מינוי מנהל הארנונה

מועצה של רשות מקומית תמנה אחד מעובדיה להיות מנהל הארנונה.

(א) מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
(1) הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;
(2) נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו;
(3) הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;
(4) היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ''ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

אם לא השיב מנהל הארנונה תוך ששים יום - ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על שלושים יום.

מועצה של רשות מקומית תמנה ועדת ערר אחת או יותר, בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי המועצה, ואת היושב-ראש שלהן.

מי שרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוקי ההקפאה

 2. ארנונה על קניון

 3. ארנונה מאגר מים

 4. ארנונה על מכללה

 5. פיצול נכס ארנונה

 6. מינוי מנהל הארנונה

 7. ארנונה מחסן שיווק

 8. ארנונה באזור תעשייה

 9. תשובת מנהל הארנונה

 10. ארנונה אולפן הקלטות

 11. ארנונה על נכס בבניה

 12. ארנונה על חניון מקורה

 13. ארנונה מוסדות לקשישים

 14. ארנונה על בניין שנהרס

 15. ארנונה על מעון חינוך

 16. ארנונה על מקורות מים

 17. ארנונה על מרפאה בבית

 18. ערעור על סיווג ארנונה

 19. הליך תלוי ועומד ארנונה

 20. תעריף ארנונה בית מלון

 21. ארנונה על חניון קניון

 22. הסתמכות על חיוב מוטעה

 23. פטור מארנונה לעדה דתית

 24. פטור מארנונה לנכס הרוס

 25. ארנונה על חניון בתשלום

 26. פטור ל-6 חודשים מארנונה

 27. סיווג ארנונה בית אבות

 28. העלאת ארנונה ללא אישור

 29. איך מערערים על ארנונה ?

 30. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 31. ארנונה על חניון תת קרקעי

 32. ארנונה על משרד עורכי דין

 33. ארנונה על בתי מלון באילת

 34. עתירה לביטול חיוב ארנונה

 35. ארנונה על קומת קרקע בנייה

 36. שינוי סיווג ארנונה של חנות

 37. סיווג ארנונה מסעדה לעובדים

 38. שינוי ארנונה עקב טעות מדידה

 39. ארנונה על מכון טיפול בשפכים

 40. סיווג נכס כמחסן הפחתת ארנונה

 41. סמכות בית משפט תביעות ארנונה

 42. פסק דין הצהרתי - תשלום ארנונה

 43. סמכות ועד מקומי גביית ארנונה

 44. ארנונה על משרדי הנהלה של בנק

 45. טעות בחישוב שטח לצרכי ארנונה

 46. בקשות למתן פטור מתשלום ארנונה

 47. קביעת ''מחזיק'' לצורכי ארנונה

 48. אי תשלום ארנונה למועצה אזורית

 49. החזר ארנונה על מספרות בתל אביב

 50. ערר על ארנונה על משרד בתל אביב

 51. הפחתת ארנונה ללא אישור שר האוצר

 52. חובת מנהל הארנונה להשיב על השגה

 53. החזר ארנונה עקב תיקון גודל השטח

 54. גביית ארנונה למרות פטור מארנונה

 55. ביטול שינוי סיווג ארנונה של נכס

 56. חיוב הבעלים בארנונה על נכס מושכר

 57. ארנונה על החלק היחסי בשטח המשותף

 58. חיוב בעלים של נכס בשכירות בארנונה

 59. ארנונה על נכסים מחוץ לתחום השיפוט

 60. גביית ארנונה ממי שאינו מחזיק בנכס

 61. תביעה ייצוגית נגד שינוי צו ארנונה

 62. חיוב ארנונה רטרואקטיבי של מיליונים

 63. עתירה כנגד חיוב ארנונה רטרואקטיבי

 64. תיקון שומת ארנונה בניגוד להסכם פשרה

 65. בקשה לשינוי סיווג נכס לצורכי ארנונה

 66. תביעה ייצוגית על חישוב הנחה בארנונה

 67. חובת פירוט מידות הנכס לצורכי ארנונה

 68. שינוי תעריף ארנונה ע''י רשות מקומית

 69. תיקון טעות חיוב ארנונה של גן אירועים

 70. ערעור מנהל הארנונה על החלטת ועדת הערר

 71. ערעור על סיווג נכס משרדים שירותים ומסחר

 72. הארכת מועד להודעה על חדילת גביית ארנונה

 73. פס"ד בעניין ארנונה לתחנות לבריאות המשפחה

 74. ערעור על סיווג נכס ע''י ועדת ערר לארנונה

 75. הנחה בארנונה בכתב בפגישה בלשכת ראש העיר

 76. השגה על חיוב ארנונה - אי מתן תשובה במועד

 77. פטור מארנונה למוסד חינוכי ללא כוונת רווח

 78. מחלוקת לגבי זהות המחזיק בנכס לצורכי ארנונה

 79. חיוב ארנונה שגוי בהתאם לסיווג כ"נכס מסחרי"

 80. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה חיפה

 81. עתירה להורות לעירייה לתקן רישום חיובי ארנונה

 82. סיווג "עסקים אחרים" או "תעשיה" - לצרכי ארנונה

 83. שינוי סיווג תעשיה ומלאכה למשרדים שירותים ומסחר

 84. אין להתיר חיובי ארנונה רטרואקטיביים אלא במקרים חריגים

 85. תביעה ייצוגית: עקב כך שכל חלק מ"ר חויב כמ"ר שלם (ארנונה)

 86. סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)

 87. תביעה ייצוגית: תשלום ארנונה לפי תעריפים שלא עודכנו בהתאם למדדים שליליים

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון