אגודה שיתופית

בהתחשב עם ההוראות הכלולות כדלקמן, תוכל אגודה שמטרותיה הן טיפוח החסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים, כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם, או אגודה שנתכוננה כדי להקל על פעולותיהן של אגודות כאלה, אם טרם נרשמה עפ''י פקודת האגודות ההדדיות, 1920, להירשם עפ''י פקודה זו, בין בערבון מוגבל ובין שלא בערבון מוגבל:
בתנאי שאם לא יורה שר העבודה אחרת, בצו כללי או מיוחד, הרי ערבותה של אגודה שאחד מחבריה הוא אגודה רשומה תהא מוגבלת.

כשיש לאגודה הון מניות, אסור לשום חבר, פרט לאגודה רשומה או מוסד מאוגד שנתקבלו כחבר עפ''י סעיף 6(1), להחזיק יותר מחמישית הון המניות.

כשאין לאגודה הון מניות, אסור לשום חבר, פרט לאגודה רשומה או מוסד מאוגד שנתקבלו כחבר עפ''י סעיף 6(1), לרכוש או לתבוע מידת השתתפות בהון האגודה כדי יותר מחמישית ההון.

ואלה רשאים להיות חברי אגודה רשומה -
(א) יחידים אשר מלאו להם שמונה עשרה שנה; וכן
(ב) אגודות רשומות אחרות:
בתנאי שבנוגע לאגודות שתכליתן העיקרית אינה מתן הלוואות לחברים, יכול הרשם ליתן את הסכמתו לקבל כחברים מוסדות מאוגדים שאינם אגודות רשומות.


חבר באגודה רשומה, שהרשם סיווג אותה כמושב עובדים או ככפר שיתופי (להלן - ישוב שיתופי), יהיה בן-זוגו לחבר באותה אגודה אם נתקיימו כל אלה:
(1) בן הזוג הגיש לאגודה הודעה בטופס שנקבע בתקנות על רצונו להיות חבר באגודה;
(2) בן הזוג כשיר לפי תקנות האגודה להיות חבר בה;
(3) בני הזוג גרים דרך קבע בישוב השיתופי;
(4) בני הזוג מחזיקים כדין במשק חקלאי בתחום הישוב השיתופי כבעלים, חוכרים או חוכרי-משנה, או כבני רשות של האגודה או של מוסד מיישב כמשמעותו בחוק המועמדים להתיישבות חקלאית, התשי''ג-1953.


אסור לשום חבר של אגודה רשומה להשתמש בזכויות של חבר אלא אם כן שילם לאגודה דמי חבר או עד אשר רכש באגודה מידת השתתפות כפי שייקבע בתקנות האגודה.

משנתקבל חבר לאגודה, יהא חייב בהתחייבויות שהאגודה קיבלה על עצמה קודם להתקבלותו כחבר.

לכל חבר של אגודה תהיה למצער דעה אחת בעסקיה, אך לשום חבר לא תהא יותר מדעה אחת:
בתנאי -
(א) שאם היו הדעות שקולות תהיה ליו''ר דעה מכרעת;
(ב) שאם זו צרכניה שיתופית או אגודה לקניה או למכירה או לשירות חקלאיים מותר להקציב בהן קולות נוספים, כפי שתקנות האגודה תקבענה, על יסוד מידת השתתפותו של כל חבר בקניה ובמכירה במשך שנת הכספים האחרונה, אך לשום חבר לא יהא יותר מחלק העשרים מן הס''ה של מספר הקולות;
(ג) שאגודה שהשקיעה חלק מכספיה במניותיה של אגודה אחרת או המסונפת לאגודה אחרת, תוכל למנות אחד מחבריה להשתתף בהצבעה בעסקיה של אותה האגודה הרשומה האחרת, ותוכל לקבל את מספר הקולות אשר ייקבע בתקנותיה של האגודה האחרת, אך לשום חבר לא יהא יותר מחלק העשרים מן הס''ה של מספר הקולות;
(ד) שאגודה הפועלת בעיר או ביותר מכפר אחד תוכל לקבוע בתקנותיה הוראות בדבר אספות מקומיות או בדבר אסיפה של באי-כוח שנבחרו בכל מקום ומקום, ולבאי-כוח אלה יהא אותו מספר קולות אשר ייקבע בתקנות האגודה.
(ה) שחבר שאינו יושב בארץ רשאי למנות חבר אחר להיות מורשהו אך שום חבר לא ישמש מורשה ליותר משני חברים אחרים.
(2) אסור למנות מורשים אלא במקרים המפורטים בפסקאות (ג), (ד), ו-(ה) של סעיף-קטן (1).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון