דלתיים סגורות

בית משפט רשאי לדון בענין מסויים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, אם ראה צורך בכך באחת מאלה:

 1.      לשם שמירה על בטחון המדינה;
 2.      לשם מניעת פגיעה ביחסי החוץ של המדינה;
 3.      לשם הגנה על המוסר;
 4.      לשם הגנה על עניינו של קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל''ז1977 וכן אדם עם מוגבלות שכלית או אדם עם מוגבלות נפשית, כהגדרתם בחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס''ו-2005 (בחוק זה - חוק הליכי חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות);
 5.      7 לשם הגנה על ענינו של מתלונן או נאשם בעבירת מין או בעבירה על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ''ח-1998;
 6.      הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חפשית או מלהעיד בכלל.
 7.      לשם הגנה על סוד מסחרי;
 8.      לשם הגנה על ענינו של מתלונן או ניזוק בעבירה לפי סעיף 377א לחוק העונשין, התשל''ז-1977;
 9.      לשם הגנה על עד מוגן או על מידע חסוי בעניין עד מוגן, תכנית הגנה, הרשות להגנה על עדים, או עד מאוים, כמשמעותם בחוק להגנה על עדים, התשס''ט-2008;בבקשות לצווי ביניים, לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות, רשאי בית משפט לדון בדלתיים סגורות.

החליט בית משפט על עריכת דיון בדלתיים סגורות, רשאי הוא להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בעת הדיון כולו או מקצתו.

לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית המשפט.

עניני משפחה, כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ''ה-1995, למעט תובענות לפי חוק הירושה, התשכ''ה-1965, שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה ותובענות לפי חוק השמות, התשט''ו-1956, ולפי חוק קביעת גיל, התשכ''ד-1963 - יידונו בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט לדון בענין, כולו או מקצתו, בפומבי.

בית המשפט העליון הדן בערעור על החלטה או פסק דין של בית משפט לנוער כהגדרתו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל''א-1971, וכן בית משפט הדן במעצרו של קטין, ידונו בדלתיים סגורות; ואולם רשאים בתי המשפט כאמור להרשות לאדם או לסוגי בני אדם, לרבות לנפגע העבירה הנדונה, להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו; לעניין זה, ''נפגע עבירה'' - כהגדרתו בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס''א-2001.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוספת תובע

 2. מועד הדיון

 3. דיון הוכחות

 4. רציפות הדיון

 5. צירוף צד מעוניין

 6. דיון מקדמי בערעור

 7. צירוף משיב פורמאלי

 8. דחיית דיון ללא מועד

 9. דיון בדלתיים סגורות

 10. בקשה לפיצול דיון בערעור

 11. עיכוב דיון עד להחלטה בערר

 12. צירוף צד שעלול להיפגע להליך

 13. עשיית משפט צדק ויעילות הדיון

 14. בקשה להעברת מקום דיון בשלב מתקדם

 15. דיון בטענה כי המקרקעין לא גובלים

 16. הקדמת הדיון בשל גיל מבוגר של התובע

 17. פרסום מידע מתוך דיון בדלתיים סגורות

 18. אי הופעה לדיון בבית משפט עקב טעות משרדית

 19. סעיף 79 לחוק בתי המשפט - העברת מקום הדיון

 20. בקשה לקיום דיון דחוף בנושא צו הפסקה שיפוטי

 21. פרסום פסק דין בדלתיים סגורות ללא שמות או פרטים מזהים

 22. המתורגמנית מסרה לבית הדין כי אינה יודעת את השפה העברית

 23. אי מתן שהות להתכונן לדיון והקצאת זמן מספיק להשמיע טענות בבית המשפט

 24. שאלת פרסום של הליך שהתנהל בדלתיים סגורות הוסדרה בסעיף 70 (א) לחוק בתי המשפט

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון