מה זה מידע פנים ?
מידע פנים

הגדרת ''מידע פנים'' - מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו;

הגדרת ''איש פנים'', בחברה -
(1) דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים ביום הקובע או תוך ששת החדשים שקדמו לו; לענין זה, ''היום הקובע'' - היום שבו נעשה שימוש במידע פנים;
(2) בן משפחה של אחד המנויים בפסקה (1);
(3) תאגיד בשליטתו של אחד המנויים בפסקאות (ו) ו-(2);


העושה אחת מאלה עושה שימוש במידע פנים:
(1) העושה עסקה בנייר ערך של חברה - למעט בנייר ערך של חברה-בת או חברה קשורה שלא הנפיקו ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או שניירות ערך שלהן אינם נסחרים בבורסה או העושה עסקה בנייר ערך אחר שנייר ערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, והכל כאשר מידע פנים מצוי בידו;
(2) המוסר מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה או על נייר ערך אחר שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו כאשר מידע פנים מצוי בידו, לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר.

רואים תאגיד כמי שיש לו גישה למידע פנים או כמי שמידע פנים מצוי בידו, אם למנהל או לעובד של התאגיד יש גישה למידע או שמידע כאמור מצוי בידו, זולת אם נתקיימו אלה:
(1) התאגיד קבע הנחיות ונתן להם פרסום נאות ולפיהן -
(א) דירקטור או עובד המועסק בידי התאגיד בעשיית עסקאות בניירות ערך או במתן חוות דעת או עצות בקשר לניירות ערך, לא יעסוק בשביל התאגיד בתפקיד שיש עמו גישה למידע פנים;
(ב) דירקטור או עובד שמידע פנים מצוי בידו לא יעשה בשביל התאגיד עסקה בניירות ערך של החברה שמידע הפנים מתייחס אליה או בניירות ערך אחרים שניירות ערך של החברה הם נכס בסיס שלהם ולא יתן חוות דעת או עצה בקשר לניירות ערך כאמור;
(ג) דירקטור או עובד כאמור בפסקת משנה (ב), לא יעביר את מידע הפנים שבידו לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש בו לצורך עסקה או מתן חוות דעת או ימסור אותו לאחר;
(ד) דירקטור או עובד כאמור בפסקת משנה (ב) לא יעביר את מידע הפנים שבידו לכל אדם אחר גם אם לא נכלל בפסקת משנה (ג), אלא אם הדבר נדרש לביצוע תפקידו בתאגיד;


איש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים, דינו - מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל''ז-1977 (להלן - חוק העונשין).

העושה שימוש במידע פנים אשר הגיע לידו, במישרין או בעקיפין, מאדם אשר הוא יודע כי הוא איש פנים בחברה, דינו - מאסר שנה או קנס בשיעור פי שניים מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קיפוח בעל מניות

 2. רכישת מניות בכפיה

 3. הקצאת מניות בחברה

 4. מה זה מידע פנים ?

 5. תוקף מסמך התחייבות

 6. מה זה בעלי מניות ?

 7. פטירת בעל מניות בחברה

 8. פרשנות הסכם בעלי מניות

 9. הסכם אופציה לרכוש מניות

 10. זכויות נלוות למניות הנהלה

 11. תביעה בגין אי הקצאת מניות

 12. ביטול אגרות חוב להמרה

 13. חיוב בעל מניות בחובות חברה

 14. הסכם העברת מניות - פסק דין

 15. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

 16. סעיף אי תחרות בהסכם מכר מניות

 17. רשלנות עקב אי רישום בעלי מניות

 18. זכות העובד לממש אופציות למניות

 19. תביעה בין אחים בעלי מניות בחברה

 20. בקשה לאישור רכישה עצמית של מניות

 21. הפחתת שכר בתמורה לאופציות ומניות

 22. תנאי סף במכרז של בעל מניות בחברה

 23. התיישנות תביעה לביטול הקצאת מניות

 24. ערבות אישית של בעל מניות לחוב חברה

 25. תביעות הדדיות בין בעלי מניות בחברה

 26. בקשת רשות ערעור על העברת מניות בעלים

 27. בעלות על מניות הרשומות אצל רשם החברות

 28. פניה לבית המשפט למניעת קיפוח בעל מניות

 29. ביטול הסכם למכירת מניות באיגוד מקרקעין

 30. תביעה כספית אשר עניינה תמורה בעסקת מניות

 31. צירוף בעל מניות שאינו חתום על הסכם הבוררות

 32. רשות ערעור על פסק בוררות העברת מניות בעלים

 33. מכר המניות בגדרם של שני ההסכמים ייצג מכר זכויות במקרקעין

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון