אכיפת חוזה

להלן החלק הרלוונטי (סעיפים 3-5) לעניין אכיפת חוזה הלקוח מחוק חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל''א-1970 :

הגדרת ''אכיפה'' - בין בצו לסילוק חיוב כספי או בצו-עשה אחר ובין בצו לא-תעשה, לרבות צו לתיקון תוצאות ההפרה או לסילוקו;


פרק ב': התרופות
סימן א': אכיפת החוזה

3. הזכות לאכיפה
הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה:
(1) החוזה אינו בר-ביצוע;
(2) אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי;
(3) ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי-סבירה של פיקוח מטעם בית-משפט או לשכת הוצאה לפועל;
(4) אכיפת החוזה היא בלתי-צודקת בנסיבות הענין.
4. תנאים באכיפה
בית המשפט רשאי להתנות את אכיפת החוזה בקיום חיוביו של הנפגע או בהבטחת קיומם או בתנאים אחרים המתחייבים מן החוזה לפי נסיבות הענין.
5. אכיפה בעסקה טעונת רישום
ניתן צו-אכיפה על חיוב להקנות נכס או זכות בנכס וההקניה טעונה רישום בפנקס המתנהל על פי חיקוק, ייעשה הרישום בתוקף צו-האכיפה ולפי האמור בו כאילו נעשה לבקשת הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמירות דעת

 2. אכיפת חוזה

 3. חוזה פרוגרמה

 4. התכחשות לחוזה

 5. טעות סופר בחוזה

 6. חוזה לשרותי מוקד

 7. הטעיה בכריתת חוזה

 8. שינוי חוזה בהתנהגות

 9. שינוי חוזה בהתנהגות

 10. בקשה לקבל חוזה בכירים

 11. פיצוי מוסכם בחוזה מכר

 12. תנאי מתלה ותנאי מפסיק

 13. לחץ כלכלי - דיני חוזים

 14. פסילת רשם בית משפט מחוזי

 15. חוזה בלתי חוקי עם העירייה

 16. חוזה להפעלת בריכה עירונית

 17. זמן סביר לתנאי מתלה בחוזה

 18. תיקון סעיף 25 לחוק החוזים

 19. תוספת בכתב יד על גבי חוזה

 20. חוזה קבלנות - שינוי נסיבות

 21. טענת חוזה פיקטיבי למכירת דירה

 22. חוזה שלא משקף את הסכמות הצדדים

 23. פיצוי מוסכם למרות שלא נחתם חוזה

 24. סעיף 55(ג) לחוק החוזים - פטור לחייב

 25. תביעה כספית על פי חוזה לתשלום פיצוי מוסכם

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש - סעיף 13 לחוק החוזים

 27. תביעה בגין עבודות נוספות מעבר לעבודות שסוכמו במסגרת חוזה פאושאלי

 28. חוזה שירותי פרסום ממומן ופרסום אורגני באמצעות אופטימיזציה של תוצאות חיפוש

 29. כפייה הינה לחץ חיצוני השולל את היכולת להפעיל רצון חופשי, או שהוא גורע ממנה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון