המצאה מחוץ לתחום

בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי להתיר המצאת כתב בידין אל מחוץ לתחום המדינה באחת מאלה:
(1) מבקשים סעד נגד אדם שמקום מושבו או מקום מגוריו הרגיל בתחום המדינה;
(2) נושא התובענה הוא כולו מקרקעין המצויים בתחום המדינה;
(3) מבקשים לפרש, לתקן, לבטל או לאכוף פעולה, שטר, צוואה, חוזה, התחייבות או חבות בנוגע למקרקעין המצויים בתחום המדינה;
(4) התובענה היא לאכוף חוזה, לבטלו, להפקיעו או לפסלו, או לעשות בו על דרך אחרת, או לקבל דמי נזק או סעד אחר בשל הפרתו, באחד המקרים האלה:
(א) החוזה נעשה בתחום המדינה;
(ב) החוזה נעשה בידי מורשה העוסק או המתגורר בתחום המדינה, או באמצעותו, מטעם מרשה העוסק או המתגורר מחוץ לתחום המדינה;
(ג) על החוזה חלים דיני מדינת ישראל לפי כתבו או מכללא;
(5) תובעים על הפרת חוזה בתחום המדינה - ואין נפקא מינה היכן נעשה החוזה - אפילו קדמה לאותה הפרה, או נלוותה אליה, הפרה מחוץ לתחום המדינה אשר שללה את האפשרות לקיים אותו חלק מן החוזה שצריך היה לקיימו בתחום המדינה;
(6) מבקשים צו מניעה לגבי דבר הנעשה או העומד להיעשות בתחום המדינה, או מבקשים למנוע או להסיר מטרד בתחום המדינה, בין אם מבקשים גם דמי נזק בקשר לכך ובין אם לאו;
(7) התובענה מבוססת על מעשה או על מחדל בתחום המדינה;
(8) מבקשים לאכוף פסק-חוץ, כמשמעותו בחוק אכיפת פסקי-חוץ, התשי''ח-1958, או פסק-בוררות-חוץ כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ''ח-1968;
(8א) מבקשים לבטל פסק בוררות חוץ כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ''ח-1968, שניתן נגד תושב ישראל, אם שוכנע בית המשפט כי אין למבקש אפשרות לזכות בדין צדק בבית המשפט של המדינה שבה, או לפי דיניה, ניתן הפסק.
(9) מגישים תובענה על פי חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ''ט-1969;
(10) האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין דרוש, או בעל דין נכון, בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר, שהומצאה לו הזמנה כדין בתחום המדינה.


לבקשת רשות להמציא כתב בי-דין לנתבע מחוץ לתחום המדינה יצורף תצהיר המציין כי המצהיר מאמין שיש למבקש עילת תביעה טובה והמפרש באיזה מקום או באיזו ארץ נמצא, או ייתכן שנמצא, הנתבע, וכן נימוקי הבקשה.

בית המשפט או הרשם רשאי שלא להיעתר לבקשה לפי תקנת
משנה (א) אם ראה מנסיבות הענין שהבקשה הוגשה באיחור בלתי סביר; לא נעתר בית המשפט לבקשה, רשאי הוא למחוק את התביעה נגד בעל הדין שלא הומצא לידו כתב בי-דין.

בית משפט או רשם המתיר המצאת כתב בי-דין אל מחוץ לתחום המדינה יקבע את המועד להגשת כתבי הטענות, בהתאם לנסיבות, וימסור העתק ההיתר לנמען.

הומצא לבעל דין כתב בי-דין מחוץ לתחום המדינה, רשאי הוא לבקש את ביטול הצו המתיר את ההמצאה או לכפור בכתב הטענות בסמכות בית המשפט לדון בתובענה, והכל לא יאוחר מהיום שבו הוא טוען לראשונה לגופה של התובענה.

אם התיר בית המשפט או הרשם להמציא אל מחוץ לתחום המדינה כתב בי-דין שבו נפתח הדיון, יחול היתר זה גם על המצאת שאר המסמכים של אותו משפט, לרבות המסמכים בערעור בו, זולת אם הורה בית המשפט או הרשם הוראה אחרת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחליף המצאה

 2. המצאה לתאגיד

 3. המצאה במקרקעין

 4. טופס הזמנה לדין

 5. המצאה מחוץ לתחום

 6. המצאה לחברה בחו''ל

 7. המצאת פסק דין בפקס

 8. המצאה על ידי הדבקה

 9. המצאה כדין לבן משפחה

 10. המצאה למורשה עורך דין

 11. מורשה לקבלת כתבי בי-דין

 12. המצאת כתב תביעה לעירייה

 13. המצאה לחברה זרה בארה''ב

 14. המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 15. ביטול היתר המצאה לחו''ל

 16. המצאת כתבי בי דין לחו''ל

 17. אישור מסירה סדר דין פלילי

 18. אי המצאת בקשה לסגירת תיק

 19. המצאת כתבי בי דין לשטחים

 20. המצאה למורשה בהנהלת עסקים

 21. המצאת כתב תביעה למשרד עו"ד

 22. המצאה לבעל דין דרוש בחו''ל

 23. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 24. המצאת כתבי בי דין לעורך דין

 25. המצאת כתבי בית דין בדואר רשום

 26. ערעור על היתר המצאה מחוץ לתחום

 27. המצאה בדואר רשום עם אישור מסירה

 28. המצאת תביעה ייצוגית לחברה בחו''ל

 29. המצאה לעורך דין המייצג בהליך אחר

 30. דחיית בקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום

 31. העדר המצאה פורמלית של כתבי בי-דין

 32. המצאת כתבי בית דין - הדבקה על הדלת

 33. היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 34. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 35. "המצאה" של פסק דין לידי מבקש הביטול

 36. כתב התביעה נשלח בדואר רשום ולא נדרש

 37. העדפת כלל הידיעה על פני עקרון ההמצאה

 38. עוולה בתחום המדינה - היתר המצאה לחו"ל

 39. ביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 40. המצאה לחברה זרה באמצעות חברה ישראלית

 41. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 42. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 43. בקשה לביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 44. המצאת כתבי בי-דין לנתבע זר בבית הדין לעבודה

 45. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון