מה זה חשבונית ?
חשבונית

עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם אם הם פטורים ממס.

חשבונית תוצא תוך 14 יום ממועד החיוב במס.

אם העסקה פטורה-ממס, תוצא חשבונית במועד שבו היה צריך להוציא לפי סעיף-קטן (א) אילו היתה חייבת במס.

עוסק מורשה רשאי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.

אם הוצאה חשבונית שנרשמו בו ביתר או בחסר מחיר העסקה, או החלק ממנו המגיע אותה שעה, או מס הערך המוסף, יחולו הוראות אלה:
(1) נרשמו ביתר - ישולם המס על-פי המחיר הרשום או המס הרשום, הכל לפי הגבוה, כל עוד לא תוקנה החשבונית בדרך שקבע שר האוצר;
(2) נרשמו בחסר - יוציא העוסק חשבונית משלימה.

אם הוצאה חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה לפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית - ישולם המס לפי החשבונית כל עוד לא בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר.

אדם שאינו רשאי להוציא חשבונית מס, והוציא חשבונית מס או הוציא מסמך הנחזה כחשבונית מס אף אם חסרים בו פרטים הנדרשים לענין חשבונית מס, יהיה חייב בתשלום כפל המס המצויין בחשבונית או המשתמע ממנה.

עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, רשאי המנהל להטיל עליו כפל המס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה, אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה חשבונית ?

 2. הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות

 3. ניכוי חשבוניות מס פיקטיביות

 4. ערעור על חשבוניות פיקטיביות

 5. סדר דין מקוצר צירוף חשבוניות

 6. על עורך הדין להוציא חשבונית לנתבע

 7. הוצאת חשבונית פיקטיבית תמורת תשלום

 8. הגשת בקשה לבית המשפט לקבל חשבונית מס

 9. פרילנסר נותן חשבונית - יחסי עובד מעביד

 10. הקלה בעונש על הוצאת חשבוניות פיקטיביות

 11. המבחן האובייקטיבי לקיומה של חשבונית כדין

 12. תביעה מבוססת על חשבוניות המצורפות לכתב תביעה

 13. לצורך הוכחת התביעה צורפו העתקי חשבוניות ותעודות משלוח

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון