מס תשומות

ניכוי המס ששולם על תשומות
עוסק שזכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך.

מס התשומות הכולל בחשבוניות מס, ברשימוני יבוא או במסמך אחר שאישר המנהל שהוצאו לעוסק לפני שנרשם לא יהא ניתן לניכוי.

בוטלה עסקה או שונו תנאיה באופן המקטין את המס לאחר שהקונה ניכה את המס עליה כמס תשומתו, יפחית הקונה בסכום ההפרש את מס התשומות שבדו''ח התקופתי שלאחר מכן או ישלם את ההפרש כפי שקבע שר האוצר.

במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור או במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי החייב במס לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין והשבחתם (בסעיף זה - הרכישה) אם יש בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס תשומות

 2. הפחתת כפל מס

 3. החזר מס בולים

 4. ערעור על כפל מס

 5. אי תשלום מס שנוכה

 6. מס הכנסה קילומטראז

 7. פסילת ספרי חשבונות

 8. החזר עודף מס תשומות

 9. ארכה להגשת דו"ח שנתי

 10. הנחה במס לתושבי נהריה

 11. פטור לקבלן ממס עסקאות

 12. ביטול הסכם עם מס הכנסה

 13. ערעור מס הכנסה - מאפיה

 14. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 15. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 16. ביטול צו מס הכנסה לחברה

 17. סיווג מס תקבולים לעובדים

 18. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד

 19. אי העברה במועד של מס שנוכה

 20. אי רישום תקבול בסמוך לקבלתו

 21. קביעת בן הזוג הרשום - מס הכנסה

 22. תנאי שכר של עובדים ברשות המיסים

 23. פטורים לפי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה

 24. הסתמכות מס הכנסה על ממצאים של מע''מ

 25. עונש על אי הגשת דוח למס הכנסה במועד

 26. תשלום מיסים עירוניים על פי סעיף 326 לפקודת העיריות

 27. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (לפי פקודת מס הכנסה)

 28. הגישו תביעה בגין אי תשלום הפרשים של גילום מס הכנסה וביטוח לאומי

 29. תביעה לחיוב בתשלום מיסים עירוניים בגין נכס ששימש כעסק למוצרי בטון

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון