הסכם תיווך

סעיף 9 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996 קובע כדלקמן:


9. דרישה להזמנה בכתב
(א) מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
(ב) מתווך במקרקעין רשאי להסכים עם לקוח בדבר מתן עסקה מסויימת לטיפולו הבלעדי (להלן - בלעדיות), ובלבד שמתן הבלעדיות ותקופתה -
(1) יאושרו בחתימת הלקוח על גבי מסמך נפרד;
(2) שבמהלך תקופת הבלעדיות יבצע המתווך פעולות שמטרתן תיווך במקרקעין (בחוק זה - פעולות שיווק).
(ב-1) ניתנה למתווך במקרקעין בלעדיות לענין מקרקעין המוצעים למכירה על ידי מוכר שלא במהלך עסקיו, יחולו, נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), גם הוראות אלה:
(1) תקופת הבלעדיות, למעט לענין דירה, לא תעלה על שנה אחת מהיום שבו חתם הלקוח על ההזמנה (בסעיף זה יום ההזמנה); לא קבעו הצדדים במסמך האמור בסעיף קטן (ב)(1) את משך תקופת הבלעדיות, תסתיים הבלעדיות בתום תשעה חודשים מיום ההזמנה;
(2) תקופת הבלעדיות לענין דירה לא תעלה על שישה חודשים מיום ההזמנה.
ב-2) תקופת הבלעדיות תסתיים בתום שליש מתקופת הבלעדיות כאמור בסעיף קטן (ב1), לפי הענין, אם המתווך במקרקעין לא ביצע, עד לאותו מועד, את פעולות השיווק שנקבעו לפי סעיף קטן (ד).
(ג) ניתנה למתווך במקרקעין בלעדיות כאמור בסעיף קטן (ב) לענין דירה, ולא נקבעה בה תקופת הבלעדיות, תסתיים תקופת הבלעדיות לאותו מתווך בתום 30 ימים מן היום שבו חתם הלקוח על ההזמנה. בסעיף זה, ''דירה'' חדר, מבנה או מערכת חדרים שנועדו למגורים או המשמשים בפועל למגורים, ולרבות חדר, מבנה או מערכת חדרים כאמור שיוקמו או ייבנו בעתיד.
(ד) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות לשיווק כאמור בסעיף קטן (ב), שמתווך במקרקעין יהיה חייב בביצוען, כולן או חלקן, בתקופת הבלעדיות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי תיווך

 2. הסכם תיווך

 3. התחזות למתווך

 4. חוק חוזה תיווך

 5. דמי תיווך קניון

 6. ביטול הסכם תיווך

 7. הגורם היעיל תיווך

 8. פעולות שיווק מתווך

 9. ויתור על דמי תיווך

 10. הסכם תיווך בבלעדיות

 11. דמי תיווך קניית מגרש

 12. תביעה לתשלום דמי תיווך

 13. תביעה לתשלום דמי תיווך

 14. דרישת הכתב חוק המתווכים

 15. הסתרת קניית דירה ממתווך

 16. תביעה לדמי תיווך שנדחתה

 17. דמי תיווך על הסכם אופציה

 18. רשלנות מתווך בתמחור דירה

 19. דמי תיווך על עסקה שלא נסגרה

 20. לקוח שלא משלם על תיווך דירה

 21. ניסיון התחמקות מתשלום למתווך

 22. דחיית תביעה לדמי תיווך על הסף

 23. תביעה לדמי תיווך ללא הסכם בכתב

 24. מהי הגדרת ''תיווך במקרקעין'' ?

 25. מכירת דירה בתקופת בלעדיות למתווך

 26. דמי תיווך ללא חתימה על חוזה מכר

 27. הארכת תוקף היתר תיווך עובדים זרים

 28. אי תשלום דמי תיווך למרות הסכם בכתב

 29. חובה לרשום גובה עמלת תיווך בהסכם תיווך

 30. איסור תיווך בעסקה שיש למתווך עניין אישי

 31. תוקף הסכם תיווך - קניה ע''י קרוב משפחה

 32. תביעה בגין דמי תיווך בעטיו של הסכם בעל פה

 33. עיסוק בתיווך לפני קבלת רישיון תיווך הלכה למעשה

 34. סעיף 12 לחוק המתווכים - איסור עריכת מסמך משפטי

 35. תיווך בין חברות המעוניינות להעסיק עובדים ישראלים

 36. נדחתה תביעה בגין התחמקות מתשלום דמי תיווך על מגרש

 37. אסור למתווך לגלות ידיעות שהובאו לידיעתו על ידי הלקוח

 38. תביעה בנושא חתימה על טופס להזמנת שירותי תיווך בבלעדיות

 39. הורשע על פי הודאתו, בשתי עבירות של סחר בסמים ובעבירה אחת של תיווך

 40. תביעה ותביעה שכנגד בנוגע להסכם תיווך לביצוע עסקת מקרקעין לרכישת דירה

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון