מוסד רפואי

מהו מוסד רפואי לפי פקודת בריאות העם ?

''מוסד רפואי'' - בית חולים, מרפאה, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים ומעבדה;

24א. אישור הקמה
(1) לא יקים אדם בית חולים אלא אם כן קיבל אישור לכך, מראש, מאת המנהל (להלן - אישור הקמה); לענין זה, ''הקמה'' - לרבות בניה, הרחבה, הוספת יחידה מקצועית או מיטות, שינוי ייעוד של יחידה מקצועית או של מיטות, פתיחת חדר ניתוח וכן הסבה או התאמה של מבנה קיים לבית חולים.
(2) המנהל יתן אישור הקמה, בהתחשב בשיקולים רפואיים ובשיקולים הבאים בלבד:
(א) ההקמה וההפעלה השוטפת של בית החולים לא יטילו מעמסה על ההוצאה הציבורית לבריאות;
(ב) תוספת המיטות לא תגרום לחריגה משיעור המיטות לנפש על פי יעודן ועל פי צרכי האוכלוסיה באותו אזור.
(3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות כללים, מבחנים ואמות מידה לביצוע הוראות סעיף קטן (2).
(3א) המנהל לא ייתן אישור הקמה לענין הוספת יחידה מקצועית ייחודית אלא אם כן הוספתה לא תגרום לחריגה מהמספר המרבי של יחידות כאמור בענף הרפואה הייחודי שלגביו מתבקש האישור או משיעור היחידות כאמור לנפש באותו ענף רפואה, כמפורט בתוספת החמישית, ובכפוף לתנאים המפורטים באותה תוספת.
(3ב) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, רשאי לשנות בצו את התוספת החמישית.
(4) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

24ב. סגירת יחידה מקצועית או הפחתה במספר המיטות
המנהל רשאי, לאחר ששמע את עמדת בית החולים, להורות על סגירת יחידה מקצועית בבית החולים, או על הפחתה של מספר המיטות בו, בכל אחד מאלה -
(1) לשם צמצום ההוצאה הציבורית לבריאות, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בבריאות הציבור;
(2) לשם שמירה על בריאות הציבור או מניעת פגיעה בבריאות הציבור.
(3) לגבי יחידה מקצועית בבית חולים העוסקת בנטילת אברים או בהשתלת אברים כהגדרתן בחוק השתלת אברים, התשס''ח-2008 - בית החולים או היחידה המקצועית לא קיימו הוראה מהוראות החוק האמור.

25. הפעלת מוסד רפואי
(א) לא יפתח אדם מוסד רפואי, לא יפעילו ולא ינהלו, אלא אם כן נרשם בידי המנהל בהתאם להוראות פקודה זו והתקנות לפיה. היה המוסד הרפואי בית חולים, יכלול הרישום את פירוט ענפי הרפואה שבהם מורשה בית החולים לעסוק, ואת פירוט היחידות המקצועיות המורשות לפעול בו.
(ב) המנהל רשאי לקבוע כי רישומו של מוסד רפואי יהיה לתקופה מוגבלת שתיקבע בעת הרישום, בשים לב לאפיו של המוסד ותיפקודו ושאר נסיבות הנוגעות לענין.
(ג) לא ינהל אדם מוסד רפואי רשום ולא יפעילו אלא בהתאם להוראות פקודה זו והתקנות לפיה, וכן בהתאם לתנאים שקבע המנהל לענין אותו מוסד רפואי.

25א. סגירת מוסד רפואי
(א) המנהל רשאי להורות בצו על סגירת מוסד רפואי (להלן צו סגירה), אם מצא אחת מאלה:
(1) המוסד הרפואי אינו רשום לפי הוראות פקודה זו;
(2) במוסד הרפואי לא קוימה הוראה מהוראות פקודה זו או התקנות לפיה, או לא קויים תנאי שקבע המנהל לאותו מוסד רפואי;
(3) המוסד הרפואי מתנהל בדרך שאינה לטובת בריאותם או רווחתם של המטופלים בו.
לענין סעיף זה, ''מוסד רפואי'' - לרבות חלק ממנו.
(ב) המנהל יקבע בצו הסגירה הוראות לענין ביצועו, לרבות בדבר איסור קבלת מטופלים חדשים, המשך הטיפול במטופלים או העברתם של המטופלים למוסד רפואי אחר, וכן את המועד לסגירת המוסד הרפואי.
(ג) לא יתן המנהל צו סגירה ולא יורה על ביטול רישום לפי סעיף קטן (ו)(2) או (3) אלא לאחר שנתן לבעליו של המוסד הרפואי או למנהלו, הזדמנות להשמיע את טענותיהם בפניו; אולם, אם מצא המנהל כי נשקפת סכנה מיידית חמורה למטופלים, רשאי הוא לתת צו סגירה לאלתר.
(ד) צו סגירה או החלטה על ביטול רישום לפי סעיף קטן (ו) יימסרו לבעליו של המוסד הרפואי או למנהלו.
(ה) בעליו של מוסד רפואי או מנהלו, רשאים, בתוך שלושה חדשים מהיום שבו נמסר להם הצו, או מהיום שבו נמסרה להם החלטת המנהל לבטל את הרישום של המוסד לפי סעיף קטן (ו)(2) או (3), לערור על הצו או ההחלטה לפני שר הבריאות; אין בהגשת הערר כדי לעכב את הביצוע של צו הסגירה.
(ו) המנהל רשאי להורות על ביטול רישומו של מוסד רפואי אם נתקיים בו אחת מאלה:
(1) ניתן צו סגירה ולא הוגש עליו ערר, או הוגש ערר - ונדחה;
(2) הרישום לא חודש בתום התקופה שנקבעה לו;
(3) המנהל מצא כי המוסד הרפואי חדל לשמש ככזה.
(ז) בצו סגירה רשאי המנהל להורות למשטרה להיכנס למוסד הרפואי שלגביו ניתן הצו ולנקוט כל אמצעי, לרבות שימוש בכוח סביר, כדי להבטיח ציות לצו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוסד רפואי

 2. טיפול רפואי

 3. מחלת AVN

 4. ציסטה בוסניאק

 5. קרע בלשון

 6. קשיון לא נוח

 7. בצקת בקונכיות

 8. סימן לסג חיובי

 9. חשד לחור ברשתית

 10. מחלת אדם adem

 11. בורג סינדסמוטי

 12. דיסקטומיה מותנית

 13. חתך בשפה העליונה

 14. סגירת קולוסטומי

 15. המיסקרליזציה l5

 16. ארטרודזיס מה זה ?

 17. מטטרסלגיה טראומטית

 18. תסמונת מיקרופטלמיה

 19. מבחן טחינה חיובי

 20. תסמונת פרקינסונית

 21. התפרצות מחלה נגיפית

 22. התפרצות מחלות IBD

 23. פלקסופטיה ברכיאלית

 24. שרירים פאראספינליים

 25. הפרעה שורשית כרונית

 26. נזקי גוף - מטטרזלגיה

 27. סעיף עיקרי 5 אמפיזמה

 28. הוכחת אסכולה רפואית

 29. קרע בגידים מכופפים ביד

 30. קרע ברצועה הצולבת acl

 31. שינויי תחושה ביד שמאל

 32. סטרפטוקוקוס a הידבקות

 33. מקלעת העצבים הברכיאלית

 34. גולגולת דקה פוסט טראומה

 35. קשיון לא נוח של האגודל

 36. נימול ידיים מעיר משינה

 37. סירוב לקבל טיפול רפואי

 38. התחדדות אינטרקונילארית

 39. פיצוי על חשיפת תיק רפואי

 40. הערכת תוחלת חייו של התובע

 41. דו"ח בדיקת פוליסומנוגרפיה

 42. החזרים ערים בידיים בבדיקה

 43. פולינוירופתיה מצב תחלואתי

 44. זכאות לטיפולים פרא רפואיים

 45. חסימה מלאה של עורק מרגינלי

 46. נטען שיש לפסוק הוצאות רפואיות

 47. קיבוע פנימי של קטעי העצם השבורה

 48. הצדקה רפואית להגשת תביעה באיחור

 49. קשיון לא נוח במרפק פסיקה לדוגמא

 50. זכאות לפיזיותרפיה והידרותרפיה מאוחדת שיא

 51. התחזות לפגועי ראש מבחנים נוירופסיכולוגיים

 52. שינויים שחיקתיים ניווניים הנובעים מהגיל

 53. לטענת המערער הוועדה לא ערכה בדיקה רפואית

 54. הצעת עבודה חלופית בעקבות שינוי במצב רפואי

 55. לטענת המערער חלה החמרה ניכרת במצבו הרפואי

 56. פסילת מסמכים רפואיים - הערכה נוירופסיכולוגית

 57. תלונות על כאבי ראש, מתח, עצבנות, הפרעות שינה, זיכרון וריכוז

 58. בפני הוועדה עמד תיעוד רפואי רב המצביע על תדירות התקפים אפילפטים

 59. ארטרוסקופיה: קרע של ה- ACL, קרע מיניסקוס מדיאלי וכונדרופטיה דרגה 2 של ה- MFC

 60. 'אי סדירות בקליטה בעמ"ש קרוב לוודאי על רקע שינויים ניוונים ייתכן לטראומה...'

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון