מה זה מעצר ?
מעצר

אין מעצר ועיכוב אלא בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו.

מעצרו ועיכובו של אדם יהיו בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם ועל זכויותיו.

מעצר אדם יהיה בצו של שופט (להלן - צו מעצר), אלא אם כן הוענקה בחוק סמכות לעצור בלא צו.

תחילת מעצרו של אדם היא באחד מאלה:
(1) במעצר על פי צו שופט שניתן בנוכחות האדם - עם הודעת השופט בפניו על מתן הצו, אלא אם כן קבע השופט מועד אחר;
(2) במעצר על פי צו שופט שניתן בהעדרו של האדם או במעצר שלא על פי צו שופט - עם מסירת הודעה כדין כאמור בסעיף 24 מאת מבצע המעצר לאדם שעומדים לעוצרו, או עם עשיית מעשה גלוי למימוש המעצר, בנסיבות שבהן פוטר הדין ממתן הודעה, כאמור בסעיף 24(ב).

מעצרו של אדם יסתיים באחד מאלה:
(1) בתום תקופת המעצר שנקבעה לו;
(2) בהודעה לעצור על החלטת שופט או אדם מוסמך על סיום מעצרו;
(3) הותנה סיום מעצרו בתנאים - בהתמלא התנאים.

אם ניתנה החלטה על שחרורו של אדם בהעדרו, תימסר לו, ללא דיחוי, הודעה על כך.

עצור יוחזק במקום מעצר, באחריות משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר, שהשר לבטחון פנים הכריז עליו כמקום מעצר; הכרזה לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

עצור יוחזק בנפרד מאסירים שנגזר דינם.

עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום יוחזק בנפרד מעצורים שהוגש נגדם כתב אישום ועצור במעצר ראשון יוחזק בנפרד ממי שכבר היו במעצר או במאסר, ככל שתנאי מקום המעצר מאפשרים זאת.

עצור יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו.

אם הוגשה בקשה לעצור אדם, רשאי שופט, לאחר שעיין בחומר שעליו מתבססת הבקשה, לצוות בהחלטה מנומקת בכתב, על מעצרו של אותו אדם או על שחרורו בערובה או ללא ערובה או בתנאים שימצא לנכון; צו מעצר יכול שיינתן בין בנוכחותו של החשוד ובין בהעדרו.

שוטר מוסמך לעצור אדם אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירה בת מעצר והתקיים אחד מאלה:
(1) האדם עובר בפניו או עבר זה מקרוב עבירה בת מעצר, והוא סבור, בשל כך, שהוא עלול לסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;
(2) יש לו יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה;
(3) יש לו יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לידי שיבוש הליכי משפט ובכלל זה העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת;
(4) יש לו יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;
(5) האדם חשוד שעבר אחד מאלה:
(א) עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם;
(ב) עבירת בטחון
(ג) עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל''ג-1973, למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי;
(ד) עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר;
(ה) עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ''א-1991;
(6) האדם משוחרר בערובה, ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי השחרור או כי הוא עומד להימלט מהדין, או שיש יסוד סביר לחשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית;
(7) בחוק זה, ''עבירה בת מעצר'' - כל עבירה למעט חטא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מעצר ?

 2. מעצר על דקירה

 3. הפרת תנאי שחרור

 4. ערר על הארכת מעצר

 5. מעצר על החזקת סכין

 6. פיצויים על ימי מעצר

 7. פיצויים על מעצר שווא

 8. הפרת תנאי שחרור ממעצר

 9. חלופת מעצר בעבירות נשק

 10. מעצר על פריצות למכוניות

 11. חלופת מעצר תושבי השטחים

 12. מעצר בגין גניבת אופנוע

 13. חלופת מעצר בעבירות קשות

 14. בעל מאיים על אשתו - מעצר

 15. ערר על החלטה לשחרר ממעצר

 16. מעצר על ניסיון גניבת רכב

 17. נזק נפשי כתוצאה ממעצר שווא

 18. מעצר בגין הפרת תנאי שחרור

 19. שחרור ממעצר על גניבת רכב

 20. בקשה להארכת מעצר ב-5 ימים

 21. חלופת מעצר בתנאים מגבילים

 22. קשירת קשר לעשות פשע - מעצר

 23. מעצר על גניבת רדיו ממכונית

 24. פגיעה ברכב שעצר במעבר חציה

 25. שחרור ממעצר בעבירות חמורות

 26. בקשה נוספת לעיון חוזר - מעצר

 27. אחריות המדינה על התאבדות במעצר

 28. שחרור ממעצר בגין ניפוץ חלון רכב

 29. פסיקת הוצאות על זיכוי ומעצר שווא

 30. דיון בהארכת מעצר ללא נוכחות החשוד

 31. שחרור ממעצר ללא תסקיר המורה על כך

 32. מעצר קטין על יידוי אבנים על חיילים

 33. שחרור לחלופת מעצר לצורך גמילה מסמים

 34. ספק מובנה עשוי להביא להעדפת חלופת מעצר

 35. בקשה להארכת מעצר בשלושה חודשים נוספים

 36. האם תנאי השחרור ממעצר מהווים הוראה חוקית ?

 37. פיצוי בגין עיכוב ומעצר בשלושה אירועים שונים

 38. תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכב עת שימש כרכב משטרתי במהלך מעצר חשוד

 39. בקשה לשחרור בגלל איחורים בהבאה לדיונים של ביקורת תקופתית על מעצר

 40. סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) סמכות שוטר לעכב אדם

 41. לאחר שעצר בצד הדרך על אי תנועה, נוכח לדעת כי חלקי אבן שפה שהיו על הכביש פגעו ברכב

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון