בתים משותפים

הגדרת ''בית משותף'' - בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים;

לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי-מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף.

עסקה בדירה תחול גם על החלק ברכוש המשותף הצמוד אליה, ואין תוקף לעיסקה ברכוש המשותף בנפרד מן הדירה; אין בהוראה זו כדי למנוע פעולה הבאה להקטין או להגדיל את שטח הקרקע שברכוש המשותף.

בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי-מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד.

פנקס בתים משותפים
בכל לשכה יתנהל פנקס בתים משותפים

בית הראוי להירשם בפנקס
(א) בית שיש בו שתי דירות או יותר ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה נפרדת, ניתן לרישום בפנקס.
(ב) שני בתים או יותר שבכל אחד מהן יש דירה אחת או יותר והבתים הוקמו על חלקה או חלקות שאינן ניתנות לחלוקה באופן שכל בית יעמוד על חלקה נפרדת, ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף.
(ג) שני בתים או יותר שיש להם מיתקנים משותפים, ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף.

בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף.

בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.

לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון.

החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה בעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה.

בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי רישום בית משותף

 2. רישום חלקה כבית משותף

 3. רישום פארק כבית משותף

 4. יחידת משנה בבית משותף

 5. פינוי מחסן בבית משותף

 6. ביטול רישום בית משותף

 7. בניית סוכה בבית משותף

 8. תיקון צו בתים משותפים

 9. הנמכת תקרת חניון

 10. מגורים במחסן בבית משותף

 11. בעלות על מחסן בבית משותף

 12. לשלשת ציפורים בבית משותף

 13. מהי הגדרת ''בית משותף'' ?

 14. בקשה להקמת מזגן בבית משותף

 15. דיני תכנון ובניה בבית משותף

 16. פניה לבית המשפט לרישום בית משותף

 17. התנגדות לבניה של שכן בבית משותף

 18. צריכה משותפת של מים - יתרות זכות

 19. החזר הוצאות תיקונים בגג בית משותף

 20. התנגדות לתיקון צו רישום בית משותף

 21. רישום בית משותף על ידי החברה המשכנת

 22. למי שייכות הזכויות על גג בית משותף

 23. פתיחת חלון בקיר חיצוני בבניין משותף

 24. סמכות נציגות הבית המשותף להגיש תביעה

 25. ערעור על אישור ביצוע הרחבות בבית משותף

 26. האם מותר לשים שלט פרסום על קיר בית משותף ?

 27. תביעה למפקח על הבתים המשותפים לאיסור בנייה

 28. אחריות נציגות הבית המשותף לתאונה בשטח הבניין

 29. התנגדות לבניה בבניין משותף כי הבניה תחסום פתחים בדירות

 30. ערר על החלטת הועדה להתיר בנייתם של חדרים על הגג בבית משותף

 31. בקשה להיתר למצב סופי לשינויים פנימיים וחיצוניים לדירה קיימת בקומת קרקע בבניין משותף

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון