דירקטוריון

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -
(1) יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן;
(2) יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
(3) יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;
(4) רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב;
(5) אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם
(6) ידווח לאסיפה השנתית על מצב עניני החברה ועל התוצאות העיסקיות
(7) ימנה ויפטר את המנהל הכללי
(8) יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון
(9) רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה
(10) רשאי להחליט על חלוקה
(11) יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת
(12) בחברה ציבורית - יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.

בחברה פרטית יכול שיהיה דירקטוריון המונה אדם אחד.

על דירקטוריון המונה אדם אחד יחולו הוראות סימן זה; על החלטות דירקטוריון כאמור יחולו הוראות סימן ו', בשינויים המחויבים; יתר הוראות פרק זה לא יחולו על דירקטוריון המונה אדם אחד.


דירקטוריון חברה ציבורית יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אופן מינוי אחר בתקנון.

בחברה פרטית אין חובה למנות יושב ראש דירקטוריון; לא מונה יושב ראש דירקטוריון בחברה פרטית, יהיה כל אחד מהדירקטורים, זכאי לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החייאת חברה

 2. שימוש פסול בשם

 3. עוגמת נפש לחברה

 4. סמכות רשם החברות

 5. סעיף 6 לחוק החברות

 6. תיקון 3 לחוק החברות

 7. יתרונות חברה משפחתית

 8. פסיקת עוגמת נפש לתאגיד

 9. סעיף 305 לפקודת החברות

 10. סעיף 353א לחוק החברות

 11. סעיף 268 לפקודת החברות

 12. חובת אמונים חוק החברות

 13. מבקר פנים בחברה ציבורית

 14. תיקון סעיף 6 לחוק החברות

 15. עסקה של חברה עם בעל עניין

 16. החלטות החברה באסיפה כללית

 17. תביעה לעמלות מהכסות של חברה

 18. תביעה בגין רשלנות רשם החברות

 19. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

 20. חובת פרסום חלוקת דיבידנד בעיתון

 21. הכרזה על חברה כהתאחדות בלתי מותרת

 22. תביעה של חברה זרה נגד חברה ישראלית

 23. העדר רווחים המקיימים את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 בחוק החברות

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון