיינו – עד ליום 14.12.09. לנוכח אלו, נפסלה הצעת העותרת (נספח י"א לעתירה).

10. לאור סירובן של משיבות 1 ו-2 להיענות לדרישות העותרת, פנתה היא ביום 23.2.10 לבית-המשפט לעניינים מינהליים בנצרת בעתירה נגד תוצאות המכרז ובבקשה לצו ביניים שיאסור על משיבה 1 להתקשר עם הזוכים במכרז למחוז חיפה הצפון. בהחלטה מיום 24.3.10 התיר בית-המשפט (כב' השופט האשם ח'טיב) לעותרת לתקן את העתירה והבקשה, כך שיצורפו כמשיבים כל הזוכים במכרז למחוז חיפה והצפון, אשר קבלת הבקשה לצו הביניים עלולה לפגוע בהם – הם משיבים 3-6. בהחלטה נוספת מאותו היום, קבע כב' בית-המשפט בנצרת, כי נוכח מקום מושבה של ועדת המכרזים, בירושלים, יועבר הדיון בבקשה ובעתירה לבית-המשפט לעניינים מקומיים בירושלים. במהלך הדיון לפניי, חזרה בה העותרת מהבקשה למתן צו ביניים, וטיעוני הצדדים נשמעו בעתירה לגופה.

טענות הצדדים
עיקר טיעוני העותרת
11. עיקר טיעוני העותרת מופנים נגד הנימוקים שבבסיס ההחלטה לפסול את הצעתה, אשר פורטו במכתבו של עו"ד לנגה, מיום 27.1.10. ראשית, טוענת העותרת, כי ככל שהייתה בהצעתה החרגה כלשהי – הרי שבשיחה הטלפונית מיום 1.12.09 חזר בו מר לוזון מההחרגה, ואף מפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 22.12.09 עולה, כי ועדת המשנה התרשמה שהעותרת מציעה את שירותיה לכל המחוז. לפיכך, גורסת היא, כי אין פסול של ממש בהצעה, וכל שנדרש היה תצהיר המאמת את ביטול ההחרגה, בין לצורך ריפוי הפגם ובין לשם מילוי דרישה פורמאלית גרידא; וכך או כך, תצהיר כאמור נשלח כנדרש. העותרת מבהירה, כי מעולם לא הוּדע לה שעליה להגיש את התצהיר עד ליום 14.12.09, ולכן הגשתו ביום 21.12.09 אינה מהווה עילה לפסילת ההצעה. בנוסף טוענת היא, כי סעיף 13 למכרז, לפיו "כל שינוי שיעשה ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על-ידי תוספת בגוף המסמכים ובין אם על ידי גריעה במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה והמזמינה תראה אותו כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילת ההצעה" (ההדגשה אינה במקור), מאפשר לוועדת המכרזים להתעלם מהערות בגוף ההצעה, וכך היה עליה לעשות במקרה דנן.

שנית, טוענת העותרת, כי אין ממש גם בנימוק שהעלו משיבות 1 ו-2, לפיו ההחרגה האמורה נעשתה מדעת. העותרת מבהירה, כי נוכח התרשמות הוועדה בדבר החזרה הברורה מההחרגה, כאמור, נהיר היה למשיבות 1 ו-2 כי העותרת גמרה בדעתה לבטל את ההחרגה. אף העובדה, כי מסרה סכום ערבויות מלא, ולא הפחיתה מאום ממנו – מעיד, לדידה של העותרת, כי לא הייתה לה כל כוונה להחריג חלק מהשירותים, וכי מהות ההערה שנכתבה בכתב-יד הִנה אך פירוט הלשכות שלהן נתנה העותרת שירותים בעבר, כפי שציינה זאת גם בסעיף א(10) בפרק ג' להצעה – הוא המקום המיועד לכך.

לבסוף, מלינה העותרת על טענת משיבות 1 ו-2, לפיה התצהיר מטעמה הוגש באיחור. העותרת מדגישה, כי מעולם לא נמסר לה שהמועד הסופי להגשת התצהיר הִנו 14.12.09, ואף סוברת כי ככל שמועד זה נקבע – חזקה על משיבות 1 ו-2 שהיו מעלות אותו עלי כתב. כן גורסת העותרת, כי ככל שהייתה דרישה כי התצהיר האמור יונח על שולחה של ועדת המכרזים בטרם התכנסותה לדון ביום 22.12.10 – הרי שדרישה זו מולאה, שהרי התצהיר מטעם העותרת נשלח ביום 21.12.09, באמצעות הפקסימיליה.

לפיכך, סוברת העותרת כי ההחלטה לפסול את הצעתה איננה סבירה, ולולא הייתה נפסלת הצעתה על הסף – לבטח הייתה זוכה במכרז. כן מציינת העותרת, כי משיבות 1 ו-2 הפרו את זכויותיה, תוך מתן החלטות שרירותיות ובלתי מוצדקות, ומבלי שניתנה לה זכות הטיעון בטרם נפסלה הצעתה.

תמצית טיעוני המשיבים
12. משיבות 1 ו-2 טוענות, כי לא נפל כל פסול בהחלטתה של משיבה 2, ואין כל פגם המצדיק את התערבותו החריגה של בית-המשפט בשיקול דעתה. ראש לכל ציינו משיבות 1 ו-2, כי נוכח סעיף 9 לפרק 3 למכרז, הקובע – כחלק מתנאֵי הסף – כי "יתקבלו הצעות ממציע שיכול לתת שירות לכל הלשכות באותו המחוז", הרי שההערה שהוסיפה העותרת בכתב-יד, מהווה, פשוטו כמשמעו, החרגה מדרישה זו. לדידן של משיבות 1 ו-2, ועדת המשנה וועדת המכרזים פעלו ברוחב לב ולפנים משורת הדין משהתירו לעותרת לחזור בה מההחרגה, ואף אישרו ארכות להגשת התצהיר המאמת זאת. ואולם, משלא הוגש התצהיר, הרי שלאור תקנה 20(ד) לתקנות חובת המכרזים, המתירה לוועדה לפסול הצעות חסרות, מוטעות או מבוססות על הבנות מוטעות; וכן לנוכח סעיפים 8 ו-13 למכרז, שהובאו לעיל, אשר מאפשרים לוועדה שלא להתחשב ואף לפסול הצעות בלתי סבירות או בעלות הסתייגויות – הרי שבדין פסלה הוועדה את הצעתה של העותרת.

כן מציינות משיבות 1 ו-2, כי לאור מכתביו של מנהל העותרת נראה כי ההחרגה – ממנה ביקש לחזור – הִנה החרגה מדעת; ומכל מקום – מדובר בשינוי ממסמכי המכרז המאפשר את פסילת ההצעה, לפי סעיף 13, כאמור. המשיבות מוסיפות וטוענות, כי כל הודעה או הבהרה של העותרת בעל-פה אינן יכולות להועיל לה, שכן בסעיף 9 בפרק 1 למכרז נקבע כי: "הבהרות להצעה יינתנו בכתב בלבד...".

לבסוף, דוחות משיבות 1 ו-2 את כל טענות העותרת, לפיהן לא הודע לה כי עליה לשלוח את התצהיר עד ליום 14.12.09, ואף גורסות כי טענה זו נוגדת את השכל הישר, שהרי לא יתכן כי העותרת תוכל להגיש התצהיר בכל מועד שהוא, ללא מגבלה. באשר לטענת העותרת כי התצהיר נשלח ביום 21.12.09, עוד בטרם התכנסותה של ועדת המכרזים ביום 22.12.10 – טוענות המשיבות 1 ו-2 כי אין לה כל ביסוס, וכתימוכין הגישו את העתק התצהיר שנתקבל במשרדיהן באמצעות פקסימיליה, הנושא תאריך 23.12.09.

מהטעמים האמורים, גורסות משיבות 1 ו-2, כי ההחלטה לפסילת הצעתה של העותרת נתקבלה בסמכות, בהגינות ובהתבסס על שיקולים ענייניים, ולכן אינה מקימה כל עילה להתערבות בשיקול-הדעת של משיבות 1 ו-2. כן צוין, כנימוק נוסף לדחיית העתירה, כי כבר בחודשים ינואר ופברואר בשנת 2010 נכרתו חוזים עם הזוכים במכרז, ואלו החלו לספק את השירותים בהתאם לדרישות המכרז. למעלה מזאת, מציינות משיבות 1 ו-2, כי העתירה לוקה בשיהוי בהגשתה, הואיל וההחלטה בדבר תוצאות המכרז נתקבלה אצל העותרת כבר ביום 29.12.09, ואילו העתירה הוגשה אך ביום 21.2.10, כשבעה שבועות מאוחר יותר.

13. ומכאן לעמדת יתר המשיבים שזכו במכרז למתן שירותים במחוז חיפה והצפון. משיב 4, כריים ואיל, אחד הזוכים במכרז במחוז חיפה והצפון, הדגיש כי הואיל וכבר נחתמו זה מכבר חוזים עם הזוכים במכרז – הרי שהעתירה לוקה בשיהוי אובייקטיבי. בהקשר זה ציין, כי ייגרם לו נזק רב אם תתקבל העתירה, שכן התקשר בהתחיבויות ארוכות טווח בהסתמכו על זכייתו במכרז. בנוסף גורס משיב 4, כי לנוכח האיסור המפורש שבגוף המכרז, לכלול בהצעות שינויים או הסתייגויות מתנאי המכרז, מנועה הייתה ועדת המכרזים מלאפשר לעותרת לתקן את ההחרגה שבהצעתה; ומכל מקום – אין להתערב בשיקול דעת הוועדה שלא לאפשר זאת בסופו של יום. טענות דומות נשמעו גם מפי משיב 3, אברהם ביטון, אשר זכה אף הוא בגדר המכרז למתן שירותים במחוז חיפה והצפון. משיבים נוספים, נמנעו מהגשת כתבי-תשובה. משיבה 5, מעוז מבצעים בע"מ, זוכה נוספת במכרז, בחרה להשאיר את ההכרעה בעתירה לשיקול דעת בית-המשפט; ומשיבה 6, א.ט. שירותים משפטיים, נמנעה מלהשמיע עמדתה, והודיעה כי תצטרף לעמדתן של משיבות 1 ו-2.

דיון
המסגרת הנורמטיבית
14. עיקרון היסוד, המשמש נר לרגלנו גם בהכרעה הנדונה, מורה כי תפקידו של בית-המשפט המינהלי, בדומה לבית-המשפט הגבוה לצדק, בעת שהוא מקיים ביקורת שיפוטית על מעשה הרשות המינהלית, הוא "לבחון את תקינות המעשה המינהלי ולוודא שהסמכות הופעלה על-ידי הרשות בגדרי סמכותה, משיקולים ענייניים ובמתחם הסבירות הפתוח לפניה" (עע"מ 9018/04 סאלם מונא ואח' נ' משרד הפנים (12.9.05)).
 
          באשר למתחם ההתערבות השיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים, מורה ההלכה הפסוקה, כי בית-המשפט לא נכנס בנעליה של ועדת המכרזים, אינו ממיר את שיקול דעתה בשיקול דעתו, ואין הוא יושב בדין "כוועדת מכרזים עליונה" (עע"מ 3190/02 קל בניין בע"מ נ' החברה לטיפול בשפכים רמת לבנים בע"מ , פ"ד נח(1) 590 (2003); ועע"מ 11572/05 טלדור מערכות מחשבים 1986 בע"מ נ' אימג'סטור מערכות בע"מ(2006), בפיסקה 14)). במסגרת הביקורת השיפוטית על החלטת ועדת המכרזים, נדרש בית-המשפט לבחון אם החלטת הוועדה, ככל החלטה מינהלית, ניתנה בסמכות כדין, הונחתה משיקולים ענייניים, הושתתה על מסד נתונים ראוי ובאה בגדרו של מתחם הסבירות (ע"א 334/01 מדינת ישראל נ' אבו שינדי, פ"ד נז(1) 883, 895 (2003)). בית-המשפט יתערב בהחלטת ועדת מכרזים במקרים שבהם נתקיימה אחת מעילות הביקורת השיפוטית הפוסלת החלטה מינהלית, או כאשר בהליכי המכרז נפל פגם מהותי המפר את עקרונות היסוד של דיני המכרזים, ובכללם עיקרון השוויון וההגינות, זאת בצד האינטרס הציבורי שעניינו יעילות המינהל וחסכון בכספי ציבור (ע"א 334/01 בעניין אבו שינדי, לעיל; ועע"מ 6464/03 לשכת שמאי המקרקעין בישראל נ' משרד המשפטים, פ"ד נח(3) 293, 302 (2004)).

כללים אלה יפים גם בהפעלת הביקורת השיפוטית על החלטותיה של ועדת המכרזים בדבר הצעות פגומות, מותנות או מסויגות – כמו אלו הנדונות בעתירה זו.

15. כלל הוא, כי הצעה המסייגת את דרישות המכרז, או שמכילה שינוי מהותי מתנאיו, הִנה פסולה (בג"ץ 691/82 חסם מערכות הגנה אמינות בע"מ נ' משטרת ישראל, פ"ד לז(1) 473 (1983); בג"ץ 441/83 ניסן סעדיאן נ' ראש עיריית אשדוד פ"ד לז(4) 368, 372 (1983); עע"מ 7111/03 "יוסף חורי" חברה לעבודות בנין בע"מ נ' מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל (12.7.04); ועע"מ 8340/04 מורדן-שירותי גבייה וייעוץ לרשות בע"מ נ' איגוד ערים לשירותי כבאות אילת-אילות (11.4.2005)). הרציונל שביסוד הכלל האמור, נובע מכך שהסתייגויות או החרגות מתנאֵי מכרז מהווים פגם בהצעה הפוגע בעקרון השוויון – הן משום שלאור ההסתייגות ההצעה איננה תואמת את דרישות המכרז, ולפיכך שומטת את הבסיס להשוואה בין יתר ההצעות; והן מכיוון שההסתייגות מקנה למציע המסתייג יתרון על-פני יתר המציעים, שכן הוא זוכה להתנער מדרישות במכרז אשר אינן נוחות לו (עומר דקל, מכרזים, חלק ראשון, 2004, 595-596; עע"מ 7111/03 בעניין יוסף חורי, לעיל).

ואולם, לא כל התניה או סייג בהצעה יובילו בהכרח לפסילתה, שהרי "כל עוד ההתנייה אינה סותרת את תנאי המכרז, אינה פוגעת בעקרונות היסוד של דיני המכרזים ואינה פגומה מטעם אחר, כגון עמימות או חסר ודאות, אין בה כדי לפגום בהצעה" (עע"מ 7111/03 בעניין יוסף חורי, לעיל). הפסיקה מבחינה בין פגם מהותי בהצעה, אשר ככלל מחייב את פסילתה, לבין פגם טכני, אשר אינו מחייב פסילה. פגם מהותי הוא פגם שתיקונו, או מחילה עליו, פוגעים בעקרון השוויון והתחרות ההוגנת – הן בין המתחרים בפועל, והן בקרב המתחרים בכוח אשר נמנעו מלהשתתף במכרז, בידעם כי אינם מקיימים את תנאיו; או פגם המגלה כי המציע נהג שלא בתום-לב, או בתכסיסנות או בקנוניה. פגם שכזה מחייב, ככלל, את פסילת ההצעה. פגם טכני הִנו פגם שאינו מהותי ושתיקונו לא פוגע בשוויון ( דקל, מכרזים , לעיל, בעמ' 560 - 551 ; בג"צ 504/82 כח (2000) אחזקות בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל ואח', פד ל"ז (1), 651 (1983); ע"א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון , פ"ד נא(5) 643, 646 (1997); עע"מ 5085/02 רמט בע"מ נ' ועדת המכרזים של עירית תל-אביב-יפו , פ"ד נו(5), 941, 946 (2002); ועע"מ 6090/05 מ.ג.ע.ר – מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ נ' מי נתניה (2003) בע"מ (27.2.06); עת"מ (י-ם) 349/10 קומדע בע"מ נ' משרד הפנים (6.8.10)).

ואולם, השאלה, האם פגם זה או אחר בהצעה נושא אופי טכני או מהותי, וכן שאלת תוצאתו של הפגם, תלויות בנסיבותיו של כל מקרה, ובהערכתה של ועדת המכרזים, כאשר החלטת הוועדה כיצד לסווג את הפגם ומהי נפקותו, נתונה לביקורת שיפוטית בהתאם למבחני מתחם הסבירות (בג"צ 504/82, בעניין כח (2000) אחזקות בע"מ, לעיל).

מן הכלל אל הפרט
16. בהצעתה של העותרת במכרז, למתן שירותים במחוז חיפה והצפון, נפל פגם; שכן בניגוד לדרישה שבסעיף 9 למכרז, לפיה השירות יינתן לכל הלשכות באותו מחוז, החריגה העותרת את הצעתה כך שלא תחול על מתן שירותים בחלק מהערים שבמחוז הנ"ל. ההחרגה מהווה פגם מהותי בהצעה, הפוגע בעקרון השוויון, שכן היא שומטת את הבסיס להשוואה בין ההצעות ונותנת יתרון לעותרת, שלא לספק את מלוא היקף השירותים הנדרשים.

כאמור, ועדת המכרזים הייתה מוכנה לראות בפגם האמור, משום פגם שניתן לשנותו או לתקנו, ככל שיובהר לה שמדובר בטעות קולמוס ולא בהחרגה מדעת. על-כן, הסכימה כי העותרת תבהיר את פשר ההחרגה ותודיע על ביטולה באמצעות תצהיר, זאת על-רקע הוראת סעיף 13 למכרז, לפיו כל שינוי או הבהרה בעניין ההצעה במכרז – יינתנו בכתב. תצהיר כאמור לא הוגש עד למועד הארכה האחרונה שניתנה לעותרת לשם כך – 14.12.09, ואף לא עד למועד התכנסותה של ועדת המכרזים ביום 22.12.09. על-כן, בדין נפסלה הצעת העותרת על הסף. למעלה מן הצורך ייאמר, כי אף אם לא נמסר למנהל העותרת, כי באפשרות העותרת להגיש את התצהיר עד ליום 14.12.09, הרי שהיה על העותרת להגיש את התצהיר בתכוף לאחר שמנהלה קם משבעה על מות אִמו, קרי – בסמוך לאחר יום 10.12.09, זאת על-מנת שלא לעכב את הליכי המכרז. אין לעותרת אלא להלין על עצמה, מששלחה את התצהיר רק ביום 23.12.09, דהיינו – לאחר חלוף כשבועיים מהמועד שבו קם מנהלה מהשבעה על אִמו. בנסיבות אלו, ובהיעדר פנייה מצד העותרת לארכה להגשת התצהיר, כאשר עסקינן במכרז רב היקף שעל המשיבות 1 ו-2 היה להכריע בו בהקדם, לא נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים לדון ביום 22.12.09 בהצעות במכרז הנוגעות למחוז חיפה והצפון, על בסיס ההצעות שהוגשו, כמו-גם בהחלטתה לפסול את הצעת העותרת על הסף, מחמת ההחרגה שצוינה בהצעתה בדבר מתן השירותים רק בחלק מהמחוז. החלטה זו ניתנה בסמכות, אינה חורגת ממתחם הסבירות והולמת את עקרונות היסוד של דיני המכרזים.

17. למעלה מן הצורך, אתייחס בקצרה גם לטענה המקדמית בעניין השיהוי.

כבר נפסק, כי שלושה הם היסודות הנדרשים להיבחן על-מנת להכריע בטענת שיהוי כנגד עתירה מינהלית: השיהוי הסובייקטיבי, השיהוי האובייקטיבי וחומרת הפגיעה בעקרון שלטון החוק המתגלה במעשה המינהלי נושא העתירה (בג"ץ 170/87 אסולין נ' ראש עיריית קריית-גת, פ"ד מב(1) 678 (1988); בג"ץ 2285/93 נחום נ' ראש עיריית פתח-תקווה, פ"ד מח(5) 630 (1994); עע"מ 7142/01 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה נ' החברה להגנת הטבע, פ"ד נו(3) 673, 678 (2002); עע"מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת (7.12.06), פִסקאות 86-87 לפסק-הדין; עת"מ (י-ם) 476/06 שימי הורן נ' מינהל מקרקעי ישראל (14.8.07); עת"מ (י-ם) 1115/07 שירותי בריאות כללית נ' המוסד לביטוח לאומי (6.11.08)).

סבורני, כי נוכח הנסיבות שאפפו את העיכוב בשליחת התצהיר מטעם העותרת, על-רקע פטירת אִמו של מנהל העותרת, ניכר כי אין לראות בעיכוב בהגשת העתירה משום ויתור של העותרת על זכותה לפנות לערכאות, ולא מתקיים, אפוא, בענייננו שיהוי סובייקטיבי. עם זאת, חל בענייננו שיהוי אובייקטיבי, על שני היבטיו – הסטטוטורי והמהותי. ראשית, העותרת הגישה עתירתה לאחר המועד של ארבעים וחמישה יום שנקבע בתקנה 3 לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהלים (סדרי דין), התשס"א-2000, להגשת עתירה מינהלית, מעת מתן ההחלטה של הרשות המינהלית; שכן היה על העותרת להגיש את עתירתה כבר לאחר התשובה המפורטת והמנומקת שקיבלה בשם משיבות 1 ו-2 מעו"ד לנגה ביום 3.1.10 בדבר הסיבה לפסילת הצעתה במכרז. כאן המקום לציין, כי בפנייתה החוזרת של העותרת לוועדת המכרזים במכתב מיום 11.1.10 (נספח ט' לעתירה), לאחר קבלת מכתבו האמור של עו"ד לנגה, אין כדי לרפא את פגם השיהוי הסטטוטורי (בג"ץ 410/78 מילס ישראל בע"מ נ' שר האוצר, פ"ד לג(1) 271, 272 (1979)). שנית, לוקה העתירה בשיהוי אובייקטיבי, שכן מחמת האיחור בהגשתה נחתמו החוזים עם הזוכים במכרז כבר בחודשים ינואר ובפברואר 2010. כבר נפסק, כי אין להשתהות בהגשת עתירות כנגד החלטות בענייני מכרזים, זאת נוכח הדחיפות הקיימת בהליכים אלו, וכי "בהיעדר טעמים שיש בהם כדי להצדיק עיכוב בהגשת העתירה, תידחה עתירה שהגשתה עוכבה, וזאת אף אם הוגשה בטרם חלפו ארבעים וחמישה ימים מיום מתן החלטת הועדה" (עת"מ 1770/09 יתרב – חברה לשירות סיעוד ורווח בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי (1.11.09); וכן ראו: עת"מ (י-ם) 388/07 חברת תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ נ' ועדת המכרזים של מועצה אזורית מטה יהודה (17.5.07); עת"מ 3282/06 דהן ליאור נ' המועצה המקומית קציר חריש (14.3.07)). למעלה מזאת, העותרת אף חזרה בה מן הבקשה למתן צו ביניים, ולפיכך עתירתה ניצבת לפני מחסום של שיהוי אובייקטיבי של ממש, נוכח ההתקשרויות החוזיות עם הזוכים ומתן השירותים על ידם מזה זמן.

התוצאה
18. ממכלול הטעמים האמורים, לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים לפסול את הצעת העותרת במכרז, נוכח ההסתייגות שצויינה במסגרת ההצעה בעניין היקף השירות המוצע על ידה, ולאור הימנעותה של העותרת מלהמציא במועד, בהתאם להזדמנות שניתנה לה על-ידי הוועדה, תצהיר המבטל את ההחרגה והמבהיר את פשר אִזכורה בהצעה במכרז. החלטות ועדת המכרזים ניתנו בסמכות כדין, באו בגדרו של מתחם הסבירות, ולא מצאתי עילה להתערב בהן.

על-יסוד האמור לעיל, אני דוחה את העתירה.בנסיבות העניין, תשלם העותרת למשיבים 1 ו-2 שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪, ולמשיב 4 שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.

המזכירות תמציא עותקים מפסק-הדין לב"כ הצדדים באמצעות פקסימיליה.

ניתן היום, כ"ט בכסלו תשע"א, 6 בדצמבר 2010, בהיעדר הצדדים.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון