איך כותבים כתב אישום ?
כתב אישום

כתב אישום יכיל -
(1) שם בית המשפט שאליו הוא מוגש;
(2) ציון מדינת ישראל כמאשים או שם הקובל ומענו;
(3) שם הנאשם ומענו;
(4) תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם;
(5) ציון הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם;
(6) שמות עדי התביעה.

מותר לצרף בכתב אישום אחד כמה אישומים אם הם מבוססים על אותן עובדות או על עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת; בצירוף אישומים כאמור מותר, על אף כל דין אחר, לצרף לאישום בבית משפט מחוזי גם אישום בעבירה שאינה פשע.

מותר להאשים בכתב אישום אחד כמה נאשמים אם כל אחד מהם היה צד לעבירות שבכתב האישום או לאחת מהן, בין כשותף ובין בדרך אחרת, או אם האישום הוא בשל סדרת מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת; אולם אין באי-צירופו של צד אחד לעבירה מניעה לשפיטתו של צד אחר.

בית המשפט רשאי, בכל שלב שלפני הכרעת הדין, לצוות על הפרדת המשפט באישום פלוני שנכלל בכתב האישום, או על הפרדת משפטו של נאשם פלוני שהואשם עם אחרים.

ניתן צו להפרדת המשפט, יוגש כתב אישום אחר בשל האישום שהמשפט עליו הופרד או נגד הנאשם שמשפטו הופרד; ורשאי בית המשפט, אם הוא סבור שלא ייגרם על-ידי כך עיוות-דין, להמשיך במשפט שהופרד מן השלב שאליו הגיע לפני ההפרדה.

בית המשפט רשאי, בכל שלב שלפני הכרעת הדין, לצוות על איחוד הדיון בכתבי אישום נפרדים התלויים ועומדים באותו בית משפט, אם מותר לצרפם בהתאם להוראות סעיפים 86 או 87 ובית המשפט סבור שהצירוף לא יגרום לעיוות דין.

תובע רשאי, בכל עת עד לתחילת המשפט, לתקן כתב אישום, להוסיף עליו ולגרוע ממנו, במסירת הודעה לבית המשפט המפרטת את השינוי; בית המשפט ימציא העתק מן ההודעה לנאשם.

בית המשפט רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לבקשת בעל דין, לתקן כתב אישום, להוסיף עליו ולגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן; התיקון ייעשה בכתב האישום או יירשם בפרוטוקול.

בית המשפט רשאי לתקן כתב אישום אף אם העבירה שלפי התיקון היא בגדר הסמכות של בית משפט אחר או של הרכב אחר, ואם עשה כן יעביר את הענין לאותו בית משפט או הרכב, אולם אם העבירה היא בסמכותו של בית משפט בעל סמכות שיפוט מצומצמת יותר, רשאי בית המשפט גם להמשיך לדון בה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חזרה מאישום

 2. צירוף אישומים

 3. איך כותבים כתב אישום ?

 4. הקראת כתב אישום

 5. כפל שווי כתב אישום

 6. בקשה להפרדת אישומים

 7. טענת פגם בכתב אישום

 8. כתב אישום על משחק קלפים

 9. כתב אישום על נהיגה רשלנית

 10. כתב אישום על התעללות ילדים

 11. דחיית טענת אין להשיב לאשמה

 12. התיישנות לאחר הגשת כתב אישום

 13. בקשה לביטול כתב אישום שנדחתה

 14. כתב אישום על הפרת צו בית משפט

 15. אי הארכת חוזה בגלל כתב אישום

 16. איחוד אישומים - הפרדת אישומים

 17. ניצול קטינים לזנות - כתב אישום

 18. תיקון החלטה על ביטול כתב אישום

 19. ערעור המדינה על ביטול כתב אישום

 20. שימוע בדיעבד לאחר הגשת כתב אישום

 21. פיצוי מהמשטרה על מחיקת כתב אישום

 22. ביטול כתב אישום בהעדר מסירה כדין

 23. ביטול כתב אישום בגין אכיפה בררנית

 24. ביטול כתב אישום בשל אכיפה בררנית

 25. ביטול כתב אישום בגלל טענות סותרות

 26. אי הוכחת נסיבות העבירה בכתב האישום

 27. בקשה לביטול כתב אישום בגלל פגם טכני

 28. ביטול כתב אישום אי קיום חובת היידוע

 29. כתב אישום - סעיף 117(ב)(3) לחוק מע"מ

 30. כתב אישום על הפקרת נפגע בתאונת דרכים

 31. ביטול כתב אישום בשל אי ציון שם המפקח

 32. הרשעה בעבירה אחרת שלא נטענה בכתב האישום

 33. דחיית בקשת ביטול כתב אישום בטענת התיישנות

 34. כתב אישום על שימוש באופנוע ים בחוף תל אביב

 35. ביטול כתב אישום מחמת אי קיומה של זכות השימוע

 36. כתב אישום שייחס עבירה של החזקת סכין שלא כדין

 37. העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה

 38. הרשעה בעבירה על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישום

 39. בקשה לביטול כתב האישום שהוגש כנגדו מחמת הגנה מן הצדק

 40. בכתב אישום נטען כי השמיט הכנסות שהתקבלו בעיסקו בסכום בלתי ידוע

 41. כתב אישום המייחס עבירה של הסעת נוסעים בשכר - תקנה 84 א' לתקנות התעבורה

 42. כתב אישום: הרס מדרגות ובנה קירות ובכך הפך רחבת כניסה משותפת לבניין בשטח של 25 מ"ר לרחבת כניסה פרטית

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון