נאמנות

נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת.

נאמנות נוצרת על פי חוק, על פי חוזה עם נאמן או על פי כתב הקדש.

פירותיהם ותמוריהם של נכסי הנאמנות יהיו אף הם לנכסי הנאמנות.

אין לרדת לנכסי הנאמנות אלא בשל חובות המוטלים עליהם או הנובעים מפעולות הנאמנות.
(ג) הנאמן חייב להחזיק את נכסי הנאמנות בנפרד מנכסים אחרים או בדרך המאפשרת להבחין ביניהם.

היה בנכסי הנאמנות נכס שפעולות בו טעונות רישום בפנקס המתנהל על-פי חוק, רשאי הנאמן להודיע על קיום הנאמנות לממונה על הפנקס, והממונה ירשום בו הערה מתאימה.

כוחה של נאמנות יפה כלפי כל מי שידע או שהיה עליו לדעת עליה, ומשנרשמה הערה לפי סעיף 4 - כלפי כל העולם.

כספי הנאמנות שאינם דרושים לצרכיה השוטפים חייב הנאמן להחזיק או להשקיע כיעיל לשמירת הקרן ולעשיית פירות; שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים שבהן ניתן להשקיע כספי נאמנות, והנאמן אינו נושא באחריות אם השקיע אותם בהתאם לתקנות אלה.

הנאמן חייב לנהל חשבונות בכל עניני הנאמנות.

הנאמן חייב לתת לנהנים דין וחשבון על עניני הנאמנות אחת לשנה ובגמר כהונתו, ולמסור להם ידיעות נוספות לפי דרישתם הסבירה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי נאמנות ?

 2. הוכחת יחסי נאמנות

 3. נהנה לפי הסכם נאמנות

 4. גניבה מחשבון נאמנות ע"י עורך דין

 5. החזר כספים שהופקדו בחשבון נאמנות

 6. רשלנות בניהול כספי קטינים בנאמנות

 7. החזקת פיקדון בנאמנות ע"י עורך דין

 8. עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות

 9. הפרת חובת הנאמנות של עורך דין כלפי לקוח

 10. החזר כספים שהופקדו בנאמנות אצל עורך דין

 11. תביעה להחזרת כסף שניתן בנאמנות לרכישת דירה

 12. פתיחת חשבון נאמנות עו"ד במטרה להתחמק מעיקול

 13. בקשת נאמנים לצמצם את הסכום המוחזק בקופת ההסדר

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון