חיסון

חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש''ן-1989

1. הגדרות
בחוק זה -
''חיסון'' – כל אחד מחיסונים אלה, ובלבד שלא ניתן כחלק מטיפול רפואי:
(1) חיסון משולש - קרמת-צפדת-שעלת ((DTP או כל מרכיב שלו בנפרד;
(2) חיסון שיתוק ילדים;
(3) חיסון משולב - חצבת-חזרת-אדמת ((MMR או כל מרכיב שלו בנפרד;
(4) חיסון אחר שניתן בהתאם לסעיף 19 לפקודת בריאות העם, 1940.
(5) חיסון נגד דלקת קרום המוח הנגרמת על ידי Hemophillus Influenza.
(6) חיסון נגד דלקת כבד נגיפית -.Hepatitis B

''ועדת מומחים'' - ועדת המומחים שמונתה לפי סעיף 4;
''נכות'' - ליקוי גופני, נפשי או שכלי;
''פגיעה'' - נכות או מוות;
''השר'' - שר הבריאות.

2. חובת ביטוח
(א) המדינה תבטח בפוליסה בת-תוקף לפי דרישותיו של חוק זה, את כל מי שמקבל חיסון וכל אדם אחר שבא עמו במגע, מפני פגיעה כתוצאה מחיסון.
(ב) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות את סכומי הביטוח ואת יתר תנאי הפוליסה, לרבות הזכאים לתגמולי הביטוח במקרה מוות, והכל ככל שלא נקבעו בחוק זה.
(ג) לענין הזכאות לתגמולי הביטוח אין נפקה מינה אם היה או לא היה אשם מצד מי שנתן את החיסון, ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחר.

3. ועדת מומחים
השר ימנה ועדת מומחים; חברי הועדה יהיו שופט שימונה בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש, ושני רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים לענין העומד לדיון.

4. קביעות הועדה
(א) הוגשה תביעה לפי חוק זה, תדון בה ועדת המומחים ותקבע אם קיים קשר סיבתי בין החיסון לבין הפגיעה, וכן תקבע את דרגת הנכות כאמור בסעיף 6.
(ב) קביעות הועדה יהיו מנומקות ויחייבו את המבטח בתשלום הנובע מהן בהתאם לתנאי הפוליסה.
(ג) ועד המומחים רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ודיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

5. ערעור
א) קביעות ועדת המומחים ניתנות לערעור לפני בית המשפט המחוזי.
(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.

6. קביעת דרגת נכות
דרגת הנכות לענין חוק זה תיקבע בהתאם למבחנים ולעקרונות שנקבעו לפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968.

7. ברירת תביעה
הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) בשל אותה פגיעה, וכן להיפך.
8. מימון

(א) השר יקבע בתקנות סכום שייגבה לאוצר המדינה בעד חיסון ושישמש למימון דמי הביטוח לפי חוק זה.
(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי הגביה של הסכום האמור בסעיף קטן (א), לרבות -
(1) גבייתו ממקבל החיסון או ממי שנותן את החיסון או באמצעותו;
(2) גבייתו במסגרת דמי טיפול או אגרת שירותים המשולמים בתחנות לבריאות המשפחה, במרפאות ובבתי הספר.

9. שינוי התוספת
השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, ולאחר התייעצות עם ועדת המומחים, לשנות בצו את התוספת.

10. תחולה
חוק זה יחול לענין חיסונים שניתנו החל ביום קבלתו של חוק זה בכנסת.

11. ביצוע ותקנות
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב) תקנות וצוים שיתקין השר לפי חוק זה טעונים אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון