סמכות כונס נכסים

אם הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים, רשאי בית המשפט, או רשם שהוא שופט, אם הדבר נראה לו צודק ונוח, לעשות את הדברים האלה:
(1) למנות כונס נכסים לכל רכוש, בין לפני מתן פסק הדין ובין לאחריו;
(2) לסלק כל אדם מהחזקת הרכוש או ממשמורתו;
(3) להעמיד את הרכוש להחזקתו, למשמורתו או לניהולו של כונס הנכסים;
(4) להעניק לכונס הנכסים את הסמכויות שבידי בעל הרכוש, כולן או מקצתן, כפי שייראה לבית המשפט או לרשם כאמור, בכל הנוגע להגשת תובענות והתגוננות בהן, מימוש הרכוש, ניהולו, שמירתו, שימורו והשבחתו, גביית דמי שכירות ורווחים מן הרכוש ואופן השימוש בהם וחתימה על כל המסמכים.

בית המשפט או הרשם הדן בבקשה יביא בחשבון את סכום החוב שהמבקש תובע, את הסכום שכונס הנכסים יוכל להשיג לפי המשוער ואת ההוצאות המשוערות הכרוכות במינויו, ורשאי הוא, אם נראה לו הדבר, להורות על עריכת חקירה בענינים אלה או בענינים אחרים לפני המינוי.

בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי לקבוע, בצו כללי או מיוחד, את שכר שירותיו של כונס הנכסים וכיצד ועל מי לשלמו.

מינה בית המשפט או הרשם עובד המדינה לשמש כונס נכסים, ישולם שכרו לאוצר המדינה, אך באישור נציב שירות המדינה רשאי הוא לקבל שכר מיוחד בעד טרחתו.

ניתן צו למינוי כונס נכסים, יורה בית המשפט או הרשם לפרסם ברשומות או בעתון יומי את שם האדם שנגדו ניתן הצו, מקום עסקו או מענו הרשום, שמו ומענו של כונס הנכסים שנתמנה וכן מקום מושבו של בית המשפט ומספר התיק; בית המשפט או הרשם רשאי שלא להורות על הפרסום מטעמים מיוחדים שיירשמו.

כונס נכסים שנתמנה כאמור -
(1) יתן כל ערובה שתיראה לבית המשפט או לרשם להבטחת אחריותו לנכסים שהוא ממונה עליהם ולכל אשר יגיע לידו בקשר לנכסים; הערובה תהא בכתב ערבות.
(2) יגיש את חשבונותיו בפרקי זמן ובצורה שיורה עליהם בית המשפט או הרשם;
(3) ישלם את הסכום המגיע ממנו ככל שיורה בית המשפט או הרשם;
(4) יהא אחראי לכל הפסד שגרם לרכוש מתוך זדון או רשלנות.

כונס נכסים שלא הגיש חשבונותיו או לא שילם את הסכום המגיע ממנו, או שגרם הפסד לרכוש מתוך זדון או רשלנות, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסיו, למכרם ולהשתמש בדמי המכר לסילוק כל סכום המגיע מכונס הנכסים או לכיסוי כל הפסד שגרם ואת היתרה לשלם לכונס הנכסים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כינוס נכסים

 2. סמכות כונס נכסים

 3. תמורה בת ערך

 4. אי קבלת הודעה על התמחרות

 5. מינוי כונס נכסים על מניות

 6. כישלון התמחרות בגלל המציעים

 7. בקשה לביטול מינוי כונס נכסים

 8. ביקורת שיפוטית על כונס נכסים

 9. ביטול העדפת מרמה בכינוס נכסים

 10. נזקים כתוצאה מהליך כינוס נכסים

 11. תביעת רשלנות כונס נכסים על דירה

 12. העדר יריבות בין כונס נכסים לתובעים

 13. בקשה לפסיקת שכר טרחה לכונס נכסים

 14. בקשה לעיכוב ביצוע מינוי כונס נכסים

 15. מינוי כונס נכסים לפני מתן פסק הדין

 16. זיכוי מע"מ שכ"ט כונס נכסים הוצאה לפועל

 17. בקשה להפסקת תובענה לאחר צו כינוס נכסים

 18. ביטול מינוי עו"ד מטעם הבנק לכונס נכסים

 19. קביעת שכר טרחת כונס נכסים למכירת מקרקעין

 20. תביעה אישית נגד כונס נכסים בהוצאה לפועל

 21. התמחרות בהליכי פירוק כינוס עקרון סופיות הדיון

 22. בקשה להורות לכונס נכסים לדווח לרשויות המס על מכירת נכס

 23. בקשה לתיקון בקשה קודמת למתן צו לכינוס אסיפות מחזיקי אגרות חוב

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון