סדרי הדין בתביעות גירושין

תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל קובעות כדלקמן:

1.     משפט בין בני - זוג
(1) תביעה בין בני-זוג בענייני אישות תוגש לבית-הדין הרבני של מקום-המגורים האחרון של בני-הזוג.
(2) הוגשה תביעה לבית-דין שלא כאמור בסעיף קטן (1) וניתנו נימוקים לצורך בהגשתה באותו בין-דין, רשאי בית-הדין, לפי שיקול-דעתו, לדון בתביעה.
(3) הוגשה תביעה בענייני אישות והתנהל דיון בבית-דין במקום פלוני, אם הדיון הסתיים בגירושין - תהא בידי אותו בית-דין הסמכות לדון בעניינים הקשורים באותה תביעה, גם לאחר הגירושין. הסתיים הדיון בהחלטה סופית אחרת בתיק העיקרי - תהא בידי אותו בית-דין הסמכות לדון בשינוי אותה החלטה אם אחד הצדדים ממשיך לגור באיזור שיפוטו של אותו בית-דין.

2.     גירושין בהסכמה
בבקשה לגירושין, אף בהסכמת בני-הזוג, יתקיים דיון כמו במשפט רגיל ויינתן פסק-דין לגירושין. אך במקרה של שכיב-מרע רשאי בית-הדין לסדר את הגט בלי דיון מוקדם.

3.     דיון בעניין גירושין
בדיון, כאמור בסעיף הקודם, יברר בית-הדין את נסיבות המקרה וידרוש הוכחות כפי שימצא לנכון.

4.     מועד לסידור הגט
לא יסודר גט לפני מתן פסק-הדין לגירושין, גם בהסכמת בני-הזוג.

5.     בקשה לגירושין כשהבעל בחוץ-לארץ
(1) הוגשה בקשה משותפת או תביעה לגירושין על-ידי האשה כשבעלה נמצא בחוץ-לארץ, יברר בית-הדין את מעמדם האישי ואת העניינים הכרוכים בגירושין ויעביר את העתק הבקשה לבית-דין או לרב מוסמך במקום הימצאו של הבעל, כדי להזמין את הבעל, למסור לו את העתק הבקשה או התביעה ולשמוע את תשובתו על הבקשה או התביעה. עם זה יעביר בית-הדין לאותו בית-דין או לרב מוסמך את הפרטים הדרושים לסידור גט בין בני-הזוג.
(2) משלוח כתבי בית-דין והזמנות שנעשה באמצעות דואר רשום, ייחשב למסירה כדין.

6.     בקשה לגירושין כשהאשה בחוץ-לארץ
(1) הוגשה בקשה משותפת או תביעה לגירושין על-ידי הבעל כשאשתו נמצאת בחוץ-לארץ, יברר בית-הדין את מעמדם האישי ואת העניינים הכרוכים בגירושין ויעביר את העתק הבקשה לבית-דין או לרב מוסמך במקום הימצאה של האשה כדי להזמין את האשה, למסור לה את העתק הבקשה ולשמוע את תשובתה על הבקשה או התביעה. יחד עם זה ידרוש בית-הדין מאותו בית-דין או רב מוסמך את הפרטים הדרושים לסידור הגט.
(2) משלוח כתבי בית-דין והזמנות שנעשה באמצעות דואר רשום, ייחשב למסירה כדין.

7.     מקום סידור הגט
כל סידור גט ייעשה בבית-הדין. רק במקרים יוצאים מן-הכלל רשאי בית-הדין להחליט על מקום אחר לסידור הגט.

8.     בקשה לאישור גירושין
(1) בבקשה לאישור גירושין שנערכו שלא במסגרת בתי-הדין הרבניים בישראל או בבקשה לאישור גירושין שנערכו בחוץ-לארץ, יפרט המבקש את שמות הרב או הרבנים מסדרי הגט, שמו, שם הוריו, שם הוריו של בן-הזוג לשעבר, מקום-המגורים המשותף האחרון, מקום הנישואין והגירושין ותאריכיהם ושמות בני-זוג קודמים. על המבקש לצרף את כל המסמכים שברשותו הנוגעים לבקשה.
(2) הבקשה תועבר לדיון בבית-הדין הרבני הגדול. נשיא בית-הדין הרבני הגדול רשאי להעביר את הדיון בבקשה לבית-דין רבני אזורי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם גירושין כראיה

 2. מוניטין אישי בגירושין

 3. הסכם גירושין למראית עין

 4. קצבת שארים הסכם גירושין

 5. סדרי הדין בתביעות גירושין

 6. חישוב אקטוארי זכויות גרושה

 7. ביטול חלקי של הסכם הגירושין

 8. הבטחת הכנסה - הכנסות מגירושין

 9. עיקול רכוש שהועבר בהסכם גירושין

 10. זכות קדימה במקרקעין בהליך גירושין

 11. ביטול צו עיקול בניגוד להסכם גירושין

 12. רשות ערעור לעליון ביטול הסכם גירושין

 13. האם הסכם גירושין מחייב צדדים שלישיים ?

 14. זכאות לתשלום נכסי קריירה של בן הזוג לאחר גירושין

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון