ועדת חקירה

אם ראתה הממשלה שקיים ענין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה הטעון בירור, רשאית היא להחליט על הקמת ועדת-חקירה שתחקור בענין ותמסור לה דין-וחשבון.

בהחלטה על הקמת ועדת-חקירה תגדיר הממשלה את הענין שיהיה נושא החקירה.

הממשלה רשאית, על פי פניית ועדת החקירה, להבהיר, להרחיב או לצמצם את נושא החקירה.

ועדת-חקירה תהיה של שלושה חברים, זולת אם קבעה הממשלה, לאחר התייעצות עם נשיא בית-המשפט העליון, שהועדה תהיה של מספר לא-זוגי גדול יותר.

הודעה על הקמת ועדת-חקירה, על נושא החקירה כפי שהגדירה אותו הממשלה ועל שמות חברי הועדה תפורסם ברשומות.

אם נפטר חבר ועדת-חקירה או נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, ימנה נשיא בית-המשפט העליון אדם אחר להיות חבר הועדה במקומו.

אם השתנה הרכב ועדת-חקירה, תמשיך הועדה בעבודתה מן השלב שאליו הגיעה לפני השינוי, זולת אם החליטה על דרך אחרת.

ועדת-חקירה אינה חייבת לנהוג לפי סדרי הדין של בית-משפט, והיא רשאית לקבל כל ראיה שהיא בכל דרך הנראית לה מועילה ולקבוע סדרי חקירתם של עדים.

אם ראתה ועדת-חקירה שיש לערוך חיפוש כדי להבטיח הצגתו של מסמך או מוצג אחר הדרוש לחקירה, רשאי יושב-ראש הועדה להוציא צו-חיפוש; הצו יינתן ויבוצע כדרך צו-חיפוש לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (מעצר וחיפושים).

בגמר דיוניה תערוך ועדת-חקירה דין-וחשבון על תוצאות חקירתה ועל המלצותיה, אם תמצא לנכון להוסיף המלצות, ותגיש את הדין-וחשבון לממשלה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון