הפקעה

מותר לועדה המקומית להפקיע על פי חוק התכנון והבניה מקרקעין שנועדו בתכנית לצרכי ציבור.

הגדרת ''צרכי ציבור'' - כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריים, מיתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים.

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה, והיא חייבת לעשות כן אם הועדה המחוזית, לאחר התייעצות אתה, דרשה זאת ממנה; אם בתכנית כאמור נועדו המקרקעין להפקעה, אין ההפקעה טעונה הסכמת הועדה המחוזית.

במידה שלא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, כאילו הורשתה הועדה המקומית בהודעה ברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את התפקידים של שר האוצר או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקרקעין העומדים להפקעה.

מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:
(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הועדה המחוזית, נתן אישור על כך;
(2) שונה ייעודם על-פי הוראות חוק זה, מותר באישור ובהתייעצות כאמור למכרם, להשכירם או לעשות בהם העברה אחרת, ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו את המקרקעין או לחליפו הודעה שהוא רשאי, תוך שלושים יום, לקנותם במחיר שלא יעלה על הסכום שבו נרכשו ממנו, בצירוף שוויה של כל השבחה בהם הנובעת מהתכנית; הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מוכן לקנות את המקרקעין, יועברו אליו כאמור.

מקרקעין שהופקעו לפי חוק התכנון והבניה ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה לייעוד שלמענו אין להפקיע מקרקעין ללא תשלום פיצויים, תשלם הועדה המקומית פיצויים למי שהיה זכאי להם בשעת ההפקעה אילו היתה ההפקעה מחייבת תשלום פיצויים באותה שעה, או אם רצה בכך, תחזיר את המקרקעין למי שהופקעו ממנו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה הפקעה ?

 2. הפקעת בית מגורים

 3. פינוי קרקע לאחר הפקעה

 4. הפקעה לצורך הקמת פארק

 5. הפקעת קרקעות של העירייה

 6. פינוי ממקרקעין עקב הפקעה

 7. תביעת פיצויים בגין הפקעה

 8. ביטול הפקעת קרקעות ברעננה

 9. ביטול הפקעה ע''י בית משפט

 10. הפקעה מעל ל-40% ללא תשלום

 11. אי מימוש הפקעה במשך 30 שנה

 12. תביעה נגד מע''צ בגין הפקעה

 13. פיצוי על הפקעה לפי שווי שוק

 14. אי מימוש ההפקעה במשך 22 שנים

 15. שיהוי בהפקעת קרקע של 27 שנים

 16. פינוי קרקע בעקבות הליכי הפקעה

 17. הפקעה ללא אישור הועדה המחוזית

 18. תביעה לקביעת סכומי פיצויי הפקעה

 19. זניחת מטרת ההפקעה לצורך הרחבת דרך

 20. הפקעת זכות הקניין מכוח שיקולים זרים

 21. מכירת נכס לעירייה תמורת פיצויי הפקעה

 22. זכאות בר רשום במקרקעין לפיצויי הפקעה

 23. תביעה לפיצוי נוסף בגין הפקעת מקרקעין

 24. ערר על גובה הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין

 25. שימוש בלתי חוקי בקרקע - פיצויים בגין הפקעה

 26. דמי חכירה עד ליום תשלום הפיצויים בעד ההפקעה

 27. עתירה לביטול הפקעה עקב אי מימוש הפקעה במשך 21 שנים

 28. ועדת השחרורים דנה בבקשת ההפקעה שהוגשה מטעם הפרקליטות

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון