התפטרות

אם התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

אם התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה - רואים אותו כאילו פוטר.

עובד שהתפטר סמוך לפני שהתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים להלן, ובשל אותו תנאי, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים:
(1) הוא התגייס לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש''ט-1949;
(2) הוא התנדב לשרת בשירות לאומי כמשמעותו בפסקה 3(ב) להגדרה ''ילד'' שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה-1995, ובלבד ששירת בשירות לאומי שישה חודשים לפחות;
(3) הוא החל לשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס''ב-2002, ובלבד ששירת בשירות אזרחי שישה חודשים לפחות, ובלי לגרוע מהוראות החוק האמור לעניין עיסוק.

עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים; הוראה זו לא תחול אם המעביד הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

אם התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס''ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים; ואולם מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף קטן זה, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זניחת מקום עבודה

 2. התפטרות עובד ניקיון

 3. חוקי התפטרות מעבודה

 4. התפטרות עקב מצב נפשי

 5. התפטרות מחברת היי טק

 6. התפטרות אחרי שנה וחצי

 7. פיצוי על התפטרות גננת

 8. התפטרות מרצון פיצויים

 9. קנס על התפטרות מעבודה

 10. התפטרות בגלל יחס שלילי

 11. התפטרות עקב שינוי תפקיד

 12. התפטרות בגלל פגיעה בשכר

 13. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 14. התפטרות לצורך טיפול בתינוק

 15. זלזול בעובד מצדיק התפטרות ?

 16. התפטרות בגלל אי קבלת זכויות

 17. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי

 18. התפטרות עקב תלונות של לקוחות

 19. התפטרות עקב ביטול רכב מהעבודה

 20. התפטרות מעבודה עקב חילוקי דעות

 21. פגיעה בחוקי המגן עילה להתפטרות

 22. התפטרות עקב מצב בריאותי של בת הזוג

 23. התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 24. התפטרות בגלל מצב בריאותי של קרוב משפחה

 25. הפרת הבטחה להעלאה במשכורת - התפטרות בדין מפוטר ?

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון