נשיא המדינה

בראש המדינה עומד נשיא.

מקום-מושבו של נשיא המדינה הוא ירושלים.

נשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת לשבע שנים. תקופת-כהונתו תיחשב לפי הלוח העברי.
נשיא המדינה יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.

כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד לכהונת נשיא המדינה.

בחירת נשיא המדינה תיערך לא מוקדם מתשעים יום ולא יאוחר משלושים יום לפני תום תקופת-כהונתו של הנשיא המכהן; נתפנה מקומו של נשיא המדינה לפני תום תקופת כהונתו, תיערך הבחירה תוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שנתפנה מקומו; יושב-ראש הכנסת, בהתייעצות עם הסגנים, יקבע את יום הבחירה ויודיע עליו בכתב לכל חברי הכנסת לפחות עשרים יום מראש; חל מועד הבחירה שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב-ראש הכנסת את הכנסת לשם בחירת נשיא המדינה.

אם נקבע יום הבחירה, רשאים עשרה, לפחות, מחברי הכנסת להציע מועמד; ההצעה תהיה בכתב ותימסר ליושב-ראש הכנסת, בצירוף הסכמת המועמד בכתב או במברק, לא יאוחר מעשרה ימים לפני יום הבחירה. לא ישתף עצמו חבר הכנסת ביותר מהצעת מועמד אחד.
יושב-ראש הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת בכתב, לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה, על כל מועמד שהוצע ועל שמות חברי הכנסת שהציעוהו, ויכריז על המועמדים בפתיחת ישיבת הבחירה.

בחירת נשיא המדינה תהיה בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת שנועדה לענין זה בלבד.

הנשיא הנבחר יצהיר ויחתום בפני הכנסת הצהרת-אמונים זו: ''אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה''.

לא יתן נשיא המדינה את הדין לפני כל בית-משפט או בית-דין בשל דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית בשל דבר כזה.

נשיא המדינה אינו חייב להגיד בעדות דבר שנודע לו במילוי תפקידו כנשיא המדינה.

נשיא המדינה לא יובא לדין פלילי; התקופה שבה נמנעת, מכוח סעיף זה, הבאתו של נשיא המדינה לדין בשל עבירה, לא תבוא במנין תקופת ההתיישנות של אותה עבירה.

אם נדרש נשיא המדינה למסור עדות, תיגבה העדות במקום ובמועד שייקבעו על דעת נשיא המדינה.

נשיא המדינה רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב-התפטרות ליושב-ראש הכנסת; כתב ההתפטרות אינו טעון חתימת-קיום; מקומו של נשיא המדינה יתפנה כעבור ארבעים ושמונה שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי יושב-ראש הכנסת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ממשלה ?

 2. בחירת נשיא המדינה

 3. פסילת קולות בקלפי

 4. קיום בקירוב - בחירות

 5. ערעור בחירות מקומיות

 6. סעיף 120(א) לחוקת הליכוד

 7. בחירות מוניציפליות - פסק דין

 8. פסילת רשימה בבחירות לעירייה

 9. מקדמה על חשבון מימון הוצאות בחירות

 10. בקשה למנוע קיום בחירות למינהל הקהילתי

 11. סעיף 72 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)

 12. ערעור בחירות על החלטת פסילת קולות חיילים

 13. סדרי הבחירות שנועדו להבטיח את טוהר הבחירות

 14. האם מועמד לנשיאות צריך להתפטר מתפקידו עד לבחירות ?

 15. תביעה שעניינה תשלום שכר עבודה על פעילות במטה בחירות

 16. עתירה לבטל את החלטת מנהלת הבחירות לפסול רשימת מועמדים

 17. טענות בדבר אי סדרים בניהול הקלפיות לרבות זיוף פתקי הצבעה

 18. בקשה לתיקון שם המופנית למנהלת הבחירות הוגשה 29 יום לפני מועד הבחירות

 19. עתירה להורות למנהל הבחירות שלא לפרסם תוצאות הבחירות לראשות העיר נצרת

 20. בחירות - קלפיות בהם כתוצאה מטעויות סופר, לא נספרו ולא נרשמו קולות כשרים

 21. בקשה למתן צו לעיון בפתקי הצבעה, בהתאם לסעיף 96א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)

 22. נטען כי תוצאת הבחירות הייתה שונה טרם ספירת הקולות שבמעטפות הכפולות, הכוללות את הצבעת החיילים והנכים

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון