מתנת מרמה בפשיטת רגל

מתנת מרמה בפשיטת רגל
1. המשיב (להלן - "הבנק") הגיש לבית משפט זה בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל כנגד המבקש (תיק פש"ר 267/03).

בבקשה שלפני (בש"א 8071/03) עותר המבקש לסלק את תיק פש"ר 267/03 על הסף.2. התובענה (בקשת הנושה למתן צו כינוס ולהכרזת המבקש פושט רגל)

א. הבנק טען כי מקום מושבו של המבקש הינו בחיפה, בתחום סמכותו של בית משפט זה.נ

ב. הבנק טען כי המבקש נותר חייב לו סך של 14,606,753.86 ₪ נכון ליום 26/03/03 (כולל ריבית עד ליום 30/12/02 בלבד), וזאת מתוקף ערבותו לחובותיה ולהתחייבויותיה של חברת מ.מ. הנדסה בע"מ (להלן - "החברה") (חובות בגין יתרות חובה בחשבונות, יתרת הלוואות ויתרת ערבויות בנקאיות). כמו כן, טען הבנק, המבקש נותר חייב לו סך של 215,770.58 ₪ נכון ליום 26/03/03 (כולל ריבית עד ליום 30/12/02 בלבד) וזאת בגין יתרות חובה בחשבון המתנהל על שמו בבנק.ב

ג. הבנק טען כי "לאחרונה" התברר לו כי המבקש העביר ביום 26/02/01 את זכויותיו במחצית דירת המגורים המצויה ברחוב הבעל שם טוב 9, הידועה כחלקה 432 בגוש 10809 (להלן - "הדירה") על שם גב' טאיבה סנופ, במכר ללא תמורה.ו

לטענת הבנק -

"המעשה האמור מהווה מעשה פשיטת רגל על פי סעיף 5(1)(א) ו/או סעיף 5(1)(ב) לפקודת פשיטת הרגל שכן החייב נתן נכס מנכסיו מתנת מרמה ו/או העביר נכס מנכסיו ללא תמורה העברת מרמה".נ

ד. הבנק הדגיש בטענותיו כי המעשה האמור הובא לידיעתו רק בחודש פברואר 2003 "בעקבות הזמנת דו"ח חקירה בנוגע לנכסי החייב וקבלת העתק מנסח רישום המקרקעין של הדירה הנ"ל".ב

ה. הבנק הוסיף וטען כי העברת הדירה, כאמור לעיל, גרמה להקטנת מסת נכסי המבקש, שהינו, לדברי הבנק, חדל פרעון, וזאת ללא קבלת תמורה נאותה.ו

ו. הבנק טען כי אמנם על פי סעיף 7(3) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן - "הפקודה") רשאי נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב, בין היתר, באם מעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך 3 חודשים טרם הגשתה. ברם, טען הבנק, בענייננו, מעשה פשיטת הרגל אמנם נעשה בחודש פברואר 2001 אולם לבנק נודע על כך רק במהלך חודש פברואר 2003.

הבנק טען כי לאור ההלכה שנפסקה על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כבוד השופטת מ. פורת) במסגרת המרצה 1116/96 בפש"ר 379/95 מרדכי גורה נגד בנק הפועלים בע"מ (טרם פורסם) הרי שיש למנות את שלושת החודשים הנ"ל מן היום שבו נודע לו על מעשה פשיטת הרגל וכי התקופה שבה לא ידע ולא יכול היה לדעת על העברת הנכס מרשותו של המבקש אינה נמנית בחישוב שלושת החודשים. מכאן שהבנק עמד בכל התנאים הנדרשים להגשת הבקשה לפשיטת רגל כנגד המבקש.נ
3. טענות המבקש

א. המבקש טען כי -

"(...) מקריאת בקשת הנושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל, עולה כי אין ולא יכולה להיות (!) לבנק עילת תביעה בקשר עם העניין נשוא התובענה".ב

ב. המבקש טען כי טענת הבנק על כך שביצע, לכאורה, מעשה פשיטת רגל, הסתמכה על הסעיפים 5(1)(א) ו/או 5(1)(ב) לפקודה.ו

לטענת המבקש, סעיף 7(3) לפקודה קובע "תנאי מפורש ובלתי משתמע לשתי פנים לפיו מעשה פשיטת הרגל הנטען חייב להתבצע שלושה חודשים לכל היותר טרם הגשת הבקשה למתן צו כינוס".נ

לטענת המבקש, על פי שיטתו של הבנק נעשה מעשה פשיטת הרגל בפברואר 2001, היינו, למעלה משנתיים מיום הגשת הבקשה לפשיטת רגל

ג. המבקש טען כי טענתו של הבנק כי לא ידע וכי לא יכול היה לדעת על דבר העברת הנכס מרשותו של המבקש, אינה נכונה. זאת, משום שהבנק עצמו טען שהוא הזמין דו"ח בדבר נכסי המבקש וקיבל נסח רישום של הנכס. ספרי רישום המקרקעין הינם "כספר הפתוח" בפני כל. על שום כך, טען המבקש, הרי שטענותיו של הבנק בעניין זה "משולות לטענות המצוצות מן האצבע". שכן, מה פשוט יותר היה מלבקש נסח רישום. ומדוע לא הוזמן אותו דו"ח חקירה שנתבקש על ידי הבנק במועד מוקדם יותר. ואם הוזמן דו"ח במועד מוקדם יותר, מדוע לא הוצא נסח רישום?

ד. המבקש הוסיף וטען כי מעשה פשיטת הרגל הנטען על ידי הבנק לא היה מעשה נסתר אלא "מעשה גלוי לעין כל". הואיל וכך "אזי אין לקבל את הטענה כי תקופת שלושת החודשים נפתחת אך ורק כאשר נודע המעשה לנושה. פרשנות שכזו היתה מרוקנת מתוכן את סעיף 7(3) לפקודה בכל הקשור לסעיף 5(1) ו-(2) לפקודה".ו

המבקש ביסס את טענותיו על החלטתה של כבוד השופטת ורדה אלשייך מבית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין פש"ר 1970/00 בנק איגוד נגד זהריר ייצור יהלומים ואח' [תק-מח 2002 (1), 821].נ

יתרה מכך, המבקש טען כי גם כבוד השופטת מ. פורת, בעניין גורה הנ"ל, סייגה את תקופת שלושת החודשים רק למעשה נסתר שלא ניתן לגילוי.

לטענת המבקש התנאי הנ"ל של היות המעשה מעשה נסתר לא התקיים בענייננו, שכן במקרה זה העובדות היו "גלויות לעין כל".ב

לפיכך, טען המבקש, אין כל יסוד לטענתו של הבנק כי לא יכול היה לדעת על מעשה פשיטת הרגל הנטען. אדרבא, הואיל והמרשם בפנקסי המקרקעין גלוי לעין כל, הרי שהטענה האמורה נטענה על ידי הבנק בחוסר תום לב "תוך זריית חול בעיני בית המשפט".ו

ה. המבקש הוסיף וטען שטענתו של הבנק "משולה למעשה לטענת תרמית אשר על הטוען לה לא רק להוכיחה אלא חובה עליו לפרטה כדבעי בכתב טענותיו/בבקשתו".נ

ואולם, טען המבקש, הבנק אינו עומד בדרישות תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן - "התקנות"), המחייבת פירוט בכל מקרה של טענת תרמית.ב

זאת ואף זאת, הבנק לא עמד אף בדרישת ההלכה הפסוקה שעל פיה העלאת טענות של מרמה, הטעיה, מצג שווא, זדון וכיוצא באלה, מחייבת את הטוען להן לפרט את כל הפרטים, התאריכים ויתר העובדות שעליהן הוא מבסס את האשמותיו.ו

הואיל וכך, טען המבקש, אין לשעות לטענות הבנק וגם מטעם זה מן הדין שטענת הבנק בדבר מעשה פשיטת רגל תדחה על הסף

ו. המבקש הוסיף וטען כי עיון בבקשת הבנק מעלה כי תאריך החוב שאליו מתייחס הבנק הינו 26/03/03 בעוד שהבקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו של המבקש פושט רגל הוגשה לבית המשפט ביום 13/04/03.ב

המבקש טען כי -

"על פי ההלכה הפסוקה, הרי שהוראות סעיף 7 לפקודה, מחייבות כי סכום החוב הנטען ביום הגשת הבקשה, חייב להיות גבוה מהשיעור המינמלי הקבוע ובאותו מועד חייב הוא להיות קצוב.ו

בהיות הנתונים עליהם נסמך הבנק בבקשתו קודמים בשלושה שבועות לערך למועד הגשת הבקשה, אזי יש לומר כי בקשת הבנק אינה נתמכת בתשתית עובדתית כנדרש על פי הפקודה".נ

המבקש הוסיף וטען כי לאור ההלכה שנפסקה בע"א 1569/93 יוסי מאיה נגד פנפורד (ישראל) בע"מ ואח', פד"י מח(5) עמ' 705 שלפיה, לטענת המבקש, "גם במועד פשיטת הרגל יש לעמוד בדרישות של חוב קצוב וסכום מינימלי, הרי שבהתייחס למועד העברת הזכויות שהינו, כאמור, פברואר 2001, אין הבנק מציג נתונים כלל לגבי החוב הנטען. דהיינו, אף לשיטתו של הבנק אין המבקש בחזקת חייב, במועד העברת הזכויות".ב

ז. עוד טען המבקש כי הבנק אינו מחזיק בפסק דין חלוט כנגדו.

המבקש טען כי עיון בבקשת הבנק מעלה כי הטענה בדבר חוב שלו טוען הבנק, אינה נתמכת לא בפסק דין ולא בשטר שחולל. "למעשה, כך ניתן להסיק מן הבקשה, לא רק שאין פס"ד חלוט אלא שלא קיים פסק דין ויתרה מכך, גם זאת ניתן להבין, לא הוגשה אף תביעה כנגד המבקש או כנגד החברה".

הואיל וכך, טען המבקש, אין הבנק עומד בדרישת הסעיפים 7(1) ו-7(2) לפקודה "המהווים תנאים מקדימים והכרחיים להגשת בקשת פשיטת רגל על ידי נושה".ו

ח. המבקש הוסיף וטען כי מאחורי מגבלת הזמן של שלושה חודשים הקבועה בסעיף 7(3) לפקודה "עומדת התפיסה כי חלוף הזמן, בלא שהנושה ממהר ומגיש בקשה למתן צו כינוס, מעיד כי לדעת הנושה עצמו, אין אותו מעשה או מחדל מבססים סכנה רצינית ליכולתו להפרע מהחייב".נ

ט. לטענת המבקש, מן הבקשה עולה רושם קשה וכבד בדבר התנהגותו "חסרת תום הלב של הבנק".

המבקש טען כי נראה שהבנק מנסה לעשות "קיצורי דרך", שלא כדין, שמטרתן היא, ככל הנראה, להפעיל עליו לחצים פסולים ולהניעו ממימוש זכויות שהדין מקנה לו כדוגמת זכות התביעה שלו ושל החברה כלפי הבנק.

לטענת המבקש, מן המפורסמות הוא שעצם פתיחתו של הליך של פשיטת רגל יש בו כדי לגרום נזק לשמו הטוב ולמשלח ידו של אדם "ולזכויותיו האחרות המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו".

על שום כך, טען המבקש, שומה על הבנק "מתוך מעמדו הציבורי" לנהוג זהירות כפולה ומכופלת בטרם הוא נוקט בצעד קיצוני של הליך פשיטת רגל.

י. על שום כל אלה ביקש המבקש לסלק על הסף את בקשת הבנק שבתיק פש"ר 267/03.ב4. דיון

א. לאחר שעיינתי בטענות ב"כ הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לקבל את הבקשה ולסלק את תיק פש"ר 267/03 על הסף כמבוקש.ו

סעיף 7 לפקודה קובע לאמור:

"לא יוכל נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) החוב שחב החייב לנושה המבקש (...) אינו פחות מ- 65,885 שקלים חדשים (...);

(2) החוב הוא סכום קצוב בכסף שיש לשלמו מייד או בזמן עתיד קבוע;

(3) מעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך שלושה חודשים לפני הגשתה;

(4) מקום מושבו של החייב הוא בישראל (...)".נ

הגעתי למסקנה כי בעניין שלפני לא התקיימו כל היסודות המפורטים בסעיף 7 לפקודה ועל שום כך מן הדין לסלק את תיק פש"ר 267/03 על הסף

ב. סעיף 5 לפקודה מונה את המעשים שכל אחד ואחד מהם מהווה "מעשה פשיטת רגל". בין היתר קובע סעיף 5(1)(א) כמעשה פשיטת רגל מקרה שבו החייב "נתן נכס מנכסיו מתנת מרמה או העבירו העברת מרמה". עילת בקשתו של הבנק מבוססת על מעשה פשיטת הרגל שבסעיף 5(1)(א) לפקודה.ו

ג. אכן, מקובל עלי שכתב תביעה מגלה עילה אם התובע, בהנחה שיוכיח את העובדות הכלולות בתביעתו, יהיה זכאי לקבל את הסעד המבוקש על ידו. העדר עילת תביעה הוא, על כן, פגם המתגלה על פני התביעה עצמה, ללא חקירה ודרישה בעובדות: ד"ר יואל זוסמן, "סדרי הדין האזרחי", מהדורה שביעית, עמ' 383-384.נ

כפועל יוצא מן האמור לעיל ברור הוא שבשלב זה של הדיון יש לצאת מן ההנחה שכל הנטען בבקשתו של הבנק יוכח על ידי הבנק במהלך הדיון לגוף הבקשה.ב

ד. ואולם, חוששני כי בקשתו של הבנק נעדרת יסוד חשוב שבלעדיו אין כעולה מהוראות הסעיפים 7(1) ו-7(2) לפקודה: הבנק לא טען ולא הוכיח כי בידו פסק דין המזכה אותו לקבל מן המבקש את הסכומים הנטענים על ידו כמפורט לעיל.

הבנק, באמצעות בא כוחו המלומד, עו"ד נועם בר-דוד, טען בהקשר זה כי "קיומו של פסק דין חלוט הינו תנאי מקדים לצורך בקשה להתראת פשיטת רגל (סעיף 3 לפקודה) אשר אי קיומה אינו מהווה אלא חלופה בלבד להגשת בקשת פשיטת רגל על ידי נושה (סעיף 5(6) לפקודה). המעשה הנטען נשוא הליך זה, מהווה "מעשה פשיטת רגל" לאור אחת החלופות האחרות הקבועות בסעיף 5(1)(א) ו/או (ב) לפקודה (...) ודי בהתקיימות אחת משתי חלופות אלה על מנת לקבל בקשת הבנק".

אין בידי לקבל את טענותיו אלה של ב"כ הבנק. אמת נכון הדבר שסעיף 5 לפקודה מונה בין יתר מעשי פשיטת הרגל, גם את המקרה המפורט בסעיף 5(6) לפקודה שבו מדובר במי שלא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל. ואולם, אין בכך כדי לשנות מן העובדה שסעיף 7 לפקודה קובע כי נושה יוכל להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב רק אם נתקיימו כל התנאים המפורטים בו.

אכן, הפקודה דיברה על "החוב שחב החייב לנושה המבקש" (סעיף 7(1) לפקודה) ולא הזכירה את קיומו של פסק דין. ברם, לאור חשיבותו הרבה של הליך פשיטת הרגל, השפעתו והשלכותיו מרחיקות הלכת על מעמדו ועל נכסיו של המבקש, נראה כי הדבר ברור מאליו: אין זה מתקבל על הדעת שדי יהיה בכך שאדם יטען כי המבקש חב לו סכום של כסף, כדי שניתן יהיה לפתוח נגד "החייב" בהליכי פשיטת רגל. לדידי ברור הדבר שכדי שנושה יהיה זכאי להגיש בקשת נושה להכריז על אדם פושט רגל עליו להיות מצוייד בפסק דין של בית משפט. קיומה של זכות בידי הבנק לתבוע מן המבקש את הסכומים הנטענים, כשלעצמה, אינה מספקת כדי להוות בסיס לנקיטת הליך פשיטת רגל לפי סעיף 7 לפקודה.

הדבר אף עולה בבירור מהוראות סעיף 3 לפקודה, שעל פיו נושה זכאי לבקש להמציא לחייב התראת פשיטת רגל, אם בידו פסק דין חלוט כנגד המבקש לתשלום סכום כסף. בפסק דין "סתם" לא סגי. נדרש פסק דין חלוט.

ה. לאור האמור לעיל, ברור שלא התקיימו בענייננו כל התנאים המפורטים בסעיף 7 לפקודה ועל כן דין בקשת הבנק למתן צו כינוס ולהכרזת המבקש פושט רגל, להדחות.

ו. לאור מסקנתי האמורה, איני רואה עוד צורך לדון ביתר הטענות שהועלו ע"י ב"כ הצדדים.

בנסיבות העניין איני נזקק, על כן, להכנס לעובי הקורה באשר למחלוקת בין הצדדים בדבר המועד שממנו יש למנות את תקופת שלושת החודשים הנקובה בסעיף 7(3) לפקודה. אשאיר את העניין בצריך עיון למקרה הבא שיפול לידי.

5. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:

א. אני מורה על מחיקת התובענה שבתיק פש"ר 267/03 - כמבוקש.וב. אני מחייב את המשיב דכאן (הנושה - המבקש בתיק פש"ר 267/03) לשלם למבקש דכאן (המשיב בתיק פש"ר 267/03) הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין בסך כולל של 7,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.נ

פיסקה 5 של פסק דין זה הושמעה בפומבי בנוכחות עו"ד אריה אברמוביץ ב"כ המבקש והמבקש עצמו ועו"ד נועם בר דוד ב"כ המשיב.ב

ניתן היום ד' בטבת, תשס"ד (29 בדצמבר 2003).

מותר לפרסום מיום ‏29/12/03.

עודד גרשון, שופט      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנות פשיטת הרגל

 2. הפטר מותנה

 3. השמטה מקרית

 4. הפטר מחובות

 5. ביטול העברת מרמה

 6. קיזוז בפשיטת רגל

 7. תניית שימור בעלות

 8. מתנת מרמה בפשיטת רגל

 9. פשיטת רגל של עורך דין

 10. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 11. שינוי צו הפטר סעיף 181

 12. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 13. בקשה שלישית לפשיטת רגל

 14. פשיטת רגל של חייב בחו"ל

 15. קיזוז משכורת של פושט רגל

 16. בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 17. חוק הגנת הדייר בפשיטת רגל

 18. התנגדות להתראה לפשיטת רגל

 19. הליך פשיטת רגל של בעל מסעדה

 20. ביטול הסכם מזונות בפשיטת רגל

 21. בקשה לקצוב מזונות בפשיטת רגל

 22. מכירת דירת מגורים של פושט רגל

 23. בקשה לפשיטת רגל בגלל חוב מזונות

 24. ביטול העברת נכסים לפני פשיטת רגל

 25. הוצאת שיקים ללא כיסוי בפשיטת רגל

 26. התנגדות חייב להמצאת התראת פשיטת רגל

 27. תוקף הסדר פשרה בפשיטת רגל כלפי ערבים

 28. בקשת פושט רגל לשחרור כספים לצורך דיור

 29. סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל - ביטול הענקה

 30. פשיטת רגל של הקבלן לאחר סיום פרויקט בניה

 31. איסור חייב בפשיטת רגל לנהל הליכים משפטיים

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון