מלגה

הגדרת ''מילגה'' לפי חוק מירשם מילגות, תשל''ז-1976 - תשלום, זיכוי או הסדר של פטור מתשלום, הניתנים במישרין או בעקיפין לאדם באשר הוא תלמיד במוסד חינוך, בין בדרך מענק ובין בדרך הלוואה, בין לצורך מימון שכר לימודיו ובין
לצורך קיומו בתקופת לימודיו, לרבות הקלה בתשלום שכר לימוד ולמעט אלה:
(1) תשלום המותנה בהתחייבות לתקופת שירות של מקבלו במוסד פלוני או בעיסוק פלוני;
(2) תשלום הניתן מכוח התחייבות שקיבל על עצמו הנותן בחוזה עבודה עם המקבל או עם בן משפחתו של המקבל;

הגדרת ''קרן'' -
(1) מוסד חינוך המעניק מלגות;
(2) תאגיד שעיקר מטרתו מתן מילגות;
(3) המעמיד כספים, שלא באורח חד-פעמי, לצורך מתן מילגות בסכום שנתי כולל העולה על סכום שנקבע בתקנות לענין זה;

קרן רשאית לדרוש ממבקש מלגה, כי יצהיר האם ביקש מלגה מקרן אחרת לאותה שנת לימודים ומהו סכום המילגה שביקש, והאם קיבל מלגה מקרן אחרת, בתקופה שפירטה הקרן בדרישתה, ומהו סכום המלגה שקיבל.


רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון