מומחה רפואי

הגדרת ''מומחה'' - רופא, מומחה רפואי, או מי שעוסק כמומחה בנושא שבמדע, במחקר, באמנות או במקצוע;

הגדרת ''מומחה רפואי'' - רופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שנתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל''ג-1973.

מומחה שיעץ עצה או חיווה דעתו לאדם בענין שבתחום מומחיותו, לא יוזמן מטעם בית המשפט כמומחה באותו ענין כשאותו אדם צד בו.

אם רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל''א-1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

אם הגיש בעל דין חוות דעת בענין שברפואה, רשאי בעל דין אחר לשלוח לו, תוך שלושים ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, דרישה בכתב להעמיד את נושא חוות הדעת לבדיקה בידי רופא או מומחה רפואי מטעמו, ובלבד שהודיע לבעל הדין שהגיש את חוות הדעת שימציא לו, לפי דרישתו, העתק חוות דעת של הרופא או המומחה הרפואי מטעמו תוך זמן סביר לאחר הבדיקה.

אם רצה בעל דין לחלוק על טענת בעל דינו, יגיש לבית המשפט, תוך ששים ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם, חוות דעת מטעמו, במספר עתקים כמספר עתקי כתב טענותיו; אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

אם רצה בעל דין להביא עדות בענין שבמומחיות, שאינו ענין שברפואה, לביסוס טענה מטענותיו, יגיש לבית המשפט חוות דעת של מומחה לאותו ענין לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית מטעמו, זולת אם קבע בית המשפט או הרשם אחרת; לא ניתנו הוראות בענין הגשת עדויות בדרך של תצהירי עדות ראשית ונקבע מועד לשמיעת ראיות - תוגש חוות דעת לשמיעת ראיות - תוגש חוות הדעת לא יאוחר מתשעים ימים לפני ישיבת ההוכחות הראשונה, זולת אם קבע בית המשפט או הרשם אחרת.

אם רצה בעל דין, שנמסרה לו חוות דעת כאמור בתקנת משנה (א), להגיש חוות דעת מטעמו כראיה במשפט באותו ענין - יגישה לבית המשפט לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית מטעמו, זולת אם קבע בית המשפט או הרשם אחרת; לא ניתנו הוראות בענין הגשת עדויות בדרך של תצהירי עדות ראשית ונקבע מועד לשמיעת ראיות - תוגש חוות הדעת לא יאוחר משלושים ימים לפני ישיבת ההוכחות הראשונה, זולת אם קבע בית המשפט או הרשם אחרת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חריגה מסמכות של מומחה

 2. הגדרת ''מומחה רפואי''

 3. פסילת מומחה בתחום הנפשי

 4. משלוח מסמכי מל''ל למומחה

 5. פסילת מומחה שהורשע בפלילים

 6. הזכות להגיש חוות דעת מומחה

 7. פסילת חוות דעת מומחה לדין הזר

 8. ערעור על העדפת חוות דעת מומחה

 9. פסילת מסמך שהועבר למומחה רפואי

 10. בקשה להחלפת מומחה פסילת מסמכים

 11. הגשת חוות דעת מומחה בתיק פלילי

 12. פסילת חוות דעת מומחה פסיכולוגי

 13. הגשת חוות דעת מומחה רפואי מחו"ל

 14. המומחה קבע כי לתובעת נגרמה 5% נכות

 15. תקנות סדר הדין האזרחי חוות דעת מומחה

 16. תביעה נגד מומחה שהגיש חוות דעת לבית המשפט

 17. בדיקת ביתו של הנפגע ע"י מומחה בתחום השיקום

 18. המומחה קבע תסמונת "צליפת שוט" שהביאה לכאבי ראש

 19. אי פסילת חוות דעת מומחה למרות שנפגש עם אחד הצדדים

 20. קשרי עבודה בין עו''ד למומחה רפואי מטעם בית המשפט

 21. בקשתו של המערער לפסילת חוות דעתו של המומחה הרפואי

 22. מחיקת התביעה בשל אי צירוף חוות דעת מומחה עד לאותו מועד, על אף ארכות חוזרות שניתנו

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון