כינוס נכסים

בית המשפט רשאי בצו, למנות כונס נכסים זמני (להלן - כונס) על נכסים מסוימים של המשיב שברשותו או ברשות מחזיק, אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש ממשי לפגיעה ניכרת בערכם של הנכסים או לכך שהמשיב או אדם אחר מטעמו עומד להעלים את הנכסים או להשמידם או כי הנכסים הופקו תוך ביצוע המעשה או המחדל נושא התובענה או שימשו לביצועו, וכי אי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין.

בית המשפט רשאי להורות בצו לאדם לאפשר לכונס כניסה לחצרים שהוא מחזיק בהם לשם ביצוע הפעולות המפורטות בצו שניתן על פי תקנת משנה (א) (להלן - צו כניסה לחצרים).

בית המשפט רשאי להסמיך כונס לעשות, בין השאר, את הפעולות האלה, כולן או מקצתן:
(1) להיכנס לחצרים לשם חיפוש או תפיסה של הנכסים;
(2) לחפש את הנכסים;
(3) לצלם או להעתיק את הנכסים;
(4) לתפוס את הנכסים;
(5) להחזיק בנכסים;
(6) לשמור או לבטח את הנכסים;
(7) לנהל את הנכסים;
(8) להפעיל את סמכויות בעל הנכסים, כולן או מקצתן.

בית המשפט לא ימנה אדם כתופס נכסים או ככונס אם יש בינו לבין מי מבעלי הדין קשר אישי או מקצועי, זולת אם הסכימו בעלי הדין למינוי, או אם סבר שיש בכך צורך ולא יהיה בדבר כדי לפגוע בביצוע יעיל והוגן של הצו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

בית המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת תופס הנכסים, הכונס, בעל הנכסים או בעל דין, להורות מה ייעשה בנכסים התפוסים, לרבות החזרתם לחצרים שמהם נלקחו או לבעליהם, לתת צו למכירתם של נכסים העלולים להתקלקל, להשמדה או להעברה של נכסים או להורות כל הוראה אחרת המוצדקת וראויה בנסיבות הענין.

הסתיים הדיון בתובענה, יורה בית המשפט מה ייעשה בנכסים תפוסים, שהוראה כאמור טרם ניתנה לגביהם.

פקע צו תפיסת נכסים או צו כינוס נכסים זמני שניתן לפי סימן זה, ולא הורה בית המשפט מה ייעשה בנכסים התפוסים, יוחזרו הנכסים אל החצרים שמהם נלקחו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים ממועד פקיעת הצו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כינוס נכסים

 2. סמכות כונס נכסים

 3. תמורה בת ערך

 4. אי קבלת הודעה על התמחרות

 5. מינוי כונס נכסים על מניות

 6. כישלון התמחרות בגלל המציעים

 7. בקשה לביטול מינוי כונס נכסים

 8. ביקורת שיפוטית על כונס נכסים

 9. ביטול העדפת מרמה בכינוס נכסים

 10. נזקים כתוצאה מהליך כינוס נכסים

 11. תביעת רשלנות כונס נכסים על דירה

 12. העדר יריבות בין כונס נכסים לתובעים

 13. בקשה לפסיקת שכר טרחה לכונס נכסים

 14. בקשה לעיכוב ביצוע מינוי כונס נכסים

 15. מינוי כונס נכסים לפני מתן פסק הדין

 16. זיכוי מע"מ שכ"ט כונס נכסים הוצאה לפועל

 17. בקשה להפסקת תובענה לאחר צו כינוס נכסים

 18. ביטול מינוי עו"ד מטעם הבנק לכונס נכסים

 19. קביעת שכר טרחת כונס נכסים למכירת מקרקעין

 20. תביעה אישית נגד כונס נכסים בהוצאה לפועל

 21. התמחרות בהליכי פירוק כינוס עקרון סופיות הדיון

 22. בקשה להורות לכונס נכסים לדווח לרשויות המס על מכירת נכס

 23. בקשה לתיקון בקשה קודמת למתן צו לכינוס אסיפות מחזיקי אגרות חוב

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון