מהי הגדרת ''תיווך במקרקעין'' ?
מתווך

הגדרת ''תיווך במקרקעין'' - הפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעיסקה בזכות במקרקעין;


לא יעסוק אדם בתיווך במקרקעין, אלא אם כן הוא בעל רשיון ובהתאם להוראות חוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996.

לא יפרסם אדם ברבים הודעה כי הוא מתווך במקרקעין, לא יציג עצמו כמתווך במקרקעין ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא מתווך במקרקעין בישראל, אלא אם כן הוא בעל רשיון לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996.


תנאים לקבלת רשיון
מי שנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן, רשאי לקבל רשיון של מתווך במקרקעין:
(1) הוא אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל;
(2) מלאו לו 18 שנים;
(3) הוא אינו פושט רגל;
(4) הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה;
(5) אם הוטל עליו מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, הוא סיים לרצותו לפחות שלוש שנים לפני הגשת הבקשה כאמור;
(6) הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רשיון תיווך במקרקעין (להלן - הבחינה).


מתווך במקרקעין יפעל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, וימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בענין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך.

במילוי תפקידו יפעל מתווך במקרקעין במיומנות ובסבירות וינקוט אמצעים הראויים בנסיבות הענין, לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך.

דמי תיווך
(א) מתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם נתקיימו כל אלה:
(1) הוא היה בעל רשיון לפי חוק זה בעת שעסק בתיווך או שחל עליו, באותה עת, פטור זמני בהתאם לאמור בסעיף 20;
(2) הוא מילא אחר הוראות דרישה להזמנה בכתב בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996.
(3) הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי תיווך

 2. הסכם תיווך

 3. התחזות למתווך

 4. חוק חוזה תיווך

 5. דמי תיווך קניון

 6. ביטול הסכם תיווך

 7. הגורם היעיל תיווך

 8. פעולות שיווק מתווך

 9. ויתור על דמי תיווך

 10. הסכם תיווך בבלעדיות

 11. דמי תיווך קניית מגרש

 12. תביעה לתשלום דמי תיווך

 13. תביעה לתשלום דמי תיווך

 14. דרישת הכתב חוק המתווכים

 15. הסתרת קניית דירה ממתווך

 16. תביעה לדמי תיווך שנדחתה

 17. דמי תיווך על הסכם אופציה

 18. רשלנות מתווך בתמחור דירה

 19. דמי תיווך על עסקה שלא נסגרה

 20. לקוח שלא משלם על תיווך דירה

 21. ניסיון התחמקות מתשלום למתווך

 22. דחיית תביעה לדמי תיווך על הסף

 23. תביעה לדמי תיווך ללא הסכם בכתב

 24. מהי הגדרת ''תיווך במקרקעין'' ?

 25. מכירת דירה בתקופת בלעדיות למתווך

 26. דמי תיווך ללא חתימה על חוזה מכר

 27. הארכת תוקף היתר תיווך עובדים זרים

 28. אי תשלום דמי תיווך למרות הסכם בכתב

 29. חובה לרשום גובה עמלת תיווך בהסכם תיווך

 30. איסור תיווך בעסקה שיש למתווך עניין אישי

 31. תוקף הסכם תיווך - קניה ע''י קרוב משפחה

 32. תביעה בגין דמי תיווך בעטיו של הסכם בעל פה

 33. עיסוק בתיווך לפני קבלת רישיון תיווך הלכה למעשה

 34. סעיף 12 לחוק המתווכים - איסור עריכת מסמך משפטי

 35. תיווך בין חברות המעוניינות להעסיק עובדים ישראלים

 36. נדחתה תביעה בגין התחמקות מתשלום דמי תיווך על מגרש

 37. אסור למתווך לגלות ידיעות שהובאו לידיעתו על ידי הלקוח

 38. תביעה בנושא חתימה על טופס להזמנת שירותי תיווך בבלעדיות

 39. הורשע על פי הודאתו, בשתי עבירות של סחר בסמים ובעבירה אחת של תיווך

 40. תביעה ותביעה שכנגד בנוגע להסכם תיווך לביצוע עסקת מקרקעין לרכישת דירה

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון