היטל השבחה

הגדרת ''השבחה'' - עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג;

אם חלה השבחה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך אחרת, ישלם בעלם היטל השבחה; אם היו המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל; היטל בעקבות אישור תכנית יחול על מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או הגובלים עמו בלבד;

אם שילם חוכר לדורות את ההיטל, יהיה זכאי כלפי בעל המקרקעין לשיפוי בסכום ההפרש בין מה ששילם לבין הסכום שהיה עליו לשלם אילו היה ההיטל חל על השבחת החכירה לדורות בלבד; בקביעת סכום השיפוי תבוא בחשבון הזכות של החוכר לדורות להארכת החכירה, ואולם אם החכירה לא הוארכה מסיבה כלשהי, זכאי החוכר לדורות כלפי בעל המקרקעין לקבל את הסכום שנוכה לו מהשיפוי עקב הזכות להארכת החכירה, כשהוא צמוד למדד יוקר המחיה ממועד תשלומו ועד למועד השיפוי בפועל.

אם היה המחכיר זכאי, לפי הסכם, לתבוע מן החוכר תשלום עבור ניצול ההשבחה, יהיה החוכר זכאי לנכות את סכום ההיטל מכל תשלום שעליו לשלם למחכיר כאמור.

שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה.

ההיטל ישולם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות במקרקעין שלגביהם חל ההיטל, ורשאי החייב לשלם מקדמות על חשבונו עוד לפני קביעת שומת ההשבחה.

אם מימש החייב בהיטל חלק מן הזכויות במקרקעין ישלם היטל בשיעור יחסי לפי מידת המימוש החייבת בהיטל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה היטל השבחה ?

 2. תקיפת היטל השבחה

 3. מועד חיוב היטל השבחה

 4. תיקון שומה היטל השבחה

 5. היטל השבחה בשכונת שיקום

 6. היטל השבחה - שכונת שיקום

 7. התיישנות חיוב היטל השבחה

 8. תשלומי איזון - היטל השבחה

 9. פטור מהיטל השבחה שכונת שיקום

 10. סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית

 11. תביעה להשבת תשלומי היטל השבחה

 12. הכרזה כאזור שיקום - היטל השבחה

 13. תשלום היטל השבחה מקופת הכינוס

 14. פטור מהיטל השבחה באזורי מצוקה

 15. התחייבות בחוזה לשלם היטל השבחה

 16. פטור מהיטל השבחה למטרות ציבוריות

 17. הפחתת תשלום לקרן חניה מהיטל השבחה

 18. היטל השבחה בניין עם 4 יחידות דיור

 19. ערר היטל השבחה עילה להפרת חוזה פיתוח

 20. היטל השבחה על הגדלת מספר יחידות דיור

 21. תשלום היטל השבחה כתנאי למתן היתר בניה

 22. היטל השבחה על הוספת יחידות דיור בקיבוץ

 23. היטל השבחה שנדרש עקב חוזה למכירת מקרקעין

 24. חיוב בהיטל השבחה בגין הקלה לבניית בריכה בחצר

 25. היטל ההשבחה שנקבע בשומה מוסכמת ולא שולם בזמן

 26. תשלום היטל השבחה לבעל זכויות מכוח חוזה פיתוח

 27. ועדת ערר על התניית היתר בניה בתשלום היטל השבחה במחלוקת

 28. היטל השבחה על יורש של דירת מגורים אשר היתה בבעלות אמו

 29. האם יש לערוך לחברה בע"מ שומת היטל השבחה כולל רכיב מע"מ ?

 30. היטל השבחה כתוצאה משינוי שימוש בקומה לבית אבות במקום משרדים

 31. נטען כי יש להפחית מהיטל השבחה את מרכיב הפיצוי בגין הפקעת יתר

 32. חישוב הזכויות שניתנו במסגרת הקלה, בגינן נדרש תשלום היטל השבחה

 33. מכירת מגרש בניה למגורים: היטל השבחה בגין תכניות שהגדילו את שטחי הבניה המותרים

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון