דיבידנד

זכות לדיבידנד או למניות הטבה:
לבעל מניה הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה, אם החליטה על כך החברה.

אם היו בהון החברה מניות שלהן ערכים נקובים שונים, יחולקו דיבידנד או מניות הטבה באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה, ואולם חברה רשאית לקבוע בתקנונה כי ההחלטה תתקבל באחת מהדרכים הבאות:
(1) באסיפה הכללית, לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון; האסיפה
רשאית לקבל את ההמלצה או להקטין את הסכום אך לא להגדילו;
(2) בדירקטוריון החברה, לאחר שהאסיפה קבעה את סכום החלוקה המרבי;
(3) בדרך אחרת שנקבעה בתקנון, ובלבד שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע החלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קיפוח בעל מניות

 2. רכישת מניות בכפיה

 3. הקצאת מניות בחברה

 4. מה זה מידע פנים ?

 5. תוקף מסמך התחייבות

 6. מה זה בעלי מניות ?

 7. פטירת בעל מניות בחברה

 8. פרשנות הסכם בעלי מניות

 9. הסכם אופציה לרכוש מניות

 10. זכויות נלוות למניות הנהלה

 11. תביעה בגין אי הקצאת מניות

 12. ביטול אגרות חוב להמרה

 13. חיוב בעל מניות בחובות חברה

 14. הסכם העברת מניות - פסק דין

 15. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

 16. סעיף אי תחרות בהסכם מכר מניות

 17. רשלנות עקב אי רישום בעלי מניות

 18. זכות העובד לממש אופציות למניות

 19. תביעה בין אחים בעלי מניות בחברה

 20. בקשה לאישור רכישה עצמית של מניות

 21. הפחתת שכר בתמורה לאופציות ומניות

 22. תנאי סף במכרז של בעל מניות בחברה

 23. התיישנות תביעה לביטול הקצאת מניות

 24. ערבות אישית של בעל מניות לחוב חברה

 25. תביעות הדדיות בין בעלי מניות בחברה

 26. בקשת רשות ערעור על העברת מניות בעלים

 27. בעלות על מניות הרשומות אצל רשם החברות

 28. פניה לבית המשפט למניעת קיפוח בעל מניות

 29. ביטול הסכם למכירת מניות באיגוד מקרקעין

 30. תביעה כספית אשר עניינה תמורה בעסקת מניות

 31. צירוף בעל מניות שאינו חתום על הסכם הבוררות

 32. רשות ערעור על פסק בוררות העברת מניות בעלים

 33. מכר המניות בגדרם של שני ההסכמים ייצג מכר זכויות במקרקעין

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון