בקשה בכתב

תקנות סדר הדין האזרחי בנושא בקשה בכתב:

240. בקשה תהא בכתב
כל בקשה תוגש בכתב אם אין הוראה מפורשת אחרת בתקנות אלה או בכל דין אחר.

241. הגשת בקשה בכתב והדיון בה (תיקון: תשנ''ב, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשס''ג)
(א) בבקשה בכתב יפרט בעל הדין את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.
(ב) הוגשה בקשה בכתב, יומצא עותק מהבקשה לבעלי הדין הנוגעים בדבר יחד עם הודעה ערוכה לפי טופס 25.
(ג) המשיב רשאי להשיב לבקשה תוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.
(ג1) המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה ימים או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם ויחולו על התשובה, בשינויים המחויבים, הוראות תקנת משנה (ג);
(ד) בית המשפט או הרשם רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובות לפי תקנות משנה (ג) ו-(ג1) בלבד או, אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.
(ה) נדחתה בקשה בכתב ובעל דין הגיש מחדש אותה בקשה או בקשה דומה, יציין בבקשה את פרטי הבקשה הקודמת.

242. דחיית בקשה כשלא ניתנה הודעה מספקת
ראה בית המשפט או הרשם, בשעה שהוא דן בבקשה בכתב, כי לא ניתנה הודעה מספקת או לא ניתנה הודעה לאדם שצריך היה לקבלה, רשאי הוא לדחות את הבקשה או לדחות את הדיון בה על מנת שתינתן הודעה כאמור לפי הוראות שייראו לו.

243. דחיית הדיון
בית המשפט או הרשם רשאי לדחות מזמן לזמן את הדיון בבקשה בכתב מטעמים מיוחדים שיירשמו ולפי תנאים שייראו לו.

244. צו על פי צד אחד
(א) נוכח בית המשפט או הרשם, שהשהייה הכרוכה בדיון בדרך הרגילה עלולה לגרום נזק שאין לו תקנה או נזק חמור, רשאי הוא, בלי שניתנה הודעה למשיב, ליתן צו על פי צד אחד, עם הוראות בענין הוצאות ובענינים אחרים לרבות ערובה לשיפוי המשיב, ככל שייראה לו.
(ב) בעל דין שנפגע על ידי הצו רשאי לבקש ביטולו תוך שלושים ימים מיום שהומצאו לו עותק הבקשה והצו.

245. סדר הדין
בדיון בבקשה בכתב תהא למבקש הזכות להתחיל, ובכפוף לכך יהא סדר הדין כסדרי הדין הנוהגים בדיון בתובענה, ובשינויים המחוייבים לפי הענין; אולם אין לשמוע עדים שתצהיריהם לא צורפו לפי תקנה 241 אלא אם כן בית המשפט או הרשם הורה על כך מטעמים מיוחדים שיירשמו.

246. הסתמכות על ראיות שבהליך ביניים
(א) ראיה שהובאה בהליך ביניים רשאי בעל דין להסתמך עליה במהלך הבאת ראיותיו בכל הליך אחר שבתובענה.
(ב) בעל הדין שכנגד רשאי להתנגד להבאת הראיה מטעם שבדין, ואם הובאה הראיה בדרך של עדות, בעל-פה או בתצהיר, רשאי הוא לדרוש חקירת העד, והכל בין אם עשה כן בשעת הבאת הראיה בהליך הביניים ובין אם לאו.
(ג) בית המשפט רשאי שלא להרשות חקירה נוספת של עד בנושא שכבר נחקר עליו, אם ראה בכך משום הארכת הדיון שלא לצורך.



דוגמא להודעה על בקשה בכתב

בבית (ה)משפט



ב-






אל:

הואיל ו

בבקשה בכתב המצורפת בזה, הינך מוזמן להשיב לבקשה תוך

עשרים ימים מיום שהומצאה לך הודעה זו.
אם לא תעשה כן, תהא למבקש הזכות לבקש מבית המשפט לקבל החלטה שלא בפניך.



תאריך




* אם החליט בית המשפט לשנות את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמחוק את המיותר.









לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה בכתב

 2. בקשה להגיש תמליל

 3. בקשה להחלפת נתבע

 4. בקשה להפסקת תובענה

 5. בקשה להחייאת הליכים

 6. בקשה לפרסם קלטת בחדשות

 7. בקשה להגדלת תשלום תכוף

 8. בקשה שניה לתשלום תכוף

 9. בקשה לקיצור תקופת צינון

 10. בקשת להירשם כחוכר לדורות

 11. בקשה לשחרור כספים שחולטו

 12. נדחתה בקשה להכרה בתואר זר

 13. בקשה למחיקת טענות חלופיות

 14. בקשה להשלמת הליכים מקדמיים

 15. בקשה להגדלת מספר הפרות ברפת

 16. הפסקת עבודה עקב מצב כלכלי קשה

 17. בקשה לדחיית את הוכחות ללא מועד

 18. דוגמא לבקשה לתשלום תכוף שהתקבלה

 19. דחיית בקשה לביטולכתב אישום מן הצדק

 20. בקשה לצירוף נתבע נוסף ללא הסכמת התובע

 21. בקשה לקבל דוח בדיקת רווחיות מכוח חוק חופש המידע

 22. נטען כי הבקשות להקלה פוגעת בשטח שהוגדר לחניון ציבורי

 23. בקשה לאשר תוספת שטח למגורים בחלל קומת העמודים הקיימת

 24. בקשה לתוספת קומה וגזוזטרה בקומה א' בחריגה מקו בנין קדמי

 25. בקשה לצירוף מסמכים בהתאם לתקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי

 26. בקשה לתוספת אולם ציבורי בשטח של כ-212 מ"ר במתחם למבני ציבור בו ממוקם בי"ס

 27. שינויים ספונדילוטיים קשים עם היצרות פורמינלית ובין חולייתית בין רמות 5L-4L-3L

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון