אסיפה כללית

החלטות החברה בענינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית:
(1) שינויים בתקנון
(2) הפעלת סמכויות הדירקטוריון
(3) מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו
(4) מינוי דירקטורים חיצוניים
(5) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית
(6) הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו
(7) מיזוג

האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר
חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

הזמנה לאסיפה כללית בחברה פרטית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה, והכל אם לא נקבע אחרת בתקנון.


כינוס אסיפה מיוחדות
דירקטוריון חברה פרטית יכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו וכן לדרישת כל אחד מאלה:
(1) דירקטור אחד;
(2) בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
(ב) דירקטוריון חברה ציבורית יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה:
(1) שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים;
(2) בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

דחיית אסיפה כללית
אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה נדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החייאת חברה

 2. שימוש פסול בשם

 3. עוגמת נפש לחברה

 4. סמכות רשם החברות

 5. סעיף 6 לחוק החברות

 6. תיקון 3 לחוק החברות

 7. יתרונות חברה משפחתית

 8. פסיקת עוגמת נפש לתאגיד

 9. סעיף 305 לפקודת החברות

 10. סעיף 353א לחוק החברות

 11. סעיף 268 לפקודת החברות

 12. חובת אמונים חוק החברות

 13. מבקר פנים בחברה ציבורית

 14. תיקון סעיף 6 לחוק החברות

 15. עסקה של חברה עם בעל עניין

 16. החלטות החברה באסיפה כללית

 17. תביעה לעמלות מהכסות של חברה

 18. תביעה בגין רשלנות רשם החברות

 19. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

 20. חובת פרסום חלוקת דיבידנד בעיתון

 21. הכרזה על חברה כהתאחדות בלתי מותרת

 22. תביעה של חברה זרה נגד חברה ישראלית

 23. העדר רווחים המקיימים את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 בחוק החברות

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון