מה זה בעלי מניות ?
בעלי מניות

בעל מניה בחברה פרטית הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות, או מי שאוחז בשטר מניה.

בעל מניה בחברה ציבורית הוא כל אחד מאלה:
(1) מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים;
(2) מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות;
(3) מי שאוחז בשטר מניה.

בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.

חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה תעודה המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות.

זכויותיו וחובותיו של בעל מניה הן כקבוע בחוק זה, בתקנון החברה ולפי כל דין.

לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן:
(1) פרוטוקולים של האסיפות הכלליות
(2) מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים
(3) מסמך שברשות החברה
(4) תקנון ודוחות כספיים
(5) כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק זה ולפי כל דין לרשם החברות או לרשות לניירות ערך, העומד לעיון הציבור ברשם החברות או ברשות ניירות ערך, לפי הענין.

כל בעל מניה זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, העתק מהתקנון וכן, בחברה פרטית, לקבל העתק מהדוחות הכספיים

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בכפוף להוראות התקנון באשר לזכויות ההצבעה הצמודות לכל מניה.

כל בעל מניה זכאי לקבל דיבידנד, בהתאם לזכויות הצמודות לכל מניה, אם הוחלט על חלוקת דיבידנד.חובות בעלי מניות
בעל מניה ינהג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת, ויימנע מניצול לרעה של כוחו בחברה, בין היתר, בהצבעתו באסיפה הכללית ובאסיפות סוג, בענינים הבאים:
(1) שינוי התקנון;
(2) הגדלת הון המניות הרשום;
(3) מיזוג;
(4) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275.

בעל מניה יימנע מלקפח בעלי מניות אחרים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קיפוח בעל מניות

 2. רכישת מניות בכפיה

 3. הקצאת מניות בחברה

 4. מה זה מידע פנים ?

 5. תוקף מסמך התחייבות

 6. מה זה בעלי מניות ?

 7. פטירת בעל מניות בחברה

 8. פרשנות הסכם בעלי מניות

 9. הסכם אופציה לרכוש מניות

 10. זכויות נלוות למניות הנהלה

 11. תביעה בגין אי הקצאת מניות

 12. ביטול אגרות חוב להמרה

 13. חיוב בעל מניות בחובות חברה

 14. הסכם העברת מניות - פסק דין

 15. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

 16. סעיף אי תחרות בהסכם מכר מניות

 17. רשלנות עקב אי רישום בעלי מניות

 18. זכות העובד לממש אופציות למניות

 19. תביעה בין אחים בעלי מניות בחברה

 20. בקשה לאישור רכישה עצמית של מניות

 21. הפחתת שכר בתמורה לאופציות ומניות

 22. תנאי סף במכרז של בעל מניות בחברה

 23. התיישנות תביעה לביטול הקצאת מניות

 24. ערבות אישית של בעל מניות לחוב חברה

 25. תביעות הדדיות בין בעלי מניות בחברה

 26. בקשת רשות ערעור על העברת מניות בעלים

 27. בעלות על מניות הרשומות אצל רשם החברות

 28. פניה לבית המשפט למניעת קיפוח בעל מניות

 29. ביטול הסכם למכירת מניות באיגוד מקרקעין

 30. תביעה כספית אשר עניינה תמורה בעסקת מניות

 31. צירוף בעל מניות שאינו חתום על הסכם הבוררות

 32. רשות ערעור על פסק בוררות העברת מניות בעלים

 33. מכר המניות בגדרם של שני ההסכמים ייצג מכר זכויות במקרקעין

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון