מועד הדיון

תאריך לדיון כשלא נתקיים קדם-משפט ייקבע כעבור שלושים ימים מהיום שנקבע למסירת כתב ההגנה או האחרון שבכתבי ההגנה, ואולם בית המשפט או הרשם רשאי לקבוע תאריך לדיון אף אם לא עברו שלושים הימים כאמור.

התאריך שנקבע יוצג על לוח המודעות של בית המשפט או יפורסם בדרך אחרת כפי שיורה שר המשפטים; הודעה על התאריך תישלח לבעלי הדין לפחות חמישה עשר ימים לפני התאריך, זולת אם היה המקרה דחוף.


בית המשפט רשאי לדחות את הדיון למועד, למקום ובתנאים שייראו לו, אם היה סבור כי למען הצדק מן הראוי לעשות כן; אך אם התחיל בשמיעת ראיות ימשיך בה ברציפות יום יום, עד גמר חקירתם של כל העדים, זולת אם ראה צורך בדחיה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

אם נדחה הדיון דחיה למועד, יקבע בית המשפט או הרשם תאריך להמשך ורשאי הוא ליתן צו שייראה לו בדבר ההוצאות שנגרמו מחמת הדחיה.

בית המשפט או הרשם רשאי לדחות את הדיון דחיה ללא מועד, ואם עשה כן יהא כל בעל דין רשאי לבקש החזרת המשפט לרשימת המשפטים התלויים ועומדים.

אם נדחה הדיון דחיה ללא מועד ולא נתבקשה החזרת המשפט תוך ששה חדשים מיום הדחיה האחרונה, רשאי בית המשפט או הרשם ליתן הודעה לבעלי הדין לבוא וליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה; לא ניתן טעם להנחת דעתו של בית המשפט או של הרשם, תימחק התובענה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוספת תובע

 2. מועד הדיון

 3. דיון הוכחות

 4. רציפות הדיון

 5. צירוף צד מעוניין

 6. דיון מקדמי בערעור

 7. צירוף משיב פורמאלי

 8. דחיית דיון ללא מועד

 9. דיון בדלתיים סגורות

 10. בקשה לפיצול דיון בערעור

 11. עיכוב דיון עד להחלטה בערר

 12. צירוף צד שעלול להיפגע להליך

 13. עשיית משפט צדק ויעילות הדיון

 14. בקשה להעברת מקום דיון בשלב מתקדם

 15. דיון בטענה כי המקרקעין לא גובלים

 16. הקדמת הדיון בשל גיל מבוגר של התובע

 17. פרסום מידע מתוך דיון בדלתיים סגורות

 18. אי הופעה לדיון בבית משפט עקב טעות משרדית

 19. סעיף 79 לחוק בתי המשפט - העברת מקום הדיון

 20. בקשה לקיום דיון דחוף בנושא צו הפסקה שיפוטי

 21. פרסום פסק דין בדלתיים סגורות ללא שמות או פרטים מזהים

 22. המתורגמנית מסרה לבית הדין כי אינה יודעת את השפה העברית

 23. אי מתן שהות להתכונן לדיון והקצאת זמן מספיק להשמיע טענות בבית המשפט

 24. שאלת פרסום של הליך שהתנהל בדלתיים סגורות הוסדרה בסעיף 70 (א) לחוק בתי המשפט

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון