מבקר פנים

מבקר פנים בחברה ציבורית

חובת מינוי מבקר פנימי

דירקטוריון של חברה ציבורית ימנה מבקר פנימי; המבקר הפנימי ימונה לפי הצעת ועדת הביקורת.

לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל ענין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי, כפי שייקבע בתקנון, או בהעדר הוראה בתקנון, כפי שיקבע הדירקטוריון.

המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת, כפי שייקבע בתקנון, או בהיעדר הוראה בתקנון, כפי שיקבע הדירקטוריון, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדירקטוריון או ועדת הביקורת, לפי הענין, יאשרו אותה בשינויים הנראים להם.

יושב ראש הדירקטוריון או יושב ראש ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, בנוסף על תכנית העבודה, בענינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה.

המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת
השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.

המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת.

כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה
מתפקידו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת, ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החייאת חברה

 2. שימוש פסול בשם

 3. עוגמת נפש לחברה

 4. סמכות רשם החברות

 5. סעיף 6 לחוק החברות

 6. תיקון 3 לחוק החברות

 7. יתרונות חברה משפחתית

 8. פסיקת עוגמת נפש לתאגיד

 9. סעיף 305 לפקודת החברות

 10. סעיף 353א לחוק החברות

 11. סעיף 268 לפקודת החברות

 12. חובת אמונים חוק החברות

 13. מבקר פנים בחברה ציבורית

 14. תיקון סעיף 6 לחוק החברות

 15. עסקה של חברה עם בעל עניין

 16. החלטות החברה באסיפה כללית

 17. תביעה לעמלות מהכסות של חברה

 18. תביעה בגין רשלנות רשם החברות

 19. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

 20. חובת פרסום חלוקת דיבידנד בעיתון

 21. הכרזה על חברה כהתאחדות בלתי מותרת

 22. תביעה של חברה זרה נגד חברה ישראלית

 23. העדר רווחים המקיימים את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 בחוק החברות

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון